Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 335/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Částka 103/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 30.06.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2006,

kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a

b) způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem1) za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku

1. ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,

2. změny skladby dřevin lesního porostu,

3. prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,

4. udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,

5. snížení zakmenění lesního porostu,

6. dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů,

7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2,

8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,

9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření, nebo

10. omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo jeho částí ponechaným samovolnému vývoji lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany přírody neprovádí těžba, s výjimkou těžby provedené výhradně za účelem splnění povinností uložených na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu2), a soustřeďování dřeva a tyto činnosti v nich nejsou orgánem ochrany přírody povolovány.

§ 3

Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku

(1) Žádost o náhradu kromě obecných náležitostí žádosti obsahuje

a) název a sídlo peněžního ústavu, bankovní spojení, tj. číslo účtu, identifikační kód tohoto peněžního ústavu a specifický symbol, má-li být náhrada poskytnuta žadateli na účet,

b) požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,

c) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcího právního předpisu nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

d) výměru (plochu), pro niž se náhrada uplatňuje, a to v metrech čtverečních nebo v hektarech s přesností na čtyři desetinná místa; nesouhlasí-li plocha evidovaná v katastru nemovitostí s plochou podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, bere se za rozhodnou pro účely této vyhlášky plocha v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově, s výjimkou případů, kdy je plocha stanovena měřením provedeným žadatelem.

(2) K žádosti se připojí

a) výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce nebo nájemní smlouva k pozemku,

b) parcelní číslo pozemku,

c) prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek po dobu, za kterou na něj uplatňuje náhradu újmy,

d) kopie katastrální mapy s vyznačením pozemku nebo jeho části, na které je náhrada uplatňována; je-li pozemek evidován zjednodušeným způsobem3) kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

e) druh pozemku4),

f) doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu5) včetně dokladu o jeho výši, případně prohlášení o tom, že poskytnut nebyl,

g) doklad o finanční částce poskytnuté na pozemek z veřejných prostředků formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním roce, za který je náhrada požadována, vlastníku nebo nájemci pozemku, případně prohlášení, že taková částka nebyla poskytnuta; mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, žadatel předloží též doklady o těchto finančních částkách,

h) pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

i) pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmírnění omezení, na jehož základě újma vznikla nebo trvala6), případně prohlášení, že takové rozhodnutí nebylo vydáno,

j) prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na základě jiného právního titulu než z titulu omezení lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona, jestliže souběžně nevzniklo,

k) prohlášení, že žadatel nemohl přesunout těžbu ve srovnatelných sortimentech do náhradních porostů, pokud nemohl, uplatňuje-li žadatel náhradu za omezení uvedené v § 1 písm. b) bodu 6,

l) postup výpočtu výše náhrady podle této vyhlášky včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,

m) částka odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně prohlášení, že nedošlo k tomuto snížení,

n) smlouva, z níž vyplývá smluvní omezení odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, byla-li sjednána, případně prohlášení, že smluvní omezení nevzniklo,

o) údaje z lesního hospodářského plánu, a to údaje o stavu lesa a návrh hospodářských opatření, nebo lesní hospodářské osnovy, a to podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny, pro lesní pozemek a lesní porost, jehož užívání bylo omezeno,

p) kopie lesnické obrysové mapy, na níž je vyznačen pozemek nebo jeho část, jehož užívání bylo omezeno.

Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Jedná-li se o jiná omezení lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1, k žádosti se kromě údajů uvedených v odstavci 2 připojí dokument, jehož náležitostí je

a) popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření,

b) postup výpočtu výše náhrady,

c) vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,

d) požadovaná výše náhrady vypočtená na základě údajů uvedených v písmenech a) až c).

(4) Vzor uplatnění nároku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob určení výše náhrady

(1) Způsob určení výše náhrady v případech uvedených v § 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Od náhrady vypočtené podle odstavce 1 a náhrady vypočtené v dokumentu uvedeném v § 3 odst. 3 se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného omezení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo ze škodných událostí, a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.

Vzor prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření

Vzor prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření
.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.

Vzor uplatnění nároku Žádost o náhradu újmy za omezení lesního hospodaření

Vzor uplatnění nároku Žádost o náhradu újmy za omezení lesního hospodaření
.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.

Způsob určení výše náhrady

1. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho částí samovolnému vývoji, se vypočte podle vzorce

NL1 = r • p + 0,0318 • Hlpa,

kde

NL1 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji v Kč,

r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč/m2,

Hlpa = hodnota lesního porostu v roce ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč,

p = plocha, na které došlo k újmě, v m2

Padesát let se na pozemku, za který je náhrada požadována, hradí za omezení vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji náhrada újmy za hodnotu lesního porostu (0,0318 • Hlpa) a celková upravená potenciální renta z lesa (r • p), dále se hradí pouze celková upravená potenciální renta z lesa (r • p).

Došlo-li k ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hodnota lesního porostu ponechaná samovolnému vývoji se ocení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu

a) mající za následek zhoršení produkčních možností se vypočte

1. v lesích zvláštního určení8) a v lesích hospodářských9) na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce

NL2 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2,

kde

NL2 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu mající za následek zhoršení produkčních možností v Kč.

Hlpu1 / u1 = hodnota průměrného mýtního pří růstu lesního porostu se skladbou dřevin v předchozím produkčním cyklu s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,

Hlpu2 / u2 = hodnota průměrného mýtního pří růstu lesního porostu s nařízenou skladbou dřevin s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,

2. v lesích hospodářských s výjimkou lesů hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce

NL3 = Hlpu3 / u3 - Hlpu4 / u4,

kde

NL3 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu mající za následek zhoršení produkčních možností v Kč,

Hlpu3 / u3 = hodnota průměrného mýtního při růstu lesního porostu se skladbou dřevin plánovanou v oblastním plánu rozvoje lesů (bez uplatnění srážek) v Kč,

Hlpu4 / u4 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s nařízenou skladbou dřevin s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,

b) mající za následek zvýšené náklady se vypočte jednorázově

1. v lesích zvláštního určení a v lesích hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce

NL4 = n1 - n2,

kde

NL4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin mající za následek zvýšené náklady v Kč,

n1 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu nařízené skladby dřevin v Kč,

n2 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu skladby dřevin předchozího produkčního cyklu v Kč,

2. v lesích hospodářských s výjimkou lesů hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce

NL5 = n3 - n4,

kde

NL5 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin mající za následek zvýšené náklady v Kč,

n3 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu nařízené skladby dřevin v Kč,

n4 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu skladby dřevin plánované v oblastním plánu rozvoje lesů v Kč.

3. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí se vypočte podle vzorce

NL6 = Hlpu5 / u5 - Hlpu6 / u6,

kde

NL6 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí v Kč,

Hlpu5 / u5 = hodnota průměrného mýtního při růstu hospodářského souboru pro obmýtí stanovené jako první hodnota obmýtí doporučeného pro příslušný hospodářský soubor ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, (bez uplatnění srážek) v KČ,

Hlpu6 / u6 = hodnota průměrného mýtního při růstu hospodářského souboru v nařízeném obmýtí (bez uplatnění srážek) v Kč.

Hodnoty lesního porostu dle skupin lesních dřevin smrk, borovice, jedle, dub a buk a bonit pro obmýtí, které nejsou stanoveny ve vyhlášce č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

4. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého se vypočte podle vzorce

NL7 = Hlpu7 / u7 - Hlpu8 / u8,

kde

NL7 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého v Kč, Hlpu7 / u7 = hodnota průměrného mýtního při růstu lesního porostu s vysokým tvarem lesa (bez uplatnění srážek) v Kč,

Hlpu8 / u8 = hodnota průměrného mýtního při růstu lesního porostu s nařízeným tvarem lesa s uplatněnou srážkou na tvar lesa nízkého v Kč.

5. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku snížení zakrněném' lesního porostu se vypočte podle vzorce

NL8 = r • (1 - K) • p,

kde

NL8 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku snížení zakmenění lesního porostu v Kč,

r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč/m2,

K = koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl nařízeného a původního zakmenění,

p = plocha, na které došlo k újmě, v m2.

6. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů, se vypočte podle vzorce

NL9 = [Hlpa1 • (V1 /V2) - Hlpa2 • (V3 /V4)] • pp

kde

NL9 = roční výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného omezení mýtních těžeb v Kč,

Hlpa1 = hodnota lesního porostu, vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,

Hlpa2 = hodnota lesního porostu, vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, do něhož byla část mýtní těžby z porostů s nařízeným omezením přesunuta, v Kč,

V1 = výše povolené mýtní těžby s nařízeným omezením, za které je náhrada požadována, v m3,

V2 = celková zásoba dříví, zjištěná podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, v lesním porostu, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,

V3 = výše povolené mýtní těžby s omezením, přesunutá do náhradního lesního porostu, v m3,

VV4 = celková zásoba dříví, zjištěná podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, přesunutá do náhradního lesního porostu, v Kč,

pp = průměrná úroková sazba PŘÍBOR v %, kótovaná Českou národní bankou pro splatnost 1 roku za období kalendářního roku, za který je náhrada požadována, v %.

7. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o akmenění maximálně 0,2 se vypočte jednorázově podle vzorce

NNL10 = Hlpa • (V5/V6)

kde

NL10 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání stromů do jejich fyzického rozpadu v Kč,

Hlpa = hodnota lesního porostu vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,

V6 = celková zásoba dříví podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí v m3,

V5 = objem stromů ponechaných fyzickému rozpadu v m3.

Zakmenění se počítá na základě skutečné a tabulkové zásoby dřevin11).

8. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu se vypočte jednorázově podle vzorce

NL11 = Hm • (Cs - Ts),

kde

NL11 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví v porostu v Kč, Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3,

Cs = obvyklá cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu12) surového dříví na odvozním místě v Kč/m3,

Ts = ekonomicky oprávněné náklady na soustřeďování dříví na odvozní místo v Kč/m3.

9. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření se vypočte

a) v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce

NL12 = Km,

kde

NL2 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,

Km = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádné opatření v Kč,

b) v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce

NL13 = Kn - Ko,

kde

NL13 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku nákladově náročnějšího opatření v Kč,

Kn = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,

Ko = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.

10. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku omezené výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu se v případech, kdy nelze postupovat podle bodů 1, 3 nebo 4 této přílohy, vypočte podle vzorce

Hlpa • [(V8 - V9) / V7]
NL14 =——————————• pp
2

kde

NL14 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku omezené výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu v Kč,

Hlpa - hodnota lesního porostu vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž je nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,

V7 = celková zásoba dříví podle lesního hospodářského plánu v m3,

V8 = výše povolené těžby bez omezení, v m3,

V9 = výše povolené těžby s omezením, za které se poskytuje náhrada v m3,

pp = průměrná úroková sazba PRIBOR v %, kótovaná Českou národní bankou pro splatnost 1 roku za období kalendářního roku, za který je náhrada požadována, v %.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.

Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpu při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonitních stupňů (RVB) a obmýtí v Kč/m2

Skupina dřevinObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
SMRK12091,6082,2673,1762,8052,9945,4337,8732,0826,44
13065,9256,5955,7146,9142,9235,8929,1623,7418,51
14064,3352,6554,0543,5240,2733,1626,5121,1716,39
JEDLE120110,1196,3083,0971,5360,2951,3341,6932,7026,54
13080,4466,2563,5553,4348,8340,5532,1024,2018,58
14079,6961,6361,9349,5745,8237,4729,1821,5816,45
BOROVICE12041,0537,5133,9030,4926,5922,8219,5916,9416,94
13028,4825,8124,7622,7821,5418,6115,0812,5411,86
14026,7824,0123,0321,1320,2117,2013,7111,1810,50
BUK140105,6695,3485,8875,4267,4159,5652,3745,2037,35
15077,9369,3965,7959,8058,6550,7043,4236,0428,09
16077,2669,4265,9458,5556,6549,0141,8334,6126,74
DUB160106,1899,0690,8181,4572,1263,2154,1428,6526,76
17076,7772,0270,3766,3564,2654,5445,1822,2619,80
18074,5971,9871,3666,7663,5853,4443,8321,1218,73

Poznámky pod čarou

1) Například vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

2) Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

4) 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

6) Například § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

8) § 8 zákona č. 289/1995 Sb.

9) § 9 zákona č. 289/1995 Sb.

10) Příloha č. 29 k vyhlášce č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

11) § 7 písm. f) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

12) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Přesunout nahoru