Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 337/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Částka 104/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.10.2017 (316/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

337

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2006

o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 3 a § 11d odst. 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

§ 2

Základní pojmy

V tomto nařízení se rozumí

a) cukrovarnickým podnikem osoba, která vyrábí cukr a má sídlo na území České republiky3),

b) cukrovarem zařízení cukrovarnického podniku určené k výrobě cukru, které se nachází na území České republiky4),

c) cukrovou řepou produkt zemědělské výroby5) vypěstovaný na území České republiky pro výrobu cukru v cukrovaru.

§ 3

Schválení cukrovarnického podniku

(1) Žádost o schválení cukrovarnického podniku podá cukrovarnický podnik Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") do 15. července 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Cukrovarnický podnik k žádosti podle odstavce 1 přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku, jímž prokáže, že předmětem jeho podnikání je výroba cukru,

b) prohlášení, že je uživatelem strojně-technologického zařízení určeného ke zpracování cukrové řepy a k výrobě cukru,

c) prohlášení, že bude poskytovat Fondu údaje o své podnikatelské činnosti a že se podrobí kontrole v souladu s předpisem Evropských společenství8),

d) prohlášení, že s ním není vedeno řízení o pozastavení nebo odnětí schválení8).

(3) Fond rozhodne o schválení cukrovarnického podniku podle předpisu Evropských společenství8). Schválení cukrovarnického podniku spolu se sdělením výše kvóty podle předpisu Evropských společenství3) oznámí Fond tomuto cukrovarnickému podniku; v oznámení Fond uvede členění přidělené výše kvóty podle jednotlivých cukrovarů příslušného cukrovarnického podniku4).

§ 4

Úprava kvót

(1) Dojde-li předpisem Evropských společenství k úpravě kvóty9) stanovené pro Českou republiku pro hospodářský rok 2006/2007, Fond do 31. října 2006 písemně oznámí cukrovarnickému podniku výši kvóty pro hospodářský rok 2006/200710), v členění podle jednotlivých cukrovarů cukrovarnického podniku.

(2) Dojde-li předpisem Evropských společenství k úpravě kvóty9) stanovené pro Českou republiku pro hospodářské roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 nebo 2010/201110), Fond do konce února předchozího hospodářského roku11) písemně oznámí cukrovarnickému podniku výši kvóty pro příslušný hospodářský rok, v členění podle jednotlivých cukrovarů cukrovarnického podniku.

§ 5

Dodatečná kvóta

(1) Fond do 15. srpna 2006 oznámí cukrovarnickému podniku3) podíl na něj připadajícího množství cukru v rámci maximální dodatečné kvóty stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství12), který odpovídá podílu kvóty přidělené cukrovarnickému podniku a kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství13) (dále jen "podílové množství").

(2) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 může podat cukrovarnický podnik Fondu do 30. září 2006. V žádosti o přidělení dodatečné kvóty14) cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek prokazující, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.

(3) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 2 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.

(4) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 2 na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 cukrovarnickému podniku, který požádal, aby mu byla přidělena od začátku tohoto hospodářského roku, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 28. února 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(5) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 může podat cukrovarnický podnik, kterému nebyla přidělena dodatečná kvóta podle odstavce 4, do 30. září 200716). V žádosti o přidělení dodatečné kvóty cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek, kterým prokáže, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.

(6) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 5 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.

(7) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 5 na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku, který požadoval, aby mu byla přidělena od začátku hospodářského roku 2007/2008, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 30. listopadu 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(8) Fond do 31. prosince 2007 zveřejní v celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup zbývající množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12), o které nebylo požádáno podle odstavce 2 nebo 5, nebo které nebylo ve lhůtě podle odstavce 4 nebo 7 uhrazeno.

(9) V případě, že cukrovarnický podnik podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, požadoval přidělení případného zbývajícího množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12) a po rozdělení dodatečné kvóty podle odstavců 4 a 7 má Fond ještě k dispozici zbývající množství cukru, přidělí je na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku s podmínkou, že uhradí Fondu do 28. února 2008 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(10) V případě, že požadavek podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, uplatnil více než jeden cukrovarnický podnik, Fond rozdělí zbývající množství cukru mezi cukrovarnické podniky poměrně v množství, které odpovídá podílu dodatečné kvóty přidělené cukrovarnickému podniku podle odstavce 4 nebo 7, a součtu dodatečných kvót přidělených cukrovarnickým podnikům, které požadovaly přidělení případného zbývajícího množství cukru.

§ 6

Převod kvóty při změně vlastnických nebo uživatelských vztahů

Dojde-li u cukrovarnického podniku ke změně skutečnosti uvedené v předpise Evropských společenství17), oznámí cukrovarnický podnik tuto změnu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, Fondu na formuláři vydaném Fondem. Jde-li o změnu mající vliv na výši kvóty, provede Fond převod kvóty nebo její části18) a oznámí příslušnou změnu dosavadnímu, popřípadě novému držiteli kvóty.

§ 7

Ukončení činnosti

(1) Cukrovarnický podnik oznámí písemně Fondu ukončení výroby cukru19) nebo uzavření jím provozovaného cukrovaru17), a to do 15 dnů ode dne ukončení výroby cukru nebo uzavření cukrovaru.

(2) Pokud cukrovarnický podnik ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu, že smlouvu o dodávce cukrové řepy od pěstitele smluvně převedl na jiný jím provozovaný cukrovar, část kvóty připadající na uzavřený cukrovar mu zůstane zachována. Jinak Fond kvótu nebo část kvóty přidělí jinému cukrovarnickému podniku, který

a) převzal závazky vůči pěstiteli cukrové řepy dodávajícímu cukrovou řepu cukrovarnickému podniku podle odstavce 1, a to v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají kvótě nebo části kvóty cukrovarnického podniku podle odstavce 1,

b) doloží znaleckým posudkem nebo jiným dokladem, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě jím provozovaných cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá kvótě nebo její části.

Změnu kvóty Fond neprodleně oznámí příslušnému držiteli kvóty.

§ 8

Oznámení o převodu přebytkového cukru

Oznámení o převodu přebytkového cukru do následujícího hospodářského roku, provedeném za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství20), podává cukrovarnický podnik Fondu do 1. února příslušného hospodářského roku na formuláři vydaném Fondem.

§ 9

Minimální cena cukrové řepy

Minimální cena cukrové řepy stanovená předpisem Evropských společenství21) se považuje za úředně stanovenou cenu22).

§ 10

Množství cukru staženého z trhu

Jestliže orgány Evropských společenství přijmou opatření podle předpisu Evropských společenství22a), Fond do 15. listopadu příslušného hospodářského roku písemně oznámí cukrovarnickému podniku množství cukru v rámci jeho kvóty, které pro příslušný hospodářský rok cukrovarnický podnik stáhne z trhu.

§ 11

Restrukturalizační podpora

(1) Při stanovení procentního podílu podpory pro skupinu pěstitelů cukrové řepy23) vychází Fond zejména z vyčíslení ztráty tržeb a kompenzace ekonomické újmy, která vznikne ukončením pěstování cukrové řepy v hospodářském roce, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(2) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny pěstitelů cukrové řepy24) Fond zohlední zejména procentní podíl množství cukrové řepy jednotlivých pěstitelů na kvótě cukru dotčeného podniku, v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, podle uzavřených smluv mezi dotčeným podnikem a pěstiteli cukrové řepy na hospodářský rok, předcházející hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(3) Při stanovení procentního podílu podpory pro smluvní poskytovatele strojů23) vychází Fond zejména z vyčíslení ekonomické újmy v důsledku ztráty hodnoty jejich specializovaných strojů nepoužitelných pro jiné účely, než jsou úkony spojené s pěstováním cukrové řepy, které z důvodu ukončení pěstování cukrové řepy již nebudou využívány v rámci smluvních závazků k pěstitelům cukrové řepy dotčeného podniku, a to zejména na základě následujících objektivních kritérií

a) součtu zůstatkových cen specializovaných strojů, případně částí zůstatkových cen těchto strojů, odpovídajících podílu, v jakém byly těmito stroji poskytovány služby pěstitelům cukrové řepy dodávajícím dotčenému podniku v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, a

b) celkového objemu služeb, poskytnutých těmito stroji v hospodářském roce předcházejícím hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(4) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny smluvních poskytovatelů strojů24) Fond zohlední zejména podíl zůstatkové ceny těchto strojů na součtu zůstatkových cen za skupinu smluvních poskytovatelů strojů.

(5) Při postupu podle odstavců 1 až 4 Fond může stanovit další kritéria projednaná na konzultacích podle předpisu Evropských společenství25).

§ 12

Informace o výrobě cukru v rámci kvót

(1) Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 31. července 2006 informaci o své roční konečné výrobě cukru27) za hospodářský rok 2005/2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 31. ledna příslušného hospodářského roku10) předběžnou informaci o své celkové výrobě cukru27a) v příslušném hospodářském roce na formuláři vydaném Fondem.

(3) Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 15. září příslušného hospodářského roku informaci o své celkové výrobě cukru27a) za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

§ 13

Poskytování informací

(1) Cukrovarnický podnik poskytuje Fondu vedle informací uvedených v § 12 a v předpisu Evropských společenství2) informace o

a) množství cukrové řepy určené k výrobě cukru podléhajícího kvótám a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru nepodléhajícího kvótám, na která uzavřel smlouvy o dodání cukrové řepy v následujícím hospodářském roce; informace se podává před zasetím do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání uzavřel,

b) předpokládaných výnosech cukrové řepy podle písmene a) na hektar a předpokládaných výnosech cukru na hektar; informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,

c) dohodnuté cukernatosti v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,

d) odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,

e) sklizňových plochách cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce a množství cukrové řepy podle písmene a), které v příslušném hospodářském roce převzal od prodejců cukrové řepy; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,

f) odhadu údajů podle písmene e) pro následující hospodářský rok; informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku,

g) zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,

h) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,

i) množství jím vyrobeného průmyslového cukru28) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,

j) množství jím vyrobeného přebytkového cukru29) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku.

(2) Cukrovarnický podnik, který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o

a) množství jím vyrobeného průmyslového a přebytkového cukru za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,

b) množství jím vyrobeného přebytkového cukru, které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího měsíce,

c) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,

d) změně svých vlastnických nebo uživatelských vztahů k provozovanému zařízení na výrobu cukru do 10 dnů ode dne, kdy taková změna vstoupila v platnost.

(3) Fond je oprávněn si vyžádat od cukrovarnického podniku originální znění platné smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii, kterou tento cukrovarnický podnik v příslušném hospodářském roce uzavřel s prodejcem cukrové řepy31).

(4) Jestliže dojde k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství32), poskytnou Fondu smluvní strany této dohody její stejnopis nebo její úředně ověřenou kopii.


§ 14zrušeno

§ 15

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 154/2006 Sb., se zrušuje.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru.
Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení základních kvót v odvětví cukru, v platném znění.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a nařízení (ES) č. 314/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod.
Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru.
Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót.
Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvót.
Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.

3) Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

4) Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

5) § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

8) Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

9) Čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

10) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

11) Příloha V bod VI nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

12) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

13) Příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

14) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

15) Čl. 8 odst. 3 až 5 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

16) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

17) Příloha V bod I nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

18) Čl. 11 odst. 2 a 3 a příloha V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

19) Bod II odst. 3 přílohy V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

20) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

21) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

22) § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

22a) Čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

23) Čl. 3 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.

24) Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

25) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

27) Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.

27a) Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 952/2006.

28) Čl. 2 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

29) Čl. 2 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

31) Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974.

32) Čl. 2 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Přesunout nahoru