Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 332/2006 Sb.Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 101/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

332

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2006

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 8, § 24 odst. 8, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) množitelským porostem chmele výsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří,

b) matečnými rostlinami chmele rostliny sloužící k produkci rozmnožovacího materiálu v polních podmínkách a v podmínkách in vitro sloužící jako rostliny pro další přemnožování,

c) množitelskou chmelnicí porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří ve chmelové konstrukci,

d) sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice,

e) kořenáčem chmele rostlina vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny v kořenáčové školce,

f) balíčkovanou, obalovanou a kontejnerovanou sadbou chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu, zejména balíčku, hrnku nebo kontejneru,

g) révou rostlina rodu Vitis (L.), která je určena k produkci hroznů nebo k použití jako rozmnožovací materiál pro takovou rostlinu,

h) pravokořennou sazenicí révy zakořeněná část neroubovaného réví nebo letorostu, která je určena k výsadbě nebo k použití jako podnože pro roubování,

i) štěpovanou sazenicí révy vzájemně spojený roub s podnožovým řízkem, který je zakořeněn,

j) réví révy vyzrálý jednoletý výhon,

k) letorostem révy nezdřevnatělý výhon,

l) podnožovým řízkem révy část réví nebo letorostu, který je při produkci štěpované sazenice určen k vytvoření podzemní části,

m) roubem révy část réví nebo letorostu, který je určen k vytvoření nadzemní části při produkci štěpované sazenice nebo při roubování na stanovišti,

n) řízkem révy část réví nebo letorostu určený k produkci pravokořenné sazenice,

o) podnožovou vinicí révy porost révy určený k produkci podnožových řízků nebo řízků,

p) selektovanou vinicí révy porost révy určený k produkci roubů nebo řízků,

q) révovou školkou porost révy určený k produkci pravokořenné révy nebo štěpované sazenice,

r) rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnože, řízek, roub, očko, oddělek, sazenice, školkařský výpěstek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci ovocných rostlin,

s) školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě,

t) generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,

u) vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,

v) matečnými stromy a keři ovocného rodu a druhu souvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu,

w) množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,

x) rozmnožovacím materiálem okrasných druhů rostlinný materiál určený k rozmnožování nebo k pěstování okrasných rostlin. V případě pěstování z hotových rostlin platí tato definice jen tehdy, je-li výsledná okrasná rostlina určena k dalšímu uvádění do oběhu.

§ 3

Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů a uvádění do oběhu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a u), § 23 odst. 7 a § 24 odst. 9 zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(4) Tyto odrůdy révy se považují za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno:

a) Bílý Portugal,

b) Modrý Janek,

c) Ranuše muškátová,

d) Šedý Portugal,

e) Tramín žlutý a

f) Veltlínské červenobílé.

§ 4

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu chmele a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu chmele je:

a) předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organizmů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu3),

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace se označuje E I a která pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu předstupně,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu,

d) standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.

(2) V půdě nebo substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodu Xiphinema. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(3) V půdě, ve které je základní a certifikovaný rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodu Xiphinema. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(4) Odrůdová pravost se v případě mikrorozmnožování ověřuje na plodících rostlinách. Dodavatel zajistí pracovníkům Ústavu přístup k porostům sloužícím k ověření odrůdových znaků a procesů výroby.

(5) Ústav u uznaného rozmnožovacího materiálu chmele provádí pomocí vegetačních zkoušek následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty.

§ 5

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu révy a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu révy je:

a) předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, který se označuje E a který

1. je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který

1. je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně, nebo ze základního rozmnožovacího materiálu,

2. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

d) standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD a který je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pro podnožové vinice, selektované vinice a sazenice révy vinné musí být splněny tyto požadavky:

a) jsou při vizuální přehlídce prováděné Ústavem shledány prostými regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“) uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud jde o příslušný rod nebo druh,

b) v nejvhodnějším období roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování révy a s ohledem na biologii RNŠO relevantních pro révu se z nich v případě pochyb odebírají vzorky a otestují se na RNŠO uvedené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce,

c) vizuální přehlídky a testování se provádí podle podmínek uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 3 k této vyhlášce, další přehlídky se provedou v případě potřeby tak, aby byla zajištěna kvalita rozmnožovacího materiálu,

d) lze je pěstovat pouze v půdě nebo ve vhodných případech v nádobách s pěstebními substráty, přičemž tato půda nebo substráty musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce, a nepřítomnost takových škodlivých organismů se stanoví odběrem vzorků a testováním, odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(3) Odběr vzorků půdy nebo substrátu a testování se neprovede, pokud Ústav na základě kontroly dospěl k závěru, že daná půda je prosta veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se rovněž neprovede, pokud nebyla réva pěstována v dané produkční půdě po dobu nejméně 5 let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v dané půdě nevyskytují škodlivé organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě odběru vzorků a testování členské státy použijí protokoly Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „protokoly EPPO“) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

(5) Podnožové vinice a révové školky se zakládají za podmínek stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce, aby se předešlo riziku kontaminace škodlivými organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(6) Kromě splnění rostlinolékařských požadavků a požadavků na půdu musí být rozmnožovací materiál vyroben v souladu s požadavky na místo porostu, místo produkce nebo oblasti vymezené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, aby se dosáhlo omezení výskytu škodlivých organismů uvedených v dané příloze.

(7) Vizuální přehlídky porostů a kontrolu dalších požadavků stanovených touto vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy vinné provádí Ústav.

