Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 282/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu

Částka 88/2006
Platnost od 09.06.2006
Účinnost od 09.06.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2006,

kterou se stanoví vzor služebního průkazu

Ministerstvo financí stanoví podle § 23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu, kterým se prokazují zaměstnanci Ministerstva financí, pověření k výkonu činností podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, je uveden v příloze této vyhlášky.


§ 2

Přechodné ustanovení

Platnost služebních průkazů, vydaných před účinností této vyhlášky, se ukončí jejich výměnou za služební průkazy upravené podle této vyhlášky, nejpozději dnem 1. září 2006.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 282/2006 Sb.

Vzor služebního průkazu

I. Popis

Služební průkaz je oboustranná karta rozměrů 99 x 69 mm, zatavená do průhledné laminační fólie. Ochrannými prvky jsou ceninový papír s vodoznakem, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující pořízení kopií na elektronických kopírovacích zařízeních, číslování pořadovým číslem barvou viditelnou pod UV zářením a kruhová hologramová přelepka o průměru 20 mm s nápisem po obvodu „Ministerstvo financí“ a uprostřed s vyobrazením malého státního znaku, viditelným v jednom úhlu pohledu, a nápisu „FAÚ“ viditelným ve druhém úhlu pohledu.

a) Na lícové straně je v řádcích pod sebou natištěn text „Ministerstvo financí“, „České republiky“, „Finanční analytický útvar“, „služební průkaz“, „číslo průkazu.....“ a „platnost do ....“. V levé části je barevné vyobrazení držitele průkazu rozměru 35 x 45 mm, opatřené v místě označeném L.S. hologramovou přelepkou; požadavky na technické provedení vyobrazení odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu, stanoveným zvláštním právním předpisem1). V pravé části je natištěn velký státní znak.

b) Na rubové straně je natištěn text:

„Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem Ministerstva financí zařazeným do Finančního analytického útvaru a má oprávnění vykonávat úkony, k nimž je podle zvláštních právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o provádění mezinárodních sankcí oprávněno Ministerstvo financí.

Ministerstvo žádá nálezce o vrácení služebního průkazu na adresu Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Zneužití služebního průkazu je trestné.“

Pod tímto textem je uvedeno datum vydání služebního průkazu a vlastnoruční podpis ministra.

II. Vyobrazení

a) Lícová strana:

Lícová strana

b) Rubová strana:

Rubová strana

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru