Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 300/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 94/2006
Platnost od 22.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

300

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1zrušeno

Způsob vedení knihy registrovaného partnerstvízrušeno

§ 2 – § 13zrušeno

Vedení sbírky listin a vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listinzrušeno

§ 14 – § 16zrušeno

Postup při vydávání dokladu o partnerstvízrušeno

§ 17 – § 22zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 23

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb. a vyhlášky č. 539/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

"12. Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství".

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

2. V příloze č. 2 se ve vzoru 7 slova "Žijící manžel" nahrazují slovy "Žijící manžel/partner".

3. V příloze č. 2 se za vzor 11 vkládá nový vzor 12, který zní:

"VZOR 12

Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství

".

Dosavadní vzory 12 až 15 se označují jako vzory 13 až 16.

§ 24

Matriční tiskopis "List matriční knihy úmrtí" v podobě podle dosavadních právních předpisů může být používán nejdéle do dne 31. prosince 2020, za předpokladu, že v něm bude vyznačena změna uvedená v § 23 bodu 2.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 21/2006 Sb.

Přesunout nahoru