§ 6

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1) Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, s výjimkou jahodníku, je:

a) rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 10 bodě 1,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin pomocí účinné technické izolace,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace se označuje E I a která pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2. druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2) Kategorií rozmnožovacího materiálu jahodníku je:

a) rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1. pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2. je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3. je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4. je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b) základní rozmnožovací materiál, kterého

1. první generace dceřiných rostlin se označuje E I a je rozmnožena přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně pomocí nadzemních částí výhonů a rostliny jsou udržovány jednotlivě v podmínkách zabraňujících infekci, nebo která je rozmnožena přímým vegetativním množením z předstupně v podmínkách in vitro, kdy maximální počet reprodukčních cyklů je 10,

2. druhá generace dceřiných rostlin se označuje E II a je rozmnožena přímým vegetativním množením z první generace základního rozmnožovacího materiálu pomocí nadzemních částí výhonů,

c) certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který je vyprodukovaný přímým vegetativním množením pomocí nadzemních částí výhonů ze základního rozmnožovacího materiálu.

(3) V substrátu, ve kterém je pěstován rozmnožovací materiál předstupně jahodníku, mandloně, meruňky, třešně, višně, slivoně, broskvoně, rybízu, angreštu, maliníku nebo ostružiníku, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označit jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(4) V substrátu, v půdě nebo na pozemku, kde je pěstován základní rozmnožovací materiál rodů a druhů uvedených v odstavci 3, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označit jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

§ 7

Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, vzor uznávacího listu

[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1) Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů je uveden na internetových stránkách Ústavu.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách se podává v termínech uvedených v příloze č. 6.

(3) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(4) K ověření původu uznaného rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě.

(5) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 4 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje stanovené pro průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2 a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

§ 8

Postupy pro hodnocení množitelských porostů

[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1) U množitelských porostů se hodnotí

a) zda před založením množitelského porostu byly splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky,

b) celkový stav porostu,

c) pravost a čistota druhu a odrůdy,

d) agrotechnika,

e) zdravotní stav porostu,

f) izolace porostu, a to zjištěním, zda

1. je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2) Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 1 bodě 1, v příloze č. 2 bodě 1 a v příloze č. 3 bodě 1.

(3) Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy k žádosti uvedené na internetových stránkách Ústavu.

§ 9

Způsob označování a vlastnosti zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu, uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d) a g), § 24 odst. 9 zákona]

(1) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(2) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(3) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě viruprostý musí mít tyto vlastnosti:

a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů,

b) byl uchován za podmínek zajištujících nepřítomnost jakékoliv infekce,

c) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z viruprostého rozmnožovacího materiálu,

d) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(4) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě testovaný musí mít tyto vlastnosti:

a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů, které mohou snížit jakost tohoto rozmnožovacího materiálu,

b) byl uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce,

c) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z testovaného rozmnožovacího materiálu,

d) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(5) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 8 bodě 1.

(6) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje uznávaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, je uveden v příloze č. 10 bodě 1 a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 10 bodě 2.

(7) Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů je uveden v příloze č. 11.

§ 10

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách.

(2) Množitelské chmelnice, podnožové a selektované vinice, matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

§ 11

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. i), § 14 odst. 6 zákona]

(1) Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to

a) jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,

b) agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

c) plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,

d) rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,

e) vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

f) provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů a

g) odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,

c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f) botanický název,

g) označení „materiál CAC“,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) množství,

j) zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,

k) datum vydání dokladu a

l) popřípadě i údaj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál.

(3) Za doklad dodavatele lze považovat zejména faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.

(4) Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(5) Konformní rozmnožovací materiál neobsahuje označení zdravotní třídy.

(6) Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu musí mít tyto vlastnosti:

a) izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,

b) minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),

c) je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území,

d) rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,

e) podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

2. ostatní rody a druhy 1. října,

f) školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1. angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců 20. září,

2. broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

3. ostatní rody a druhy 1. října,

g) podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,

h) kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem.

(7) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

(8) Konformní rozmnožovací materiál citrusů

a) pochází z původního materiálu, který byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky napadení viry a virům podobnými organismy a škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 10 bodě 2, a to i v posledním vegetačním období,

b) je individuálně testován na viry a virům podobné organismy a při tomto testování je shledán prostý těchto škodlivých organismů,

c) je v případě roubování naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy.

§ 12

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

(K § 16 odst. 12 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu ve stejných termínech jako pro rozmnožovací materiál uvedený v § 7 odst. 2 a 3, samostatně pro každou skupinu porostů podle § 17 odst. 3 na formuláři, uvedeném v příloze č. 12.

§ 13

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor formuláře pro oznámení dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí je uveden v příloze č. 13.

§ 14

Označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou. Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál a

d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál.

(2) Rozmnožovací materiál chmele lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné generace a zdravotní třídy, popřípadě stejného klonu.

(3) Úřední návěska obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,

c) název a registrační číslo dodavatele,

d) název rodu, druhu a odrůdy, popřípadě klonu,

e) označení kategorie nebo generace množení,

f) zdravotní třídu,

g) množství,

h) rok sklizně,

i) označení "jakost ES",

j) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(4) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 15

Označování a balení rozmnožovacího materiálu révy

[K § 14 odst. 6 zákona a § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál révy se při uvádění do oběhu balí a označí do svazků nebo do obalů, které jsou uzavřeny tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzávěru.

(2) Úřední pojistka je

a) plomba z nebarevného plechu,

b) vázací páska pro jednorázové použití,

c) samolepicí páska pevná v tahu,

d) plastová uzavírací plomba, která musí být opatřena čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".

(3) Úřední návěska obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení orgánu odpovídajícího za certifikaci nebo kontrolu,

c) název a registrační číslo dodavatele,

d) název rodu, druhu, odrůdy, popřípadě klon; u štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubů,

e) typ materiálu,

f) kategorie,

g) číslo partie,

h) množství,

i) u podnožových řízků určených pro roubování se uvede minimální délka řízků příslušné partie,

j) rok sklizně,

k) označení "jakost ES",

l) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4).

(4) Úřední návěska pro rozmnožovací materiál révy musí splňovat tyto minimální požadavky:

a) musí být nesmazatelně natištěna,

b) musí být viditelně připevněna na obalu nebo na svazku,

c) údaje uvedené v odstavci 3 nesmí být skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením.

(5) Obsah balení a svazků rozmnožovacího materiálu révy je u

a) sazenic révy 25, 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

b) pravokořenných sazenic révy 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

c) roubů,

1. s minimálně pěti použitelnými očky 100 nebo 200 kusů,

2. s jedním použitelným očkem 500 kusů nebo násobky pěti set, nejvyšší množství však 5 000 kusů,

d) řízků podnožové révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 1 000 kusů,

e) řízků révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů.

(6) Balení obsahující více svazků lze uzavřít jednou úřední pojistkou tak, aby se při oddělování znehodnotila a nemohla být opětovně použita. Opětovné uzavření balení není povoleno.

(7) Při uvedení do oběhu jiného množství rozmnožovacího materiálu, než je uvedeno v odstavci 5 konečnému spotřebiteli, obsahuje úřední návěska přesný počet kusů tohoto rozmnožovacího materiálu.

(8) Při uvedení do oběhu pouze jednoho kusu rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli obsahuje úřední návěska údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) a h).

(9) Při uvádění do oběhu sazenic révy zakořeněných v kontejnerech, bednách, kartonážích, nebo jednotlivých sazenic konečnému spotřebiteli, nemusí být označeny úřední návěskou podle odstavce 3, ale jsou

a) uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených podle odrůd, popřípadě klonů a počtu kusů,

b) opatřeny průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až c), e) až h) a j) obsahuje pořadové číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, odběratele, celkový počet partií, datum dodávky.

(10) Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,

d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a

e) hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.

(11) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikované odrůdy5).

§ 16

Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také průvodním dokladem. Průvodní doklad je vyhotoven v jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.

(2) Průvodní doklad obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,

b) datum vydání dokladu a

c) obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro úřední návěsku.

(3) Úřední návěska obsahuje

a) údaj „pravidla a normy EU“,

b) označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,

c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d) jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f) botanický název,

g) kategorii a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,

h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3. odrůd, u kterých probíhá řízení o registraci odrůdy nebo řízení o udělení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i) popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným popisem“,

j) množství,

k) zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,

l) rok vydání,

m) pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,

n) informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál, a

o) popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči4).

(4) Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(5) Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí minimálně jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(6) Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus řádně označí vyplněnou úřední návěskou, s výjimkou jahodníku, maliníku a ostružiníku.

(7) Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu.

(8) Barva úřední návěsky je

a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b) bílá pro základní rozmnožovací materiál a

c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.

(9) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

§ 17

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

(K § 24a odst. 7 zákona)

(1) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu chmele jsou:

a) kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele,

b) matečné rostliny chmele a množitelská chmelnice.

(2) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu révy jsou:

a) sazenice révy,

b) podnožová vinice,

c) selektovaná vinice.

(3) Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou:

a) jahodník,

b) semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,

c) podnože generativní a vegetativní,

d) matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,

e) maliník a ostružiník,

f) zaškolkované podnože,

g) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici),

h) víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).

§ 18

Rozmnožovací materiál okrasných druhů

[K § 7 odst. 6 písm. j) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. c) a f), § 25 odst. 8 zákona]

(1) Návěska nebo průvodní doklad obsahuje

a) označení země produkce,

b) označení úředního orgánu odpovědného za kontrolu,

c) registrační číslo dodavatele,

d) botanický název, popřípadě název odrůdy, v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu i název podnože nebo název skupiny rostlin,

e) množství,

f) identifikační číslo rozmnožovacího materiálu stanovené dodavatelem,

g) označení "jakost EU",

h) v případě dovozu ze třetích zemí označení země původu,

i) popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4), které jsou zřetelně oddělené.

(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1 a pokud jsou náležitosti rostlinolékařského pasu zřetelně odděleny.

(3) Náležitosti popisu odrůdy rozmnožovacího materiálu okrasných druhů zapsané v seznamu vedeném dodavatelem jsou:

a) název odrůdy, popřípadě údaj o jeho obecně známých synonymech,

b) informace o udržování odrůdy a používaném způsobu množení,

c) popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů v souladu s ustanoveními o žádostech o ochranu odrůd rostlin podle zvláštního právního předpisu, pokud se jich týká6),

d) údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. b) a d) se nevztahují na dodavatele, kteří pouze uvádí rozmnožovací materiál okrasných druhů do oběhu.

(5) Při pěstování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů dodavatel vede záznamy o skutečnostech, které ovlivňují kvalitu rozmnožovacího materiálu, zejména pokud se jedná o původ, výživu a hnojení, zdravotní stav a chemické ošetřování rostlin.

(6) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5).

(7) Rozmnožovací materiál okrasných rostlin musí mít tyto vlastnosti:

a) alespoň při vizuální přehlídce v místě produkce musí být shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce a výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin uváděném do oběhu nesmí alespoň při vizuální přehlídce překračovat prahové hodnoty stanovené v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b) alespoň při vizuální přehlídce musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného rozmnožovacího materiálu jiných než škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich příznaků, a

c) musí rovněž splňovat požadavky týkající se RNŠO, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8) Vizuální přehlídky a případný odběr vzorků provádí dodavatel rozmnožovacího materiálu.


§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 do 31. července 2011.

(2) Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) bodě 2 do 31. července 2012.

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2006 lze označit podle dosavadních právních předpisů a takto označený uvádět do oběhu nejpozději do 30. června 2007.

§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 95/2018 Sb. Čl. II

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů pocházející z matečných porostů, které existovaly přede dnem 1. ledna 2017 a byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do oběhu podle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle do 31. prosince 2022 za předpokladu, že na návěsce a v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele

1. Počet a termíny přehlídek chmele

Tabulka č. 1

Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDruhá přehlídka v době
Množitelská chmelnice a matečné rostliny chmeleOd 25. července do 25. srpna
(vždy před sklizní chmelnice)
- - - - - - - -
Matečné rostliny chmele kontejnerované (zejména ve skleníkových podmínkách)Minimálně 1 přehlídka/místo porostu v období od 1. května do 30. července.
Porosty kořenáčů chmele a balíčkované sadbyOd 15. července do 25. srpna.Od 1. září do 20. října.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost

Tabulka č. 2

Skupina porostůPopis
Kořenáče chmeleOd produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pasem černého úhoru.
Balíčkovaná sadbaOd produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným technickým opatřením.
Množitelská chmelniceNa viry testovaný rozmnožovací materiál chmele je vysazen v samostatné konstrukci, která je vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele neověřeného zdravotního stavu a na pozemku, který je zabezpečen proti splavování půdy z jiných porostů chmele. Sousedící řady jsou osázeny rozmnožovacím materiálem stejné zdravotní třídy.

3. Požadavky na předplodiny

Tabulka č. 3

Skupina porostů Požadavky na předplodiny
Množitelská chmelnice Jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl chmel pěstován.
Kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele Jen na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech nebyl chmel pěstován, nebo na pozemcích, na kterých nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena zvláštní opatření k likvidaci přežívajících starých rostlin chmele a k odstranění půdní únavy.

4. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele

Tabulka č. 4

Skupina porostůPožadavky na vlastnosti
Kořenáče chmele, balíčkovaná sadba chmele, množitelská chmelnice, matečné rostliny chmelea) Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku založení.
b) Pokud jsou rostliny řízkovány ve skleníkových podmínkách, musí být oddělené tak, aby nemohlo dojít k záměně rostlin jednotlivých generací, odrůd nebo klonů, případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.
c) Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonu je nutno zařízení sloužící k odběru vzorků očistit a dezinfikovat.
d) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny.
Množitelská chmelnicea) V jedné konstrukci může být vysázen pouze rozmnožovací materiál téže kategorie, generace a zdravotní třídy.
b) U množení musí být matečná rostlina dosledovatelná k předchozí matečné rostlině předstupně v přímé linii. Záznamy sloužící k dohledání původu rozmnožovacího materiálu jsou vedeny ve školkařské knize.
c) Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie, generace nebo zdravotní třídy, se uzná v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní třídě.
d) U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, se porost neuzná.

Tabulka č. 4.1

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %
Příměsi a chorobyKategorie, generace
SE 1E IE IIC
Jiné odrůdy a odchylné typy0,00,00,10,2
Samčí rostliny0,00,00,00,0
Viry a virům podobné škodlivé organismy0,02,04,06,0
Kadeřavost0,00,20,51,0
Verticiliové vadnutí0,00,00,00,0

Tabulka č. 4.2

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v porostu kořenáčů a balíčkované sadby chmele v %
Příměsi a choroby Kategorie, generace
SE 1 E 1, E II C
Jiné odrůdy a odchylné typy 0,00,1 0,2
Viry a virům podobné škodlivé organismy 0,1 0,2 0,3
Verticiliové vadnutí 0,00,0 0,0

5. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele

Tabulka č. 5

Sáď chmele
Znak Měrná jednotka Výběr Standard
Hmotnost 1 ks minimálně g 30 20
Délka mm 70-120 70-120
Sila středu délky mm 20 15
Počet kruhů oček ks 2 2
Délka čípku nad horním očkem mm 10-15 10-20
a) Sád' chmele pochází jen z vegetativních částí rostlin odebraných z uznaných matečných rostlin.
b) Sáď chmele se může množit i mimo chmelařské výrobní oblasti.
c) Sáď chmele, která v průběhu pěstování vykazuje příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřena nebo odstraněna.

Tabulka č. 5.1

Kořenáče chmele
Znak Měrná jednotkaVýběr Standard
Hmotnost 1 ks minimálně g 70 35
Délka kořenů mm 120-200 120-200
Počet kořenů minimálně ks 5 3
Minimální počet kořenů 4 mm síly ve vzdálenosti 50 mm od bazální části ks 5 1
Kořenáče chmele při dodávce na podzim nesmí být naklíčené, ale pouze narašené do délky nejvýše 20 mm.

Tabulka č. 5.2

Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba
Znak Měrná jednotka Minimálně
Průměr balíčku (kontejneru) mm 80
Tloušťka kořenáče1) mm 8
Počet založených oček ks 5
Kořeny Dobré pro koře není, které i po odstranění obalu zachovává původní tvar balíčku.
Další požadavky- Sadba se uvádí do oběhu svěží, nepoškozená, prostá chorob a škůdců.
- Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu se sadba chrání proti pomíchání, poškození, vysychání, zapaření a namrznutí.

Vysvětlivky:

1) Tloušťka kořenáče se měří v místě tvorby oček.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy

Část 1 - kvalitativní požadavky na rozmnožovací materiál révy

1. Počet a termíny přehlídek révy

Tabulka č. 1

Skupina porostůPřehlídka v doběDalší přehlídka
Sazenice révyNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.
Podnožová viniceNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.
Selektovaná viniceNejméně jednou v období 1. června až 31. říjnaV případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

Révové sazenice a podnožové řízky se uznávají sklizené a po vytřídění.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Skupina porostů, kategorieMinimální izolační vzdálenost
Rozmnožovací materiál předstupně a základní rozmnožovací materiála) Testovaný rozmnožovací materiál nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu a na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň po dobu 6 let.
b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus.
Certifikovaný rozmnožovací materiála) Nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu.
b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus.
Sazenice révyRévové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice nebo od podnožové vinice činí 3 m.

Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice se udržují označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy

Tabulka č. 3

Skupina porostů, kategoriePožadavky na vlastnosti
Sazenice révy, selektovaná vinice ve všech kategoriíchJednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.
Podnožová vinice ve všech kategoriíchJednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu. Pokud je podnožová vinice pěstována bez opory, mohou být jednotlivé bloky tvořeny nejvíce pěti řadami, aby bylo možno provést vizuální přehlídku porostu.
Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiálPříměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí vyskytovat.
Certifikovaný rozmnožovací materiálV množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony se nepovažují za příměsi.

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 4

Roub, podnožový řízek, řízek
Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku6,5 až 12 mm
Maximální průměr na spodní části roubu a podnožového řízku15 mm
Minimální délka čípku pod spodním očkem10 mm
Řízekmin 3,5 mm

Tabulka č. 4.1

Pravokořenná sazenice
PrůměrStřed internodia měřený pod horním výhonem.nejméně 5 mm
DélkaMinimální délka od paty k hornímu výhonku:zakořeněné podnože300 mm
pravokořenné sazenice200 mm
KořenyNejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.

Tabulka č. 4.2

Štěpovaná sazenice
KořenyNejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.
Délka kmeneMinimálně 200 mm
a) Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.
b) Místo štěpování je dostatečně srostlé, pravidelné a pevné.
c) V partii jsou štěpované sazenice odrůdově pravé a čisté.

Tabulka č. 4.3

Další požadavky na rozmnožovací materiál révy
a) Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy činí 96 %.
b) Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
1. částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě,
2. uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem, jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,
3. nevyzrálý.
c) Réví musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
d) U standardního rozmnožovacího materiálu může být nejvýše 1 % odrůdových případně klonových příměsí.

Tabulka č. 4.4

Zařazování štěpovaných saze nic do kategorií
Výsledná kategorie štěpované sazeniceNejnižší kategorie použitého komponentu
podnožroub
SE 1SE 1SE 1
EEE
CCC
STANDARDCSTANDARD

Tabulka č. 4.5

Zařazování štěpovaných saze nic do zdravotních tříd
Výsledná zdravotní třída štěpované sazeniceKombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VFVFVF
Zdravotní třída VTVF nebo VTVF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

Část 2 - Rostlinolékařské požadavky na rozmnožovací materiál révy

Oddíl 1: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v případě odběr vzorků a testování

Rod nebo druh rozmnožovacího materiálu révy vyjma semenRNŠO
Neroubované rostliny Vitis vinifera L.Hmyz a roztoči
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L., vyjma neroubovaných rostlin
Vitis vinifera L.
Hmyz a roztoči
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L.Bakterie
Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
Vitis L.Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Oddíl 2: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v určitých případech odběr vzorků a testování

Rod nebo druhRNŠO
Vitis L., rozmnožovací materiál mimo osivaViry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO]
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Podnože Vitis spp. a jejích hybridů vyjma Vitis vinifera L.Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO]
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Grapevine fleck virus [GFKV00]

Oddíl 3: Požadavky týkající se opatření pro podnožové vinice Vitis L. a v příslušných případech pro révové školky jednotlivých kategorií

Prováděné úkonyKategorie rozmnožovacího materiálu
RM předstupněZákladní RMCertifikovaný RMSTANDARD
Vizuální přehlídkyMinimálně jednou za vegetační období
Odběr vzorků a testování na RNŠO vyjmenované v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2Před prvním uznáním RM a následně každých 5 let.Od stáří 6 let, následně v 6 ti letých intervalech.Z 10 % porostu každých 10 let počínaje desátým rokem stáří vinice.X

Oddíl 4: Požadavky na místo produkce, místo produkce nebo oblast podle dotčených RNŠO

1) Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla odstraněna a

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu, základního rozmnožovacího materiálu a certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

- réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

(i) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismů Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3:

- na révě v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu kteréhokoli z uvedených virů a

- příznaky výskytu uvedených virů byly pozorovány nejvýše u 5 % révy v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu a uvedená réva byla odstraněna a zničena nebo

(ii) veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

d) Viteus vitifoliae Fitch

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii) réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

- veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu a na uvedené révě nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Viteus vitifoliae Fitch.

2) Standardní rozmnožovací materiál

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebo

(iii) veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii) na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. nebo

(iii) jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

- veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

- réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

- v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

Příznaky výskytu všech virů (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3) byly pozorovány nejvýše u 10 % révy v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu a daná réva byla odstraněna z rozmnožovacího materiálu

d) Viteus vitifoliae Fitch

(i) réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii) réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo:

(iii) v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje známky nebo příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostý organismu Viteus vitifoliae Fitch.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1. Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Skupina porostůPrvní přehlídka v doběDalší přehlídky
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhůPřed sklizní plodů- - - - - - - - - -
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhůOd 1. května do sklizně letních roubů a řízkůPřed dozráváním plodů
Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky, víceleté školkařské výpěstky k expedici1. června až 31. července1. července až 30. září
Maliník a ostružiník1. května až 31. července1. července až 30. září
Podnože generativní a vegetativní1. května až 31. srpna1. července až 30. října
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo množitelský porost.
Plodící rostlinou se rozumí rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti matečné rostliny.
c) Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.

Tabulka č. 1.2

Skupina porostu První přehlídka v době Druhá přehlídka v době Třetí přehlídka v době
Jahodník zahradní velkoplodý Květu zráni plodů zakořeňováni sadby (nejpozději do 30. září)
Jahodník zahradní velkoplodý vypěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se přehlíží před uvedením do oběhu.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Rod Škodlivé organismy Minimální vzdálenost v m od výskytu škodlivého organismu
SE 1 E I, E II C
Podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň European stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1, Prime dwarf virus1, Primus neerotic ringspot virus1--2800 500
Angrešt, rybíz Black currant revers ion associated virus1, Cucumber mosaic virus1, Gooseberry vein-banding agent1--2250 100
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent1, Raspberry leafmot/le agent1, Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1--2250 100
Třešeň a višeň Prune dwarfvirus1, Primus neerotic ringspot virus1--2500 250
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Kdouloň, brušeňPear decline phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Semenné stromy a keře
Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoňPlume dwarf virus1, Prunus necrotic ringspot virus1--2800250
Třešeň Prunus neerotic ringspot virus , Prune dwarfvirus1--2800 250
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.5002500 500
Hrušeň Pear decline phytoplasma--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.5002500 500
Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoňPlum pox virus1, European stone fruit yellows phytoplasma1--2800 250
Angrešt, rybíz Gooseherry vein-handmg agent1, Cucumber mosaic virus1, Black currant reversion associated virus1--2250 0
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent1, Raspberry leafmottle agent1, Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1--2500 0
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1--2500 0
Bakteriální spála růžovitých = Envinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500 500
Kdouloň, hrušeňPear decline phytoplasma1--2500 250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.15002500500
Požadavky k zamezení mechanické příměsi
Maliník a ostružiník3 metry mezi uvedenými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.
a) Množitelské porosty zřetelně oddělené a označené k zajištěni identifikace druhu, odrůdy, klonu, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku, popřípadě podnože.
b) Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu může být nahrazena účinným technickým opatřením.

Vysvětlivky:

1 Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.

2 Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2. vyhlášky).

Tabulka č. 2.1

Jahodník zahradní velkoplodý
Druh Kategorie, generaceIzolace k zamezení mechanické Izolační vzdálenost
Jahodník zahradní velkoplodý SE 1 Jednotlivé rostliny rozmnožovacího materiálu předstupně jsou pěstovány jednotlivě v substrátu a jsou udržovány v podmínkách zabraňujících infekci.
E I, E II2 m od jiného porostu jahodníku 200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem.
C2 m od jiného porostu jahodníku
a) Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
b) Minimální vzdálenost výskytu od škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 3

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Škodlivý organismusNejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených škodlivými organismy v %
Semenné stromy a keře, podnože generativni a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník Zaškolkované podnože, školkařské výpěstky
SE 1 E I, E II C SE 1 E I, E II C
Viry a virům podobné škodlivé organismy10,0 0,5 2,0 0,0 0,5 3,0
Škodlivé organismy2Nesmí se vyskytovat
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow el al. Nesmí se vyskytovat
Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) Nesmí se vyskytovat
Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens L.) U podnoží a školkařských výpěstků se likvidují rostliny, které mají nádor na kořenovém krčku nebo v místě větvení hlavních kořenů.
a) Z množitelských porostů musí být rostliny napadené virovými chorobami průběžně odstraňovány. Množitelské porosty a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.
b) Při vyšším výskytu virových chorob v množitelských porostech než je uvedeno v tabulce nelze uznávací řízení provést.
c) V množitelských porostech předstupni a základního rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů. druhů a odrůd nesmí vyskytovat.
d) V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů a druhů nesmí vyskytovat; za příměsi se nepovažují zřetelné označené jiné odrůdy, popřípadě klony.

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 3.1

Jahodník zahradní velkoplodý
Kategorie, generace Nejvyšší dovolený výskyt jiných odrůd a odchylných typů v %
První přehlídka Druhá přehlídka Třetí přehlídka
SE 1 0 0 0
E I, E II0,2 0 0
C 0,5 0,1 0,1

Tabulka č. 3.2

Jahodník zahradní velkoplodý
Maximální počet dceřinných rostlin nevytěžených z předcházejícího roku.
SE 1E IE IC
Nesmí se vyskytovatNesmí se vyskytovat3 dceřinné rostliny na běžný metr.
Maximální stáří množitelských porostů a maximální počet sklizňových let
Maximální stáří množitelských porostů 3 roky
Maximální počet sklizňových let První a druhý rok po výsadbě, nebo druhý a třetí rok po výsadbě.
Na každé matečné rostlině se ponechává nejméně jeden stvol s květy a plody pro účel určení pravosti odrůdy až do ukončení druhé přehlídky.

Tabulka č. 3.3

Jahodník zahradní velkoplodý
Škodlivý organismus Kategorie, generace Nejvyšší dovolený výskyt matečných rostlin napadených škodlivými organismy v %
První přehlídkaDruhá přehlídka Třetí přehlídka
Viry a virům podobné škodlivé organismy1SE1,E I0,1 0 0
E II0,3 0,1 0,1
C1,0 0,5 0,3
Škodlivé organismy2SE 1, E I, E II, C Nesmí se vyskytovat
Choroby způsobující odumírání rostlin (Phytopthora spp., Verticilium spp.) SE 1, E I0,2 0,1 0
E II 1,00,5 0,1
C 3,0 1,0 0,2
Háďatko jahodníkové (Aphelenchoides fragarie), roztočík jahodníkový (Phytonemus pallidus) SE 1,E I0,0 0,0 0,0
E II 1,0 0,5 0,0
C 3,0 1,0 0,1
Množitelské porosty jahodníku a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virňm podobných škodlivých organismu a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 4

Rouby, řízky
a) Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky a rouby se expedují odlistěné a se zbytkem řapíku.
b) V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 4.1

Podnože
a) Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu,
2. ostatní druhy po 1. říjnu.

Tabulka č. 4.2

Školkařské výpěstky
KořenySvěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé.
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.
Kmen, popřípadě výhon1Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem.
Korunka2Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.
a) Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.
b) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. angrešt a rybíz až po 20.9.,
2. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až. po 20.10.,
3. ostatní druhy po 1.10.
c) V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:

1 U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

2 Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

Tabulka č. 4.3

Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků
a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slívou. třešeň, višeň
1. Výška školkařských výpěstků
Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm, s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd.
2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
TvarNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Výpěstky s korunkou 3 30
Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.
3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce
DruhNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy 1 30
b) Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
TvarNejmenší délka výhonu v cm
jednovýhonový dvou a více výhonový
Keře 40 25
Kmenné tvary 20 10
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

Tabulka č. 4.4

Sazenice maliníku a ostružiníku
Síla kořenového krčku7 až 20 mm
Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří. Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 4.5

Jahodník zahradní velkoplodý
ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledSadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu. V případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače
Průměr v kořenovém krčkunejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenůnejméně 50 mm

Tabulka č. 4.7

Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace matečné rostlinyNejnižší generace použitého komponentu
PodnožRoub
SE 1SE 1 nebo semenná v případě jádrovinSE 1
E IE ISE I
E IIE IIE I
CCE II

Tabulka č. 4.8

Zařazování štěpovaných školkařských výpěstků do zdravotních tříd
Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do zdravotních tříd zařazovány takto:
Výslední zdravotní třída školkařského výpěstkuKombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VF VFVF
Zdravotní třída VT VF nebo VT VF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

Tabulka č. 4.9

Osivo ovocných rodů a druhů všech kategorií a generací
Osivo druhu Čistota nejméně
v %
Životnost nejméně
% 1
Hmotnost partie
nejvýše kg
Hmotnost laboratorního vzorku
nejméně g nebo počet ks
Hmotnost vzorku pro
zkoušku čistoty nejméně g
Zdravotní stav:
bez výskytu
Broskvoň 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV 2
Hrušeň 70 60 1000 180 90 - -
jabloň 80 70 1000 160 80 - -
Líska 95 70 5000 500 semen 500 semen - -
Mandloň 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV 2
Mahalebka 95 70 1000 900 450 PNRSV, PDV 2
Myrobalán 95 80 1000 500 250 PNRSV, PDV 2
Meruňka 95 70 1000 2000 1000 PNRSV, PDV :
Ořešák vlaSský 95 70 5000 20001000 - -
Slivoň 95 70 1000 500 250 PNRSV, PDV 2
Třešeň 95 70 1000 900 450 PNRSV, PDV 2
Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %
Kategorie, generace
SE 1 E I, E II C
0,0 0,0 0,2
U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:

1 Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemickou zkouškou životaschopnosti.

2 Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus neerotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost stivoně , PDV = Prune dwarf virus-zakrslost slivone)je provedeno metodou ELISA je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů

Termín podáníNázev skupiny porostů
Do 30. dubnaJahodník
Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
Podnože generativní a vegetativní
Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů
Maliník a ostružiník
Množitelská chmelnice
Zaškolkované podnože
Jednoleté školkařské výpěstky k expedici
Víceleté školkařské výpěstky k expedici
Podnožová vinice
Selektovaná vinice
Sazenice révy
Do 15. červenceKořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký názevOznačení zdravotní třídy rozmnožovacího materiálu chmele
Apple mosaic virus (ApMV)VT (testováno na viry)
Hop mosaic virus (HMV)
Všechny známé viry a virům podobné organismy snižující kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele v souladu s mezinárodními standardy.VF (prosté virů)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Seznam viru a virům podobných Škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

Vědecký název
Juglandaceae
Juglans regia L.
Cheny leaf roll virus(CLRV)
Grossulariaceae
Rihes L.
Gooseberry vein-banding agent
Cucumber mosaic virus(CMV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Ribes uva crispa L.
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic nepovirus(ArMV)
Rapsberry ringspot virus(RpRSV)
Gooseberry vein - banding agent
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Amygdalaceae
Prunus domestica L. (a další)
Apple mosaic virus(ApMV)
Myrobalan latent ring spot virus(MLRSV)
Prunus necrotis ring spot virus(PNRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Plum pox virus(PPV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus avium L., Prunus cerasus L.
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Prune dwarf virus(PDV)
Little cherry virus(LChV)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Cherry necrotic rusty mottle agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Cherry rusty mottle (European) agent
Cherry leafroll virus(CLRV)
Cherry green ring mottle virus(CGRMV)
Petunia asteroid mosaic virus(PetAMV)
Carnation Italián ringspot virus(CIRV)
Arabis mosaic virus(ArMv)
Tomato black ring virus(TBRV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Apple chlorotic leafspot virus(ACLSV)
Prunus amygdalus Bartock
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus armeniaca L.
Apple mosaic virus (ApMV)
Prunus necrotis ringspot virus (PNRSV)
Plum pox virus (PPV)
Apricot bare twig and unfruitfulness agent
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Prune dwarf virus (PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma (ESFY)
Prunus persica (L.) Batsch
Apple mosaic virus(ApMV)
Peach asteroid spot agent
Peach latent mosaic viroid(PLMVd)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Tomato black ring virus(TBRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Prune dwarf virus(PDV)
Cherry green ring motle virus(CGRMV)
Europcan stone fruil yellows phytoplasma (ESFY)
Malaceae
Pyrus communis L.
Pear rough bark agent
Apple rubbery wood agent
Pear stony pit agent (Apple stem pitting virus)(ASPV)
Pear bark neerosis agent
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Apple stem pitting virus(ASPV)
Pear blister cancer viroid(PBCVd)
Quince sooty ring spot agent /Apple stem pitting virus/(ASPV)
Pear bark split agent
Apple stem grooving virus(ASGV)
Pear decline phytoplasma
Quince yellow blotch agent
Malus Mill.
Apple bumpy fruit of Ben Davis agent
Apple russet wart agent
Apple rough skin agent
Apple rubbery wood agent
Apple star crack agent
Apple scar skin viroid(ASSVd)
Apple chlorotic leafspot virus(ACLSV)
Apple dimple fruit viroid(ADFVd)
Apple russet ring agent
Apple stem pitting virus(ASPV)
Apple chat fruit agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple horseshoe wound agent
Apple fruit crincle viroid(AFCVd)
Apple green crincle agent
Apple flat limb agent
Apple proliferation phytoplasma
Apple stem grooving virus(ASGV)
Rosaceae
Rubits idaeus L., Rubusfruticosus L.
Raspberry bushy dwarf virus(RBDV)
Raspberry leafspot agent
Raspberry leaf mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Cherry leafroll virus(CLRV)
Raspberry vein chlorosis virus(RVCV)
Rubus yellow net agent
Fragaria x ananasu Duch.
Strawberry crincle virus(SCV)
Strawberry vein banding virus(SVBV)
Strawberry mild yellow edge virus(SMYEV)
Strawberry mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Fytoplasmy jahodníku
Strawberry witches'-broom phytoplasma
Strawberry green petal phytoplasma

2. Seznam specifických škodlivých organismu ovocných rodů a druhů snižujících jakost

Rod nebo druh Specifické škodlivé organismy snižující jakost
Citrus aurantiifolia (Citristm.)
Swingle Citrus limon (L.)
Burm.f. Citrus paradisi Macf.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurothrixus floccosus Mashell
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae Kuwana
Tylenchulus semipenetrans
Houby:
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Citrus leaf rugose (choroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot. Cristacortis, Impietratura. Concave gum, fnfectious variegatio) Viroidy, např. Exocorlis, Cachexia-Xyloporosis
Corylus avellana L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Epidiaspis leperii
Eriophis avellanae
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterius tumefaciens
Xaníhomonas campestris pv. corylina
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereitm purpureum
Nectria galligena
Phyllactinia guttata
Verticillíum spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Apple mosaic virus
Hazel maculatura lineare MLO
Cydonia Mill. Pyrus communis L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Fragaria x ananassa Duch.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus dipsaci
Tarsonemidae
Houby:
Phytophthora cactorum
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Strawberry green petal MLO
Juglans regia L.Hmyz, roztoři a háďátka všech vývojových stadií:
Coccidae, zejména:
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas campestris pv. juglandi
Houby:
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Cherry leaf roll virus
Malus Mill.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Ehosoma lanigerum

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Olea europea L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleae
Bakterie:
Pseudomonas syringae pv. savastanoi
Houby:
Verticillium dahliae
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Pistacia vera L.Houby:
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Prunuus domestíca L.
Prunus salicina Lindl.
Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií
Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus armeniaca L.
Prunus amygdatus Batsch
Prunus persica (L.) Batsch
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Taphrina deformans
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus avium (L.)
Prunus cerasus L.
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadii:
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Ribes L.Hmyz, roztoči a haďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Cecidophyopsis ribis
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Houby:
Armillariella mellea
Nectria cinnabarina
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Black currant reversion
Black currant infectious variegation agent
Kubus L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stádií:
Aceria essigi
Bakterie:
Agrobacterium rhizogenes
Agrobacterium tumefaciens
Rhodococcus fascians
Houby:
Armillariella mellea
Didymelia applanata
Peronospara rubi
Phytophthora fragariae var. rubi
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

Bakterie
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al [ERWIAM]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn ex L., Cydonia Milí, Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bose. ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.
0%
Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.
0%
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunělla Swingle, hybridy
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybridy Poncirus Raf.
0%
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al[XANTPR]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus L.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al [XANTEU]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas perforans Jones et al [XANTPF]Capsicum annuum L.0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al [XANTVE]Capsicum annuum L.0%
Houby a řasovky
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Castanea L.
0%
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pinus L.
0%
Lecanosticta acicola (von Thiimen) Sydow [SCIRAC]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pinus L.
0%
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Semena
Helianthus annuus L.
0%
Plenodomus tracheiphilus (Petři) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunella Swingle, hybridy
Fortunella Swingle, Poncirus Raf, hybridy Poncirus Raf.
0%
Puccinia horiana P Hennings [PUCCHN]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Chrysanthemum L.
0%
Hmyz a roztoči
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Fuchsia L.
0%
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
0%
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen čeledi Palmae, pokud jde o následující rody a druhy
Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc, Cary ota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart. , Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull.) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O‘Brien, Phoenix syhestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 0. F. Cook, Sahal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f, Syagrus romanzoffiana (Chám.) Gl as smán, Trachycarpus fortunei (Hook) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.
0%
Hlístice
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo druh rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDIJ
Allium L.0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDIJ
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams., Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit, Tulipa L.
0%
Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo rody rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Candidatus Phytoplasma mali
Seemiiller & Schneider [PHYPMA]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Malus Mill.
0%
Candidatus Phytoplasma prunorum
Seemiiller & Schneider [PHYPPR]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus L.
0%
Candidatus Phytoplasma pyri
Seemiiller & Schneider [PHYPPY]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Pyrus L.
0%
Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al. [PHYPSO]
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Lavandula L.
0%
Chrysanthemum stunt viroid [CSVDOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Argyranthemům Webb. ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.
0%
Citrus exocortis viroid [CEVDOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Citrus L.
0%
Citrus tristeza virus [CTVOOO] (izoláty z EU)Rozmnožovací materiál okrasných 1 rostlin vyjma semen
Citrus L., hybridy Citrus L., FortuněHa Swingle, hybridy
Fortunella Swingle , Poncirus Raf. , hybridy Poncirus Raf.
0%
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSVOO]Rozmnožovací materiál okrasných 1 rostlin vyjma semen
Begonia x hiemalis
Fotsch, novoguinejské hybridy Impatiens L.
0%
Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobujíRod nebo rody rozmnožovacího materiálu okrasných rostlinPrahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny
Potato spindle tuber viroid [PSTVDO]Capsicum annuum L.0%
Plum pox virus [PPV000]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana André, Prunus brigantina Vili. , Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl. et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp italica (Borkh. ) Hegi , Prunus dulcis (Miller) Webb., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal, Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim) Koehne, Prunus maritima Marsh. , Prunus mume Sieb. a Zucc, Prunus nigra Ait, Prunus persica (L.) Batsch., Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.
- jiné druhy Prunus L., které může napadnout Plum pox virus
0%
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWVOO]Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen
Begonia x hiemalis
Fotsch., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy Impatiens L., Pelargonium L.
0%

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Vzor oznámení o rozsahu výroby konfromního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Vzor oznámení o rozsahu výroby konfromního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Oznámení o dovozu rozmnožovacího materiálu ze chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí

Poznámky pod čarou

2) Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.
Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.
Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

4) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru