Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 293/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Částka 92/2006
Platnost od 19.06.2006
Účinnost od 19.06.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

293

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 zákona:


Čl. I

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004Sb.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity

č.ukazatelsymboljednotkalimittyp limituvysvětlivky
teplá voda vyrobená z pitné vodyteplá voda
vyrobená z
jiné vody než
z vody pitné
1Legionella pneumophila KTJ/100 ml100100MH1,2
2Legionella pneumophila KTJ/100 ml00NMH1,3
3počty kolonií při 36 °C KTJ/ml200200MH1
4Escherichia coli KTJ/100 ml-0NMH1
5Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml-0MH1
6atypická mykobakteria KTJ/1000 ml-100MH1,4
7barva mg/l Pt20-MH1
8celkový organický uhlíkTOCmg/l5,05,0MH1,5
9chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)CHSK-Mnmg/l3,05,0MH1,6
10chlor volný mg/l1,01,0MH1,7
11fosforečnany mg/l3,53,5MH1,8
12oxid chloričitý mg/l0,80,8MH1,7
13pach  přijatelný pro odběratelepřijatelný pro odběrateleMH1,9
14pHpH 6,5 - 9,56,0 - 9,5MH1,10
15teplota °C5555DH1,11
16trihalomethanyTHMμg/l100100NMH1, 12
17zákal ZF(t,n)55MH1,13

Vysvětlivky :

1. Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody (s výjimkou cíleného epidemiologického šetření) se provádí po odpuštění vody po dobu 1 minuty.

2. Limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, sprchy u veřejných bazénů a koupališť; pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.

3. Limit jako nejvyšší mezní hodnota platí pro oddělení nemocnic, kde jsou umístěni imunokompromitovaní pacienti, jako jsou například oddělení transplantační, nedonošenecká, anestezioresuscitační, dialyzační, onkologie, hematoonkologie, jednotky intenzivní péče.

4. Limitní hodnota se vztahuje na součet počtů následujících druhů atypických mykobakterií: Mycobacterium chelonae, M. kansasii, M. avium, M. intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum. Ukazatel se stanovuje pouze v případě výroby teplé vody ze zdroje povrchové vody nebo důlní vody a s centrálním ohřevem a rozvodem.

5. Ukazatel není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah CHSK-Mn (chemické spotřeby kyslíku).

6. Ukazatel není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).

7. Neplatí pro řízenou nárazovou dezinfekci, při které lze použít i vyšší dávky dezinfekčního přípravku za podmínky, že pomocí organizačních opatření bude zajištěno, že takto ošetřená voda nebude použita k lidské spotřebě (pití a koupání). Obsah volného chloru a oxidu chloričitého se stanovuje pouze v případě použití těchto látek při úpravě vody.

8. Vyjádřeno jako PO4 3-. Ukazatel se stanovuje pouze v případě, že do teplé vody je přidáván chemický přípravek na bázi fosforu.

9. V případě pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).

10. U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně vnitřního vodovodu.

11. Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody.

12. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Je-li to možné, aniž by byla snížena účinnost dezinfekce, usiluje se o dosažení co nejnižší hodnoty. Ukazatel se stanovuje pouze v případě dezinfekce vody pomocí chlorového přípravku.

13. Jednotka se uvádí podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde (t) znamená turbidimetrickou a (n) nefelometrickou metodu.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru