Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 332/2006 Sb.Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 101/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

332

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2006

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 8, § 24 odst. 8, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) množitelským porostem chmele výsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří,

b) matečnými rostlinami chmele rostliny sloužící k produkci rozmnožovacího materiálu,

c) révou rostlina rodu Vitis (L.), která je určena k produkci hroznů nebo k použití jako rozmnožovací materiál pro takovou rostlinu,

d) pravokořennou sazenicí révy zakořeněná část neroubovaného réví nebo letorostu, která je určena k výsadbě nebo k použití jako podnože pro roubování,

e) štěpovanou sazenicí révy vzájemně spojený roub s podnožovým řízkem, který je zakořeněn,

f) réví révy vyzrálý jednoletý výhon,

g) letorostem révy nezdřevnatělý výhon,

h) podnožovým řízkem révy část réví nebo letorostu, který je při produkci štěpované sazenice určen k vytvoření podzemní části,

i) roubem révy část réví nebo letorostu, který je určen k vytvoření nadzemní části při produkci štěpované sazenice nebo při roubování na stanovišti,

j) řízkem révy část réví nebo letorostu určený k produkci pravokořenné sazenice,

k) podnožovou vinicí révy porost révy určený k produkci podnožových řízků nebo řízků,

l) selektovanou vinicí révy porost révy určený k produkci roubů nebo řízků,

m) révovou školkou porost révy určený k produkci pravokořenné révy nebo štěpované sazenice,

n) rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnože, řízek, roub, očko, oddělek, sazenice, školkařský výpěstek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci ovocných rostlin,

o) ovocnou rostlinou rostlina ovocného rodu a druhu určená po uvedení do oběhu k výsadbě nebo k přesázení,

p) školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě,

q) generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,

r) vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,

s) matečnými stromy a keři ovocného rodu a druhu souvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu,

t) množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,

u) rozmnožovacím materiálem okrasných druhů rostlinný materiál určený k rozmnožování nebo k pěstování okrasných rostlin. V případě pěstování z hotových rostlin platí tato definice jen tehdy, je-li výsledná okrasná rostlina určena k dalšímu uvádění do oběhu.

§ 3

Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů a uvádění do oběhu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a u), § 23 odst. 8 a § 24 odst. 8 zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(4) Vzor dokladů dodavatele, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných rodů a druhů jiným než konečným spotřebitelům, je uveden v příloze č. 4.

§ 4

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu chmele a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu chmele je:

a) předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organizmů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3),

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace se označuje E I a která pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2) V substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(3) V půdě, ve které je základní a certifikovaný rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

§ 5

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu révy a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu révy je:

a) předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3),

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

5. je testován mezinárodně uznávanou diagnostickou metodou vždy po pěti letech na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů,

b) základní rozmnožovací materiál, který se označuje E a který

1. je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. je nejméně jednou za 6 let počínaje třetím rokem po výsadbě testován mezinárodně uznávanou metodou na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů. V případě, že je uznávání základního rozmnožovacího materiálu prováděno každý rok, je materiál testován nejméně jednou za 6 let počínaje šestým rokem po výsadbě,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který

1. je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně, nebo ze základního rozmnožovacího materiálu,

2. je nejméně jednou za 10 let počínaje pátým rokem po výsadbě testován mezinárodně uznávanou diagnostickou metodou na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 bodě 2 a je prostý těchto škodlivých organismů. V případě, že je uznávání certifikovaného materiálu prováděno každý rok, je materiál testován nejméně jednou za 10 let počínaje desátým rokem po výsadbě,

d) standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.

(2) V substrátu nebo v půdě, ve které je testovaný rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus.

(3) V půdě, ve které je testovaný základní a certifikovaný rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus.

§ 6

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, s výjimkou jahodníku, je:

a) rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace se označuje E I a která pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2) Kategorií rozmnožovacího materiálu jahodníku je:

a) rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace dceřiných rostlin se označuje E I a je rozmnožena přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně pomocí nadzemních částí výhonů a rostliny jsou udržovány jednotlivě v podmínkách zabraňujících infekci, nebo která je rozmnožena přímým vegetativním množením z předstupně v podmínkách in vitro, kdy maximální počet reprodukčních cyklů je 10,

2. druhá generace dceřiných rostlin se označuje E II a je rozmnožena přímým vegetativním množením z první generace základního rozmnožovacího materiálu pomocí nadzemních částí výhonů,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který je vyprodukovaný přímým vegetativním množením pomocí nadzemních částí výhonů ze základního rozmnožovacího materiálu.

(3) V substrátu, ve kterém je pěstován rozmnožovací materiál předstupně jahodníku, mandloně, meruňky, třešně, višně, slivoně, broskvoně, rybízu, angreštu, maliníku nebo ostružiníku, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označit jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(4) V substrátu, v půdě nebo na pozemku, kde je pěstován základní rozmnožovací materiál rodů a druhů uvedených v odstavci 3, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označit jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

§ 7

Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, vzor uznávacího listu

[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1) Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů je uveden v příloze č. 5.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách se podává v termínech uvedených v příloze č. 6.

(3) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(4) K ověření původu uznaného rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(5) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 4 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

(6) Vzor uznávacího listu množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu je uveden v příloze č. 7.

§ 8

Postupy pro hodnocení množitelských porostů

[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1) U množitelských porostů se hodnotí

a) zda před založením množitelského porostu byly splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky,

b) celkový stav porostu,

c) pravost a čistota druhu a odrůdy,

d) agrotechnika,

e) zdravotní stav porostu,

f) izolace porostu, a to zjištěním, zda

1. je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2) Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 1 bodě 1, v příloze č. 2 bodě 1 a v příloze č. 3 bodě 1.

(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů nebo do oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu v termínech stanovených pro jednotlivé skupiny porostů.

§ 9

Způsob označování a vlastnosti zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu, uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d) a g), § 24 odst. 8 zákona]

(1) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(2) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(3) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě viruprostý musí mít tyto vlastnosti:

a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů,

b) byl uchován za podmínek zajištujících nepřítomnost jakékoliv infekce,

c) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z viruprostého rozmnožovacího materiálu,

d) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(4) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě testovaný musí mít tyto vlastnosti:

a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů, které mohou snížit jakost tohoto rozmnožovacího materiálu,

b) byl uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce,

c) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z testovaného rozmnožovacího materiálu,

d) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(5) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 8 bodě 1.

(6) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje uznávaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, je uveden v příloze č. 10 bodě 1 a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 10 bodě 2.

(7) Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů je uveden v příloze č. 11.

§ 10

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách.

(2) Množitelské chmelnice, podnožové a selektované vinice, matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

§ 11

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. i), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6 zákona]

(1) Požadavkem pro uvádění konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu je:

a) vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to vždy

1. jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,

2. agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

3. plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,

4. rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,

5. vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

6. provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů,

7. odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů,

b) vedení seznamu pěstovaných odrůd, který obsahuje

1. název odrůdy, popřípadě jeho obecně známá synonyma,

2. údaje o udržovacím šlechtění a způsobu rozmnožování odrůdy,

3. údaje o tom, do jaké míry se liší od nejbližší podobné odrůdy,

4. popis pěstovaných odrůd alespoň v rozsahu stanoveném v příloze č. 9.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(3) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 2 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona.

(4) Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(5) Konformní rozmnožovací materiál neobsahuje označení zdravotní třídy.

(6) Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu musí mít tyto vlastnosti:

a) izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,

b) minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),

c) je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území3),

d) rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,

e) podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

2. ostatní rody a druhy 1. října,

f) školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců 20. září,

2. broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

3. ostatní rody a druhy 1. října,

g) podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,

h) kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem.

(7) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

(8) Konformní rozmnožovací materiál citrusů

a) pochází z původního materiálu, který byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky napadení viry a virům podobnými organismy a škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 10 bodě 2, a to i v posledním vegetačním období,

b) je individuálně testován na viry a virům podobné organismy a při tomto testování je shledán prostý těchto škodlivých organismů,

c) je v případě roubování naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy.

§ 12

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

(K § 16 odst. 11 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu ve stejných termínech jako pro rozmnožovací materiál uvedený v § 7 odst. 2 a 3, samostatně pro každou skupinu porostů podle § 17 odst. 3 na formuláři, uvedeném v příloze č. 12.

§ 13

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor formuláře pro oznámení dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí je uveden v příloze č. 13.

§ 14

Označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou.

(2) Rozmnožovací materiál chmele lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné generace a zdravotní třídy, popřípadě stejného klonu.

(3) Úřední návěska obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,

c) název a registrační číslo dodavatele,

d) název rodu, druhu a odrůdy, popřípadě klonu,

e) označení kategorie nebo generace množení,

f) zdravotní třídu,

g) množství,

h) rok sklizně,

i) označení "jakost ES",

j) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.

(4) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 15

Označování a balení rozmnožovacího materiálu révy

[K § 14 odst. 6 zákona a § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál révy se při uvádění do oběhu balí a označí do svazků nebo do obalů, které jsou uzavřeny tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzávěru.

(2) Úřední pojistka je

a) plomba z nebarevného plechu,

b) vázací páska pro jednorázové použití,

c) samolepicí páska pevná v tahu,

d) plastová uzavírací plomba, která musí být opatřena čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".

(3) Úřední návěska obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení orgánu odpovídajícího za certifikaci nebo kontrolu,

c) název a registrační číslo dodavatele,

d) název rodu, druhu, odrůdy, popřípadě klon; u štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubů,

e) typ materiálu,

f) kategorie,

g) číslo partie,

h) množství,

i) u podnožových řízků určených pro roubování se uvede minimální délka řízků příslušné partie,

j) rok sklizně,

k) označení "jakost ES",

l) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(4) Úřední návěska pro rozmnožovací materiál révy musí splňovat tyto minimální požadavky:

a) musí být nesmazatelně natištěna,

b) musí být viditelně připevněna na obalu nebo na svazku,

c) údaje uvedené v odstavci 3 nesmí být skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením.

(5) Obsah balení a svazků rozmnožovacího materiálu révy je u

a) sazenic révy 25, 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

b) pravokořenných sazenic révy 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

c) roubů,

1. s minimálně pěti použitelnými očky 100 nebo 200 kusů,

2. s jedním použitelným očkem 500 kusů nebo násobky pěti set, nejvyšší množství však 5 000 kusů,

d) řízků podnožové révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 1 000 kusů,

e) řízků révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů.

(6) Balení obsahující více svazků lze uzavřít jednou úřední pojistkou tak, aby se při oddělování znehodnotila a nemohla být opětovně použita. Opětovné uzavření balení není povoleno.

(7) Při uvedení do oběhu jiného množství rozmnožovacího materiálu, než je uvedeno v odstavci 5 konečnému spotřebiteli, obsahuje úřední návěska přesný počet kusů tohoto rozmnožovacího materiálu.

(8) Při uvedení do oběhu pouze jednoho kusu rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli obsahuje úřední návěska údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) a h).

(9) Při uvádění do oběhu sazenic révy zakořeněných v kontejnerech, bednách nebo v kartonážích nemusí být označeny úřední návěskou podle odstavce 3, ale jsou

a) uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených podle odrůd, popřípadě klonů a počtu kusů,

b) opatřeny průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až c), e) až h) a j) obsahuje pořadové číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, odběratele, celkový počet partií, datum dodávky.

(10) Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 15.

(11) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikované odrůdy5).

§ 16

Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou.

(2) Úřední návěska obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,

c) registrační číslo dodavatele, popřípadě jeho název,

d) název rodu a druhu a odrůdy, popřípadě klonu, podnože a mezištěpování,

e) označení kategorie a generace množení,

f) zdravotní třídu,

g) množství,

h) rok sklizně,

i) označení "jakost ES",

j) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy stejného klonu a podnože.

(4) Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(5) Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí minimálně jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(6) Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus řádně označí vyplněnou úřední návěskou, s výjimkou jahodníku, maliníku a ostružiníku.

(7) Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu.

(8) Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.

(9) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 17

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

(K § 24a odst. 7 zákona)

(1) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu chmele jsou:

a) kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele,

b) množitelská chmelnice.

(2) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu révy jsou:

a) sazenice révy,

b) podnožová vinice,

c) selektovaná vinice.

(3) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou:

a) jahodník,

b) semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,

c) podnože generativní a vegetativní,

d) matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,

e) maliník a ostružiník,

f) zaškolkované podnože,

g) školkařské výpěstky k uvedení do oběhu.

§ 18

Rozmnožovací materiál okrasných druhů

[K § 7 odst. 6 písm. j) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 15 písm. c) a f), § 25 odst. 8 zákona]

(1) Návěska nebo průvodní doklad obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za kontrolu,

c) registrační číslo dodavatele,

d) botanický název, popřípadě název odrůdy, v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu i název podnože nebo název skupiny rostlin,

e) množství,

f) identifikační číslo rozmnožovacího materiálu stanovené dodavatelem,

g) označení "jakost ES",

h) v případě dovozu ze třetích zemí označení země původu,

i) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4), které jsou zřetelně oddělené.

(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1 a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

(3) Náležitosti popisu odrůdy rozmnožovacího materiálu okrasných druhů zapsané v seznamu vedeném dodavatelem jsou:

a) název odrůdy, popřípadě údaj o jeho obecně známých synonymech,

b) informace o udržování odrůdy a používaném způsobu množení,

c) popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů v souladu s ustanoveními o žádostech o ochranu odrůd rostlin podle zvláštního právního předpisu, pokud se jich týká6),

d) údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. b) a d) se nevztahují na dodavatele, kteří pouze uvádí rozmnožovací materiál okrasných druhů do oběhu.

(5) Při pěstování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů dodavatel vede záznamy o skutečnostech, které ovlivňují kvalitu rozmnožovacího materiálu, zejména pokud se jedná o původ, výživu a hnojení, zdravotní stav a chemické ošetřování rostlin.

(6) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).


§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 do 31. července 2011.

(2) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) bodě 2 do 31. července 2012.

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2006 lze označit podle dosavadních právních předpisů a takto označený uvádět do oběhu nejpozději do 30. června 2007.

§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele

1. Počet a termíny přehlídek chmele

Tabulka č. 1

Skupina porostů První přehlídka v doběDruhá přehlídka v době
Množitelská chmelnice Od 25. 7. do 25. 8. (vždy před sklizní chmelnice) - - - - - -
Porosty kořenáčů chmele a balíčkované sadby Od 15.7. do 25. 8. Od 1.9. do 20. 10.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost

Tabulka č. 2

Skupina porostů Popis
Kořenáč chmele Rostlina vypěstovaná z vegetativních části chmelové rostliny v kořenáčové školce.
Balíčkovaná sadba Sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněna v živném substrátu balíčku, hrnku, kontejneru apod.
Množitelská chmelnice Porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy a popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří ve chmelové konstrukci.
Minimální izolační vzdálenost
Kořenáče chmele Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pásem černého úhoru.
Balíčkovaná sadba Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným technickým opatřením.
Množitelská chmelnice Viruprostý nebo na virózy testovaný rozmnožovací materiál chmele je jen jedna samostatná konstrukce, která je vzdálena minimálně 20 m od rostlin chmele neověřeného zdravotního stavu a pozemek je zabezpečen proti splavování půdy z jiných porostů chmele.

3. Požadavky na předplodiny

Tabulka č. 3

Skupina porostů Požadavky na předplodiny
Množitelská chmelnice Jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl chmel pěstován.
Kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele Jen na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech nebyl chmel pěstován, nebo na pozemcích, na kterých nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena zvláštní opatření k likvidaci přežívajících starých rostlin chmele a k odstranění půdní únavy.

4. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele

Tabulka č. 4

Skupina porostů Požadavky na vlastnosti
Kořenáče chmele, balíčkovaná sadba chmele, množitelská chmelnice a) Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku založení.
b) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny.
Množitelská chmelnice a) V jedné konstrukci může být vysázena pouze jedna odrůda téže kategorie, generace a zdravotní třídy.
b) Pro potřeby selekce a kontroly se vyznačí na konstrukci chmelnice výchozí bod.
c) Maximální stáří množitelské chmelnice pro produkci rozmnožovacího materiálu chmele je 25 let.
d) Množitelské chmelnice, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie nebo generace se uznají v nižší kategorii nebo generaci.
e) U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, nelze uznávací řízení provést..

Tabulka č. 4.1

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %
Příměsi a choroby Kategorie, generace
SE 1 E I E II- C
Jiné odrůdy a odchylné typy 0,0 0,0 0,1 0,2
Samčí rostliny 0,0 0,0 0,0 0,0
Viry a virům podobné škodlivé organismy 0,0 0,0 0,2 0,3
Kadeřavost 0.0 0,2 0,5 0,6
Verticiliové vadnutí 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabulka č. 4.2

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v porostu kořenáčů a balíčkované sadby chmele v %
Příměsi a choroby Kategorie, generace
SE 1 E 1, E II C
Jiné odrůdy a odchylné typy 0,00,1 0,2
Viry a virům podobné škodlivé organismy 0,1 0,2 0,3
Verticiliové vadnutí 0,00,0 0,0

5. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele

Tabulka č. 5

Sáď chmele Upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží zejména k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice.
Znak Měrná jednotka Výběr Standard
Hmotnost 1 ks minimálně g 30 20
Délka mm 70-120 70-120
Sila středu délky mm 20 15
Počet kruhů oček ks 2 2
Délka čípku nad horním očkem mm 10-15 10-20
a) Sád' chmele pochází jen z vegetativních částí rostlin odebraných z uznaných matečných rostlin.
b) Sáď chmele se může množit i mimo chmelařské výrobní oblasti.
c) Sáď chmele, která v průběhu pěstování vykazuje příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřena nebo odstraněna.

Tabulka č. 5.1

Kořenáče chmele
Znak Měrná jednotkaVýběr Standard
Hmotnost 1 ks minimálně g 70 35
Délka kořenů mm 120-200 120-200
Počet kořenů minimálně ks 5 3
Minimální počet kořenů 4 mm síly ve vzdálenosti 50 mm od bazální části ks 5 1
Kořenáče chmele při dodávce na podzim nesmí být naklíčené, ale pouze narašené do délky nejvýše 20 mm.

Tabulka č. 5.2

Balíčkovaná sadba
Znak Měrná jednotka Minimálně
Průměr balíčku (kontejneru) mm 80
Tloušťka kořenáče1) mm 8
Počet založených oček ks 5
Kořeny Dobré pro koře není, které i po odstranění obalu zachovává původní tvar balíčku.
Sadba chmele Svěží, nepoškozená, prostá chorob a škůdců. Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu se sadba chrání proti pomíchání, poškození, vysychání, zapaření a namrznutí.

Vysvětlivky:

1) Tloušťka kořenáče se měří v místě tvorby oček.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy

1. Počet a termíny přehlídek révy

Tabulka č. 1

Skupina porostů Přehlídka v době Další přehlídka
Sazenice révy Nejméně jednou v období 1. června až 31. října Révové sazenice se uznávají sklizené a po vytřídění.
Podnožová vinice Nejméně jednou v období 1. června až 31. října V případě potřeby vzhledem ke kval itě rozmnožovacího materiálu.
Selektovaná vinice Nejméně jednou v období 1. června až 31. října V případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Skupina porostů, kategorie Minimální izolační vzdálenost
Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.
Rozmnožovací materiál předstupně a základní rozmnožovací materiál a) Testovaný rozmnožovací materiál nejméně 15 - 20 m od jiných netestovaných porostů révy a na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň po dobu 6 let.
b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphmema a Longidorus.
Testovaný certifikovaný rozmnožovací materiál a) Nejméně 8 - 10 m od jiných netestovaných porostů révy.
b) Je pěstován jen na pozemku, kde před založením porostu nebyla prokázána přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphmema a Longidorus.
c) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphmema a Longidorus.
Sazenice révy Nejméně 3 m od jiných porostů révy a zajištěny tak, aby nedocházelo ke splavování půdy z vinic.

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy

Tabulka č. 3

Skupina porostů, kategorie Požadavky na vlastnosti
Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice a) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstováni vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.
b) Výskyt škodlivých organismů je zaznamenán ve školkařské knize.
Předstupeň, základní rozmnožovací materiál a) Příměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí vyskytovat.
b) Rostliny napadené virovými a virům podobnými organismy musí být z porostů neprodleně odstraněny.
Certifikovaný rozmnožovací materiál V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat, odrůdy, popřípadě jiné klony zřetelně označené se nepovažují za příměsi.
Podnožová vinice, selektovaná vinice a) Maximální stáři podnožové a selektované vinice určené k produkci podnožových řízků, řízků a roubuje 25 let.
b) Podíl výpadku rostlin v podnožové nebo selektované vinici určené k produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu způsobený škodlivými organismy, původci chorob nebo jinými vlivy nesmi překročit 5 %.
c) V selektované vinici určené pro produkci standardního rozmnožovacího materiálu nesmí podíl výpadku rostlin způsobených škodlivými organismy, původci chorob nebo jinými vlivy překročit 10%.

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 4

Roub, podnožový řízek, řízek
Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku 6,5 až 12 mm
Maximální průměr na spodní části roubu a podnožového řízku 15 mm
Minimální délka čípku pod spodním očkem 10 mm
Řízek min 3,5 mm

Tabulka č. 4.1

Pravokořenná sazenice
Průměr Střed internodia měřený pod horním výhonem. nejméně 5 mm
Délka Minimální délka od paty k hornímu výhonku: zakořeněné podnože 300 mm
pravokořenné sazenice200 mm
Kořeny Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.

Tabulka č. 4.2

Štěpovaná sazenice
Kořeny Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.
Délka kmene Minimálně 200 mm
a) Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.
b) Místo štěpování je dostatečně srostlé, pravidelné a pevné.
c) V partii jsou štěpované sazenice odrůdově pravé a čisté.

Tabulka č. 4.3

Rozmnožovací materiál révy
a) Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy činí 96 %.
b)Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
1. částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě,
2. uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem, jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,
3. nevyzrálý.
c) Réví musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
d) U standardního rozmnožovacího materiálu může být nejvýše 1 % příměsí.

Tabulka č. 4.4

Zařazování štěpovaných sazenic do kategorií
Výsledná kategorie štěpované sazenice Nejnižší kategorie použitého komponentu
podnož roub
SE 1 SE 1 SE 1
E E E
C C C
STANDARD C STANDARD

Tabulka č. 4.5

Zařazování štěpovaných sazenic do zdravotních tříd
Výsledná zdravotní třída štěpované sazenice Kombinace zdravotních tříd použitého komponentu
Podnož Roub
Zdravotní třída VF VF VF
Zdravotní třída VT VF nebo VT VF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1. Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Skupina porostů První přehlídka v době Druhá přehlídka v dubě
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů před sklizni plodů .......
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů před sklizní letních roubů a řízků před dozráváním plodů
Maliník a ostružiník, podnože generativní a vegetativní, zaškolkované podnože, školkařské výpěstky k expedici 1.6. až. 31.8. 1.8. až 30. 9.
Výpěstky v kontejnerech 1.5. až 30. 6. před uváděním do oběhu
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů se uznávací řízeni provádí ve věku. kdy je možno ověřit pravost odrůdy.
c) U matečných roubových stromů a keřů se k ověření pravosti odrůdy ponechá na vybraných jedincích minimálně jedna plodná větev.

Tabulka č. 1.2

Skupina porostu První přehlídka v době Druhá přehlídka v době Třetí přehlídka v době
Jahodník zahradní velkoplodý Květu zráni plodů zakořeňováni sadby (nejpozději do 15.8.)
Jahodník zahradní velkoplodý vypěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se přehlíží před uvedením do oběhu.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Rod Škodlivé organismy Minimální vzdálenost v m od výskytu škodlivého organismu
SE 1 E I, E II C
Podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň European stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1, Prime dwarf virus1, Primus neerotic ringspot virus1--2800 500
Angrešt, rybíz Black currant revers ion associated virus1, Cucumber mosaic virus1, Gooseberry vein-banding agent1--2250 100
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent1, Raspberry leafmot/le agent1, Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1--2250 100
Třešeň a višeň Prune dwarfvirus1, Primus neerotic ringspot virus1--2500 250
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Kdouloň, brušeňPear decline phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Semenné stromy a keře
Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoňEuropean stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1, Plume dwarf virus1, Prunus necrotic ringspot virus1--2800250
Třešeň Prunus neerotic ringspot virus , Prune dwarfvirus1--2800 250
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.5002500 500
Hrušeň Pear decline phytoplasma--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.5002500 500
Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoňPlum pox virus1, European stone fruit yellows phytoplasma1--2800 250
Angrešt, rybíz Gooseherry vein-handmg agent1, Cucumber mosaic virus1, Black currant reversion associated virus1--2250 0
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent1, Raspberry leafmottle agent1, Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1--2500 0
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 0
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Kdouloň, hrušeňPear decline phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500500
Požadavky k zamezení mechanické příměsi
Maliník a ostružiník3 metry mezi uvedenými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.
a) Množitelské porosty zřetelně oddělené a označené k zajištěni identifikace druhu, odrůdy, klonu, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku, popřípadě podnože.
b) Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu může být nahrazena účinným technickým opatřením.

Vysvětlivky:

1 Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.

2 Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2. vyhlášky).

Tabulka č. 2.1

Jahodník zahradní velkoplodý
Druh Kategorie, generaceIzolace k zamezení mechanické Izolační vzdálenost
Jahodník zahradní velkoplodý SE 1 Jednotlivé rostliny rozmnožovacího materiálu předstupně jsou pěstovány jednotlivě v substrátu a jsou udržovány v podmínkách zabraňujících infekci.
E I, E II2 m od jiného porostu jahodníku 200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem.
C2 m od jiného porostu jahodníku
a) Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
b) Minimální vzdálenost výskytu od škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 3

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Škodlivý organismusNejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených škodlivými organismy v %
Semenné stromy a keře, podnože generativni a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník Zaškolkované podnože, školkařské výpěstky
SE 1 E I, E II C SE 1 E I, E II C
Viry a virům podobné škodlivé organismy10,0 0,5 2,0 0,0 0,5 3,0
Škodlivé organismy2Nesmí se vyskytovat
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow el al. Nesmí se vyskytovat
Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) Nesmí se vyskytovat
Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens L.) U podnoží a školkařských výpěstků se likvidují rostliny, které mají nádor na kořenovém krčku nebo v místě větvení hlavních kořenů.
a) Z množitelských porostů musí být rostliny napadené virovými chorobami průběžně odstraňovány. Množitelské porosty a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.
b) Při vyšším výskytu virových chorob v množitelských porostech než je uvedeno v tabulce nelze uznávací řízení provést.
c) V množitelských porostech předstupni a základního rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů. druhů a odrůd nesmí vyskytovat.
d) V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů a druhů nesmí vyskytovat; za příměsi se nepovažují zřetelné označené jiné odrůdy, popřípadě klony.
Maximální stáří matečných stromu a keřů vegetativně rozmnožovaných rodů a druhů
Angrešt, líska, maliník, ostružiník, rybíz 10 let
Broskvoň, mandloň, meruňka 15 let
Hrušeň, jabloň, kdouloň, slivoň, třešeň, višeň 20 let
Ořešák vlašský 30 let

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 3.1

Jahodník zahradní velkoplodý
Kategorie, generace Nejvyšší dovolený výskyt jiných odrůd a odchylných typů v %
První přehlídka Druhá přehlídka Třetí přehlídka
SE 1 0 0 0
E I, E II0,2 0 0
C 0,5 0,1 0,1

Tabulka č. 3.2

Jahodník zahradní velkoplodý
Maximální počet dceřinných rostlin nevytěžených z předcházejícího roku.
SE 1E IE IC
Nesmí se vyskytovatNesmí se vyskytovat3 dceřinné rostliny na běžný metr.
Maximální stáří množitelských porostů a maximální počet sklizňových let
Maximální stáří množitelských porostů 3 roky
Maximální počet sklizňových let První a druhý rok po výsadbě, nebo druhý a třetí rok po výsadbě.
Na každé matečné rostlině se ponechává nejméně jeden stvol s květy a plody pro účel určení pravosti odrůdy až do ukončení druhé přehlídky.

Tabulka č. 3.3

Jahodník zahradní velkoplodý
Škodlivý organismus Kategorie, generace Nejvyšší dovolený výskyt matečných rostlin napadených škodlivými organismy v %
První přehlídkaDruhá přehlídka Třetí přehlídka
Viry a virům podobné škodlivé organismy1SE1,E I0,1 0 0
E II0,3 0,1 0,1
C1,0 0,5 0,3
Škodlivé organismy2SE 1, E I, E II, C Nesmí se vyskytovat
Choroby způsobující odumírání rostlin (Phytopthora spp., Verticilium spp.) SE 1, E I0,2 0,1 0
E II 1,00,5 0,1
C 3,0 1,0 0,2
Háďatko jahodníkové (Aphelenchoides fragarie), roztočík jahodníkový (Phytonemus pallidus) SE 1,E I0,0 0,0 0,0
E II 1,0 0,5 0,0
C 3,0 1,0 0,1
Množitelské porosty jahodníku a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virňm podobných škodlivých organismu a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 4

Rouby, řízky
a) Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky se expedují olistěné.
b) V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 4.1

Podnože
a) Podnože nejvýše dvouleté, rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené, délka výhonu přiměřená skupině třídění a způsobu pěstování, výhon ve spodní části v délce nejméně 10 cm bez obrostu.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20.10.,
2. ostatní druhy po 1.10.
d) U generativních podnoží je vyžadována podzemní část od kořenového krčku nejméně 15 cm dlouhá, hlavní kořen rozvětven nejníže v 10 cm od kořenového krčku.
e) U vegetativních podnoží se vyžaduje dobré zakořenění bazální části, odpovídající příslušnému typu podnože.
f) V partii musí být rozmnožovací materiál podnoži odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 4.2

Školkařské výpěstky
KořenySvěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé.
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.
Kmen, popřípadě výhon1Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem.
Korunka2Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.
a) Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.
b) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. angrešt a rybíz až po 20.9.,
2. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až. po 20.10.,
3. ostatní druhy po 1.10.
c) V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:

1 U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

2 Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

Tabulka č. 4.3

Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků
a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slívou. třešeň, višeň
1. Výška školkařských výpěstků
Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm.
2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
TvarNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Výpěstky s korunkou 3 30
Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.
3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce
DruhNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy 1 30
b) Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
TvarNejmenší délka výhonu v cm
jednovýhonový dvou a více výhonový
Keře 40 25
Kmenné tvary 20 10
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

Tabulka č. 4.4

Sazenice maliníku a ostružiníku
Síla kořenového krčku7 až 20 mm
Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří. Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 4.5

Jahodník zahradní velkoplodý - prostokořené sazenice
Znaky Vlastnosti
Vnější vzhled Sadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu.
Průměr v kořenovém krčku nejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenů nejméně 50 mm
Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, popřípadě může být dopěstována mimo původní porost.

Tabulka č. 4.6

Jahodník zahradní velkoplodý - hrnkované sazenice
Znaky Vlastnosti
Vnější vzhled Rostliny s dobře vyvinutou a zdravou růžicí listů a zdravým terminálním pupenem.
Průměr kořenového krěku Nejméně 7 mm.
Kořeny Dobré prokořenění, které i po odstraněni obalu, zachovává původní tvar obalu. Kořenový bal expedované sadby bez výskytu vývojových stadií lalokonoseň (Otiorrhynchus ssp.) a oddenků vytrvalých plevelů.

Tabulka č. 4.7

Zařazování štěpovaných školkařských výpěstků do kategorií nebo generací
Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do kategorií nebo generací zařazovány takto:
Výsledná kategorie nebo generace
školkařského výpěstku
Nejnižší generace použitého komponentu
PodnožRoub
SE1 E ISE 1
E I E II E I
E IIE II E II
C CC

Tabulka č. 4.8

Zařazování štěpovaných školkařských výpěstků do zdravotních tříd
Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do zdravotních tříd zařazovány takto:
Výslední zdravotní třída školkařského výpěstkuKombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VF VFVF
Zdravotní třída VT VF nebo VT VF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

Tabulka č. 4.9

Osivo ovocných rodů a druhů všech kategorií a generací
Osivo druhu Čistota nejméně
v %
Životnost nejméně
% 1
Hmotnost partie
nejvýše kg
Hmotnost laboratorního vzorku
nejméně g nebo počet ks
Hmotnost vzorku pro
zkoušku čistoty nejméně g
Zdravotní stav:
bez výskytu
Broskvoň 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV 2
Hrušeň 70 60 1000 180 90 - -
jabloň 80 70 1000 160 80 - -
Líska 95 70 5000 500 semen 500 semen - -
Mandloň 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV 2
Mahalebka 95 70 1000 900 450 PNRSV, PDV 2
Myrobalán 95 80 1000 500 250 PNRSV, PDV 2
Meruňka 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV :
Ořešák vlaSský 95 70 5000 20001000 - -
Slivoň 95 70 1000 500 250 PNRSV, PDV 2
Třešeň 95 70 1000 900 450 PNRSV, PDV 2
Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %
Kategorie, generace
SE 1 E I, E II C
0,0 0,0 0,2
U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:

1 Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemickou zkouškou životaschopnosti.

2 Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus neerotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost stivoně , PDV = Prune dwarf virus-zakrslost slivone)je provedeno metodou ELISA je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzor dokladu dodavatele uvádějícího do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů

Vzor dokladu dodavatele uvádějícího do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů

Termín podání Název skupiny porostů
Do 30. dubnaJahodník
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
Podnože generativní a vegetativní
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů
Maliník a ostružiník
Množitelská chmelnice
Do 31. květnaZaškolkované podnože
Školkařské výpěstky k expedici
Podnožová vinice
Selektovaná vinice
Do 20. červnaSazenice révy
Do 15. červenceKořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzor uznávacího listu

Vzor uznávacího listu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký název
Apple mosaic ilarvirus(ApMV)
Hop latent virus(HLV)
Hop mosaic carlavirus(HMV)
Hop latent viroid(Hl.Vd)

2. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál révy

Vědecký název
Grapevine fanleaf virus(GFLV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Grapevine leafroll associated virus 1(GLR a V 1)
Grapevine leafroll associaied virus 3(GLR a V 3)
Grapevine fleck virus1)(GFkV)

Vysvětlivky:

1) Testování je prováděno v případě produkce podnožových řízků révy.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na popis odrůdy konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Citrus sp.Jednoletý výhon: antokyanové zabarvení špičky (10 až 15 cm od špičky)- není
- je
Plod Tvar distálního konce- vtlačený
- tupý
- zakulacený
- lehce bradavičnatý
- silně bradavičnatý
Barva povrchu- zelená
- zelená až žlutá
- žlutá
- žlutá až oranžová
- oranžová
- oranžová až červená
- růžová
- červená
- purpurová
Doba zralosti.- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Corylus avllana L. (líska) Doba rašení (když z pupenu vyraší dva listy)- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Doba kvetení samčích květů- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Obalový list plodu (punčoška): délka v porovnání s délkou plodu- kratší
- stejná
- delší
Obalový list plodu cípatost- slabá
- střední
- silná
zoubkování cípů- slabé
- střední
- silné
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar- kulovitý
- kuželovitý
- vejčitý
- krátký válcovitý
- dlouhý válcovitý
Doba zralosti- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Plod: procentický podíl hmotnosti jádra- velmi malý
- malý
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Cydonia Mill. (kdouloň) Rostlina: habitus- vzpřímený
- polovzpřímený
- rozložitý
Listová čepel: tvar- elipsovitý
- opak vejčitý
- vejčitý
- okrouhlý
Plod: základní tvar- kulovitý
- vejčitý
- hruškovitý
- uprostřed zúžený
- nepravidelný
- elipčitý
Fragaria x ananassa Duch. (jahodník zahradní velkoplodý) Květenství: umístění vzhledem k olistění- pod listy
- na úrovni listů
- nad listy
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Převládající tvar- ledvinovitý
- ploše kulovitý
- kulovitý
- kuželovitý
- vřetenovitý
- téměř válcovitý
- klínovitý
- vejčitý
- srdcovitý
- bělavě žlutá
- světle oranžová
- oranžová
- oranžovočervená
- červená
- purpurová
- tmavopurpurová
Barva
Doba zralosti (50 % rostlin se zralými plody)- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Typ plodnosti- neremontující
- částečně remontující
- remontující
Juglans regia L. (ořešák vlašský)Doba rašení- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
Strom Typ samičích květů- jednotlivé
- ve skupinách
Typ větvení větviček se samičími květy- indeterminantní
- determinantní
Doba zralosti- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
Malus Mill. (jabloň) Strom: vzrůstnost- slabá
- střední
- silná
Plod Tvar - kulovitý
- kulovitě kuželovitý
- krátce kulovití kuželovitý
- zploštělý
- ploše kulovitý
- dlouze kuželovitý
- tupě kuželovitý
- elipsovitý
- elipsovitě kuželovitý
- obdélníkový
- obdélníkově kuželovitý
- obdélníkový, uprostřed zúžený
Krycí barva slupky - oranžová
- červená
- purpurová
- nahnědlá
Doba začátku kvetení (10% otevřených květů)- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Doba konzumní zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Odrůdy podnožeStrom: vzrůstnost- slabá
- střední
- silná
Strom: počet základních výhonů- velmi nízký
- nízký
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Olea europaca L. (olivovník)PlodTvar- podlouhlý
- elipsovitý
- kulovitý
Nasazená špička- není
- je
Tvar báze- okrouhlý
- tupý
- vtlačený
Plod Šířka stopečné jamky- úzká
- střední
- široká
Prunus amygdalus Batsch (mandloň) Doba začátku kvetení- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
Květ: barva korunních lístků- bílá
- růžovobílá
- růžová
- tmavorůžová
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Suchý plod: tvar vrcholu- plochý
- zaoblený
- špičatý
Jádro: tvar- úzce elipsovitý
- elipsovitý
- široce elipsovitý
- velmi široce elipsovitý
Prunus armeniaca L. (meruňka) Plod Velikost- malá
- střední
- velká
Hloubka stopečné jamky- mělká
- střední
- hluboká
Základní barva slupky- bílá
- krémová až žlutá
- světle oranžová
- oranžová
- tmavooranžová
Barva dužniny- bílá
- krémová
- světle oranžová
- oranžová
- tmavooranžová
Doba začátku kvetení (při objevení se plně otevřených květů)- raná
- střední
- pozdní
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus avium L.,
Prunus cerasus L.

(třešeň, višeň)
Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Barva slupky- žlutá
- oranžovočervená
- rumělkově červená na světle žlutém podkladě
- hnědočervená (mahagonová)
- černá
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus domestica L. (slivoň) Plod Velikost (v době fyziologické zralosti plodu)- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar z profilu (v době fyziologické zralosti plodu)- ploše kulovitý
- kulovitý
- obdélníkovitý
- protáhlý
Základní barva slupky (včetně ojínění; v době fyziologické zralosti plodu)- bělavá
- zelená
- žlutavě zelená
- žlutá
- oranžovožlutá
- červená
- purpurová
- fialovomodrá
Barva dužniny (v době fyziologické zralosti plodu)- bělavá
- žlutá
- žlutavě zelená
- zelená
- oranžová
- červená
Pecka Přilnutí k dužnině (v době fyziologické zralosti plodu)- nepřilnavá
- částečné přilnavá
- přilnavá
Velikost v poměru k velikosti plodu (v době fyziologické zralosti plodu)- malá
- střední
- velká
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus persica (L.) Batsch (broskvoň) Strom: růstový typ- běžný
- zakrslý
Květní výhon: antokyanové zbarvení- není
- je
Doba začátku kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Květ: typ- růžovitý
- zvonkovitý
Korunní lístek: velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Řapík: žlázky- nejsou
- jsou
Řapík: tvar žlázek- kruhovitý
- ledvinovitý
Plod Tvar- kulatý
- ledvinovitý
Ochmýření- není
- je
Základní barva dužniny- bílá
- žlutá až žlutooranžová
- červená
Pecka: přilnutí k dužnině- není
- je
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus salicina Lindl. (slivoň japonská) Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Základní barva slupky- bělavá
- zelená
- žlutozelená
- žlutá
- oranžová až žlutá
- červená
- purpurová
- fialovomodrá
- tmavě modrá
Barva dužniny- bělavá
- žlutá
- žlutozelená
- zelená
- oranžová
- červená
Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Pyrus communis L. (hrušeň) Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Boční tvar (na podélném řezu)- konkávní
- rovný
- konvexní
Poměr délky k maximálnímu průměru- velmi krátký
- krátký
- střední
- dlouhý
- velmi dlouhý
Plod Základní barva slupky (v době zralosti)- zelená
- žlutozelená
- žlutá
- červená
Délka stopky- krátká
- střední
- dlouhá
Doba sklizňové zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Ribes silvestre Mert et Koch,
Ribes niveum Lindl. (rybíz červený a bílý)
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Hrozen: délka včetně stopky- velmi krátká
- krátká
- střední
- dlouhá
- velmi dlouhá
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Barva- bílá
- bělavě žlutá
- růžová
- červená
Ribes uva crispa L. (angrešt)Rostlina: tvar keře- opak vejčitý
- kulovitý
- příčně elipsovitý
Plod Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar- kulovitý
- elipsovitý
- hruškovitý
Barva- žlutá
- žlutozelená
- zelená s bílým odstínem
- zelená
- červená
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Ribes nigrum L. (rybíz černý) Rostlina: poměr výška/průměr- malý
- střední
- velký
Plod: velikost- velmi malý
- malý
- střední
- velký
- velmi velký
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Rubus L. (ostružiník) Rostlina: růstový habitus- vzpřímený
- vzpřímený až polovzpřímený
- polovzpřímený
- polovzpřímený až plazivý
- plazivý
Výhon v dormanci: trny- nejsou
- jsou
Plod: velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Doba začátku zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Rubus idaeus L. (maliník)Rostlina: počet mladých výhonů- velmi nízký
- nízký
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Výhon v dormanci: barva (pouze odrůdy, které plodí v létě na výhonech z předcházejícího roku)- šedavě hnědá
- šedavě hnědá až hnědá
- hnědá
- hnědá až purpurově hnědá
- purpurově hnědá
Plod Barva- žlutá
- světle červená
- středně červená
- tmavočervená
- oranžová
- purpurová
- černá
Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Poměr délka/Šířka- stejně dlouhý jako široký
- širší než delší
- mnohem delší než širší
Hlavní plodnost- v létě na výhonech z předcházejícího roku
- na podzim na výhonech běžného roku na jednoletých výhonech na podzim
Doba zralosti plodů na výhonech z předcházejícího roku- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Seznam viru a virům podobných Škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

Vědecký název
Juglandaceae
Juglans regia L.
Cheny leaf roll virus(CLRV)
Grossulariaceae
Rihes L.
Gooseberry vein-banding agent
Cucumber mosaic virus(CMV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Ribes uva crispa L.
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic nepovirus(ArMV)
Rapsberry ringspot virus(RpRSV)
Gooseberry vein - banding agent
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Amygdalaceae
Prunus domestica L. (a další)
Apple mosaic virus(ApMV)
Myrobalan latent ring spot virus(MLRSV)
Prunus necrotis ring spot virus(PNRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Plum pox virus(PPV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus avium L., Prunus cerasus L.
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Prune dwarf virus(PDV)
Little cherry virus(LChV)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Cherry necrotic rusty mottle agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Cherry rusty mottle (European) agent
Cherry leafroll virus(CLRV)
Cherry green ring mottle virus(CGRMV)
Petunia asteroid mosaic virus(PetAMV)
Carnation Italián ringspot virus(CIRV)
Arabis mosaic virus(ArMv)
Tomato black ring virus(TBRV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Apple chlorotic leafspot virus(ACLSV)
Prunus amygdalus Bartock
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus armeniaca L.
Apple mosaic virus (ApMV)
Prunus necrotis ringspot virus (PNRSV)
Plum pox virus (PPV)
Apricot bare twig and unfruitfulness agent
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Prune dwarf virus (PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma (ESFY)
Prunus persica (L.) Batsch
Apple mosaic virus(ApMV)
Peach asteroid spot agent
Peach latent mosaic viroid(PLMVd)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Tomato black ring virus(TBRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Prune dwarf virus(PDV)
Cherry green ring motle virus(CGRMV)
Europcan stone fruil yellows phytoplasma (ESFY)
Malaceae
Pyrus communis L.
Pear rough bark agent
Apple rubbery wood agent
Pear stony pit agent (Apple stem pitting virus)(ASPV)
Pear bark neerosis agent
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Apple stem pitting virus(ASPV)
Pear blister cancer viroid(PBCVd)
Quince sooty ring spot agent /Apple stem pitting virus/(ASPV)
Pear bark split agent
Apple stem grooving virus(ASGV)
Pear decline phytoplasma
Quince yellow blotch agent
Malus Mill.
Apple bumpy fruit of Ben Davis agent
Apple russet wart agent
Apple rough skin agent
Apple rubbery wood agent
Apple star crack agent
Apple scar skin viroid(ASSVd)
Apple chlorotic leafspot virus(ACLSV)
Apple dimple fruit viroid(ADFVd)
Apple russet ring agent
Apple stem pitting virus(ASPV)
Apple chat fruit agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple horseshoe wound agent
Apple fruit crincle viroid(AFCVd)
Apple green crincle agent
Apple flat limb agent
Apple proliferation phytoplasma
Apple stem grooving virus(ASGV)
Rosaceae
Rubits idaeus L., Rubusfruticosus L.
Raspberry bushy dwarf virus(RBDV)
Raspberry leafspot agent
Raspberry leaf mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Cherry leafroll virus(CLRV)
Raspberry vein chlorosis virus(RVCV)
Rubus yellow net agent
Fragaria x ananasu Duch.
Strawberry crincle virus(SCV)
Strawberry vein banding virus(SVBV)
Strawberry mild yellow edge virus(SMYEV)
Strawberry mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Fytoplasmy jahodníku
Strawberry witches'-broom phytoplasma
Strawberry green petal phytoplasma

2. Seznam specifických škodlivých organismu ovocných rodů a druhů snižujících jakost

Rod nebo druh Specifické škodlivé organismy snižující jakost
Citrus aurantiifolia (Citristm.)
Swingle Citrus limon (L.)
Burm.f. Citrus paradisi Macf.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurothrixus floccosus Mashell
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae Kuwana
Tylenchulus semipenetrans
Houby:
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Citrus leaf rugose (choroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot. Cristacortis, Impietratura. Concave gum, fnfectious variegatio) Viroidy, např. Exocorlis, Cachexia-Xyloporosis
Corylus avellana L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Epidiaspis leperii
Eriophis avellanae
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterius tumefaciens
Xaníhomonas campestris pv. corylina
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereitm purpureum
Nectria galligena
Phyllactinia guttata
Verticillíum spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Apple mosaic virus
Hazel maculatura lineare MLO
Cydonia Mill. Pyrus communis L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Fragaria x ananassa Duch.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus dipsaci
Tarsonemidae
Houby:
Phytophthora cactorum
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Strawberry green petal MLO
Juglans regia L.Hmyz, roztoři a háďátka všech vývojových stadií:
Coccidae, zejména:
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas campestris pv. juglandi
Houby:
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Cherry leaf roll virus
Malus Mill.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Ehosoma lanigerum

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Olea europea L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleae
Bakterie:
Pseudomonas syringae pv. savastanoi
Houby:
Verticillium dahliae
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Pistacia vera L.Houby:
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Prunuus domestíca L.
Prunus salicina Lindl.
Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií
Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus armeniaca L.
Prunus amygdatus Batsch
Prunus persica (L.) Batsch
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Taphrina deformans
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus avium (L.)
Prunus cerasus L.
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadii:
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Ribes L.Hmyz, roztoči a haďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Cecidophyopsis ribis
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Houby:
Armillariella mellea
Nectria cinnabarina
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Black currant reversion
Black currant infectious variegation agent
Kubus L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stádií:
Aceria essigi
Bakterie:
Agrobacterium rhizogenes
Agrobacterium tumefaciens
Rhodococcus fascians
Houby:
Armillariella mellea
Didymelia applanata
Peronospara rubi
Phytophthora fragariae var. rubi
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

