Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2006 Sb.Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Částka 100/2006
Platnost od 28.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 29.06.2011 (172/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

VYHLÁŠKA

ze dne 9. června 2006

o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 159 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") k provedení § 149 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti žádosti o atest,

b) výši poplatku za podání žádosti o atest,

c) podrobnosti atestačního řízení.

§ 2

Náležitosti žádosti o atest

(1) Žádost o atest, kterou provozovatel podává ministerstvu, obsahuje

a) obchodní firmu nebo název provozovatele elektronického nástroje (dále jen "provozovatel"), identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování v případě právnické osoby, nebo

b) jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li provozovatelem fyzická osoba, která je podnikatelem,

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, pokud je výrobcem elektronického nástroje právnická osoba, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li výrobcem elektronického nástroje fyzická osoba, která je podnikatelem, a tyto osoby nejsou totožné s osobou provozovatele,

d) obchodní označení a verzi elektronického nástroje,

e) výčet všech druhů, popřípadě úkonů v rámci jednoho druhu, zadávacích řízení nebo zvláštních postupů, které elektronický nástroj zajišťuje,

f) údaje, z nichž plyne, že elektronický nástroj umožňuje provádět soutěž o návrh,

g) elektronické úkony určeného druhu zadávacího řízení či jaký druh nebo více druhů zadávacích řízení elektronický nástroj zajišťuje, a které jsou ze strany provozovatele předmětem žádosti o atest,

h) zvláštní postupy v zadávacím řízení či soutěže o návrh, pokud je elektronický nástroj umožňuje, a které jsou předmětem žádosti o atest,

i) prohlášení provozovatele nebo výrobce nástroje, pokud provozuje elektronický nástroj, že zajišťuje provoz nástroje ve shodě s požadavky kladenými na elektronický nástroj zákonem a vyhláškou, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek,

j) doklad o zaplacení poplatku.

(2) Žádost o atest lze podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze.

§ 3

Výše poplatku za podání žádosti o atest

(1) V případě, že elektronický nástroj zajišťuje elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, činí výše poplatku

a) 10 000 Kč v případě, že elektronický nástroj umožňuje provádět

1. otevřené řízení,

2. užší řízení,

3. jednací řízení s uveřejněním,

4. jednací řízení bez uveřejnění,

5. soutěžní dialog, nebo

6. zjednodušené podlimitní řízení,

b) 10 000 Kč, pokud elektronický nástroj umožňuje provádět zvláštní postupy v zadávacím řízení, kterými jsou

1. uzavření a využití rámcové smlouvy s jedním nebo více uchazeči,

2. zavedení a využití dynamického nákupního systému, nebo

3. využití elektronické aukce,

c) 10 000 Kč v případě, pokud elektronický nástroj umožňuje provádět soutěž o návrh, která je postupem zadavatele směřujícím k získání návrhu, projektu či plánu,

d) 10 000 Kč v případě, že elektronický nástroj umožňuje provádět pouze jednotlivý elektronický úkon.

(2) V případě, že elektronický nástroj podle odstavce 1 umožňuje provádět více druhů zadávacích řízení nebo zvláštních postupů, činí poplatek 10 000 Kč za každý druh zadávacího řízení či za každý zvláštní postup v zadávacím řízení nebo soutěž o návrh, kterou je možno prostřednictvím elektronického nástroje provádět; pokud elektronický nástroj umožňuje provádět více než 5 druhů zadávacích řízení podle odstavce 1 písm. a), nebo kombinaci druhů, zvláštních postupů či soutěže o návrh, které překročí počet 5, činí poplatek 50 000 Kč.

(3) Výše poplatku u elektronických nástrojů, které nezajišťují elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, činí 100 Kč.

§ 4

Podrobnosti atestačního řízení

(1) Zadavatel zajistí splnění požadavků kladených na elektronický nástroj

a) atestem, v případě, že je zadavatel provozovatelem; provozovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz elektronického nástroje za účelem zadávání veřejných zakázek, nebo

b) použitím elektronického nástroje jiného provozovatele, který má atest, pro potřeby zadávacího řízení v případě, že zadavatel není provozovatelem.

(2) Splnění požadavků podle § 149 odst. 2 zákona provozovatel pro potřeby atestačního řízení doloží dokumentací, kterou vede o elektronickém nástroji podle této vyhlášky (dále jen "dokumentace elektronického nástroje").

(3) V případě, že elektronický nástroj zajišťuje elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh nebo elektronickou aukci či dynamický nákupní systém, doloží provozovatel pro potřeby atestačního řízení

a) splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. c) až i) zákona platnou certifikací1) zavedení systému managementu bezpečnosti informací v oblasti provozování elektronického nástroje na shodu s českou technickou normou ČSN BS 7799-2 – Systém managementu bezpečnosti informací – Specifikace s návodem pro použití, nebo na shodu s jinou zahraniční normou, jejíž obsah odpovídá obsahu normy ČSN BS 7799-2, v případě, že provozovatel získal certifikaci od orgánu jiného státu než České republiky,

b) splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. b) zákona

1. kalibračním listem měřidla času podle zvláštního právního předpisu2), pokud nepoužívá pro měření času operační systém podle bodu 2, nebo

2. dokumentací měřidla času, pokud je pro měření času použit operační systém provozovatele; v dokumentaci se dokládá nejistota měření času a návaznost na zdroj reprodukující světový koordinovaný čas dokumentující měřidla času, kde je popsán způsob provádění synchronizace se zdrojem světového koordinovaného času, a to i v případě výskytu přestupné sekundy,

c) splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. a) zákona dokumentací elektronického nástroje, ve které uvede způsob splnění požadavků uvedených v § 4 až v § 7 vyhlášky č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek,

d) splnění požadavků podle § 149 odst. 6 písm. j) zákona dokumentací elektronického nástroje,

e) splnění požadavků na pořizování záznamů podle § 8 vyhlášky č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek, dokumentací elektronického nástroje, ve které uvede výčet zaznamenávaných událostí, způsob jejich pořízení a uchovávání.

(4) Ministerstvo udělí atest pro elektronický nástroj, pokud byla zjištěna shoda elektronického nástroje s požadavky kladenými na tento nástroj.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministryně:
Ing. Bérová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 326/2006 Sb.

Vzor formuláře žádosti o atest

A. Identifikační údaje provozovatele

Právnická osoba

Obchodní firma nebo název:

Identifikační číslo nebo obdobný údaj:

Adresa sídla popř. jiná adresa pro doručování:

Fyzická osoba

Jméno, popřípadě jména a příjmení:

Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání:

Identifikační číslo:

Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jiná adresa pro doručování:

B. Identifikační údaje výrobce, pokud není provozovatelem nástroje

Právnická osoba

Obchodní firma nebo název:

Identifikační číslo nebo obdobný údaj:

Adresa sídla popř. jiná adresa pro doručování:

Fyzická osoba

Jméno, popřípadě jména a příjmení:

Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebojí provozovanému druhu podnikání:

Identifikační číslo:

Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jiná adresa pro doručování:

C. Identifikace elektronického nástroje

Elektronický nástroj

Obchodní označení:

Verze:

Výčet všech druhů, popřípadě úkonů v rámci jednoho druhu, zadávacích řízení nebo zvláštních postupů v zadávacím řízení, které elektronický nástroj zajišťuje:

Údaje, z nichž plyne, že elektronický nástroj umožňuje provádět soutěž o návrh:

Výčet všech druhů, popřípadě úkonů v rámci jednoho druhu, zadávacích řízení, zvláštních postupů v zadávacím řízení či soutěže o návrh, které elektronický nástroj zajišťuje a které jsou ze strany provozovatele nebo výrobce, který zajišťuje provoz nástroje, předmětem žádosti o atest:

Přesunout nahoru