Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 359/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 112/2006
Platnost od 18.07.2006
Účinnost od 18.07.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

359

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 244/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Touto vyhláškou se provádějí ustanovení § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1, § 17b odst. 5, § 17d odst. 4, § 19a odst. 7, § 25 odst. 3, § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 42c odst. 2, § 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 49c odst. 2, § 49f odst. 2, § 49g odst. 2, § 55 odst. 7, § 55d odst. 2, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 70a odst. 2, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81 odst. 8, § 82 odst. 7, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 91a odst. 11 a § 98 odst. 2 a 3 zákona.".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"§ 1a

Letecký rejstřík

[k § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2 a § 5a odst. 2 zákona]

(1) Ostatní základní technické údaje o letadle zapisované do leteckého rejstříku jsou

a) druh letadla,

b) výrobce a rok výroby,

c) barva,

d) maximální počet osob na palubě letadla za letu,

e) maximální vzletová hmotnost.

(2) Žádost o předběžné přidělení poznávací značky obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,

c) typ a výrobní číslo letadla,

d) datum předpokládaného uvedení letadla do provozu v České republice.

(3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,

c) údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle.

(4) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku se doloží

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopií příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,

b) ověřenou kopií dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,

c) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného,

d) v případě, že letadlo bude provozováno pouze pro sportovní a rekreační účely, prohlášením o této skutečnosti,

e) v případě dovozu potvrzením o skutečnosti, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku státu, ze kterého je dovezeno,

f) ověřenou kopií dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno.

(5) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadatelích,

b) určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky,

c) označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo, obsahující údaj o druhu a typu letadla, poznávací značku letadla a výrobní číslo letadla.

(6) K žádosti o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva k letadlu.

1a) § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

3. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

"§ 2

Náležitosti žádosti o schválení typu výrobku a doklady, které je nutno k žádosti doložit

(k § 7 odst. 8 zákona)

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která žádá o schválení typu výrobku, předloží Úřadu pro civilní letectví (dále jen "Úřad") žádost, v níž kromě obecných náležitostí1a) uvede

a) typ výrobku,

b) účel, pro který má být výrobek používán,

c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci výrobku postupováno.

(2) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:

a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,

b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí,

c) doklad o splnění předpisů, podle kterých bylo při konstrukci výrobku postupováno, nebo seznam předpisů, podle kterých bude při konstrukci výrobku postupováno,

d) technické údaje o výrobku potřebné pro vydání osvědčení letové způsobilosti,

e) osvědčení o schválení typu výrobku vydané jiným státem u výrobku uváděného do provozu v České republice, včetně dokumentace pro schválení typu se zajištěním změnové služby,

f) úplnou průvodní dokumentaci výrobku uváděného do provozu v České republice.

2) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. – Přílohy č. 6, 8 a 16.".

4. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 3

Způsob schvalování typu výrobku

(k § 7 odst. 8 zákona)

(1) Úřad při schvalování typu výrobku posoudí splnění požadavků na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí; může požadovat provedení technických zkoušek za účasti Úřadu nebo za účasti cizího leteckého úřadu.

(2) Úřad při schvalování typu výrobku postupuje podle předpisů platných pro schvalování typu3) výrobku ke dni podání žádosti, v závislosti na teritoriu, kde má být výrobek provozován.

3) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. – Příloha č. 8.".

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

(k § 12a odst. 7 zákona)

Vzor zprávy podle § 12a odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.".

6. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení a náležitosti žádosti o schválení jejich způsobilosti

(k § 16 odst. 1 a 2 zákona a § 17 odst. 1 zákona)

(1) Seznam letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, jejichž vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny může provádět právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem, a které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) V žádosti o schválení způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení žadatel kromě obecných náležitostí1a) uvede

a) druh letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení,

b) účel, pro který mají být letadlová část a zařízení a letecké pozemní zařízení používána,

c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení postupováno.

(3) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:

a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,

b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na vlastnosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

c) technické údaje o letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení potřebné ke schválení nebo uznání způsobilosti letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení.".

7. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

(k § 17 odst. 3 zákona)

Právnická nebo fyzická osoba, která zamýšlí provádět vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravy, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, předloží Úřadu žádost o udělení oprávnění k této činnosti, ve které kromě obecných náležitostí1a) uvede

a) vymezení uvažované činnosti,

b) označení osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,

c) jména, příjmení a kvalifikační předpoklady osob navrhovaných Úřadu žadatelem k pověření výkonem dozoru,

d) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,

e) osvědčení o schválení typu výrobku nebo osvědčení o způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

f) návrh organizace výroby, včetně organizačního schématu výrobce s vyznačením povinností a odpovědnostními vazbami a označením odpovědného zástupce a osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,

g) systém řízení jakosti a kontroly výroby,

h) popis zkoušek nezbytných k prokázání shody vlastností se schváleným typem,

i) seznam výrobní a průvodní technické dokumentace včetně dokumentace pro údržbu, opravu a zkoušky, u prototypu seznam dokumentace charakterizující vlastnosti výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení; u převzetí výroby výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení schváleného typu aktualizovaný seznam převzaté výrobní a průvodní dokumentace, popis výrobních a zkušebních zařízení,

j) seznam jmen a adres subdodavatelů dodávajících výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, jimž bylo Úřadem vydáno osvědčení o schválení typu, nebo souhlas s použitím výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení v civilním letectví a dále seznam subdodavatelů, jejichž výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení jsou předmětem výkonu státního odborného dozoru Úřadu; u zahraničních subdodavatelů dokumenty prokazující způsobilost dodávaného výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení pro užití v civilním letectví,

k) popis způsobu a forem označení celků vyhovujícím požadavkům předpisu3).".

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"§ 6a

Ustanovení § 2 až 6 se použijí na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství3a).

3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.".

9. V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo "právnické" vkládají slova "nebo fyzické".

10. V nadpisu § 8 se slova "výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel a jejich součástí" nahrazují slovy "vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a pozemních leteckých zařízení".

11. V § 8 odst. 1 se slova "výroba, opravy, zkoušení nebo údržba letadel a jejich součástí" nahrazují slovy "vývoj, projektování, výroba, instalace, opravy, zkoušení a údržba výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení".

12. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4a znějí:

"§ 8a

Kódovaná zařízení

(k § 17a odst. 1 zákona)

Dalšími kódovanými zařízeními, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu (dále jen "kódovaná zařízení"), jsou

a) vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy,

b) pozemní kontrolní odpovídače,

c) zařízení vyvíjená nebo opravovaná,

d) další zařízení používaná pro potřeby civilního nebo vojenského letectví.

§ 8b

Náležitosti žádosti o přidělení letadlové adresy a doklady, které je nutno k žádosti doložit

(k § 17b odst. 5 zákona)

(1) Žádost o přidělení letadlové adresy letadlu obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla,

b) údaj o typu letadla a jeho výrobní číslo.

(2) Žádost o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení,

b) druh sportovního létajícího zařízení a jeho základní technické údaje.

(3) Žádost o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem kódovaného zařízení,

b) popis, umístění a základní technické údaje kódovaného zařízení,

c) důvod žádosti o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení.

(4) Žádost o přidělení letadlové adresy se doloží

a) písemným souhlasem vlastníka letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, pokud není vlastník současně provozovatelem letadla nebo provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení nebo provozovatelem kódovaného zařízení,

b) osvědčením o zápisu letadla v leteckém rejstříku nebo platným technickým průkazem sportovního létajícího zařízení,

c) homologačním rozhodnutím o odpovídači sekundárního přehledového radaru módu S4a) pro letadlo nebo sportovní létající zařízení, vydaném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 8c

Podrobnosti o vedení seznamu přidělených letadlových adres

(k § 17d odst. 4 zákona)

(1) Seznam přidělených letadlových adres se skládá

a) z databáze letadlových adres a

b) z databáze letadel, sportovních létajících zařízení a kódovaných zařízení.

(2) U každé letadlové adresy s výjimkou adres přidělených Ministerstvu obrany se uvede

a) poznávací značka letadla nebo sportovního létajícího zařízení,

b) typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,

c) provozovatel letadla nebo provozovatel nebo pilot sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení,

d) vlastník letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,

e) datum přidělení letadlové adresy,

f) datum odejmutí letadlové adresy,

g) informace o změnách údajů podle písmen a) až f).

(3) U letadlových adres přidělených Ministerstvu obrany jsou uvedeny pouze údaje podle odstavce 2 písm. e) a f).

(4) U každého letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení se uvede

a) platná přidělená letadlová adresa,

b) datum přidělení letadlové adresy,

c) datum odejmutí letadlové adresy,

d) údaj o dříve přidělených letadlových adresách včetně dat přidělení a odejmutí.

§ 8d

Žádost o uznání průkazu způsobilosti pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra vydaného jiným členským státem Evropské unie

(k § 19a odst. 7 zákona)

Žádost o uznání průkazu způsobilosti pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra vydaného jiným členským státem Evropské unie se doloží průkazem způsobilosti žadatele, který vydal k tomu oprávněný orgán jiného členského státu Evropské unie.".

13. V nadpisu § 9 se slova "k § 25 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "k § 25 odst. 3 zákona".

14. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

15. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zní:

"§ 9a

Náležitosti žádosti o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště

(k § 32 odst. 1 zákona)

Žádost o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letiště nebo leteckým dopravcem,

b) kopii povolení k provozování letiště nebo licence k provozování obchodní letecké dopravy,

c) analýzu kapacity letiště podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a).

4a) Čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.".

16. Nadpis nad § 10 se zrušuje.

17. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Náležitosti žádosti o přidělení letištního času

(k § 32 odst. 3 zákona)

Žádost o přidělení letištního času obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla, nebo leteckým dopravcem,

b) typ letadla, rejstříkovou nebo poznávací značku a sedačkovou kapacitu,

c) požadovaný letištní čas nebo časy, dny provozu, číslo letu, předpokládaný čas vzletu a přistání a letiště následujícího přistání a předchozího vzletu,

d) předpokládaný počet cestujících a předpokládané množství nákladu,

e) účel letu.".

18. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Náležitosti letištní příručky

(k § 34a odst. 4 zákona)

Letištní příručka je vytvořena podle osnovy stanovené v příloze č. 5 k této vyhlášce a je podepsána statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem provozovatele letiště.".

19. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8a a 8b znějí:

"§ 14a

Náležitosti zprávy o hlukové situaci na letišti

(k § 42b odst. 8 zákona)

Zpráva o hlukové situaci na letišti obsahuje

a) aktuální informace o letišti, kterými jsou údaje o

1. kapacitě a umístění letiště, rozsahu a skladbě letecké dopravy a využití drah,

2. cílech na úseku životního prostředí,

3. křivkách hluku za současný a předchozí rok včetně odhadu počtu osob postižených hlukem z letadel a popis metody použité pro stanovení křivek hluku,

4. opatřeních zavedených ke snížení hluku z letadel,

b) předpokládaný rozvoj letiště

1. plánovaný rozvoj letiště včetně předpokládaného nárůstu pohybu letadel a počtu cestujících, včetně zhodnocení přínosu zvýšení kapacity letiště,

2. vliv zvýšení kapacity letiště na hlukovou situaci na letišti,

3. prognóza vývoje hladiny hluku na letišti včetně odhadu počtu osob, které budou pravděpodobně postiženy hlukem z letadel,

4. předpokládané náklady na opatření ke zmírnění účinků zvýšeného hluku z letadel,

c) posouzení opatření

1. nástin možných opatření ke snížení hluku z určených letadel8a),

2. zhodnocení nákladů na zavedení opatření a přínosů těchto opatření,

3. zhodnocení možných dopadů navrhovaných opatření na životní prostředí, konkurenceschopnost letiště, letecké dopravce a osoby postižené hlukem z letadel,

4. odůvodnění výběru konkrétního opatření,

5. shrnutí netechnického charakteru,

d) posouzení hlukové situace na letišti, včetně uvedení stanovených ochranných hlukových pásem a počtu osob postižených hlukem, s použitím alespoň souhrnných hlukových ukazatelů pro den-večer-noc (Ldvn) a souhrnných hlukových ukazatelů pro noc (Ln) a provedené na základě hlukových map a akčních plánů, pokud byly zpracovány8b).

§ 14b

Seznam určených zemí

(k § 42c odst. 2 zákona)

Země, na které se § 42b zákona nevztahuje, jsou

a) Alžírská demokratická a lidová republika,

b) Saúdskoarabské království,

c) Syrská arabská republika,

d) Jemenská republika,

e) Ugandská republika.

8a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.

8b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.".

20. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova "avšak ne dobu delší než 3 měsíce," zrušují.

21. V § 16 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

22. V § 16a odst. 8 větě první a druhé se slova "Ministerstva dopravy a spojů" nahrazují slovem "Úřadu".

23. V nadpisu § 16b se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

24. V § 16b větě první se slova "Ministerstvu dopravy" nahrazují slovem "Úřadu".

25. V § 16b písmeno a) zní:

"a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

26. V § 16b se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

27. V nadpisu § 16c se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

28. V nadpisu § 16d se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49c odst. 2 zákona)".

29. V § 16d větě první se slova "Ministerstvo dopravy" nahrazují slovem "Úřad".

30. V § 16d písmeno b) zní:

"b) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

31. V nadpisu § 16e se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49f odst. 2 zákona)".

32. V nadpisu § 16f se pod označení paragrafu vkládají slova "(k § 49g odst. 2 zákona)".

33. Za § 16f se vkládají nové § 16g až 16k, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11b znějí:

"§ 16g

Druhy leteckých nehod a incidentů, vymezení smrtelného a vážného zranění

(k § 55 odst. 7 zákona)

(1) Smrtelným zraněním je zranění, které osoba utrpí při letecké nehodě a které má za následek smrt této osoby do 30 dnů ode dne nehody.

(2) Vážným zraněním je zranění, které osoba utrpí při letecké nehodě a které

a) vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin započatou do 7 dnů ode dne, kdy ke zranění došlo,

b) má za následek zlomeninu jakékoliv kosti (vyjma jednoduchých zlomenin prstů na ruce nebo na noze či zlomenin nosu),

c) zahrnuje tržné rány způsobující vážné krvácení, poškození nervů, svalů či šlach, nebo

d) zahrnuje zranění jakýchkoliv vnitřních orgánů,

e) zahrnuje spáleniny druhého nebo třetího stupně nebo veškeré spáleniny postihující více než 5 % povrchu těla, nebo

f) zahrnuje vystavení infekčním látkám či škodlivému záření.

(3) Druhem letecké nehody je zejména

a) srážka letadel za letu,

b) srážka letadla s terénem,

c) srážka letadel na zemi,

d) srážka letícího letadla s letadlem na zemi, s vozidlem nebo s osobou,

e) srážka letadla s vozidlem, s osobou nebo s překážkou na zemi.

(4) Druhem incidentu je

a) situace blízká srážce, nebo

b) možnost srážky nebo možnost vzniku situace blízké srážce.

(5) Druhy vážných incidentů stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.

(6) Seznam událostí při provozu, údržbě, opravě a výrobě letadel, které podléhají hlášení, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

§ 16i

Opatření k předcházení leteckým nehodám a incidentům

(k § 55 odst. 7 zákona)

K předcházení leteckým nehodám a incidentům slouží

a) hlášení leteckých nehod a incidentů Ústavu,

b) analýza informací o leteckých nehodách, incidentech a hlášených událostech,

c) preventivní opatření

1. v oblasti výuky a výcviku leteckého personálu,

2. v oblasti schvalování a kontroly letové způsobilosti letadel a výrobků a schvalování způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení k použití v civilním letectví,

3. v oblasti technického zabezpečení letového provozu,

4. v oblasti péče o letecký personál.

§ 16j

(k § 55a odst. 3 zákona)

Vzor průkazu inspektora Ústavu je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 16k

Okruh osob povinných hlásit Ústavu události

(k § 55d odst. 2 zákona)

Osobami povinnými hlásit Ústavu události podle § 55 odst. 6 zákona jsou

a) provozovatel nebo pilot letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy,

b) osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,

c) zaměstnanec Úřadu podepisující osvědčení o letové způsobilosti nebo doklad o provedené kontrole letové způsobilosti turbínového letadla nebo letadla určeného k provozování obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a zařízení k použití v civilním letectví,

d) osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové informační služby,

e) provozovatel letiště podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b),

f) osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly technického zařízení potřebného k poskytování letové navigační služby a

g) osoba zúčastněná na poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b).

11b) Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství.".

34. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11c zní:

"§ 17

Náležitosti žádosti o vydání licence a doklady, které je nutno k žádosti doložit

(k § 58 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o vydání licence obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),

b) údaje o druhu plánované letecké dopravy,

c) počet a typy letadel, jimiž má být letecká doprava provozována.

(2) Žádost o vydání licence se doloží

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických nebo fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, fyzické osoby, nebo všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,

c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost s uvedením průběhu dosavadní pětileté odborné praxe v civilním letectví,

d) dokladem prokazujícím finanční zajištění a dalšími s tím souvisejícími doklady podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11c),

e) předběžným návrhem letového řádu a přepravních podmínek,

f) platným osvědčením leteckého dopravce vydaným Úřadem,

g) dokladem prokazujícím vlastnictví nebo nájem letadla.

11c) Čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2407/1992 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.".

35. V nadpisu § 18 se slova "k § 67 odst. 3 zákona" nahrazují slovy "k § 67 odst. 4 zákona".

36. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11d zní:

"§ 18a

Náležitosti žádosti o udělení přepravního práva a doklady, které je nutno k žádosti doložit

(k § 70a odst. 2 zákona)

(1) Žádost o udělení přepravního práva obsahuje

a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),

b) popis nabízených služeb včetně období a typu provozu,

c) návrh letového řádu včetně vymezení přepravních práv,

d) typ letadla a jeho konfigurace,

e) datum předpokládaného zahájení provozu,

f) nabízené tarify,

g) předpokládanou rentabilitu provozu,

h) popis forem nabídky služeb včetně distribuce přepravních dokladů,

i) zapojení do stávající sítě linek leteckého dopravce a návaznost na sítě ostatních dopravců.

(2) K žádosti o udělení přepravního práva žadatel doloží

a) licenci k provozování obchodní letecké dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11d),

b) osvědčení leteckého dopravce, včetně provozní specifikace s odpovídající zeměpisnou specifikací, která pokrývá požadovaná přepravní práva,

c) doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám,

d) bezpečnostní program.

11d) Nařízení Rady (EHS) č. 2407/1992 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.".

37. V 19 odst. 1 větě druhé se slova "a spojů" zrušují.

38. V § 21 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

39. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),".

40. V 23 odst. 2 písm. b) se za slovo "letadel" doplňují slova "do leteckého rejstříku".

41. Nadpis § 24 zní: "Vymezení druhů sportovních létajících zařízení".

42. V nadpisu § 24 se slova "k § 82 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "k § 81 odst. 8 zákona".

43. V § 24 odst. 4 se číslo "220" nahrazuje číslem "250" a číslo "370" číslem "400".

44. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

"§ 25

Náležitosti žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení

(k § 82 odst. 7 zákona)

(1) Žadatel o vydání pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení uvede v žádosti údaje podle zvláštního právního předpisu1a) a k žádosti doloží

a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, všech fyzických osob oprávněných za právnickou osobu jednat.

(2) Žadatel dále předloží provozní a technické předpisy upravující

a) organizační zajištění vymezených činností při správě sportovních létajících zařízení,

b) požadavky na stavební, výrobní, servisní a opravárenské postupy a způsoby vedení dokumentace výroby, stavby, servisu a provádění dozoru nad stavbou jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,

c) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují formou podnikání výrobu sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových částí a zařízení, opravy sportovních létajících zařízení a jejich údržbu,

d) postupy pro ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení,

e) postupy pro vedení rejstříku sportovních létajících zařízení,

f) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují střediska výcviku pilotů jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,

g) výcvikové osnovy a postupy pro získání kvalifikace pilota a dalších kvalifikací pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,

h) postupy a podmínky pro výběr a schvalování ploch ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení,

i) podmínky pro schvalování provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení,

j) podmínky pro schvalování pořádání leteckých veřejných vystoupení sportovních létajících zařízení a leteckých soutěží sportovních létajících zařízení,

k) postupy a kvalifikační předpoklady pro jmenování kontrolních techniků, inspektorů techniky a inspektorů provozu,

l) postupy a podmínky pro uznávání způsobilosti záchranných systémů pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,

m) postupy pro kontrolu soupravy palubního odpovídače sekundárního radaru4a) včetně výškoměrného systému a

n) podmínky pro provádění letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem.

§ 26

Údaje zapisované do rejstříku sportovních létajících zařízení, údaje, které z něj lze zveřejnit, a způsob označení sportovního létajícího zařízení

(k § 84b odst. 3 zákona)

(1) Do rejstříku sportovních létajících zařízení se zapisují tyto údaje:

a) druh sportovního létajícího zařízení,

b) typ nebo název,

c) výrobce nebo stavitel,

d) vlastník,

e) provozovatel,

f) technické údaje stanovené provozním předpisem,

g) poznávací značka,

h) výrobní číslo, je-li přiděleno,

i) rok výroby,

j) datum zápisu do rejstříku sportovních létajících zařízení.

(2) Z rejstříku sportovních létajících zařízení lze zveřejnit tyto údaje:

a) druh sportovního létajícího zařízení,

b) poznávací značku,

c) výrobní číslo, je-li přiděleno,

d) typ nebo název,

e) rok výroby,

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele, který je fyzickou osobou, nebo obchodní firmu nebo název provozovatele, který je právnickou osobou.

(3) Sportovní létající zařízení musí být opatřeno evidenčním štítkem, na němž musí být nesmazatelným způsobem vyznačeny údaje určené provozním předpisem.".

45. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

46. Nadpis nad § 28 se zrušuje.

47. Nadpis § 28 zní:

"Náležitosti žádosti o vydání pilotního průkazu, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, podmínky zahájení praktického výcviku a samostatných letů, způsob stanovení kvalifikačních podmínek pro vydání pilotního průkazu a způsob stanovení kvalifikačních podmínek osob provádějících teoretickou výuku a praktický výcvik

(k § 84c odst. 8 zákona)".

48. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Žadatel o vydání pilotního průkazu k žádosti přiloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.".

49. V § 28 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

50. V § 28 odst. 2 se slova "průkazu způsobilosti pilota sportovního létajícího zařízení" nahrazují slovy "pilotního průkazu".

51. V § 29 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

52. V § 29 písm. c) se slova "průkazu způsobilosti uživatele příslušného druhu sportovního létajícího zařízení" nahrazují slovy "pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací".

53. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

(k § 91a odst. 11 zákona)

Vzor protokolu podle § 91a odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.".

54. V nadpisu § 31 se slova "nebo sportovního létajícího zařízení" zrušují.

55. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova "220 kg" nahrazují slovy "300 kg".

56. V § 31 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 13a znějí:

"(4) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla podle odstavců 1 až 3 se použijí, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství13a) jinak.

(5) V případě že jsou letadla s maximální vzletovou hmotností 2 700 kg nebo nižší, na která se vztahuje úprava přímo použitelného předpisu Evropských společenství13a), užívána k neobchodním účelům, je limit pojistného plnění ve vztahu k cestujícím minimálně 100 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu na jednoho cestujícího.

13a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.".

57. V příloze č. 1 se za označení částí A a B doplňuje tečka.

58. V příloze č. 1 se v nadpisu části A. slova "Výrobky letecké techniky" nahrazují slovy "Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení".

59. V příloze č. 1 nadpis části B. zní: "LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ A LETECKÁ POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, ZKOUŠKY, INSTALACI, ÚDRŽBU, OPRAVY, MODIFIKACE A KONSTRUKČNÍ ZMĚNY MŮŽE PROVÁDĚT PRÁVNICKÁ NEBO FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ MÁ K TÉTO ČINNOSTI OPRÁVNĚNÍ".

60. V příloze č. 1 části B. větě první se slova "Všechny výrobky letecké techniky" nahrazují slovy "Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení" a za slova "části A" se doplňuje tečka.

61. V příloze č. 3 části A. větě druhé a části C. větě druhé se slova "Pro stanovený okruh uživatelů je použití letiště povoleno po souhlasu provozovatele letiště" nahrazují slovy "Použití letiště se povoluje stanovenému okruhu uživatelů. Ostatní uživatelé mohou použít letiště pouze se souhlasem jeho provozovatele".

62. V příloze č. 3 části C. se na začátek bodu 2 vkládají slova "v případě mezinárodního letiště s vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu14)".

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

"14) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.".

63. V příloze č. 3 části D. se na začátek bodu 2 vkládají slova "v případě mezinárodního letiště s vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu14)".

64. Za přílohu č. 4 se doplňují nové přílohy č. 5 až 10, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Osnova letištní příručky

(k § 34a odst. 4 zákona)

I. Úvod

II. Změny a opravy

III. Kontrolní seznam stran

IV. Rozdělovník

V. Obsah

VI. Zkratky a symboly

VII. Definice

VIII. Textová část letištní příručky dle následujících bodů:

1. Všeobecné údaje

1.1 Účel letištní příručky

1.2 Právní požadavek na provedení osvědčování letiště

1.3 Prohlášení o používání letišť dle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

1.4 Systém dostupných leteckých informací a postupy pro jejich vyhlašování včetně jmen, příjmení, funkcí a telefonních čísel kontaktních osob, obsah a rozsah předávaných leteckých informací

1.5 Systém zaznamenávání pohybů letadel

1.6 Povinnosti provozovatele letiště

2. Mapové podklady letiště

2.1 Aktuální plán letiště se zákresem hlavních letištních zařízení určených pro provoz letadel v měřítku 1:5 000

2.2 Aktuální plán letiště se zákresem hranic letiště v měřítku 1:5 000

2.3 Situace letiště ve vztahu k okolním obcím se zákresem letištních zařízení a vybavení, která jsou umístěna vně hranic letiště

3. Údaje o letišti uvedené v letecké informační příručce (AIP)

4. Provozní a bezpečnostní postupy

4.1 Hlášení informací vztahujících se k letišti

Postupy hlášení jakýchkoli změn informací o letišti uvedených v letecké informační příručce (AIP) a postupy, jak vyžadovat vydání oznámení, rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoliv leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem (NOTAM), včetně

4.1.1 postupů hlášení jakýchkoli změn Úřadu a systém nepřetržitého zaznamenávání hlášení změn,

4.1.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za oznamování změn a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,

4.1.3 adresy a telefonního čísla poskytnuté Úřadem pro oznamování změn.

4.2 Přístup na pohybovou plochu letiště

Postupy, které jsou vytvořeny a prováděny v souladu s bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy provozovatele letiště k zajištění bezpečnosti leteckého provozu a k zabránění neoprávněného vniknutí osob, vozidel, zvířat nebo jiných předmětů na pohybovou plochu letiště, včetně

4.2.1 povinností provozovatele letiště, provozovatelů letadel, provozovatelů letištních služeb se stálým sídlem na letišti, ostrahy letiště,

4.2.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu přístupu na letiště a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.3 Letištní pohotovostní plán

Popis letištního pohotovostního plánu pro mimořádné události na letišti, včetně

4.3.1 plánů pro činnost při mimořádných událostech na letišti a v jeho blízkém okolí včetně leteckých nehod, závad a nouzových stavů letadla během letu, požárů letištních zařízení, protiprávních činů, ekologických havárií a všech nestandardních situací, majících charakter mimořádné události podle zvláštního právního předpisu15),

4.3.2 popisu postupů nácviku a testování zařízení a vybavení, které má být použito v krizových situacích16), včetně četnosti takových testů,

4.3.3 popisu zkušebního nácviku postupů v mimořádných situacích, včetně četnosti takových nácviků,

4.3.4 seznamu dotčených právnických i fyzických osob na letišti i mimo ně, které vykonávají činnosti související s provozem letiště, jejich telefonních a faxových čísel, adres elektronické pošty, adres Společnosti pro letecké telekomunikační a informační služby (SITA), případně jejich přidělených radiových frekvencí v rámci integrovaného záchranného systému,

4.3.5 zřízení letištního řídícího štábu za účelem organizace dílčích cvičení mimořádných událostí,

4.3.6 určení osoby odpovědné za vedení zásahu přímo na místě mimořádné události,

4.3.7 seznamu organizací působících na letišti, kontaktních osob a telefonních čísel, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.4 Záchranná a požární služba

Popis zařízení, vybavení, postupů a personálního zajištění požadavků záchranné a požární služby, včetně jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za tyto služby na letišti.

4.5 Kontrola pohybové plochy letiště a překážkových rovin provozovatelem letiště

Popis kontrol pohybové plochy letiště a překážkových rovin včetně

4.5.1 postupů pro nepřetržité provádění kontrol, zahrnující měření koeficientu tření a vrstvy pokrytí na drahách a pojezdových drahách,

4.5.2 postupů a prostředků komunikace se službou řízení letového provozu v průběhu provádění kontrol,

4.5.3 postupů vedení inspekčního deníku a místo jeho uložení,

4.5.4 četnosti provádění kontrol,

4.5.5 seznamu kontrolovaných položek,

4.5.6 postupů hlášení výsledků kontrol a činností vedoucích k odstranění nedostatků a zajištění nápravy,

4.5.7 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za provádění kontrol a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.6 Vizuální navigační prostředky a letištní elektrické systémy

Popis postupů pro kontrolu a údržbu návěstidel, znaků, značek a letištních elektrických systémů, včetně

4.6.1 postupů pro nepřetržité provádění kontrol a seznamu kontrolovaných položek,

4.6.2 postupů zaznamenávání výsledků kontrol a činností vedoucích k odstranění nedostatků a zajištění nápravy,

4.6.3 postupů pravidelné a mimořádné údržby,

4.6.4 postupů údržby náhradních zdrojů elektrické energie a postupů při částečném nebo úplném selhání systému zásobování letiště elektrickou energií,

4.6.5 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu a údržbu vizuálních navigačních prostředků a letištních elektrických systémů a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.7 Údržba pohybové plochy letiště

Popis uspořádání a postupy údržby pohybové plochy letiště, včetně

4.7.1 postupů údržby pohybové plochy se zpevněným povrchem,

4.7.2 postupů údržby pohybové plochy s nezpevněným povrchem,

4.7.3 postupů údržby postranních pásů drah a pojezdových drah,

4.7.4 postupů údržby odvodnění letiště a letištní kanalizace.

4.8 Bezpečnost provozu při provádění údržby a stavebních prací na letišti

Popis postupů plánování a provádění stavebních a údržbových prací (BOZP), včetně prací krátkodobých, na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, které mohou zasáhnout do překážkových rovin, včetně

4.8.1 postupů komunikace se službou řízení letového provozu v průběhu provádění údržby nebo stavebních prací,

4.8.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za plánování a provádění prací a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,

4.8.3 seznamu právnických i fyzických osob působících na letišti, které vykonávají činnosti související s provozem letiště a mohou být přímo dotčeny prováděnými pracemi, a telefonní čísla kontaktních osob, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,

4.8.4 seznamu právnických i fyzických osob, kterým mají být plánované práce na letišti oznamovány.

4.9 Řízení provozu na odbavovací ploše

Popis postupů řízení provozu na odbavovací ploše, včetně

4.9.1 postupů vzájemné koordinace mezi službou řízení letového provozu a stanovištěm řízení provozu na odbavovací ploše,

4.9.2 postupů pro přidělování míst pro stání letadel,

4.9.3 postupů pro vytlačování letadel a spouštění motorů,

4.9.4 organizace řazení letadel,

4.9.5 služeb vozidel pro navádění letadel na nebo ze stání (FOLLOW ME).

4.10 Řízení bezpečnosti provozu na odbavovací ploše

Postupy pro zajištění bezpečnosti na odbavovací ploše, včetně

4.10.1 ochrany proti účinkům proudění za motory letadel,

4.10.2 dodržování bezpečnostních postupů při doplňování paliva do letadel,

4.10.3 úklidových prací na odbavovací ploše,

4.10.4 odstraňování sněhu a ledu z odbavovací plochy,

4.10.5 postupů při hlášení mimořádných událostí na odbavovací ploše,

4.10.6 kontroly a zajištění dodržování zásad bezpečnosti práce.

4.11 Kontrola vozidel a mechanizačních prostředků na provozní části letiště

Postup kontroly vozidel a mechanizačních prostředků na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, včetně

4.11.1 příslušných pravidel provozu a kontroly jejich dodržování,

4.11.2 způsobu vydávání oprávnění k řízení vozidel a mechanizačních prostředků,

4.11.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu vozidel a mechanizačních prostředků a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.12 Kontrola omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti

Postupy k omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, včetně

4.12.1 způsobu vyhodnocování nebezpečí,

4.12.2 zavedení programů pro omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem,

4.12.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

4.13 Kontrola překážek

Postupy pro

4.13.1 monitorování překážkových rovin a zpracování mapy typu A,

4.13.2 kontrolu překážek provozovatelem letiště,

4.13.3 monitorování výšky staveb nebo budov nacházejících se v blízkosti překážkových rovin,

4.13.4 kontrolu nové výstavby v okolí letiště,

4.13.5 informování Úřadu o povaze a poloze překážek a o vzniku nových či odstranění stávajících překážek tak, aby mohla být přijata nezbytná opatření, včetně předání podkladů k publikaci Leteckou informační službou.

4.14 Odstraňování letadel neschopných pohybu

Postupy pro odstraňování letadel neschopných pohybu z pohybové plochy nebo z její blízkosti, včetně

4.14.1 povinností provozovatele letiště a držitele osvědčení o zápisu letadla do rejstříku nebo jeho zástupce,

4.14.2 postupu informování držitele osvědčení o zápisu letadla do rejstříku nebo jeho zástupce,

4.14.3 postupu udržování kontaktu se stanovištěm řízení letového provozu,

4.14.4 způsobu nasazení vyprošťovací techniky, prostředků a personálního zajištění pro odstranění letadla neschopného pohybu, včetně seznamů dostupné vyprošťovací techniky a prostředků s určením největšího možného typu letadla, jež jsou tyto prostředky schopné odstranit,

4.14.5 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za provedení odtažení letadla neschopného pohybu a jejich telefonní čísla.

4.15 Manipulace s nebezpečnými látkami

Postupy pro bezpečnou manipulaci a uskladnění nebezpečných látek na letišti, včetně

4.15.1 postupů manipulace s nebezpečnými látkami na zvláštních plochách na letišti, určených pro skladování hořlavých látek a jakýchkoli jiných nebezpečných látek,

4.15.2 postupů pro skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami,

4.15.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za manipulaci s nebezpečnými látkami a jejich telefonní čísla.

4.16 Postupy při provozu za nízké dohlednosti

Podrobnosti postupů, které mají být zavedeny pro provoz při nízké dohlednosti.

4.17 Ochrana radionavigačních a světelných zařízení

Postupy ochrany okolí radionavigačních a světelných zařízení umístěných na letišti a zajištění jejich provozuschopnosti, včetně

4.17.1 kontroly činností v okolí radionavigačních a světelných zařízení,

4.17.2 popisu pozemní údržby v okolí radionavigačních a světelných zařízení,

4.17.3 umístění a doplňování výstražných znaků, upozorňujících na nebezpečné mikrovlnné záření v okolí radionavigačních zařízení,

4.17.4 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za ochranu radionavigačních prostředků a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.

5. Správa letiště a systém řízení bezpečnosti provozu letiště

5.1 Správa letiště

Popis správy letiště, včetně

5.1.1 schématu organizační struktury letiště znázorňujícího jména a funkce klíčového personálu a stanovení jejich odpovědnosti,

5.1.2 jmen, příjmení a funkcí osob, které mají celkovou odpovědnost za bezpečnost na letišti a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,

5.1.3 letištních výborů.

5.2 Systém řízení bezpečnosti provozu letiště

Za účelem zajištění dodržování všech provozně-bezpečnostních požadavků a zlepšování bezpečnosti na letišti se zavádí systém řízení provozní bezpečnosti letiště. Součástí systému řízení bezpečnosti provozu letiště je zejména

5.2.1 bezpečnostní politika vztahující se v co největší míře k procesu řízení bezpečnosti provozu letiště a její vztah k provozu a procesu údržby,

5.2.2 struktura nebo organizace systému řízení bezpečnosti zahrnující počet pracovníků a stanovení individuální a skupinové odpovědnosti za problematiku bezpečnosti,

5.2.3 strategie a plánování systému řízení bezpečnosti, jako např. způsob dosažení bezpečnostních cílů, vymezování priorit při zavádění bezpečnostních opatření a zajištění funkčního systému pro snižování rizik na co nejnižší možnou úroveň s neustálým ohledem na požadavky leteckých předpisů,

5.2.4 zavedení systému řízení bezpečnosti, včetně vybavení, metod a postupů pro efektivní předávání informací týkajících se bezpečnosti a prosazování bezpečnostních požadavků,

5.2.5 způsob jeho zavádění do takových oblastí, které vyžadují vyšší míru integrity systému řízení bezpečnosti (program bezpečnostních opatření),

5.2.6 opatření týkající se podpory bezpečnosti a prevence nehod a systém kontroly rizik zahrnující analýzu a postupy v případech havárií, nehod, problémů, defektů, chyb, nedostatků a selhání, a průběžné monitorování bezpečnosti,

5.2.7 vnitřní audit bezpečnosti a revizní systém specifikující systémy a programy pro řízení kvality bezpečnosti,

5.2.8 systém dokumentace všech letištních zařízení, které mají vztah k bezpečnosti, stejně jako záznamy o provozu a údržbě letiště a letištních zařízení, včetně informací o projektech a stavbách vozovek pro letadla a letištního osvětlení; tento systém by měl umožňovat snadné vyhledávání záznamů, včetně schémat,

5.2.9 výcvik a způsobilost personálu, včetně posuzování a vyhodnocování přiměřenosti úrovně prováděného výcviku a jeho kvality vzhledem k povinnostem na zajištění bezpečnosti, a metodika pro přezkušování způsobilosti personálu,

5.2.10 zahrnutí a prosazování bezpečnostních klauzulí ve smlouvách týkajících se stavebních prací na letišti.

5.3 Odchylky od leteckých předpisů

IX. Přílohy

X. Dodatky

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Druhy vážných incidentů

(k § 55 odst. 7 zákona)

1. Nebezpečné sblížení vyžadující manévr k vyhnutí se srážce nebo nebezpečné situaci nebo pokud by byl manévr k vyhnutí vhodný.

2. Srážka s terénem při řízeném letu byla odvrácena v kritickém okamžiku.

3. Přerušený vzlet na uzavřené nebo obsazené dráze, nebo vzlet z této dráhy s nedodržením minimální vzdálenosti od překážky nebo překážek.

4. Přistání nebo pokus o přistání na uzavřené nebo obsazené dráze.

5. Hrubá chyba v technice pilotáže ve snaze dosáhnout předpokládaného výkonu při vzletu nebo počátečním stoupání.

6. Požár a dým v oddělení pro cestující nebo nákladových prostorech, nebo požár motoru, i když byl tento požár zlikvidován hasicími prostředky.

7. Každá událost vyžadující, aby posádka nouzově použila kyslík.

8. Porušení konstrukce letadla nebo rozrušení motoru, které není klasifikováno jako letecká nehoda.

9. Vícenásobné chybné funkce jednoho nebo více letadlových systémů vážně ohrožující let.

10. Každý případ nezpůsobilosti posádky během letu.

11. Malá zásoba paliva, vyžadující hlášení nouzové situace pilotem.

12. Incidenty při vzletu a přistání, jako je například vyjetí do stran nebo za dráhu a přistání v předpolí.

13. Selhání systémů, nebezpečné meteorologické jevy, let za hranicemi provozních omezení a jiná událost, která mohla způsobit těžkosti při řízení letadla.

14. Porucha více než jednoho zálohového systému pro vedení letadla a navigaci tam, kde je zálohování vyžadováno.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Seznam událostí při provozu, údržbě, opravě a výrobě letadel, které podléhají hlášení

(k § 55 odst. 7 zákona)

I. Seznam událostí při provozu, údržbě, opravě a výrobě letadel, které podléhají hlášení

A. LETOVÝ PROVOZ

1. Provoz letadla

a) Manévr k vyhnutí

- při nebezpečí srážky s jiným letadlem, terénem nebo jiným objektem nebo nebezpečná situace, při které by byl manévr k vyhnutí vhodný;

- nezbytný pro zabránění srážce s jiným letadlem, terénem nebo jiným objektem;

- nezbytný pro zabránění jiným nebezpečným situacím.

b) Incidenty při vzletu nebo přistání, včetně preventivních nebo vynucených přistání. Incidenty jako krátké nebo dlouhé přistání nebo vybočení z dráhy. Vzlety, přerušené vzlety, přistání nebo pokusy o přistání na uzavřené, obsazené nebo nesprávné dráze. Nepovolený vstup na dráhu.

c) Neschopnost dosáhnout předpokládaného výkonu při vzletu nebo počátečním stoupání.

d) Kriticky nízký stav paliva nebo neschopnost přečerpání paliva či použití veškerého využitelného paliva.

e) Ztráta ovladatelnosti (včetně částečné nebo dočasné) bez ohledu na příčinu.

f) Události při rychlostech blízkých nebo přesahujících V1 jakožto důsledek nebo příčina nebezpečné nebo potenciálně nebezpečné situace (například zamítnutý vzlet, dosednutí ocasu, ztráta výkonu pohonné jednotky atd.).

g) Vzlet při nezdařeném přistání vedoucí k nebezpečné nebo potenciálně nebezpečné situaci.

h) Neúmyslná významná odchylka od rychlosti letu, předpokládaného kursu nebo výšky letu (více než 300 stop) bez ohledu na příčinu.

i) Klesání pod výšku rozhodnutí nebo minimální výšku pro klesání bez požadované vizuální kontroly.

j) Ztráta informací o skutečné vlastní poloze nebo poloze jiných letadel.

k) Přerušení komunikace mezi posádkou letadla (CRM) nebo mezi posádkou letadla a ostatními osobami (posádkou kabiny, řízením letového provozu, technickým personálem).

l) Tvrdé přistání - přistání, po kterém je nezbytná kontrola po tvrdém přistání.

m) Překročení mezních hodnot nerovnoměrného rozmístění paliva.

n) Chybné nastavení kódu SSR nebo dílčí stupnice výškoměru.

o) Chybné programování zařízení nebo chybné údaje v zařízeních pro navigaci nebo výpočet výkonu nebo použití chybných údajů.

p) Chybné přijetí nebo výklad radiotelefonních zpráv.

q) Závady nebo poruchy palivového systému, které mají vliv na dodávku a/nebo rozmístění paliva.

r) Neúmyslné opuštění zpevněného povrchu letadlem.

s) Srážka letadla s jiným letadlem, letadla s vozidlem nebo letadla s jinou překážkou na zemi.

t) Neúmyslné a/nebo chybné ovládání řídicích prvků.

u) Neschopnost dosáhnout plánované konfigurace letadla při jakékoli fázi letu (například podvozek a dveře podvozkového ústrojí, přistávací klapky, stabilizátory, sloty atd.).

v) Vznik nebezpečné nebo potencionálně nebezpečné situace za letu v důsledku úmyslné simulace nouzových podmínek při výcviku, kontrole systému nebo pro výcvikové účely.

w) Nadměrné vibrace.

x) Spuštění jakéhokoli primárního výstražného systému spojeného s manévrováním letadla, například konfigurační výstraha, signalizátor přetažení („Stick Shake“), signalizátor překročení rychlosti atd. s výjimkou, kdy

- posádka přesvědčivě ověří, že varování je chybné a toto chybné varování nevede k obtížím nebo nebezpečí vzhledem k reakcím posádky letadla na varování nebo

- je systém spuštěn pro výcvikové nebo kontrolní účely.

y) Varování výstražného systému pro přiblížení k zemi (GPWS/TAWS), jestliže

- se letadlo dostane do těsné blízkosti země v souladu s plánem nebo očekáváním nebo

- je varování uvedeno do provozu při povětrnostních podmínkách pro let podle přístrojů nebo v noci a je prokázáno, že bylo uvedeno do provozu v důsledku vysoké rychlosti sestupu (modus 1), nebo

- je varování uvedeno do provozu v důsledku závady na podvozku nebo dveřích podvozkového ústrojí v příslušném okamžiku při přistání (modus 4), nebo

- se naskytne nebo se může naskytnout jakákoli obtížná nebo nebezpečná situace v důsledku reakce posádky letadla na varování, například menší odstup od ostatních letadel. Tato situace může zahrnovat varování jakéhokoli modu nebo typu, včetně skutečného, poruchového nebo chybného varování.

z) Poplach výstražného systému pro přiblížení k zemi (GPWS/TAWS), jestliže se naskytne nebo se může naskytnout jakákoli obtížná nebo nebezpečná situace v důsledku reakce posádky letadla na poplach.

aa) Varování palubního protisrážkového systému ACAS (RA).

bb) Značné poškození letadla nebo vážné zranění osoby v důsledku náporu proudu vzduchu od tryskové nebo vrtulové pohonné jednotky.

2. Stav nouze

a) Požár, výbuch, kouř nebo jedovaté nebo škodlivé plyny i po uhašení požáru.

b) Použití nestandardního postupu posádkou letadla ve stavu nouze, jestliže

-  standardní postup existuje, ale není použit,

- standardní postup neexistuje,

-  standardní postup existuje, ale je neúplný nebo nevhodný,

-  standardní postup je nesprávný,

-  je použit nesprávný postup.

c) Nevhodnost jakéhokoli postupu určeného pro použití ve stavu nouze, včetně postupů používaných pro účely údržby, výcviku nebo kontroly.

d) Událost s následkem nouzové evakuace.

e) Pokles tlaku.

f) Použití nouzového zařízení nebo předepsaného nouzového postupu při řešení situace.

g) Událost s následkem vyhlášení nouzového stavu („mayday“ nebo „PAN-PAN“).

h) Porucha jakéhokoli nouzového systému nebo zařízení, včetně všech únikových dveří a osvětlení, včetně použití pro účely údržby, výcviku nebo kontroly.

i) Události vyžadující nouzové použití kyslíku jakýmkoli členem posádky.

3. Nezpůsobilost posádky

a) Nezpůsobilost jakéhokoli člena posádky letadla, včetně případů, které nastanou před odletem, jsou-li posouzeny tak, že by mohly zapříčinit nezpůsobilost po vzletu.

b) Nezpůsobilost jakéhokoli člena posádky kabiny, která mu znemožňuje vykonávat základní povinnost ve stavu nouze.

4. Zranění

Události, které vedou nebo mohly vést k vážnému zranění cestujících nebo člena posádky letadla, ale které nepodléhají hlášení jako letecká nehoda.

5. Počasí

a) Zásah blesku s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce.

b) Krupobití s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce.

c) Průlet silnou turbulencí s následkem zranění cestujících nebo s nezbytnou následnou kontrolou letadla („Turbulence Check“).

d) Průlet střihem větru.

e) Námraza s následkem obtíží při ovládání letadla, poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce.

6. Bezpečnost

a) Protiprávní čin v letecké dopravě.

b) Obtíže při zvládání nepřizpůsobivých cestujících.

c) Odhalení černých pasažérů.

7. Jiné události

a) Opakované případy zvláštního druhu události, která by sama o sobě nebyla považována za podléhající hlášení, ale která vzhledem k četnosti opakování vytváří potenciální nebezpečí.

b) Střet s ptákem s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce.

c) Turbulence v úplavu.

d) Jiná událost jakéhokoli druhu, která je považována za událost, která poškodila nebo mohla poškodit letadlo nebo cestující na palubě nebo na zemi.

B. TECHNICKÉ UDÁLOSTI NA LETADLE

1. Konstrukce letadla

Ne všechny konstrukční závady je třeba hlásit. Je zapotřebí technického posouzení, které rozhodne o tom, zda je závada natolik závažná, aby byla nahlášena. Hlášení podléhá například:

a) Poškození nosného konstrukčního prvku, který není klasifikován jako prvek odolný vůči poškození (prvek s omezenou životností). Za nosné konstrukční prvky se považují všechny prvky, které se významně podílejí na odolávání letové, pozemní a tlakové zátěži a jejichž selhání by mohlo mít za následek celkové poškození letadla.

b) Závada nebo poškození překračující přípustné poškození nosného konstrukčního prvku, který je klasifikován jako prvek odolný vůči poškození.

c) Poškození nebo závada překračující povolené tolerance u konstrukčního prvku, jehož selhání by mohlo natolik omezit celkovou pevnost, že by již nebyly splněny předepsané bezpečnostní limity pro chvění, neperiodické pohyby nebo reverzi řízení.

d) Poškození nebo závada konstrukčního prvku, která by mohla mít za následek uvolnění větších stavebních dílů, které by mohly zranit cestující v letadle.

e) Poškození nebo závada konstrukčního prvku, která by mohla ohrozit řádný provoz systémů.

f) Ztráta jakéhokoli konstrukčního prvku letadla za letu.

2. Systémy

a) Ztráta, závažná závada nebo porucha jakéhokoli systému, podsystému nebo zařízení, je-li vyloučeno uspokojivé fungování standardních provozních postupů, testů a obdobných funkcí.

b) Nemožnost posádky kontrolovat systém, zejména

-  samostatné neovlivněné akce;

-  chybné a/nebo neúplné reakce, včetně omezení pohybu nebo pevnosti;

-  samovolný pohyb řídicích prvků;

-  mechanické rozpojení nebo výpadek.

c) Závada nebo porucha exkluzivní funkce (funkcí) systému (jeden systém může slučovat více funkcí).

d) Vzájemné ovlivňování uvnitř systému nebo mezi různými systémy.

e) Závada nebo porucha ochranného zařízení nebo nouzového systému spojeného se systémem.

f)  Ztráta funkce záložního systému.

g) Jakákoli událost v důsledku nepředvídatelného chování systému.

h) Ztráta, závažná porucha nebo závada hlavního systému, podsystému nebo zařízení u typů letadel s jednoduchými hlavními systémy, podsystémy nebo zařízeními.

i) Ztráta, závažná porucha nebo závada více než jednoho hlavního systému, podsystému nebo zařízení u typů letadel s několika nezávislými hlavními systémy, podsystémy nebo zařízeními.

j) Signalizace jakéhokoli primárního výstražného systému spojeného se systémy nebo zařízením letadla, pokud posádka přesvědčivě neověří, že varování je chybné a toto chybné varování nevede k obtížím nebo nebezpečí vzhledem k reakcím posádky letadla na varování.

k) Únik hydraulických kapalin, paliva, oleje nebo jiných kapalin s následkem požárního ohrožení, možné nebezpečné kontaminace konstrukce, systémů nebo zařízení letadla nebo ohrožení cestujících.

l) Porucha nebo závada jakéhokoli signalizačního systému s následkem možné klamné signalizace pro posádku letadla.

m) Jakýkoli výpadek, porucha nebo závada při kritické fázi letu s významem pro fungování systémů letadla.

n) Významné odchylky skutečného výkonu od schváleného výkonu s následkem nebezpečné situace (s ohledem na přesnost metody pro výpočet výkonu), včetně brzdného účinku, spotřeby paliva atd.

o) Asymetrie řídicích prvků; například přistávacích klapek, slotů, spoilerů.

Dodatek této přílohy uvádí seznam příkladů událostí podléhajících hlášení v důsledku použití těchto všeobecných kritérií na zvláštní systémy.

3. Pohonné jednotky včetně motorů, vrtulí a rotorů a pomocné energetické jednotky (APU)

a) Zhasnutí, vysazení nebo závada motoru.

b) Překročení otáček nebo neschopnost kontrolovat rychlost jakékoli vysokorychlostní rotační součásti (například pomocné energetické jednotky, tlakového startéru, klimatizace, vzduchové pomocné turbiny, vrtule nebo rotoru).

c) Porucha nebo závada jakékoli součásti hnací jednotky s následkem jedné nebo více z těchto událostí

- vypadnutí součástí/úlomků;

- nekontrolovaný vnitřní nebo vnější požár nebo uvolňování horkých plynů;

- tah v jiném směru, než který předpokládá pilot;

- porucha provozu nebo neúmyslný provoz systému reverze tahu;

- neschopnost kontrolovat výkon, tah nebo otáčky;

- porucha závěsu motoru;

- částečná nebo úplná ztráta podstatné části hnacího ústrojí;

- viditelný hustý dým nebo koncentrace toxických látek, které mohou ohrozit posádku nebo cestující;

- neschopnost vypnout motor normálními postupy;

- neschopnost restartovat motor.

d) Neúmyslná ztráta, změna nebo kolísání tahu/výkonu, které jsou klasifikovány jako ztráta kontroly tahu nebo výkonu

- u jednomotorového letadla nebo

- je-li událost v daném případě považována za nepřiměřenou nebo

- může-li být postižen více než jeden motor u vícemotorového letadla, zejména v případě dvoumotorového letadla, nebo

- vícemotorového letadla, používá-li se stejný nebo podobný typ motoru v případě, kdy by byla událost považována za nebezpečnou nebo kritickou.

e) Závada na součásti s omezenou životností, která má za následek její vyjmutí z provozu před uplynutím její celkové životnosti.

f) Závady stejného původu, které mohou vést k tomu, že bude během letu vypnuto více než jeden motor.

g) Provozní závada nebo neúmyslný provoz omezovače hnacího ústrojí nebo řídicího zařízení.

h) Překročení parametrů hnacího ústrojí.

i) Setkání s cizím tělesem s následkem poškození.

j) Porucha nebo závada jakékoli části vrtule nebo hnacího ústrojí s následkem jedné nebo více z těchto událostí:

- překročení otáček vrtule;

- vnik nadměrného odporu vzduchu;

- tah opačným směrem, než požaduje pilot;

- uvolnění vrtule nebo větší části vrtule;

- porucha s následkem nadměrné nerovnováhy;

- nezamýšlený pohyb listů vrtule pod minimální pozici při nízkém úhlu nastavení, stanovenou pro daný režim letu;

- neschopnost nastavit vrtuli do praporové polohy;

- neschopnost změnit úhel nastavení vrtule;

- neúmyslná změna úhlu nastavení;

- nekontrolovatelné kolísání otáček nebo tahu;

k) Poškození nebo závada hnacího ústrojí/upevnění hlavního rotoru, které mohou mít za následek oddělení rotoru za letu a/nebo poruchy ovládání rotoru.

l) Poškození ocasního rotoru, jeho hnacího ústrojí a rovnocenných systémů.

m) Vypnutí nebo porucha pomocné hnací jednotky, má-li být k dispozici podle provozních požadavků, například ETOPS, MEL atd.

n) Neschopnost vypnout pomocnou hnací jednotku.

o) Překročení otáček.

p) Neschopnost spustit pomocnou hnací jednotku, je-li to zapotřebí z provozních důvodů.

4. Lidské faktory

Události, při nichž úprava nebo nepřiměřenost konstrukce letadla mohly způsobit chybu při používání, která by měla nebezpečné nebo katastrofické následky.

5. Ostatní události

a) Události, které se obvykle nepovažují za podléhající hlášení (například vnitřní vybavení a zařízení kabiny, vodní systémy), jestliže okolnosti měly za následek ohrožení letadla nebo cestujících.

b) Požár, výbuch, kouř nebo jedovaté nebo škodlivé plyny.

c) Jiné události, které by mohly ohrozit letadlo nebo ovlivnit bezpečnost cestujících na palubě nebo osoby či majetek v blízkosti letadla nebo na zemi.

d) Porucha nebo závada systému pro hlášení cestujícím, takže hlášení posádky pro cestující nejsou možná nebo nejsou slyšitelná.

e) Závada nastavení sedadla pilota při letu.

C. ÚDRŽBA A OPRAVA LETADLA

1. Chybná montáž částí nebo komponentů letadla zjištěná při kontrolním nebo zkušebním postupu, který nebyl určen pro tento zvláštní účel.

2. Únik horkého vzduchu s následkem poškození konstrukce.

3. Jakákoli závada na součásti s omezenou životností s následkem vyjmutí z provozu před uplynutím doby její životnosti.

4. Poškození nebo porušení (například zlomy, trhliny, koroze, delaminace, uvolnění atd.) bez ohledu na příčinu (například vibrace, ztráta pevnosti nebo porucha konstrukce) u

a) primární konstrukce nebo nosného konstrukčního prvku (PSE; podle definice v příručce výrobce pro opravy), překračuje-li toto poškození nebo porušení povolené hranice uvedené v příručce pro opravy a vyžaduje-li opravu nebo celkovou nebo částečnou výměnu;

b) sekundární konstrukce, které následně ohrozilo nebo mohlo ohrozit letadlo;

c) pohonné jednotky, vrtule nebo rotorového systému.

5. Jakýkoli výpadek, porucha nebo závada jakéhokoli systému nebo zařízení nebo jejich poškození nebo porušení zjištěné v důsledku porovnání se směrnicemi pro letovou způsobilost nebo jinými závaznými předpisy vydanými řídicím orgánem, jsou-li

a) organizací, která provádí porovnání a podává hlášení, zjištěny poprvé;

b) při následném porovnání překročeny přípustné hranice uvedené v předpisech a/nebo zveřejněné postupy opravy/seřízení nejsou k dispozici.

6. Porucha jakéhokoli nouzového systému nebo zařízení, včetně všech únikových dveří a osvětlení, včetně použití pro účely údržby nebo kontroly.

7. Neshoda nebo závažné nedostatky v dodržení shody s požadovanými postupy údržby.

8. Výrobky, součásti, zařízení a materiály neznámého nebo podezřelého původu.

9. Zavádějící, chybné nebo nedostatečné údaje o údržbě nebo postupy údržby, které mohou mít za následek nedostatky v údržbě.

10. Jakýkoli výpadek, porucha nebo závada pozemního zařízení používaného pro zkoušky nebo kontroly systémů a zařízení letadla, jestliže požadované rutinní kontrolní a zkušební postupy nedostatečně identifikují problém, což má za následek nebezpečnou situaci.

D.  LETIŠTNÍ ZAŘÍZENÍ A POZEMNÍ SLUŽBY

1. Letiště a letištní zařízení

a) Únik významného množství paliva při tankování.

b) Natankování nesprávného množství paliva, které může mít významný vliv na životnost, výkon, rovnováhu nebo konstrukční pevnost.

2. Cestující, zavazadla, náklad

a) Významná kontaminace konstrukce, systémů a zařízení letadla v důsledku přepravy zavazadel nebo nákladů.

b) Nesprávné rozmístění cestujících, zavazadel nebo nákladu, které může mít významný vliv na rozložení hmotnosti a/nebo vyvážení letadla.

c) Nesprávné uložení zavazadel nebo nákladu (včetně příručních zavazadel), které může jakýmkoli způsobem ohrozit letadlo, jeho zařízení nebo cestující nebo bránit v nouzové evakuaci.

d) Nepřiměřené uložení nákladových kontejnerů nebo ostatních významných součástí nákladu.

e) Přeprava nebo pokus o přepravu nebezpečného zboží za porušení příslušných předpisů, včetně nesprávného označení a balení nebezpečného zboží.

3. Pozemní odbavení a služby

a) Výpadek, porucha nebo závada pozemního zařízení používaného pro zkoušky nebo kontroly systémů a zařízení letadla, jestliže požadované rutinní kontrolní a zkušební postupy nedostatečně identifikují problém, což má za následek nebezpečnou situaci.

b) Neshoda nebo závažné nedostatky v dodržení shody s požadovanými postupy odbavení.

c) Natankování kontaminovaného nebo nesprávného paliva nebo jiných provozních kapalin/plynů (včetně kyslíku a pitné vody).

II. Seznam událostí podléhajících hlášení v souvislosti s letovými navigačními službami

1. Incidenty, při nichž téměř dojde ke srážce (včetně zvláštních situací, při nichž je vzdálenost jednoho letadla od jiného letadla/země/vozidla/osoby nebo předmětu považována za příliš malou):

a) nedodržení minimálního rozstupu;

b) případy, kdy téměř dojde k nehodě (téměř srážka s terénem při řízeném letu);

c) událost na dráze, která si vyžádala manévr k vyhnutí.

2. Možnost srážky nebo události blízké srážce (včetně zvláštních situací, které mohou vést ke srážce nebo události blízké srážce, jestliže by bylo v blízkosti jiné letadlo):

a) událost na dráze, která si nevyžádala manévr k vyhnutí;

b) vyjetí z dráhy;

c) odchýlení letadla od letových povolení a instrukcí řízení letového provozu (ATC);

d) odchýlení letadla od příslušných předpisů uspořádáním letového provozu (ATM)

- nedodržení stanovených postupů uspořádání letového provozu (ATM);

- neoprávněné narušení vzdušného prostoru;

- odchýlení od stanoveného vybavení letadla, které příslušné předpisy stanovily jako povinné, a od jeho stanoveného použití v souvislosti s uspořádáním letového provozu (ATM).

3. Zvláštní události specifické pro uspořádání letového provozu (ATM), jimiž mohou být:

a) neschopnost poskytovat služby uspořádání letového provozu (ATM)

- neschopnost poskytovat letové provozní služby;

- neschopnost poskytovat službu uspořádání vzdušného prostoru;

- neschopnost poskytovat služby řízení toku letového provozu;

b) výpadek funkce komunikace;

c) výpadek funkce přehledového zařízení;

d) výpadek funkce zpracování a distribuce dat;

e) výpadek funkce navigace;

f) bezpečnost systému uspořádání letového provozu (ATM).

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Standardní zpráva
Standardní zpráva

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Protokol o prohlídce na odbavovací ploše
Protokol o prohlídce na odbavovací ploše

15) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) § 5 vyhlášky č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. ".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru