Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 355/2006 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Částka 111/2006
Platnost od 14.07.2006
Účinnost od 14.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

355

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2006

o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,

b) vzor průkazu historického vozidla,

c) podmínky provozu historického a sportovního vozidla,

d) způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,

e) vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla,

f) způsob a podmínky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo“),

g) vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,

h) vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

§ 2

Registrace historického vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla a údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích podle zápisu předsedy krajské testovací komise zapsané v žádosti o provedení testování historického vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce "jiné záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA".

(2) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá žádost o registraci spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

(3) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k žádosti o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla.

(4) Do spisu historického vozidla místně příslušný úřad zakládá původní registrační doklady, pokud byly předloženy. Dále se zakládá žádost o provedení testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí a případně další předložené doklady.

(5) Vzor průkazu historického vozidla je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, vzor žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování historického vozidla je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 3

Registrace sportovního vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o sportovním vozidle do technického průkazu vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o vozidle a v kolonce "jiné záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM SPORTOVNÍHO VOZIDLA".

(2) Každému sportovnímu vozidlu je přidělena zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla. Na přední části sportovního automobilu může být tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 330 x 85 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 56 mm a šířce 30 mm, síla čáry je 8 mm. Standardní tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo je umístěna uvnitř sportovního automobilu na pravých zadních dveřích. U sportovního motocyklu může být zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 80 x 100 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 28 mm a šířce 15 mm, síla čáry je 4 mm.

(3) Do spisu sportovního vozidla místně příslušný úřad zakládá původní zahraniční registrační doklady, bylo-li vozidlo registrováno v zahraničí. Součástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických výkresů a další doklady stanovené pro přestavbu nebo stavbu sportovního vozidla.

(4) Vzor žádosti o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky a vzor žádosti o testování sportovního vozidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 4

Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích

Historické vozidlo při provozu na pozemních komunikacích lze provozovat, jen pokud je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu1), a není-li jimi vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě. U historických vozidel může být předepsáno doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných vozidel nebo vojenských bojových vozidel, určena jeho maximální rychlost a další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, které stanoví v žádosti o provedení testování historického vozidla předseda krajské testovací komise. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v průkazu historického vozidla.

§ 5

Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích

Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží. Organizátor sportovní soutěže provádí technickou přejímku sportovních vozidel za účasti technických komisařů, kteří kontrolují, zda sportovní vozidlo splňuje technické požadavky stanovené předpisem Mezinárodní automobilové federace nebo Mezinárodní motocyklové federace a technické podmínky stanovené zákonem. Technické přejímce se podrobují všechna sportovní vozidla přihlášená na sportovní soutěž. Pokud sportovní vozidlo nemá platné testování, nemůže být technicky převzato. Sportovní vozidlo nemůže být technicky převzato, jestliže při technické přejímce vykazuje závady.

§ 6

Testování historického vozidla

(1) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kodexu Mezinárodní federace historických vozidel – FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kodex") nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů – FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády"), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí.

(2) Právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezinárodní automobilovou federací (dále jen "právnická osoba") poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování historických vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel.

(4) Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Druhou částí je testování historických vozidel krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje stav

a) u historických automobilů

1. přední a zadní nápravy,

2. funkčnosti řízení,

3. funkčnosti osvětlení,

4. funkčnosti brzd,

5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,

6. upevnění sedaček,

7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,

8. opotřebení pneumatik,

9. funkčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven,

b) u historických motocyklů

1. funkčnosti osvětlení,

2. rámu,

3. opotřebení pneumatik,

4. funkčnosti brzd,

5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.

(5) Výsledek prvního testování historického vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost prvního testování při vydání průkazu historického vozidla v něm vyznačí místně příslušný úřad. Byl-li historickému vozidlu již vydán průkaz historického vozidla, vyznačí v něm právnická osoba kladný výsledek dalších testování. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne testování seznamy vozidel, která prošla testováním s kladným výsledkem.

(6) Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích2), testování se ukončí a výsledek se do průkazu historického vozidla nezapisuje, ale je zapsán do protokolu o testování historického vozidla. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování historických vozidel.

(7) V příloze č. 6 této vyhlášky jsou stanovena pravidla pro jednotné testování historických vozidel.

§ 6a

Testování silničního vozidla

(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.

(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých pověřených klubových testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů svých pověřených klubových testovacích komisí pro testování silničních vozidel.

(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne testování seznamy vozidel, která prošla testováním s kladným výsledkem.

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kodexu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování silničních vozidel.

(7) Pro testování silničního vozidla se použijí body 2 až 7 přílohy č. 6 této vyhlášky obdobně.

(8) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

§ 7

Testování sportovních vozidel

(1) Testování sportovních vozidel se provádí celostátně jednou za kalendářní rok. Testování se zabezpečuje ve stanici technické kontroly, nejvýše ve čtyřech termínech prostřednictvím právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací.

(2) Místo a termíny celostátního testování stanoví právnická osoba uvedená v odstavci 1 po dohodě s ministerstvem. Testování se provádí za účasti ministerstva v pověřené zkušebně, prováděná měření se provádějí na náklady vlastníka nebo provozovatele sportovního vozidla.

(3) Při testování sportovních vozidel provádějí testovací komisaři kontrolu, zda sportovní vozidlo odpovídá homologačnímu listu, národním nebo mezinárodním sportovním řádům a schváleným technickým předpisům. Součástí testování je provedení zvláštní technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly, kontrola vnějšího hluku vozidla a kontrola hladiny emisí škodlivin vozidel ve výfukových plynech. Měření emisí škodlivin ve výfukových plynech nepodléhají sportovní motocykly.

(4) Vykazuje-li sportovní vozidlo při testování závady, testování se ukončí a výsledek se do průkazu nezapisuje. Opakované testování se provádí po dohodě s právnickou osobou v určeném náhradním termínu v pověřené zkušebně.

(5) Pokud bude schvalována technická způsobilost sportovního vozidla uváděného do provozu nebo bude vozidlo dovezeno jednotlivě ze zahraničí mimo termíny pravidelných testování sportovních vozidel, může být provedeno testování těchto sportovních vozidel mimo stanovené termíny v pověřené zkušebně.

(6) Pokud bylo sportovní vozidlo kladně otestováno podle odstavce 4 nebo 5, vyznačí ministerstvo do průkazu sportovního vozidla povolení k jeho provozu na pozemních komunikacích.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Platnost tabulek se zvláštní registrační značkou – trvale manipulační, které byly přiděleny historickým vozidlům, končí dnem 31. prosince 2006.

(2) Platnost průkazů historických vozidel, které byly vydány historickým vozidlům podle vyhlášky č. 240/2002 Sb., končí dnem 31. prosince 2008.

(3) Platnost tabulek se standardní registrační značkou, které byly přiděleny sportovním vozidlům před účinností této vyhlášky, končí dnem 31. prosince 2008.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 144/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Při testování historického vozidla již registrovaného v registru historických a sportovních vozidel, jehož stáří nedosahuje 30 let, se použije bod 3 přílohy č. 6 ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Tiskopisy žádosti o provedení testování historického vozidla vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2013.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 163/2017 Sb. Čl. II

Tiskopisy přihlášky o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel a přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel podle příloh č. 2 a 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat nejdéle do 31. prosince 2018.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor průkazu historického vozidla

(rozměr 88 mm × 125 mm)

Titulní strana desek

obr. 001

Vnitřní strana desek (předsádka 1)

obr. 002

strana 1

obr. 003

strana 2

obr. 004

strana 3

obr. 005

strana 4

obr. 006

strana 5

obr. 007

strana 6

obr. 008

strana 7

obr. 009

strana 8

obr. 010

Vnitřní strana desek (předsádka 2)

obr. 011

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla
Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor žádosti o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor žádosti o testování sportovního vozidla

Vzor žádosti o testování sportovního vozidla

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel

1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci klubových testovacích komisí a krajských testovacích komisí.

2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního technického kodexu nebo podle mezinárodního sportovního řádu.

3. Podle mezinárodního technického kodexu lze schválit jako historické vozidlo mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.

4. Klubová testovací komise může být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí:

a) v klubu jsou minimálně 3 odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základě absolvování odborného školení jim byl vydán průkaz technického komisaře,

b) předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech členů komise.

5. Předseda klubové testovací komise je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:

a) provedených testování historických vozidel,

b) přidělených zvláštních registračních značek pro historická vozidla,

c) pravidelných testování historických vozidel,

d) platnost provedených testování historických vozidel.

Tyto údaje hlásí vždy do 15 dnů ode dne testování předsedovi krajské testovací komise.

6. Testování na historickou původnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla ve čtyřech vyhotoveních - příloha č. 3 této vyhlášky, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé údaje o vozidle. Pokud se jedná o první testování historického vozidla předkládá spolu s vyplněnými tiskopisy barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-předním pohledem, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o klubové testování přistaví podle požadavku klubové testovací komise vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda klubové komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem klubové testovací komise, svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů klubové testovací komise.

7. Klubová testovací komise provádí pravidelné prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla.

8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel, kterým byl vydán průkaz technického komisaře. Do krajské testovací komise jsou jmenování zástupci ze všech klubů historických vozidel, které sídlí na území příslušného kraje. Krajská komise je minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí svého předsedu. Předseda je pro vykonávání funkce předsedy krajské testovací komise jmenován právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Právnická osoba dodá všem místně příslušným úřadům seznamy členů krajské testovací komise s jejich podpisovými vzory, současně uvede všechny předsedy krajských testovacích komisí a otisk jejich přidělených razítek.

9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd. Je-li historické vozidlo technicky způsobilé kladný výsledek prvního testování vyznačí předseda krajské testovací komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů krajské testovací komise.

10. Krajská testovací komise provádí pravidelné prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Prohlídky se provádí za podmínek stanovených v bodu 9 těchto pravidel. Kladný výsledek krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné testování vyznačí předseda krajské testovací komise otiskem razítka a svým podpisem do průkazu historického vozidla, současně vyznačí platnost testování. Provedení kladného testování historických vozidel předá předseda krajské testovací komise všem místně příslušným úřadům do 30 dnů ode dne testování.

11. Zjistí-li právnická osoba závažné porušení v průběhu klubového nebo krajského testování historického vozidla, zruší kladné testování historického vozidla. Současně odebere průkaz technického komisaře pro testování historických vozidel, případně odvolá předsedu krajské testovací komise.

12. Pro případné řešení sporu při testování historických vozidel může být zřízena na Ministerstvu dopravy pro odborné posouzení komise, složená ze zástupců Ministerstva dopravy, zástupců právnické osoby a určeného předsedy krajské testovací komise z jiného kraje, případně dalších odborníků z automobilového průmyslu nebo strojírenství.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla
Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
Vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

Poznámky pod čarou

1) §18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2) §36 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Přesunout nahoru