Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 292/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Částka 92/2006
Platnost od 19.06.2006
Účinnost od 19.06.2006
Zrušeno k 25.08.2011 (238/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 6 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) a c) zákona:


Čl. I

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb.

Požadavky na jakost vody umělých koupališť

A. Mikrobiologické požadavky

UkazatelJednotkaBazénová
voda během
provozu
Vysvětlivky
Escherichia coliKTJ/100 ml01
počet kolonií při 36°CKTJ/ml≤ 1002, 3
Pseudomonas aeruginosaKTJ/100 ml04
Staphylococcus aureusKTJ/100 ml05
Legionella speciesKTJ/ml06, 7

B. Fyzikální a chemické požadavky

UkazatelJednotkaUpravená voda
před vstupem do
bazénu
Bazénová voda během provozuVysvětlivky
průhlednost  nerušený průhled na celé dno 
zákalZF0,20,58
pH 6,5 - 7,66,5 - 7,69
chemická spotřeba kyslíku manganistanem
(CHSK-Mn)
mg/labsolutní hodnota nesmí překročit 3 mg/l2 mg/l nad hodnotu plnící vody10
amonné iontymg/l 0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody  
dusičnanymg/l 20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody20
volný chlormg/ltaková hodnota, která by v bazénu zajišťovala potřebný obsah0,3 - 0,611, 14
0,5 - 0,812, 14
0,7-1,013, 14
vázaný chlormg/lco nejnižší, nesmí překročit 0,3 mg/l15
ozonmg/l≤ 0,05 16
redox-potenciál
- v rozsahu pH 6,5 -7,3
- v rozsahu pH 7,3 - 7,6
mV≥ 750 ±20
≥ 770 ±20
≥ 700 ± 20
≥ 720 ±20
17, 18, 19

Vysvětlivky:

1. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 9308-1 - nebo metoda Colilert®-18/Quanti-Tray® (čísla patentů v USA: 5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne 21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997; 5.753.456 ze dne 19. května 1998).

2. Na přítoku do bazénu nesmí být hodnota vyšší než 20 KTJ/1 ml.

3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222.

4. Metoda stanovení podle ČSN EN 12780.

5. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6888-1, ale v bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.

6. Recirkulovaná voda na přítoku do bazénu musí splňovat hodnotu 0 KTJ/100 ml. Vyšetření na přítomnost legionel není potřeba provádět, jestliže teplota vody je trvale nižší než 23 °C.

7. Metoda stanovení podle ČSN ISO 11731.

8. V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu.

9. V odůvodněných případech je možno připustit širší rozmezí pH, ne však vyšší než pH = 9,5 a nižší než pH = 6; rozmezí hodnot 6,5 - 7,6 je optimální pro efektivní působení dezinfekce. Pokud není prováděno měření pH automaticky kontinuálně, provádí se stanovení na místě při odběru vzorků.

10. Pokud je hodnota CHSK upravené vody nižší než hodnota vody plnící, považuje se za srovnávací hodnotu ukazatele v plnící vodě hodnota naměřená ve vodě po úpravě plnící vody. V případě vody s vysokým obsahem chloridů (nad 300 mg/l), je nutno pro stanovení CHSK použít modifikovanou metodu, tzv. Schulz-Pappovu metodu stanovení CHSK.

11. Platí pro plavecké bazény. U dětských bazénů a brouzdališť je vhodné, aby se obsah volného chloru ve vodě dětského bazénu a brouzdaliště s ohledem na vyšší citlivost dětského organismu vůči chloru, pohyboval při nižší hodnotě daného rozmezí, tj. při hodnotě 0,3 mg/l.

12. Platí pro koupelové bazény s teplotou nepřesahující 32°C.

13. Platí pro koupelové bazény s teplotou vyšší než 32°C.

14. Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. U vod obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje volný halogen přepočtený jako chlor. Jsou tolerovány odchylky od limitní hodnoty až do výše ± 20%.

15. Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. Vypočteno z rozdílu mezi celkovým chlorem a volným chlorem. U vod obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje vázaný halogen jako chlor.

16. Stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody.

17. Měřeno elektrodou Ag/AgCl 3,5 M KCl. Naměřené hodnoty se udávají pouze s označením příslušné elektrody nebo přepočtu. Stanovení se přednostně provádí ve stacionárních měřicích a registračních přístrojích s kontinuálním měřením.

18. Pro vodu s podílem chloridů > 5000 mg/l, jakož i pro vody obsahující bromidy a jodidy v množství > 0,5 mg/l, je nutné hodnotu pro příslušný redox potenciál stanovit experimentálně.

19. V bazénech pro plavání kojenců a batolat musí být hodnota redox potenciálu ≥ 680 ± 20 mV pro rozsah pH 6,5 - 7,3 a ≥ 700 ± 20 mV pro rozsah pH 7,3 - 7,6. Tyto hodnoty nemusí být dodrženy u bazénků bez recirkulace, které jsou napouštěny pitnou vodou a ve kterých je voda vyměňována po každém použití nebo do kterých nepřetržitě přitéká pitná voda.

20. V případě použití ozonu při úpravě vody platí pro dusičnany limitní hodnota 30 mg/l nad hodnotu plnící vody.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru