Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 284/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Částka 88/2006
Platnost od 09.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.06.2009 (371/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů:


Čl. I

Příloha č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. a vyhlášky č. 78/2006 Sb., se v souladu s právem Evropských společenství1) mění takto:

1. V části I se doplňují body 48 až 51a, které znějí:

48.Toluen
CAS č. 108-88-3
Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům.
49.Trichlorbenzen CAS č. 120-82-1Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny způsoby použití s výjimkou použití
- jako meziprodukt syntézy,
- jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech, nebo
- při výrobě 1, 3, 5 - trinitro - 2, 4, 6 -triaminobenzenu (TATB).
50.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)1. Benz(a)pyren (BaP) CAS č. 50-32-82. Benz(e)pyren (BeP) CASč. 192-97-23. Benz(a)antracen (BaA) CAS č. 56-55-34. Chryzen (CHR) CASč. 218-01-95. Benz(b)fluoranten (BbFA)
CAS č. 205-99-26. Benz(j)fluoranten (BjFA)
CAS č. 205-82-37. Benz(k)fluoranten (BkFA)
CAS č. 207-08-98. Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)
CAS č. 53-70-3
1. Nastavovací oleje nesmějí být od 1. ledna 2010 uváděny na trh, do oběhu nebo používány při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:
- více než 1 mg/kg BaP nebo
- více než 10 mg/kg celkového množství všech PAU uvedených v druhém sloupci.
Za dodržení limitu se považuje, když je extrakt polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 % hmot., měřený podle standardu Ropného institutu IP346:1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu - metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že dodržování limitních hodnot BaP a PAU uvedených v druhém sloupci, stejně jako vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA jsou kontrolovány výrobcem nebo dovozcem každých 6 měsíců nebo po každé větší provozní změně, která může mít vliv na dodržení limitů, podle toho, co nastane dříve.
2. Dále nesmějí být na trh nebo do oběhu uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1. Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % ,bay‘ protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž - stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).
3. Odstavec 2 se nevztahuje na protektorované pneumatiky, pokud osoba uvádějící na trh nebo do oběhu prokáže, že jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.
51.Následující ftaláty:Di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7 EINECS č. 204-211-0Dibutyl-ftalát (DBP) CAS č. 84-74-2 EINECSč. 201-557-4Benzyl-butyl-ftalát (BBP) CAS č. 85-68-7EINECSč. 201-622-7Omezení se týká těchto látek i v případě, že mají jiná čísla CAS a EINECS
Nesmějí se od 16. ledna 2007 používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti.
Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh.Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi.
51a.Následující ftaláty:Diisononyl-ftalát (DINP)CAS č. 28553-12-0  a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9Diisodecyl-ftalát (DIDP) CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4Di(n-oktyl)-ftalát (DNOP) CAS č. 117-84-0 EINECS č. 204-214-7Omezení se týká těchto látek i v případě, že mají jiná čísla CAS a EINECS
Nesmějí se od 16. ledna 2007 používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh.Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi.

“.

2. V části II bodě 1 se dosavadní text v druhém sloupci nahrazuje slovem "neobsazeno" a text v třetím sloupci se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES, kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES, kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti).

Přesunout nahoru