Rod nebo druh Specifické škodlivé organismy a choroby
Begonia x hiemalis Fotsch
(syn. Begonia elatior hort.)
Begonia Elatior-hybridy
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurodidae zejména Bemhia tabaci
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus destructor
Meloidogyne spp.
Myzus ornatus
Otiorrhynchus sulcatus
Sciara
Thysanoptera zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Erwinia chrysanthemi
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. Begoniae
Houby:
Erysiphe
Původci hniloby stonku
- Phytophthora spp.
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
Viry a viním podobné organismy, zejména:
Virová kadeřavost (Leafcurl disease)
Tomata spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus
Citrus L. - citrusHmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurothrixus floccosus (Mashell)
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana)
Tylenchulus semipenetrans
Houby:
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Citrus leaf rugose
Choroby vyvolávající psorolické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum
Infectious variegation
Viroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyhporosis
Dendranthema x
Grandiflorum
(Ramat)
Kitam Dendranthema -
Grandiflorum
- hybridy
Hmyz, roztoči a haďátka všech vývojových stadií:
Agromyzidae
Aleurodidae zejména Bemisia tabaci
Aphelencoides spp.
Diarthronomia chrysanthemi

Lepidoptera zejména: Cacoecimorpha pronuhana, Epichoristodes acerbella
Thysanoptera
zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Erwinia chrysanthemi
Houby:
Fusarium oxysporum spp. chrysanthemi
Puccinia chrysanthemi
Pythium spp.
Rhizoctonia solani
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Chrysanthemum B mosaic virus
Tomato aspermy virus
Tomato spotted wilt virus
Dianthus caryophyllus L. a hybridy
Hvozdík zahradní
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Agromyzidae
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Thysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Lepidoptera, zejména Cacoecimorpha pronubana, Epichorisiodes acerbella
Houby:
Ahernaria dianthi
Alternaria dianthicola
Fusarium oxysporum f. spp. dianthi
Mycosphaerella dianthi
Phytophthora nicotiana spp. parasitica
Rhizoctonia solani

Hniloba stonku: Fusarium spp. a Pythium spp.
Uromyces dianthi
Viry a virům podobné organismy:
Carnation etched ring virus
Carnation mottle virus
Camation necrotic fleck virus
Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus
Euphorbia pulcherrima
(Wild ex Kletzch)
Poinzécie
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Bakterie:
Envinia chrysanthemi
Houby:
Fusarium spp.
Pythium ultimum
Phytophthora spp.
Rhizoctonia solani
Thielaviopsis basicola
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic virus
Gerbera L.
Gerbera
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Agromyzidae
Alerodidae
, zejména Bemisia tabaci
Aphelenchoides spp.
Lepidoptera
Meloidogyne

Tysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Houby:
Fusarium spp.
Phytophtora cryptogea
Erysiphe
Rhizoctonia solani
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic virus
Gladiohts L.
Mečík
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera
, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Pseudomonas marginata
Rhodococcus fascians
Houby:
Botrytis gladiolorum
Curvularia trifolii
Fusarium oxysporum spp. gladioli
Penicillium gladioli
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Urocyslis gladiolicola
Uromyces transversalis
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Aster yellow mycoplasm
Cucumber mosaic virus
Corky pit agent
Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)
Tobacco rattle virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Lilium L.
Lilie
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aphefenchoides spp
Rhyzoglyphus spp.
Pratylenchus penetrans
Rotylenchus robustus
Tysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Rhodococcus fascians
Houby:
Cylindrocarpon destructans
Fusarium oxysporum f. sp. lilii
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Sclerotium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Cucumber mosaic virus
Lily symptomless virus
Lily virus x
Tobacco rattle virus
Tulip breaking virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Malus Miller
Jabloň
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspioditus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefasciens
Psudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armiliariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy.
Narcissus L.
Narcis
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aphelenchoides subtenuis
Dithylenchus destructor
Eumerus spp.
Merodon equestris
Pratylenchus penetrans
Rhizoglyphidae
Tarsonemidae
Houby:
Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
Sclerotinia spp.
Sclerotinum bulborum
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tobacco rattle virus
Narcissus white streak agent
Narcissus yellow stripe virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Pelargonium L.
Muškát
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Lepidoptera
Thysanoptera
, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. pelargonii
Houby:
Puccinia pelargonii zonalis
Původci hniloby stonku (Botrytis spp., Pythium spp.)
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Pelargonium flower break virus
Pelargonium leaf curl virus
Pelargonium line pattern virus
Tomuto spotted virus, Impatiens necrotic spot virus
Phoenix L.
Datlovník
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Thysanoptera
Houby:
Exosporium palmivorum
Gliocladium wermoeseni
Graphiola phoenicis
Pestalozzia phoenicis
Phythium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy
Pinus nigra Amold
Borovice černá
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Blaslophaga spp.
Rhyacionia buoliana
Houby:
Ophodermium seditiosum
Všechny viry a virům podobné organismy
Primus L.
Slivoň
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Taphrina deformans
Verticiilium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prime dwarf virus
Primus necrotic ringspot virus
Pyrus L.
Hrušeň
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae,
zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy.
Rosa L.
Růže
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Lepidoptera, zejména: Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana
Meloidogyne spp.
Pratylenchus spp.
Tetranychus urticae
Bakterie:
Agrobacterium tumefasciens
Houby:
Chondrostereum purpureum
Coniothyrium spp.
Diplocarpon rosae
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.
Rosellinia necatrix
Sphaerotheca pannosa
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Apple mosaic virus
Arabis mosaic virus
Prunus necrotic ringspot virus

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzor oznámení o rozsahu výroby konfromního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Vzor oznámení o rozsahu výroby konfromního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Oznámení o dovozu rozmnožovacího materiálu ze chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí

Oznámení o dovozu rozmnožovacího materiálu ze chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzory úředních návěsek pro rozmnožovací materiál chmele a ovocných rodů a druhů

1. Bílá s fialovým úhlopříčním pruhem - rozmnožovací materiál předstupně SE l

1. Bílá s fialovým úhlopříčním pruhem - rozmnožovací materiál předstupně SE I

2. Bílá - základní rozmnožovací materiál E I, E II

2. Bílá - základní rozmnožovací materiál E I, E II

3. Modrá - certifikovaný rozmnožovací materiál C

3. Modrá - certifikovaný rozmnožovací materiál C

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzory úředních návěsek rozmnožovacího materiálu révy

1. Bílá s fialovým úhlopříčným pruhem -rozmnožovací materiál předstupně SE 1

1. Bílá s fialovým úhlopříčným pruhem -rozmnožovací materiál předstupně SE 1

2. Bílá - základní rozmnožovací materiál E

2. Bílá - základní rozmnožovací materiál E

3. Modrá - certifikovaný rozmnožovací materiál C

3. Modrá - certifikovaný rozmnožovací materiál C

4. Tmavě žlutá - rozmnožovací materiál STANDARD

4. Tmavě žlutá - rozmnožovací materiál STANDARD

5. Hnědá - rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona

5. Hnědá - rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

2) Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.
Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

3) Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru