Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 306/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

Částka 95/2006
Platnost od 15.06.2006
Účinnost od 15.06.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

306

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2006

o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") některé podmínky pro dodávky potravin získaných ze zemědělských produktů nebo zpracovaných zemědělských produktů z intervenčních zásob (dále jen "potraviny z intervenčních zásob") ve prospěch nejchudších osob Státním zemědělským intervenčním fondem)3) (dále jen "Fond") na území České republiky.

§ 2

Organizace určená k distribuci potravin

(1) Distribuci potravin z intervenčních zásob podle předpisu Evropských společenství4) ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (dále jen "nejchudší osoby") provádějí

a) Česká federace potravinových bank registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem II/S-OS/1-23800/94-R, Varšavská 37, 120 00 Praha 2,

b) Sdružení Česká katolická charita evidovaná u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-00-702/1999, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 (dále jen "distributor").

(2) Potraviny podle odstavce 1 se poskytují ve formě stravy nebo pomoci při zajištění stravy v azylových domech poskytujících pobytové služby a v nízkoprahových denních centrech, poskytujících ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

§ 3

Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Žádost o dodávky potravin z intervenčních zásob (dále jen "žádost") podává distributor Fondu do 15. března kalendářního roku, ve kterém hodlá zahájit distribuci potravin z intervenčních zásob, na formuláři vydaném Fondem.

(2) Součástí žádosti je

a) údaj o počtu nejchudších osob, kterým byla poskytnuta strava nebo pomoc při jejím zajištění, a údaj o druhu a množství potravin poskytnutých nejchudším osobám, v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti,

b) údaj o množství a jmenovitém množství obsahu5) pro jednotlivé druhy potravin uvedené v příloze k tomuto nařízení, které distributor požaduje, přičemž nejnižší celkový roční požadavek je 500 kg pro jednotlivý druh potravin,

c) časový harmonogram odběru potravin podle písmene b), který je stanoven v měsíčním intervalu,

d) adresa nejvýše 5 skladů na území České republiky, do kterých mají být jednotlivé druhy potravin dodány,

e) prohlášení distributora a právnických osob, které distributor sdružuje, o tom, že budou poskytovat potraviny z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob zdarma.

(3) Nejvyšší možný požadavek na jednotlivé druhy potravin z intervenčních zásob pro příslušný kalendářní rok na 1 osobu je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

(1) Fond rozhodne o dodávce potravin z intervenčních zásob distributorovi v množství uvedeném v žádosti podle § 3 odst. 2 písm. b), popřípadě upraveném podle odstavce 2 a v návaznosti na výsledky výběrového řízení podle § 5.

(2) Překročí-li celkové požadavky na množství potravin z intervenčních zásob uvedené v nezamítnutých žádostech6) hodnoty uvedené v ročním plánu přijatém Evropskou komisí7), Fond všem distributorům množství potravin z intervenčních zásob poměrně sníží s použitím přepočítávacích koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 5

Výběrové řízení

(1) Fond ve výběrovém řízení vybere fyzickou nebo právnickou osobu, která bude distributorům dodávat potraviny z intervenčních zásob uskladněných na území České republiky nebo na území jiných členských států Evropské unie (dále jen "dodavatel").

(2) Výzva Fondu k podávání nabídek obsahuje

a) určení nabízeného zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu, místo jeho uložení, podmínky jeho odebrání do stanoveného data8),

b) určení požadovaných druhů potravin podle přílohy k tomuto nařízení, jejich množství a druhu jmenovitého množství obsahu,

c) adresy skladů distributorů a termíny dodání do skladů distributorů podle časového harmonogramu,

d) požadavek na zajištění přepravy potravin z intervenčních zásob od dodavatele do skladů distributorů.

(3) Fond vybere nejvýhodnější nabídku z hlediska

a) množství zemědělského produktu nebo zpracovaného zemědělského produktu požadovaného k získání jednotlivých druhů potravin z intervenčních zásob,

b) ceny přepravy potravin z intervenčních zásob do skladů distributorů.

(4) V případě, že zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt není uskladněn v intervenčních skladech na území České republiky ani v některém z ostatních členských států Evropské unie9), Fond vyhlásí a vyhodnotí výběrové řízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) až d) a odstavce 3 písm. b) a podle nabídnutého množství potravin uvedených v příloze k tomuto nařízení, získaných na trhu Evropské unie.

§ 6

Dodávky potravin z intervenčních zásob

(1) Dodavatel vybraný podle § 5 odst. 1 označí potraviny z intervenčních zásob na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb slovy "pomoc ES", a to viditelným, snadno čitelným, nezakrytým, nepřerušeným jinými údaji a nesmazatelným způsobem.

(2) Fond

a) poskytne úhradu za zpracování a balení potravin z intervenčních zásob a poskytne úhradu za balení zpracovaných zemědělských produktů formou zemědělského produktu a zpracovaného zemědělského produktu, nebo poskytne úhradu za potraviny z intervenčních zásob, získané na trhu Evropské unie, v peněžním plnění,

b) poskytne úhradu za přepravu potravin z intervenčních zásob od dodavatele k distributorům v peněžním plnění.


§ 7

Přechodné ustanovení

V roce 2006 se žádost podle § 3 odst. 1 podává Fondu do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 306/2006 Sb.

Nejvyšší možný požadavek na jednotlivé druhy potravin z intervenčních zásob pro příslušný kalendářní rok na 1 osobu (§ 3 odst. 3) a přepočítávací koeficienty jednotlivých druhů potravin na zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt (§ 4 odst. 2)

Druh potravinyNejvyšší možný požadavek na 1 osobu za rok v kgPřepočítávací koeficient na zemědělský produkt/zpracovaný zemědělský produkt
Mlýnský obilný výrobek - mouka hladká10)201,43
Těstoviny - bezvaječné sušené10)7,73,3
Mlékárenské máslo11)7,31
Mléko - sušené plnotučné11)21,31
Cukr bílý - krystal12)211

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, v platném znění.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3730/87.

5) Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.

6) Čl. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.

7) Čl. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.

8) Čl. 3 a 9 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.

9) Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92, v platném znění.

10) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.

11) Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

Přesunout nahoru