Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Částka 17/2006
Platnost od 09.02.2006
Účinnost od 01.03.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2006

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen "zákon"):


§ 1

Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci

Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Vyznačení vidimace

(1) Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v odstavci 1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.

(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována. Není-li dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky na straně listu, která je vidimována, vyznačí se ověřovací doložka na druhou stranu každého listu shora, pokud tyto nejsou pevně spojeny do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.

(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované listině a textem uvedeným na této vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

(5) Je-li předloženou listinou výstup z autorizované konverze dokumentů provedené automatizovaně a skládá-li se vidimovaná listina z více listů, spojí ověřující osoba všechny listy vidimované listiny pevně do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.

§ 3

Vyznačení legalizace

(1) Legalizace se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou ověřovací doložky. Vzory ověřovací doložky jsou stanoveny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.

(2) Jestliže se soubor listin při legalizaci pevně spojuje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině.

(3) Není-li na listině, na které je legalizován podpis, dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s listinou způsobem uvedeným v odstavci 2.

§ 4

Osvědčení o zkoušce

Vzor osvědčení, kterým se prokazuje složení zkoušky podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 5

Ověřovací doložky

(1) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou

a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou,

b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 8 zákona. Výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se nalepí na vidimovanou listinu a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině a část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v § 2 odst. 2, nebo

c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou.

(2) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou

a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou,

b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 12 zákona. Výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se nalepí na listinu, na které je podpis legalizován, a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině, na které je podpis legalizován, a část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s listinou, na které je podpis legalizován, způsobem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2, nebo

c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou.

(3) Ověřovací doložka se opatří otiskem jmenovky ověřující osoby, anebo ručním vypsáním jména, případně jmen a příjmení hůlkovým písmem, není-li jméno, případně jména, a příjmení součástí výtisku vyhotoveného pomocí výpočetní techniky, jejím podpisem a úředním razítkem.

(4) Ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby nezasahovala do jejího obsahu.

(5) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací doložce před uzavřením vidimace nebo legalizace se použije obdobně § 6c odst. 1, není-li možné listinu opatřit novou ověřovací doložkou.

§ 6

Vzor ověřovací knihy

(1) Vzor úvodního listu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor listu podpisových vzorů je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 6a

Označení ověřovací knihy

(1) Ověřovací kniha má na přední straně vazby vyznačen název „Ověřovací kniha“.

(2) Vede-li úřad paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek ověřovací knihy na přední straně vazby a na úvodním listu tak, aby jednotlivé svazky byly vzájemně odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace v ověřovací doložce.

§ 6b

Provádění zápisů do ověřovací knihy

(1) Zápis do ověřovací knihy provádí ověřující osoba formou

a) ručního vypsání předepsaných oddílů tiskopisu ověřovací knihy, nebo

b) nalepení samolepícího štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky do tiskopisu ověřovací knihy; žadatel o legalizaci, svědek a ověřující osoby se na štítek nepodepisují.

(2) Není-li z listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis, zřejmé, o jaký druh listiny se jedná, zapíše ověřující osoba tento údaj do příslušného oddílu ověřovací knihy na základě prohlášení žadatele a do tohoto oddílu zároveň připojí poznámku o tom, že údaj byl vyplněn na základě prohlášení žadatele.

(3) Zápis v ověřovací knize se považuje za uzavřený okamžikem vyhotovení podpisu ověřující osoby do příslušného oddílu.

(4) Oddíly tiskopisu ověřovací knihy, které po provedeném zápisu zůstanou nevyplněny, ověřující osoba proškrtne.

§ 6c

Provádění oprav v ověřovací knize

(1) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací knize při provádění zápisu ověřující osoba tento údaj přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, vyznačí správný údaj a k provedené opravě připojí doložku „opr.“, případně „opravil/a“, dále k opravě připojí svůj podpis, datum a otisk úředního razítka.

(2) Dosud neuzavřený zápis v ověřovací knize lze zrušit přeškrtnutím tak, aby původní zápis zůstal čitelný. O zrušení zápisu se do ověřovací knihy uvede poznámka s udáním důvodu zrušení zápisu, k níž ověřující osoba připojí svůj podpis, datum a otisk úředního razítka.

(3) Pořadové číslo zrušeného zápisu se použije pro následující zápis v ověřovací knize.

§ 6d

Použití zkratek

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jména, příjmení, názvy ulic a názvy obcí.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 280/2019 Sb. Čl. II

1. Ověřovací knihy, které mají na přední straně vazby vyznačen jiný název než název uvedený v § 6a odst. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023.

2. Ověřovací knihy, které neobsahují úvodní list a list podpisových vzorů v souladu s přílohami č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023, pokud v nich byly doplněny údaje podle příloh č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Ověřovací doložky podle vzoru v příloze č. 2 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023 za předpokladu, že v ověřovací doložce pro vidimaci bude přeškrtnuta věta „ , jenž je součástí obsahu právního významu této listiny“.


Ministr:

Mgr. Bublan v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

SEZNAM OBECNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ PROVÁDĚJÍ VIDIMACI A LEGALIZACI

JIHOČESKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Blatná obecní úřady Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Buzice, Hajany, Chlum, Kadov, Lnáře, Myštice, Předmíř, Sedlice, Tchořovice, Uzenice, Záboří.

b) České Budějovice obecní úřady Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Břehov, Čakov, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Chotýčany, Jankov, Kamenný Újezd, Komařice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Mazelov, Mydlovary, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Střížov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vrábče, Vráto, Záboří, Zahájí, Závraty, Zliv, Žabovřesky, Magistrát města České Budějovice.

c) Český Krumlov obecní úřady Brloh, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Mirkovice, Mojné, Přídolí, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Větřní, Vyšší Brod, Zlatá Koruna.

d) Dačice obecní úřady Budeč, Český Rudolec, Dačice, Dešná, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená.

e) Jindřichův Hradec obecní úřady Blažejov, Deštná, Hatín, Horní Pěna, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kunžak, Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Plavsko, Pluhův Žďár, Roseč, Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov.

f) Kaplice obecní úřady Benešov nad Černou, Besednice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Rožmitál na Šumavě, Střítež, Velešín.

g) Milevsko obecní úřady Bernartice, Borovany, Branice, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Milevsko, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Veselíčko, Zbelítov, Zhoř.

h) Písek obecní úřady Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kluky, Králova Lhota, Lety, Mirotice, Mirovice, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Písek, Podolí I, Protivín, Předotice, Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Varvažov, Vráž, Záhoří, Zvíkovské Podhradí.

i) Prachatice obecní úřady Dub, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Malovice, Mičovice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Zbytiny, Želnava, Žernovice.

j) Soběslav obecní úřady Borkovice, Budislav, Dírná, Hlavatce, Klenovice, Myslkovice, Roudná, Řípec, Skalice, Soběslav, Sviny, Tučapy, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř, Vlkov, Žíšov.

k) Strakonice obecní úřady Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drážov, Dřešín, Horní Poříčí, Hoslovice, Jinín, Katovice, Krty-Hradec, Kváskovice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Němčice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Osek, Paračov, Pracejovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radomyšl, Rovná, Řepice, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Volenice, Volyně, Zvotoky.

l) Tábor obecní úřady Bechyně, Borotín, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jistebnice, Košice, Krátošice, Malšice, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Opařany, Planá nad Lužnicí, Radenín, Radimovice u Želče, Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Sezimovo Ústí, Smilovy Hory, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Tábor, Turovec, Želeč.

m) Trhové Sviny obecní úřady Borovany, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár.

n) Třeboň obecní úřady České Velenice, Dunajovice, Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň.

o) Týn nad Vltavou obecní úřady Dolní Bukovsko, Dražíč, Chrášťany, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice.

p) Vimperk obecní úřady Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Čkyně, Horní Vltavice, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná.

q) Vodňany obecní úřady Bavorov, Bílsko, Číčenice, Drahonice, Chelčice, Krajníčko, Libějovice, Stožice, Truskovice, Vodňany.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Blansko obecní úřady Adamov, Blansko, Bořitov, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Černá Hora, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár.

b) Boskovice obecní úřady Benešov, Borotín, Boskovice, Cetkovice, Crhov, Černovice, Drnovice, Hodonín, Horní Poříčí, Horní Smržov, Jabloňany, Knínice, Kořenec, Křetín, Kunštát, Letovice, Lhota Rapotina, Lysice, Míchov, Němčice, Nýrov, Okrouhlá, Olešnice, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Stvolová, Sudice, Suchý, Sulíkov, Světlá, Svitávka, Šebetov, Úsobrno, Valchov, Vanovice, Vážany, Velké Opatovice, Vranová, Žďárná.

c) Brno úřady městských částí Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky, Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec, Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Útěchov, Brno-Vinohrady, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice, Magistrát města Brno.

d) Břeclav obecní úřady Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

e) Bučovice obecní úřady Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dražovice, Chvalkovice, Křižanovice, Letonice, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice.

f) Hodonín obecní úřady Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín.

g) Hustopeče obecní úřady Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice.

h) Ivančice obecní úřady Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.

i) Kuřim obecní úřady Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.

j) Kyjov obecní úřady Bukovany, Bzenec, Dambořice, Domanín, Hovorany, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Lovčice, Milotice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skoronice, Sobůlky, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice.

k) Mikulov obecní úřady Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec.

l) Moravský Krumlov obecní úřady Bohutice, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Hostěradice, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Kadov, Lesonice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov, Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice, Suchohrdly u Miroslavi, Tavíkovice, Trstěnice, Vedrovice, Vémyslice.

m) Pohořelice obecní úřady Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

n) Rosice obecní úřady Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov.

o) Slavkov u Brna obecní úřady Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.

p) Šlapanice obecní úřady Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

q) Tišnov obecní úřady Borač, Braníškov, Brumov, Březina, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Sentice, Skryje, Svatoslav, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Vohančice, Žďárec, Železné.

r) Veselí nad Moravou obecní úřady Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny.

s) Vyškov obecní úřady Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ivanovice na Hané, Ježkovice, Komořany, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Studnice, Švábenice, Topolany, Vážany, Vyškov, Zelená Hora.

t) Znojmo obecní úřady Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blížkovice, Božice, Břežany, Citonice, Ctidružice, Čejkovice, Dobšice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Grešlové Mýto, Havraníky, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostim, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalatice, Chvalovice, Jaroslavice, Jevišovice, Korolupy, Kravsko, Krhovice, Křepice, Křídlůvky, Kuchařovice, Lančov, Lechovice, Lesná, Litobratřice, Lubnice, Mackovice, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Morašice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Oleksovice, Pavlice, Plaveč, Podhradí nad Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Pravice, Prosiměřice, Přeskače, Rudlice, Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Suchohrdly, Šafov, Šanov, Šatov, Štítary, Šumná, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Uherčice, Újezd, Únanov, Valtrovice, Velký Karlov, Vevčice, Višňové, Vítonice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vranovská Ves, Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Znojmo, Žerotice, Žerůtky.

u) Židlochovice obecní úřady Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Aš obecní úřady Aš, Hazlov, Hranice, Krásná.

b) Cheb obecní úřady Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Libá, Lipová, Luby, Nebanice, Plesná, Skalná, Třebeň, Tuřany, Vojtanov.

c) Karlovy Vary obecní úřady Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Toužim, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice, Magistrát města Karlovy Vary.

d) Kraslice obecní úřady Kraslice, Oloví, Rotava, Šindelová.

e) Mariánské Lázně obecní úřady Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Prameny, Teplá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín.

f) Ostrov obecní úřady Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice.

g) Sokolov obecní úřady Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Svatava, Tatrovice, Vintířov.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Broumov obecní úřady Adršpach, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují, Vernéřovice.

b) Dobruška obecní úřady Bačetín, Bohdašín, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val.

c) Dvůr Králové nad Labem obecní úřady Bílá Třemešná, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín.

d) Hořice obecní úřady Bašnice, Bílsko u Hořic, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Miletín, Milovice u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov.

e) Hradec Králové obecní úřady Blešno, Boharyně, Černilov, Černožice, Divec, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Hrádek, Hvozdnice, Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kratonohy, Ledce, Lejšovka, Lhota pod Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, Lochenice, Lovčice, Mokrovousy, Nechanice, Nové Město, Obědovice, Olešnice, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice nad Labem, Převýšov, Puchlovice, Radíkovice, Roudnice, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov, Sovětice, Stará Voda, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třebechovice pod Orebem, Všestary, Výrava, Vysoká nad Labem, Magistrát města Hradec Králové.

f) Jaroměř obecní úřady Dolany, Heřmanice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Velichovky, Zaloňov.

g) Jičín obecní úřady Bačalky, Běchary, Bystřice, Češov, Dětenice, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Choteč, Chyjice, Jičín, Jičíněves, Kopidlno, Kozojedy, Lázně Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Markvartice, Mladějov, Mlázovice, Nemyčeves, Podhradí, Radim, Samšina, Slatiny, Sobotka, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač, Šárovcova Lhota, Újezd pod Troskami, Valdice, Veliš, Volanice, Vršce, Vysoké Veselí, Železnice, Žlunice.

h) Kostelec nad Orlicí obecní úřady Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Kostelec nad Orlicí, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí.

i) Náchod obecní úřady Bezděkov nad Metují, Bukovice, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Machov, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vlkov, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky.

j) Nová Paka obecní úřady Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Úbislavice, Vidochov.

k) Nové Město nad Metují obecní úřady Bohuslavice, Černčice, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov, Slavětín nad Metují, Vršovka.

l) Nový Bydžov obecní úřady Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice.

m) Rychnov nad Kněžnou obecní úřady Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Javornice, Kvasiny, Lhoty u Potštejna, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice.

n) Trutnov obecní úřady Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.

o) Vrchlabí obecní úřady Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Hostinné, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí.

LIBERECKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Česká Lípa obecní úřady Blíževedly, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jestřebí, Kravaře, Mimoň, Okna, Ralsko, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Tuhaň, Velký Valtinov, Volfartice, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec.

b) Frýdlant obecní úřady Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová.

c) Jablonec nad Nisou obecní úřady Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Magistrát města Jablonec nad Nisou.

d) Jilemnice obecní úřady Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Poniklá, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice.

e) Liberec obecní úřady Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava, Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Magistrát města Liberec.

f) Nový Bor obecní úřady Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Kunratice u Cvikova, Nový Bor, Okrouhlá, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Svor.

g) Semily obecní úřady Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Háje nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Semily, Slaná, Syřenov, Vysoké nad Jizerou, Záhoří.

h) Tanvald obecní úřady Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice.

i) Turnov obecní úřady Čtveřín, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek.

j) Železný Brod obecní úřady Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Bílovec obecní úřady Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek, Velké Albrechtice.

b) Bohumín obecní úřady Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald.

c) Bruntál obecní úřady Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dvorce, Horní Benešov, Horní Životice, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Ludvíkov, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Václavov u Bruntálu, Valšov, Vrbno pod Pradědem.

d) Český Těšín obecní úřady Český Těšín, Chotěbuz.

e) Frenštát pod Radhoštěm obecní úřady Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice.

f) Frýdek-Místek obecní úřady Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Magistrát města Frýdek-Místek.

g) Frýdlant nad Ostravicí obecní úřady Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

h) Havířov obecní úřady Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Magistrát města Havířov.

i) Hlučín obecní úřady Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada.

j) Jablunkov obecní úřady Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek.

k) Karviná obecní úřady Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Magistrát města Karviná.

l) Kopřivnice obecní úřady Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice, Ženklava.

m) Kravaře obecní úřady Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.

n) Krnov obecní úřady Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Holčovice, Hošťálkovy, Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor.

o) Nový Jičín obecní úřady Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

p) Odry obecní úřady Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné, Vrchy.

q) Opava obecní úřady Branka u Opavy, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice, Magistrát města Opava.

r) Orlová obecní úřady Doubrava, Orlová, Petřvald.

s) Ostrava obecní úřady Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice a úřady městských obvodů Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice, Magistrát města Ostrava.

t) Rýmařov obecní úřady Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle.

u) Třinec obecní úřady Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vendryně, Vělopolí, Magistrát města Třinec.

v) Vítkov obecní úřady Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Hranice obecní úřady Bělotín, Býškovice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice.

b) Jeseník obecní úřady Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová.

c) Konice obecní úřady Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Raková u Konice, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov.

d) Lipník nad Bečvou obecní úřady Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Jezernice, Kladníky, Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko.

e) Litovel obecní úřady Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

f) Mohelnice obecní úřady Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Třeština, Úsov.

g) Olomouc obecní úřady Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané, Přáslavice, Příkazy, Samotišky, Skrbeň, Slatinice, Suchonice, Štěpánov, Těšetice, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany, Magistrát města Olomouc.

h) Prostějov obecní úřady Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Držovice, Hluchov, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Tištín, Tvorovice, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Želeč, Magistrát města Prostějov.

i) Přerov obecní úřady Beňov, Brodek u Přerova, Citov, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory, Křenovice, Lazníčky, Lazníky, Líšná, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Tovačov, Troubky, Tučín, Uhřičice, Výkleky, Žákovice, Magistrát města Přerov.

j) Šternberk obecní úřady Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín.

k) Šumperk obecní úřady Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.

l) Uničov obecní úřady Dlouhá Loučka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Uničov, Želechovice.

m) Zábřeh obecní úřady Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole.

PARDUBICKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Česká Třebová obecní úřady Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice.

b) Hlinsko obecní úřady Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina.

c) Holice obecní úřady Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Ostřetín, Veliny, Vysoké Chvojno.

d) Chrudim obecní úřady Běstvina, Bítovany, Bojanov, Bořice, Bylany, Dřenice, Heřmanův Městec, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Krásné, Leštinka, Liboměřice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nasavrky, Orel, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Seč, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Svídnice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Vejvanovice, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zderaz, Žumberk.

e) Králíky obecní úřady Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov.

f) Lanškroun obecní úřady Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.

g) Litomyšl obecní úřady Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chmelík, Janov, Jarošov, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, NěmčIce, OsÍk, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Sebranice, Sloupnice, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč.

h) Moravská Třebová obecní úřady Bělá u Jevíčka, Borušov, Březina, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Vranová Lhota.

i) Pardubice obecní úřady Bezděkov, Borek, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč, Dubany, Hrobice, Chýšť, Kostěnice, Kunětice, Lázně Bohdaneč, Mikulovice, Moravany, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Újezd u Sezemic, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice, Magistrát města Pardubice a úřady městských obvodů Pardubice I, Pardubice II, Pardubice III, Pardubice IV, Pardubice V, Pardubice VI, Pardubice VII.

j) Polička obecní úřady Borová, Bystré, Jedlová, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pustá Kamenice, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

k) Přelouč obecní úřady Břehy, Choltice, Chvaletice, Jankovice, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Lipoltice, Mokošín, Přelouč, Řečany nad Labem, Semín, Sopřeč, Strašov, Svinčany, Tetov, Turkovice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Zdechovice.

l) Svitavy obecní úřady Banín, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Svitavy, Vendolí, Vítějeves, Želivsko.

m) Ústí nad Orlicí obecní úřady Brandýs nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, Sopotnice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice.

n) Vysoké Mýto obecní úřady Běstovice, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov, Hrušová, Choceň, Koldín, Kosořín, Leština, Nasavrky, Nové Hrady, Podlesí, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Vinary, Vraclav, Vysoké Mýto, Zálší, Zámrsk.

o) Žamberk obecní úřady Bystřec, Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Letohrad, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Nekoř, Orličky, Pastviny, Písečná, Těchonín, Verměřovice, Záchlumí, Žamberk, Žampach.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Blovice obecní úřady Blovice, Borovno, Chlum, Chocenice, Letiny, Louňová, Milínov, Míšov, Nové Mitrovice, Seč, Spálené Poříčí, Střížovice, Zdemyslice, Žákava, Ždírec.

b) Domažlice obecní úřady Babylon, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hostouň, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Kanice, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Luženičky, Mnichov, Mrákov, Mutěnín, Nevolice, Nový Kramolín, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Trhanov, Újezd, Vlkanov, Zahořany.

c) Horažďovice obecní úřady Břežany, Hejná, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nehodiv, Olšany, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor.

d) Horšovský Týn obecní úřady Blížejov, Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Horšovský Týn, Meclov, Mezholezy, Osvračín, Puclice, Srby, Staňkov, Velký Malahov.

e) Klatovy obecní úřady Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dešenice, Dlažov, Dolany, Hamry, Hnačov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mochtín, Nýrsko, Obytce, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Železná Ruda.

f) Kralovice obecní úřady Bezvěrov, Dobříč, Dolní Bělá, Dražeň, Horní Bělá, Hvozd, Chříč, Kaznějov, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Loza, Manětín, Mladotice, Mrtník, Nečtiny, Plasy, Štichovice, Tis u Blatna, Vysoká Libyně, Žihle.

g) Nepomuk obecní úřady Čížkov, Hradiště, Kasejovice, Klášter, Kramolín, Mileč, Mladý Smolivec, Nepomuk, Neurazy, Oselce, Srby, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy.

h) Nýřany obecní úřady Blatnice, Česká Bříza, Druztová, Heřmanova Huť, Horní Bříza, Hromnice, Chotíkov, Kozolupy, Krašovice, Krsy, Ledce, Líně, Líšťany, Lochousice, Město Touškov, Nadryby, Nevřeň, Nýřany, Pernarec, Pňovany, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Tatiná, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Vochov, Všeruby, Zbůch, Zruč-Senec, Žilov.

i) Plzeň obecní úřady Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Losiná, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a úřady městských obvodů Plzeň 1, Plzeň 2-Slovany, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 8-Černice, Plzeň 9-Malesice a Plzeň 10-Lhota, Magistrát města Plzeň.

j) Přeštice obecní úřady Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Útušice,Vlčí.

k) Rokycany obecní úřady Břasy, Bušovice, Dobřív, Drahoňův Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Cheznovice, Kamenný Újezd, Kařez, Lhota pod Radčem, Liblín, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice, Osek, Radnice, Rokycany, Strašice, Těně, Terešov, Těškov, Týček, Újezd u Svatého Kříže, Veselá, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec.

l) Stod obecní úřady Bukovec, Černovice, Dnešice, Dobřany, Holýšov, Hradec, Chotěšov, Kvíčovice, Nová Ves, Přestavlky, Stod, Vstiš, Zemětice.

m) Stříbro obecní úřady Benešovice, Bezdružice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Ošelín, Prostiboř, Stříbro, Svojšín, Trpísty, Záchlumí, Zhoř.

n) Sušice obecní úřady Dlouhá Ves, Dražovice, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

o) Tachov obecní úřady Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Lesná, Lestkov, Obora, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Studánka, Tachov, Tisová, Třemešné, Zadní Chodov.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Benešov obecní úřady Benešov, Bukovany, Bystřice, Čerčany, Čtyřkoly, Divišov, Hvězdonice, Chocerady, Krňany, Křečovice, Lešany, Maršovice, Mrač, Nespeky, Netvořice, Neveklov, Ostředek, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Pyšely, Řehenice, Sázava, Struhařov, Teplýšovice, Týnec nad Sázavou.

b) Beroun obecní úřady Beroun, Broumy, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Mořina, Mořinka, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tmaň, Trubín, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zdice.

c) Brandýs nad Labem-Stará Boleslav obecní úřady Bašť, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice, Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Káraný, Klecany, Kostelní Hlavno, Květnice, Lázně Toušeň, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Odolena Voda, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, Přezletice, Radonice, Sibřina, Sluhy, Sudovo Hlavno, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Vyšehořovice, Zápy, Záryby, Zdiby.

d) Čáslav obecní úřady Adamov, Čáslav, Horka I, Horky, Krchleby, Potěhy, Tupadly, Vlkaneč,Vrdy, Zbýšov, Žehušice, Žleby.

e) Černošice obecní úřady Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Hradištko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kosoř, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Ohrobec, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roztoky, Rudná, Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Štěchovice, Středokluky, Svrkyně, Tachlovice, Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky-Hodkovice, Zvole.

f) Český Brod obecní úřady Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice.

g) Dobříš obecní úřady Čím, Dobříš, Chotilsko, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nový Knín, Obořiště, Rosovice, Stará Huť, Svaté Pole, Voznice.

h) Hořovice obecní úřady Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Hořovice, Hostomice, Hvozdec, Komárov, Kotopeky, Libomyšl, Lochovice, Olešná, Otmíče, Praskolesy, Tlustice, Točník, Újezd, Zaječov, Záluží, Žebrák.

i) Kladno obecní úřady Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Horní Bezděkov, Hostouň, Hřebeč, Kačice, Kamenné Žehrovice, Koleč, Kyšice, Lány, Lhota, Libušín, Lidice, Makotřasy, Otvovice, Pchery, Pletený Újezd, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Třebusice, Tuchlovice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Žilina, Magistrát města Kladno.

j) Kolín obecní úřady Barchovice, Bečváry, Býchory, Cerhenice, Církvice, Červené Pečky, Dobřichov, Horní Kruty, Choťovice, Chotutice, Jestřabí Lhota, Kbel, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Křečhoř, Libodřice, Lipec, Lošany, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní Chrčice, Radim, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Skvrňov, Starý Kolín, Svojšice, Tatce, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žehuň, Žiželice.

k) Kralupy nad Vltavou obecní úřady Dřínov, Hostín u Vojkovic, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Zlosyň.

l) Kutná Hora obecní úřady Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Čestín, Chabeřice, Chlístovice, Kácov, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Podveky, Rataje nad Sázavou, Řendějov, Suchdol, Svatý Mikuláš, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vidice, Vlastějovice, Zbizuby, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou.

m) Lysá nad Labem obecní úřady Bříství, Kounice, Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Stratov, Vykáň.

n) Mělník obecní úřady Býkev, Byšice, Cítov, Čečelice, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hořín, Chorušice, Kly, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Liblice, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Řepín, Střemy, Tuhaň, Velký Borek, Vysoká.

o) Mladá Boleslav obecní úřady Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Brodce, Březno, Čachovice, Dobrovice, Dolní Bousov, Dolní Slivno, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Katusice, Kochánky, Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Luštěnice, Mečeříž, Pěčice, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Semčice, Skalsko, Skorkov, Sojovice, Strenice, Velké Všelisy, Všejany, Žerčice, Židněves, Magistrát města Mladá Boleslav.

p) Mnichovo Hradiště obecní úřady Boseň, Branžež, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Ptýrov, Rokytá, Strážiště, Žďár.

q) Neratovice obecní úřady Kojetice, Kostelec nad Labem, Libiš, Nedomice, Neratovice, Obříství, Tišice, Všetaty.

r) Nymburk obecní úřady Bobnice, Budiměřice, Dvory, Hořátev, Hradištko, Hrubý Jeseník, Chrást, Jizbice, Jíkev, Kamenné Zboží, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Krchleby, Křinec, Loučeň, Mcely, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Rožďalovice, Sadská, Seletice, Straky, Třebestovice, Velenka, Vestec, Všechlapy, Zvěřínek.

s) Poděbrady obecní úřady Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Písková Lhota, Poděbrady, Podmoky, Sány, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Vrbová Lhota, Záhornice.

t) Příbram obecní úřady Březnice, Dolní Hbity, Drahlín, Hluboš, Hvožďany, Chrást, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kozárovice, Milín, Obecnice, Pičín, Podlesí, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Suchodol, Tochovice, Věšín, Višňová, Zalužany, Zbenice, Zduchovice.

u) Rakovník obecní úřady Čistá, Děkov, Hořesedly, Hořovičky, Jesenice, Karlova Ves, Kněževes, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Křivoklát, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Milý, Mšec, Mutějovice, Nezabudice, Nové Strašecí, Olešná, Oráčov, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Pustověty, Račice, Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řevničov, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Třtice, Velká Buková, Všetaty, Zavidov, Zbečno.

v) Říčany obecní úřady Babice, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec u Křížků, Křenice, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Oleška, Ondřejov, Popovičky, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka.

w) Sedlčany obecní úřady Dublovice, Jesenice, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Sedlčany, Sedlec-Prčice, Svatý Jan, Štětkovice, Vysoký Chlumec.

x) Slaný obecní úřady Hospozín, Hrdlív, Jarpice, Klobuky, Královice, Kvílice, Neuměřice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Sazená, Slaný, Smečno, Velvary, Vraný, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves.

y) Vlašim obecní úřady Bernartice, Čechtice, Dolní Kralovice, Kondrac, Křivsoudov, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Trhový Štěpánov, Vlašim, Zdislavice.

z) Votice obecní úřady Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice, Zvěstov.

ÚSTECKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Bílina obecní úřady Bílina, Hostomice, Hrobčice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec.

b) Děčín obecní úřady Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé, Magistrát města Děčín.

c) Chomutov obecní úřady Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec, Magistrát města Chomutov.

d) Kadaň obecní úřady Chbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Libědice, Loučná pod Klínovcem, Mašťov, Měděnec, Perštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov.

e) Litoměřice obecní úřady Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Hlinná, Hoštka, Chotiněves, Kamýk, Křešice, Liběšice, Libochovany, Litoměřice, Lovečkovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Račice, Snědovice, Štětí, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice, Žitenice.

f) Litvínov obecní úřady Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách.

g) Louny obecní úřady Blšany u Loun, Brodec, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Jimlín, Koštice, Kozly, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Počedělice, Postoloprty, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Výškov, Zbrašín, Žerotín.

h) Lovosice obecní úřady Černiv, Chotěšov, Jenčice, Keblice, Klapý, Libochovice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Prackovice nad Labem, Radovesice, Siřejovice, Slatina, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Velemín, Vrbičany.

i) Most obecní úřady Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Skršín, Volevčice, Želenice, Magistrát města Most.

j) Podbořany obecní úřady Blatno, Blšany, Krásný Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořany, Vroutek.

k) Roudnice nad Labem obecní úřady Budyně nad Ohří, Černěves, Dobříň, Doksany, Dušníky, Horní Beřkovice, Hrobce, Chodouny, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Libotenice, Martiněves, Mnetěš, Mšené-lázně, Přestavlky, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Záluží, Žabovřesky nad Ohří, Židovice.

l) Rumburk obecní úřady Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov.

m) Teplice obecní úřady Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou, Košťany, Krupka, Lahošť, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Osek, Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Újezdeček, Zabrušany, Žalany, Magistrát města Teplice.

n) Ústí nad Labem obecní úřady Dolní Zálezly, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice a úřady městských obvodů Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem-Severní Terasa, Ústí nad Labem-Střekov, Magistrát města Ústí nad Labem.

o) Varnsdorf obecní úřady Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf.

p) Žatec obecní úřady Bitozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Zálužice, Žatec, Žiželice.

KRAJ VYSOČINA

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Bystřice nad Pernštejnem obecní úřady Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Dolní Rožínka, Koroužné, Lísek, Písečné, Prosetín, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice.

b) Havlíčkův Brod obecní úřady Česká Bělá, Dlouhá Ves, Dolní Krupá, Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá, Hurtova Lhota, Chrtníč, Kámen, Krásná Hora, Leškovice, Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Michalovice, Modlíkov, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešná, Pohled, Přibyslav, Radostín, Rozsochatec, Skorkov, Skuhrov, Šlapanov, Štoky, Tis, Úsobí, Veselý Žďár, Věž, Věžnice, Žižkovo Pole.

c) Humpolec obecní úřady Budíkov, Čejov, Hojanovice, Humpolec, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Sedlice, Senožaty, Želiv.

d) Chotěboř obecní úřady Chotěboř, Jeřišno, Krucemburk, Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Sedletín, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Ždírec nad Doubravou.

e) Jihlava obecní úřady Batelov, Brtnice, Cejle, Dobronín, Dolní Cerekev, Dušejov, Horní Dubenky, Jamné, Ježená, Kamenice, Kněžice, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Pavlov, Polná, Rohozná, Smrčná, Stonařov, Šimanov, Třeštice, Třešť, Větrný Jeníkov, Zhoř, Magistrát města Jihlava.

f) Moravské Budějovice obecní úřady Babice, Blatnice, Budkov, Cidlina, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Jakubov u Moravských Budějovic, Jemnice, Kdousov, Komárovice, Lesonice, Litohoř, Lomy, Mladoňovice, Moravské Budějovice, Nové Syrovice, Police, Třebelovice, Želetava.

g) Náměšť nad Oslavou obecní úřady Březník, Čikov, Hartvíkovice, Jinošov, Kralice nad Oslavou, Kuroslepy, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Rapotice, Studenec, Sudice, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

h) Nové Město na Moravě obecní úřady Bobrová, Bobrůvka, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod Žákovou horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Křižánky, Kuklík, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří.

i) Pacov obecní úřady Lukavec, Obrataň, Pacov.

j) Pelhřimov obecní úřady Božejov, Častrov, Černovice, Červená Řečice, Horní Cerekev, Hořepník, Kamenice nad Lipou, Košetice, Křeč, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Pelhřimov, Počátky, Těmice, Vyskytná, Žirovnice.

k) Světlá nad Sázavou obecní úřady Bojiště, Číhošť, Dolní Město, Druhanov, Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Leština u Světlé, Nová Ves u Světlé, Sázavka, Světlá nad Sázavou, Vilémovice.

l) Telč obecní úřady Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Telč.

m) Třebíč obecní úřady Benetice, Bochovice, Bransouze, Budišov, Čáslavice, Čechočovice, Čechtín, Číhalín, Číchov, Dalešice, Dolní Vilémovice, Dukovany, Heraltice, Horní Újezd, Hrotovice, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Jaroměřice nad Rokytnou, Kamenná, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kožichovice, Krahulov, Lipník, Loukovice, Markvartice, Myslibořice, Nárameč, Nová Ves, Okřešice, Okříšky, Opatov, Petrovice, Předín, Přibyslavice, Příštpo, Pyšel, Račice, Radošov, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Římov, Smrk, Stařeč, Střítež, Studnice, Šebkovice, Štěměchy, Trnava, Třebenice, Třebíč, Valeč, Vladislav, Vlčatín, Výčapy.

n) Velké Meziříčí obecní úřady Blízkov, Bory, Březejc, Březí, Březské, Černá, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Heřmanov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Jabloňov, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, Martinice, Měřín, Milešín, Moravec, Netín, Nová Ves, Oslavice, Oslavička, Ořechov, Osová Bítýška, Otín, Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radenice, Rozseč, Ruda, Sklené nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Tasov, Uhřínov, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Zadní Zhořec.

o) Žďár nad Sázavou obecní úřady Bohdalec, Bohdalov, Cikháj, Hamry nad Sázavou, Herálec, Chlumětín, Jámy, Krásněves, Lhotka, Malá Losenice, Nížkov, Nové Dvory, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Polnička, Radostín, Radostín nad Oslavou, Rosička, Sázava, Sazomín, Sklené, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec, Žďár nad Sázavou.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

a) Bystřice pod Hostýnem obecní úřady Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.

b) Holešov obecní úřady Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice.

c) Kroměříž obecní úřady Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Dřínov, Hulín, Chropyně, Jarohněvice, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice, Střílky, Střížovice, Šelešovice, Věžky, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice.

d) Luhačovice obecní úřady Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Ludkovice, Luhačovice, Pozlovice, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Šanov.

e) Otrokovice obecní úřady Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava.

f) Rožnov pod Radhoštěm obecní úřady Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří.

g) Uherské Hradiště obecní úřady Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.

h) Uherský Brod obecní úřady Bánov, Bojkovice, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.

i) Valašské Klobouky obecní úřady Brumov-Bylnice, Drnovice, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachovice, Vysoké Pole.

j) Valašské Meziříčí obecní úřady Branky, Choryně, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová.

k) Vizovice obecní úřady Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice, Jasenná, Lutonina, Neubuz, Slušovice, Trnava, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková.

l) Vsetín obecní úřady Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov.

m) Zlín obecní úřady Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Želechovice nad Dřevnicí, Magistrát města Zlín.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Magistrát hlavního města Prahy, úřady městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha-Kunratice, Praha 5, Praha-Slivenec, Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Suchdol, Praha 7, Praha-Troja, Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha 12, Praha-Libuš, Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha 17, Praha-Zličín, Praha 18, Praha-Čakovice, Praha 19, Praha-Satalice, Praha-Vinoř, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Nedvězí.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

OSVĚDČENÍ

OSVĚDČENÍ

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

VZOR ÚVODNÍHO LISTU OVĚŘOVACÍ KNIHY

VZOR ÚVODNÍHO LISTU OVĚŘOVACÍ KNIHY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

VZOR LISTU PODPISOVÝCH VZORŮ

VZOR LISTU PODPISOVÝCH VZORŮ

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY

TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY

Přesunout nahoru