Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 370/2006 Sb.Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Částka 116/2006
Platnost od 21.07.2006
Účinnost od 01.08.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2006

o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 30 odst. 10 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) vzor přihlášky do odborného kurzu k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat (dále jen "odborný kurz"),

b) druhy a obsah odborných kurzů,

c) podrobnosti provádění odborných zkoušek,

d) požadavky na složení zkušební komise a způsob jejího jmenování,

e) vzor osvědčení o absolvování odborného kurzu.

§ 2

Přihláška do odborného kurzu

(1) Přihlášku do odborného kurzu podává uchazeč vzdělávacímu zařízení.

(2) Vzor přihlášky do odborného kurzu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Druhy a obsah jednotlivých odborných kurzů

(1) Odborné kurzy se vyhlašují pro odborné činnosti se specializacemi

a) inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz,

b) inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní,

c) inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat.

(2) Každý odborný kurz se skládá ze dvou stupňů. První stupeň je zaměřen na inseminaci a druhý stupeň na vpravování embryí. Druhý stupeň odborného kurzu mohou absolvovat pouze ti účastníci, kteří úspěšně ukončili první stupeň. Každý stupeň odborného kurzu je ukončen odbornou zkouškou.

(3) Pro uchazeče, kteří neabsolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence1) je odborný kurz rozšířen o obecné poznatky ze zootechniky.

(4) Obsah jednotlivých odborných kurzů, délka teoretického studia a praktického výcviku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 k této vyhlášce.

(5) K inseminaci buvolů opravňuje absolvování odborného kurzu uvedeného v odstavci 1 písm. a). K inseminaci oslů opravňuje absolvování odborného kurzu uvedeného v odstavci 1 písm. b).

§ 4

Odborná zkouška

(1) Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo jinou osobu pověřenou ministerstvem. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel vzdělávacího zařízení z odborníků ze vzdělávacích zařízení, středních, vyšších odborných a vysokých škol, výzkumných ústavů nebo příslušných uznaných chovatelských sdružení.

(2) Odborná zkouška prvního i druhého stupně se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí se provádí samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým zhodnocením znalostí. Pokud účastník neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nemůže prospět ani v celkovém hodnocení.

(3) O odborné zkoušce vede zkušební komise protokol za každého účastníka samostatně. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Kopie protokolů předává příslušné vzdělávací zařízení ministerstvu.

§ 5

Společné ustanovení k odborné a opravné zkoušce

(1) Účastníkovi, který se k odborné nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou účast řádně omluvil, stanoví náhradní termín vzdělávací zařízení.

(2) O opravnou zkoušku může účastník požádat v případě, že neuspěl v teoretické části odborné zkoušky. Pokud neuspěl v praktické části odborné zkoušky a hodlá-li kurz absolvovat, musí podat novou přihlášku a celý odborný kurz absolvovat znovu.

(3) Účastník, který se k odborné nebo opravné zkoušce nedostaví bez závažného důvodu nebo bez řádné omluvy, může zkoušku konat pouze na základě nové přihlášky a absolvování celého kurzu.

§ 6

Vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu

Vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 7

Přechodné ustanovení

Uchazeči, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku podle dosavadních právních předpisů, ale nebylo mu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti z důvodu nesplnění požadavku na vzdělání, stanoveného v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, vydá vzdělávací zařízení na žádost osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu podle této vyhlášky.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

Vzor PŘIHLÁŠKA do odborného kurzu k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb.

Vzor PŘIHLÁŠKA do odborného kurzu k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

INSEMINACE A VPRAVO VÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ

STUPEŇ I - INSEMINACE

Délka odborného kurzu:

a) 4 dny (12 hodin teoretického studia a 20 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří absolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence

b) 5 dní (16 hodin teoretického studia a 24 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří neabsolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence, je výuka rozšířena o obecné poznatky ze zootechniky (písm. A bod 9)

A. Teoretická část

1. Význam inseminace u skotu, ovcí a koz

2. Ukazatele reprodukce a hodnocení výsledků zabřezávání

3. Popis anatomické stavby pohlavních orgánů krávy, ovce a kozy

4. Fyziologie pohlavních funkcí u krav, ovcí a koz

5. Základní chovatelské pojmy - kráva, ovce, koza

6. Plodnost, definice plodnosti, plodnost jako užitková vlastnost

7. Metody zjišťování říje - kráva, ovce, koza

8. Podmínky provedení inseminace u krávy, ovce, kozy

9. Obecné poznatky ze zootechniky

10. Veterinárně zdravotní podmínky inseminace

11. Zásady evidence reprodukčního procesu

12. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Ošetření pomůcek použitých při inseminaci

3. Dezinfekce a sterilizace pomůcek a dalších předmětů používaných k inseminaci

4. Všeobecná pravidla pro zacházení s tekutým dusíkem N2

5. Mikroskopování

6. Praxe ve stáji

STUPEŇ II - VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ

(vpravování embryí lze v praxi provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí)

Délka odborného kurzu: 2 dny (4 hodiny teoretického studia a 12 hodin praktického výcviku)

A. Teoretická část

1. Obecné zákonitosti řízení pohlavních funkcí plemenic skotu

2. Pohlavní cyklus

3. Nechirurgický přenos embryí

4. Evidence přenosu embryí

5. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Dezinfekce a sterilizace pomůcek používaných k přenosu embryí

3. Praxe ve stáji

Podrobný obsah odborných kurzů a zkouškové otázky budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

INSEMINACE A VPRAVO VÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U KONÍ

STUPEŇ I - INSEMINACE

Délka odborného kurzu:

a) 4 dny (10 hodin teoretického studia a 22 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří absolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence

b) 5 dní (16 hodin teoretického studia a 24 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří neabsolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence, je výuka rozšířena o obecné poznatky ze zootechniky (písm. A bod 9)

A. Teoretická část

1. Historický význam inseminace v chovu koní

2. Anatomie pohlavních orgánů hřebce

3. Fyziologie pohlavní činnosti hřebce

4. Pohlavní reflexy u hřebců a jejich význam při odběru spermatu

5. Klasifikace nervových typů u hřebců a jejich vztah k odběru spermatu a zacházení s nimi

6. Hřebci sperma

7. Metody hodnocení ejakulátu

8. Ředění a konzervace spermatu

9. Obecné poznatky ze zootechniky

10. Pohlavní orgány klisny

11. Poruchy plodnosti klisen

12. Říje klisny a její detekce

13. Metody inseminace klisen

14. Bezpečnost práce při inseminaci klisen

15. Organizace inseminace klisen

16. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Praxe ve stáji

STUPEŇ II - VPRAVO VÁNÍ EMBRYÍ

(vpravování embryí lze v praxi provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí)

Délka odborného kurzu: 2 dny (4 hodiny teoretického studia a 12 hodin praktického výcviku)

A. Teoretická část

1. Stručná charakteristika historie přenosu embryí a jeho praktické uplatnění zejména ve šlechtění kom

2. Obecné zákonitosti hormonálního řízení pohlavních funkcí klisen se zaměřením na přenos embryí

3. Pohlavní cyklus

4. Výběr dárkyň

5. Superovulace dárkyně - hormonální příprava

6. Metody získávání embryí od dárkyně

7. Metody přenosu embryí

8. Evidence přenosu embryí

9. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Praxe ve stáji

Podrobný obsah odborných kurzů a zkouškové otázky budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

INSEMINACE A VPRAVO VÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT

STUPEŇ I - INSEMINACE

Délka odborného kurzu:

a) 2 dny (8 hodin teoretického studia a 8 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří absolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence

b) 3 dny (12 hodin teoretického studia a 12 hodin praktického výcviku) - pro účastníky, kteří neabsolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence, je výuka rozšířena o obecné poznatky ze zootechniky (písm. A bod 9)

A. Teoretická část

1. Reprodukční systém a pohlavní funkce prasnic se zaměřením k inseminaci - popis

2. Pohlavní dospívání prasniček

3. Výběr prasnic k inseminaci

4. Fyziologie zabřezávání prasnic

5. Provedení inseminace, technika inseminace

6. Faktory ovlivňující optimální úroveň reprodukčních ukazatelů prasnic

7. Veterinárně zdravotní a hygienické podmínky inseminace

8. Evidence reprodukčního procesu prasat

9. Obecné poznatky ze zootechniky

10. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Praxe ve stáji

STUPEŇ II - VPRAVO VÁNÍ EMBRYÍ

(vpravování embryí lze v praxi provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí)

Délka odborného kurzu: 1 den (4 hodiny teoretického studia a 4 hodiny praktického výcviku)

A. Teoretická část

1. Obecné zákonitosti řízení pohlavních funkcí prasnic

2. Pohlavní cyklus

3. Nechirurgický přenos embryí

4. Evidence přenosu embryí

5. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci

B. Praktická část

1. Praxe v laboratoři

2. Praxe ve stáji

Podrobný obsah odborných kurzů a zkouškové otázky budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

vzor PROTOKOL odborného kurzu pro odbornou činnost se specializací

vzor PROTOKOL odborného kurzu pro odbornou činnost se specializací

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 370/2006 Sb.

Vzor OSVĚDČENÍ o absolvování odborného kurzu se specializací

Vzor OSVĚDČENÍ o absolvování odborného kurzu se specializací

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

Přesunout nahoru