Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce

Částka 84/2006
Platnost od 07.06.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Vyhláška zajišťuje vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci, a to prostřednictvím stanovení základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Poslední změna: 16.09.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 04.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon transponuje směrnici EU.

Poslední změna: 29.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Materiál se předkládá za účelem úpravy odměňování lékařů orgánu sociálního zabezpečení v souvislosti s jejich převedením ze státní služby do pracovního poměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.06.2019 pod číslem 158/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 20.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Cílem návrhu zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Poslední změna: 23.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Cílem vyhlášky je stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 333/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Cílem vyhlášky je stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 333/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

Nařízení vlády upravuje zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a upravuje náhrady nákladů na výživu pozůstalých v závislosti na procentním zvýšení důchodu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 321/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Návrh má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Cílem předložené vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2018 pod číslem 254/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Obsahem návrhu zákona je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy se navrhuje též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování, změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých a změny v zákoně o inspekci práce navazující na dřívější novou kodifikaci v oblasti přestupků.

Poslední změna: 14.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela zpřesňuje ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce upravujícího výpočet náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 181/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl vyjasnit  právní terminologii, která se pojí s problematikou současných mateřských a rodičovských dovolených jejich nahrazením pojmy mateřská péče a rodičovská péče.

Poslední změna: 10.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela upravuje podmínky pro poskytování náhrady za ztrátu na výdělku uchazečům o zaměstnání.

Návrh neprošel 22.06.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem návrhu zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela navyšuje příspěvek za výkon specializovaných činností pedagogického pracovníka a zavádí příplatek za výkon práce třídního učitele.

Poslední změna: 10.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2018

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.12.2017 pod číslem 463/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízením vlády se zvyšuje náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2017 pod číslem 406/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s  vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.11.2017 pod číslem 401/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů státních zaměstnanců a zvyšuje horní hranici zvláštního příplatku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.10.2017 pod číslem 341/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh poslance na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů )

Cílem návrhu zákona je ochrana oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon zavádí do zákoníku práce nový institut tzv. ošetřovatelské dovolené.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novelou se provádějí věcné změny v zákoníku práce a to v reakci na požadavky praxe.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 292/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela provádí změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce a zavádí změny v oblasti výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 206/2017 Sb. s účinností od 29.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 203/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony

Tato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření a o ochranném léčení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 202/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony

Účelem předloženého návrhu zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.05.2017 pod číslem 148/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Novela řeší odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 99/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.03.2017 pod číslem 93/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.12.2016 pod číslem 460/2016 Sb. s účinností od 28.02.2017

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání .. (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízení vlády zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 2,2 %.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.12.2016 pod číslem 433/2016 Sb. s účinností od 23.12.2016

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Vyhláška stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.11.2016 pod číslem 366/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Cílem návrhu zákona je zavést výplatu náhrady mzdy nebo platu i za první 3 dny pracovní neschopnosti.

Návrh neprošel 07.09.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška upravuje stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 385/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška upravuje stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 385/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Upravení podmínek, výše a způsobu náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemoci z povolání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.12.2015 pod číslem 351/2015 Sb. s účinností od 21.12.2015

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Vyhláška zajišťuje zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.11.2015 pod číslem 309/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a některé další zákony

Návrhem se implementuje právo EU. Sjednocení strategických přístupů na úrovni ČR a krajů včetně přípravy a aplikace strategických rozvojových dokumentů, vymezení a upřesnění koordinace, přípravy a realizace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU v podmínkách ČR a vytvoření podmínek pro institucionální zajištění podpory implementace operačních programů obsahujících územní dimenzi rozšířením působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.11.2015 pod číslem 298/2015 Sb. s účinností od 25.11.2015

Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Novou úpravou se docílí zpřesnění hodnocení v jednotlivých frekvenčních oblastech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.11.2015 pod číslem 291/2015 Sb. s účinností od 18.11.2015

Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech

Jde o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.10.2015 pod číslem 276/2015 Sb. s účinností od 26.10.2015

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/

Navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 205/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Změna právní úpravy na úseku agenturního zaměstnávání, úprava plnění povinného podílu, úprava přestupků a správních deliktů, včetně sankcí na úseku zprostředkování zaměstnání a ochrany soukromí a osobních práv zaměstnance.

Poslední změna: 09.06.2015 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)