Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 256/2006 Sb.Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Částka 82/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

256

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2006

o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 2, § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 a § 25 odst. 5 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

§ 2

Způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie

(K § 7 odst. 2 zákona)

(1) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (dále jen "analýza a hodnocení rizik") se provádí a dokumentuje v rozsahu odpovídajícím riziku závažné havárie, to je pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných dopadů, s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod.

(2) Analýza a hodnocení rizik se provádí pro

a) všechny fáze životního cyklu objektu nebo zařízení počínaje zpracováním projektové dokumentace až po likvidaci,

b) normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele nebo možného vnějšího ohrožení.

(3) V rámci analýzy a hodnocení rizik se provádí

a) identifikace zdrojů rizik, jejich ocenění a výběr pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu nebo zařízení,

b) určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, ve kterých musí být zahrnuty zdroje rizik s nejzávažnějšími dopady na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,

c) odhad dopadů reprezentativních scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,

d) odhad pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií,

e) stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií, která vychází z výsledků provedených stanovení následků scénářů, odhadu jejich dopadů a pravděpodobností těchto scénářů,

f) hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

(4) V případě, že výsledná hodnota rizika závažné havárie se jeví pro daný zdroj rizika jako nepřijatelná, provede se podrobnější analýza rizika, a dle potřeby se stanoví a realizují organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika, prověřená opakovanou analýzou a hodnocením rizika. Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika pro daný objekt nebo zařízení je dána souhrnem výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů, zejména sociálních, ekonomických, užívání území a dalších.

(5) Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik je stanoven v příloze č. 1.

Způsob zpracování bezpečnostního programu

(K § 9 odst. 5 zákona)

§ 3

(1) Bezpečnostní program se člení na následující části:

a) základní informace o objektu nebo zařízení, údaje o provozované činnosti a počtech zaměstnanců,

b) analýzu a hodnocení rizik závažné havárie v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažných havárií a závažnosti jejich následků,

c) zásady, cíle a politiku prevence závažné havárie,

d) popis systému řízení bezpečnosti,

e) závěrečné shrnutí.

(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvedou údaje k

a) organizaci prevence závažných havárií,

b) řízení provozu objektu a zařízení,

c) řízení změn v objektu a zařízení,

d) havarijnímu plánování,

e) sledování plnění programu prevence závažné havárie,

f) auditu a kontrole.

(3) Systém řízení bezpečnosti zahrnuje popis organizační struktury, stanovení odpovědností a stanovení plánovacích činností, pravidel, praktik, postupů, procesů, včetně zdrojů k vyvíjení, zavádění, naplňování a prověřování politiky prevence závažné havárie.

(4) Popis systému řízení bezpečnosti může být zpracován formou samostatného dokumentu nebo lze využít dokumentů k systémům řízení, rozpracovaných podle jiných právních předpisů nebo norem, pokud jsou zpracovány v příslušné struktuře a rozsahu a odpovídají svým obsahem požadavkům na prevenci závažných havárií nebo jsou ve smyslu těchto požadavků doplněny a upraveny.

§ 4

(1) Zásady prevence vycházejí z analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, musí odpovídat charakteru zdrojů rizika a stanoví se rámcově tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti.

(2) Celkové cíle obsahují popis rámcových úkolů vedoucích k zajištění odpovídající úrovně prevence závažné havárie. Stanovení konkrétních cílů a úkolů nutných pro naplnění zásad a rámcových cílů prevence závažné havárie se vztahuje na všechny oblasti systému řízení bezpečnosti a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií umožňujících sledování úrovně plnění úkolů a hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

(3) Politika prevence závažné havárie obsahuje prohlášení provozovatele, kterým se hlásí k závazku, záměru a zásadám naplňování prevence závažné havárie.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostního programu je stanoven v příloze č. 2.

§ 5

Způsob zpracování a struktura bezpečnostní zprávy

(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Bezpečnostní zpráva se člení na následující části:

a) základní informace o objektu nebo zařízení,

b) popisy, informace a data o objektu nebo zařízení a jeho okolí,

c) analýzu a hodnocení rizik závažné havárie,

d) popis systému prevence závažné havárie,

e) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie,

f) závěrečné shrnutí.

(2) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy je stanoven v příloze č. 3.

§ 6

Způsob zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy

(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy (dále jen "zpráva o posouzení") vychází ze změn uvedených ve změnových listech, které jsou součástí bezpečnostní zprávy.

(2) Zpráva o posouzení se člení na následující části:

a) základní informace o objektu nebo zařízení,

b) seznam a popis změn vedoucích ke změnám v systému řízení bezpečnosti, technických změn a skutečností a poznatků z oblasti bezpečnostních opatření, které byly provedeny nebo uplatněny v objektu nebo zařízení,

c) zhodnocení vlivu popsaných změn na bezpečnost provozu (změnu rizika, odpovídající bezpečnostní opatření a přijatelnost rizika), případně podrobné věcné a odborné zdůvodnění, proč nebyla provedena nebo nenastala potřeba provést aktualizaci bezpečnostní zprávy,

d) závěrečné shrnutí.

(3) Pokud k některé části nebo kapitole nejsou dostatečné informace, tato skutečnost se výslovně uvede ve zprávě o posouzení.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu zprávy o posouzení je stanoven v příloze č. 4.

§ 7

Způsob a struktura zpracování vnitřního havarijního plánu

(K § 17 odst. 5 zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví

a) způsob zajištění havarijní připravenosti včetně informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,

b) způsob zvládání možných havárií,

c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie,

d) způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.

(2) Vnitřní havarijní plán je aktualizován na základě

a) změn vyplývajících z aktualizace bezpečnostní zprávy,

b) výsledků prověřování audity a praktickými cvičeními, podnětů zaměstnanců a inspekce.

(3) Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu jsou stanoveny v příloze č. 5.

§ 8

Způsob zpracování a struktura písemných podkladů provozovatele pro stanovení zóny havarijního plánování

(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Pro stanovení zóny havarijního plánování se poskytují údaje na základě hodnocení scénářů závažných havárií podle § 1 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na dopady závažné havárie na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

(2) Obsah kapitol dokumentu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování je stanoven v příloze č. 6.

§ 9

Způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování

(K § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 zákona)

Aktualizace dokumentu bezpečnostního programu (§ 3), bezpečnostní zprávy (§ 4), vnitřního havarijního plánu (§ 6), písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování (§ 7) se provede jedním z dále uvedených způsobů, a to zpracováním:

a) kompletního nového dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za neplatné dokumenty nebo podklady,

b) dodatku ke stávajícímu dokumentu nebo podkladům nebo jejich příloze,

c) nových příslušných stránek dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za stránky neplatné v případě, že to struktura dokumentu umožňuje a změny jsou menšího rozsahu.

§ 10

Rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

(K § 25 odst. 5 zákona)

(1) Informace určená veřejnosti obsahuje jednoduchým a srozumitelným způsobem uvedené údaje o nebezpečných látkách a povaze rizika závažné havárie včetně odhadu následků a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v zóně havarijního plánování.

(2) Součástí informace určené veřejnosti jsou údaje o způsobu varování osob a jejich žádoucím chování, které jsou uvedeny v návaznosti na vnější havarijní plán, zpracovaný podle zvláštního právního předpisu3).

(3) Informování veřejnosti se provádí zasláním písemné informace.

(4) Informují se osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo bydliště, osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo výkonu práce, a osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo podnikání.

(5) Podrobnosti o obsahu informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou stanoveny v příloze č. 7.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES.

3) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik

Analýza a hodnocení rizik obsahuje následující kapitoly.

1. Přehled objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.

2. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností potřebných k analýze a hodnocení rizik.

3. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.

4. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

5. Výsledky posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.

6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik, včetně vyznačení významných zdrojů rizik na mapě podniku.

7. Postup a výsledky identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, včetně jejich popisu.

8. Postup a výsledky provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně grafické prezentace nejdůležitějších výsledků odhadů.

9. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů závažných havárií.

10. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.

11. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.

12. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.

13. Výsledky stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií.

14. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

15. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizik, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.

16. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.

17. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení (§ 2 písm. a) a b) zákona)

a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ.

b) název a adresa objektu nebo zařízení v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu,

c) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele ve smyslu § 2 písm. c) zákona.

2. Údaje o činnosti a zaměstnancích

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem.

b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.

ČÁST II:

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ A

Analýza a hodnocení rizik se zpracovává ve struktuře podle přílohy č. 1 v rozsahu a hloubce, odpovídající míře rizika objektu nebo zařízení.

ČÁST III.

ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie

1.1 Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie.

1.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení (tisk, nástěnky apod.).

1.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části.

1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažné havárie a omezení jejích možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

ČÁST IV

POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

1. Systém řízení bezpečnosti

1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti se uvedou v oblasti

a) organizace prevence závažných havárií,

b) řízení provozu objektu a zařízení,

c) řízení změn v objektu a zařízení,

d) havarijního plánování,

e) sledování plnění programu prevence závažné havárie.

f) auditu a kontroly.

1.2 Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům.

1.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti.

1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie.

1.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování.

1.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.

1.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření.

1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření.

1.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů.

2. Organizace prevence závažných havárií

2.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně

a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění programu prevence závažných havárií,

b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby.

2.2 Informace k lidským zdrojům, tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně

a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti,

b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu,

c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků.

d) uvedení osob (funkcí) odpovědných za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,

e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie,

f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků za

fa) zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,

fb) analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,

fc) zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik.

fd) zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit.

fe) řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,

ff) identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,

fg) zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,

fh) koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,

fi) sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů,

g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení.

h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení,

i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie,

j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení,

k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,

l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.

2.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně

a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování

pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností,

b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,

c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu,

d) informace o školeních všech zaměstnanců souvisejících s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení,

e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků,

f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení,

g) programu školení ve struktuře

ga) politika prevence závažné havárie u provozovatele,

gb) způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích,

gc) identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,

gd) specifická nebezpečí a účinky na zdraví ohrožených osob,

ge) právní předpisy pro prevenci závažné havárie.

gf) způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření.

gg) postupy a činnosti při mimořádných událostech.

h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru.

i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru,

j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci,

k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,

l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.).

2.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku.

2.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu prevence závažných havárií, jeho zavádění a naplňování, včetně

a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu prevence závažných havárií.

b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie,

c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení,

d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků,

e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.

3. Řízení provozu objektu nebo zařízení

3.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.

3.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.

3.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost.

3.4 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s možným vlivem na

a) znečištění ovzduší,

b) znečištění vod.

c) znečištění půd,

d) vznik odpadů.

3.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti).

3.6 Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na

a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí.

b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady.

c) snižování míry rizika ekologických havárií,

d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.

3.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro

a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení).

b) běžný provoz objektů a zařízení,

c) přechodné odstávky zařízení,

d) havarijní odstávky zařízení,

e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách.

f) trvalé odstavení zařízení.

3.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií.

3.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií.

3.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování.

3.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu.

3.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty, např.

a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,

b) opatření (technická a organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,

c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.

3.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.

3.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metodických postupů).

3.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem závažné havárie.

3.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací.

3.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování.

3.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování.

3.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.

3.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a zda jsou tato opatření

a) realizována bezodkladně,

b) zdokumentována,

c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.

3.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance

a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců,

b) k dodržování stanovených bezpečných postupů,

c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností.

3.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů s vlivem na prevenci závažné havárie.

3.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích, stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele.

3.24 Informace o způsobu (včetně prokázání a doložení) seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky.

3.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů.

3.26 Obsahem dokumentu jsou dále

a) proudové diagramy výrobních procesů,

b) schémata technologických procesů,

c) schémata toků technologických a pomocných médií,

d) přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních,

e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech objektů nebo zařízení.

3.27 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o

a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.).

b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuálně s vlivy mimo objekt.

3.28 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává

a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou,

b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,

c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladicí systémy, dávkování inertních médií. přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).

3.29 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o

a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy),

b) provozovaných protipožárních systémech,

c) osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,

d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

4. Řízení změn v objektu nebo zařízení

4.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie.

4.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu.

4.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn.

4.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizaci výcviku pro změny.

4.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn.

4.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně.

4.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn.

5. Havarijní plánování

5.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací.

5.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.

5.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj.

5.4 Přehled možných závažných havarijních situací.

5.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi.

5.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací.

5.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.

5.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán).

5.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary orgánů veřejné správy, složkami IZS apod.

5.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.

5.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod.

5.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.

5.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.).

5.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný správce vodního toku aj.).

5.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době.

5.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.

5.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu

a) bezpečnostních zón v provozech,

b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,

c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,

d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii.

e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,

f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.

5.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost

a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s riziky závažné havárie, preventivními bezpečnostními opatřeními a žádoucím chování,

b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení.

5.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy

a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, majících vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení,

b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,

c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.

5.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele.

5.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti složek IZS.

5.22 Informace o dokumentovaném systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení zaměřených na prověření a nácvik

a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,

b) vlastního provádění záchranných a likvidačních prací,

c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.

5.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.

5.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.

5.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů.

6. Sledování plnění programu prevence závažných havárií

6.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií.

6.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření.

6.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů.

6.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů.

6.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod).

6.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.

6.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod.

6.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami.

7. Kontrola a audit

7.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.

7.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření

a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,

b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.

7.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.

7.4 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.

7.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.

7.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována

a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,

b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,

c) úroveň dodržování obecné platných a interních předpisů provozovatele,

d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),

e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.

7.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.

7.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.

7.9 Informace o formě účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.

7.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na

a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu prevence závažných havárií,

b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu prevence závažných havárií,

c) úplnost a systémovost programu prevence závažných havárií,

d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,

e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.

7.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti.

7.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.

ČÁST V.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Závěrečná kapitola dokumentu program prevence závažné havárie představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace o zajištění prevence závažné havárie v daném objektu nebo zařízení s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení (§ 10 písm. a), b) a c) zákona)

a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ,

b) název a adresa objektu nebo zařízení v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu,

c) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele.

2. Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě, podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy

3. Údaje o činnosti a zaměstnancích

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,

b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtu na jednotlivých směnách.

ČAST II.

POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI DOKUMENTU BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY

1. Technický popis objektu nebo zařízení (§ 10 odst. 1 písm. c) zákona)

1.1 Popis způsobu řízení objektu (organizační struktura), rozdělení funkcí, oblasti pravomocí a linie informačních toků související se zajištěním bezpečnosti provozu objektu nebo zařízení a jejich částí.

1.2 Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažné havárie a zranitelnosti okolí

a) přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj objektu nebo zařízení a územní plán okolí (pokud je zpracován) s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na mapách se zřetelně vyznačí

aa) přístupové a únikové cesty z objektu nebo zařízení,

ab) ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce,

ac) okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba),

ad) infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace),

ae) území chráněná podle zvláštních právních předpisů4),

b) plány v odpovídajícím měřítku, na kterých se zřetelně vyznačí objekt a zařízení jako celek a jejich jednotlivé části, vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty atd.,

c) plány objektu nebo zařízení v odpovídajícím měřítku, na kterých se vymezí místa činnosti v objektu nebo zařízení, včetně hlavních skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými látkami ukazující

ca) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat úložišť nebezpečných odpadů,

cb) obvyklé umístění automobilových a železničních cisteren s nebezpečnými látkami a míst manipulací s nimi,

cc) vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými částmi.

cd) infrastrukturu objektu nebo zařízení, např. potrubí a nádrže, manipulační místa, hlavní kanalizační systémy, průběhy recipientů,

ce) únikové cesty ze zařízení a uvnitř objektu nebo zařízení,

cf) místa určená k řízení činností [grafický plán - schéma s vyznačením míst významných pro řízení technologického procesu (velíny) a významných objektů infrastruktury - Hasičský záchranný sbor ČR, lékařská pomoc, atd.].

1.3 Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení

a) seznam a popis umístěných nebezpečných látek (včetně nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách), a jejich rozčlenění do kategorií

aa) suroviny,

ab) meziprodukty,

ac) hotové výrobky,

ad) vedlejší produkty,

ae) odpadní a pomocné produkty,

af) produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů.

b) množství umístěných nebezpečných látek (včetně množství nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách),

c) identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury IUPAC, chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi),

d) údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti),

e) vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové využívání nebo odstraňování odpadů,

f) vypouštění a úprava odpadních plynů,

g) ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze.

1.4 Informace o technologii

a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení,

b) popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího vybavení,

c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry - hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu,

d) parametry chemických látek - vlastnosti a chování za normálních a mimořádných podmínek,

e) popis řídících a kontrolních technologických systémů,

f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů - energetické a materiálové bilance,

g) popis stavebních jednotek objektů a zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, včetně jejich odolnosti proti vnějším vlivům,

h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve kterých se manipuluje nebo vznikají nebezpečné látky, včetně odolnosti proti vnějším vlivům,

i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k provozované technologii,

j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní technologická zařízení, popřípadě na celý objekt za mimořádných podmínek,

k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení.

1.5 Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie

a) přehled a popis hlavních, pro bezpečnost významných provozních činností, včetně popisu chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn.

b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie (včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren),

c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, překládka, vykládka) včetně potrubní přepravy,

d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, příp. zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích),

e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy).

f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů.

1.6 Popis vnitřně zajišťovaných služeb

a) vnitřní energetická síť,

b) vlastní zdroj elektrické energie,

c) skladování a zásobování palivy,

d) havarijní dodávky médií,

e) vlastní zdroj vody,

f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií,

g) požární zabezpečení a vlastní hasičský sbor, pokud je firmou zřízen,

h) zajištění zdravotní pomoci,

i) řídící střediska bezpečnosti provozu objektu a zařízení (pokud existují),

j) laboratoře,

k) údržba a opravy (pokud existují),

l) ostraha objektu/zařízení,

m) kanalizační síť,

n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod (včetně likvidace hasební vody),

o) komunikační a informační systémy.

1.7 Popis externě zajišťovaných služeb

a) dodávky elektrické energie,

b) dodávky ostatních energetických médií,

c) dodávky vody,

d) zásobování technologickými surovinami,

e) ostatní zásobování,

f) požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních jednotek požární ochrany,

g) zdravotnická pomoc,

h) laboratorní rozbory,

i) údržba a servisní služby (pokud existuje), j) ostraha objektu,

k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody),

l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.).

2. Informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení (k § 10 odst. 1 písm. b) zákona)

2.1 Popis okolí a životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení.

2.1.1 Popisy okolí objektu nebo zařízení a životního prostředí v rozsahu odpovídajícím možným rizikům, včetně dosahů závažné havárie a následkům možných havárií pro osoby, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

2.1.2 Informace související s demografickými a geografickými charakteristikami

a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.),

b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy, rodinné domy, chaty apod.),

c) počet osob,

d) existence objektů správních úřadů a samosprávy a dalších institucí,

e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.),

f) další ohrožená místa v infrastruktuře okolí (školy, nemocnice, apod.),

g) popis významných krajinných prvků v dosahu potenciálních účinků závažné havárie (např. památkové objekty atd.),

h) zvláště chráněná území (dle zákona č. 114/1992 Sb.), územní systémy ekologické stability, cenné biotopy atd.,

Přílohami dokumentu jsou

a) plán. mapa, resp. mapový výřez okolí s vyznačením výše uvedených objektů lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie,

b) mapy, náčrty nebo plány umístění významných krajinných prvků v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie.

2.2 Informace o průmyslových a skladových objektech (včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby) a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem nebo zařízením provozovatele zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií z objektu nebo zařízení provozovatele. Přílohou dokumentu je přehledný plán, mapa znázorňující situování uvedených objektů.

2.3 Meteorologické charakteristiky

a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě,

b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou lokalitu,

c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě.

2.4 Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu

a) obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika,

b) obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny podzemní vody, informace k svrchnímu kolektoru),

c) obecná geologická charakteristika,

d) charakteristika a popis poměrů v okolí podniku, které mohou být příčinou vzniku nebo eskalace závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně

da) situování podniku v zátopovém území,

db) rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady, hráze), kdy vznik mimořádné události na těchto vodohospodářských dílech by mohl mít vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení provozovatele,

dc) nestability horninového podloží, možnosti sesuvů svrchních vrstev zemského pokryvu, rizika projevů seismické činnosti a jiných projevů,

dd) okolních významných důlních děl,

de) průběhu okolních vodohospodářsky významných vodotečí a vodních ploch, potenciálně ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele,

df) jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území akumulace podzemních vod ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele,

dg) propustnosti podloží pro znečišťující látky (charakteristika geologických vrstev a jejich průběh, geologické zlomy a jiné anomálie),

e) rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a dopadů závažné havárie na složky životního prostředí,

f) způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasaženy,

g) popis kanalizace v objektu nebo zařízení a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků atd.

Přílohou dokumentu jsou přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických prvků, pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné složky životního prostředí.

2.5 Další potenciální specifická ohrožení objektu nebo zařízení, např. nekontrolované požáry, letecké koridory atd.

ČÁST III.

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ B

Analýza a hodnocení rizik se zpracovává ve struktuře podle přílohy č. 1 v rozsahu a hloubce, odpovídající míře rizika závažné havárie a závažnosti možných dopadů.

ČÁST IV.

POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

1. Popis zásad, cílů a politiky prevence závažné havárie ve struktuře a obsahu podle přílohy č. 2, část III.

2. Uvedení soustavy důkazních prostředků a postupů, jimiž provozovatel prokazuje zavedení a funkčnost systému prevence závažné havárie, včetně popisu systému řízení bezpečnosti provedeného ve struktuře a obsahu podle přílohy č. 2 část IV.

ČÁST V.

POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko závažné havárie

1.1 Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení.

1.2 Detekční a poplachové systémy.

1.3 Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem.

1.4 Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek.

1.5 Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím.

1.6 Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů.

2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření

3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

3.1 Stabilní technické prostředky (např. stabilní hasicí zařízení, odvětrávací systémy).

3.2 Mobilní technické prostředky (např. čerpadla, ventilátory, výsuvné plošiny, norné stěny).

3.3 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika).

3.4 Zásahové a havarijní materiály.

3.5 Osobní ochranné prostředky.

3.6 Personální zajištění (početní stavy pohotovostních zaměstnanců).

4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

4.1 Mobilní technické prostředky.

4.2 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika apod.).

4.3 Zásahové a havarijní materiály.

4.4 Osobní ochranné prostředky.

4.5 Personální zajištění (početní stavy).

5. Informace k systémům vyrozumění a provádění zásahu

5.1 Popis systému a způsob varování.

5.2 Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku závažné havárie.

5.3 Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky.

ČÁST VI.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní zpráva“ představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.

4) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 374/1992 Sb., zákona č. 389/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 100/2004 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Obsah částí a kapitol dokumentu o posouzení bezpečnostní zprávy

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení

a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ,

b) název a adresa objektu nebo zařízení v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu,

c) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele.

2. Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě, podílející se na vypracování dokumentu o posouzení bezpečnostní zprávy.

ČÁST II.

SEZNAM A POPIS ZMĚN PROVEDENÝCH V OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ

1. Změny v systému řízení bezpečnosti

1.1 Změny v organizaci prevence závažných havárií:

a) organizační změny v systému řízení a řídících struktur vztahující se k zajištění bezpečnosti provozu objektu nebo zařízení a jejich částí,

b) změny v provozovaných činnostech,

c) změny v řízení lidských zdrojů,

d) změny systému zajištění bezpečnosti a požární ochrany.

1.2 Změny v řízení provozu objektu nebo zařízení:

a) změna provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost,

b) změna v systému stanovení a zavedení bezpečných postupů pro definované oblasti,

c) změna v systému informování o bezpečných postupech a v systému kontrolování dodržování bezpečných postupů v definovaných oblastech.

1.3 Změny v řízení změn v objektu nebo zařízení.

1.4 Změny v havarijním plánování.

1.5 Změny ve sledování plnění programu.

1.6 Změny v kontrole a auditu v oblasti prevence závažných havárií.

2. Popis provedených technických změn objektu nebo zařízení

2.1 Změny v základním členění objektu nebo zařízení.

2.2 Změny v přehledu umístění nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, nebo změna jejich klasifikace.

2.3 Změny v provozované technologii.

2.4 Změny v provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie.

2.5 Změny v detekčních a monitorovacích systémech.

2.6 Změny ve vnitřním a vnějším zajištění služeb rozhodujících pro bezpečnost provozu.

3. Popis změn v okolí objektu nebo zařízení

3.1 Demografické změny nebo změny v hodnocení životního prostředí v okolí objektu nebo zařízení.

3.2 Změny okolí ohledně průmyslového, skladového a přepravního využití.

3.3 Změny dané novým vyhodnocením meteorologických, vodohospodářských, hydrogeologických a geologických charakteristik.

3.4 Změny ve specifickém ohrožení objektu nebo zařízení.

4. Popis změn v zavedených preventivních a bezpečnostních opatřeních k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie

4.1 Změny v instalovaných technických a bezpečnostních systémech snižujících riziko závažné havárie.

4.2 Změny v zajištění vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.

4.3 Změny v zajištění smluvních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů.

4.4 Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných a likvidačních prací.

5. Poučení z nežádoucích událostí

5.1 Přehled nežádoucích událostí, které odhalily potenciálně nebezpečné chemické reakce nebo ztrátu kontroly scénářů událostí, které nebyly předtím uvažovány.

5.2 Doporučení plynoucí z požadavků veřejnosti nebo poučení ze závažných havárií v České republice a v zahraničí.

ČÁST III.

ZHODNOCENÍ VLIVU ZMĚN NA BEZPEČNOST PROVOZU

1. Dokladování změn v analýze a hodnocení rizik závažné havárie vlivem změn v objektu nebo zařízení nebo v jeho okolí.

2. Nové hodnocení přijatelnosti rizik závažné havárie.

3. Preventivní a bezpečnostní opatření přijatá na základě změn v objektu nebo zařízení nebo v jeho okolí.

ČÁST IV.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

1. Výčet revizí bezpečnostní zprávy a příslušný aktuální změnový list.

2. Věcné a odborné zdůvodnění, pokud nebyla provedena revize bezpečnostní zprávy.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu

ČÁST I.

INFORMAČNÍ ČÁST

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení (§ 2 písm. a), b) a c) zákona).

a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ,

b) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele.

2. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny komunikovat s krajským úřadem, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími havarijními službami.

3. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které jsou provozovatelem určeny k plnění úkolů určených vnitřním havarijním plánem a nejsou ve spojení s krajským úřadem.

4. Popisné informace (příloha č. 4 vyhlášky, článek 2).

4.1 Stručné informace o činnosti v objektu nebo zařízení a v jeho okolí.

4.2 Nebezpečné látky a zdroje rizika.

ČÁST II.

OPERATIVNÍ ČÁST

1. Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení

1.1 Scénáře jednotlivých havárií vycházejí z analýz rizik a odhadů následků případné havárie, obsahují výčet možností ochranných opatření (zábran rozvoje havárie) v systému a využívají poznatků z dříve proběhlých havárií.

1.2 Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií s podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné havárie, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob a obsahující

a) časový průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie,

b) charakteristiku následků pro životy a zdraví lidí (zaměstnanci, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek uvnitř i vně objektu nebo zařízení),

c) možné následně vyvolané havárie (domino efekt) včetně havárií, které svými následky mohou přesáhnout areál provozovatele,

d) postup likvidace havárie včetně použitých prostředků k likvidaci havárie,

e) popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci havárie.

2. Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace

2.1 Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu technických zařízení a opatření připravených k použití při zastavení havarijní sekvence před koncem scénáře havárie jako jsou výstražná zařízení, skrápěcí systémy (sprinklery) a zachycovací zařízení v okolí zásobníků.

2.2 Síly a prostředky k likvidaci havárie

a) vlastní síly a prostředky. jejich název, místa dislokace, charakteristika, odpovědnost za nasazení, úkoly při likvidaci následků havárie.

b) síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než provozovatele v případě vzniku havárie, nároky na požadovanou pomoc, složky určené k výpomoci a způsob jejich zajištění, způsob povolání složek určených k výpomoci a jejich zapojení do likvidace, způsoby velení a odpovědnost za nasazení složek.

2.3 Vyrozumění o havárii a předávání informací

a) způsoby předání prvotní informace o havárii příslušnému krajskému úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy, podle zvláštního právního předpisu1), dotčeným obcím a určeným osobám,

b) systém předání informace v průběhu havárie základním složkám IZS a osobám určeným pro likvidaci havárie u provozovatele,

c) způsob a forma povolání složek IZS a dalších předurčených havarijních služeb,

d) podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti,

e) činnost operačních středisek složek IZS, včetně postupu a určení odpovědnosti při podávání informací veřejnosti.

2.4 Řízení zásahu při likvidaci havárie, včetně kompetence k řízení zásahu, předávání řízení zásahu, předávání informací o průběhu zásahu.

2.5 Spojení, včetně rádiového, telefonního a náhradního spojení.

2.6 Monitoring vzniku, průběhu a následků závažné havárie, včetně jeho umístění, způsobu provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu pro potřeby varování jako je informace o meteorologické situaci a znečištění ovzduší.

2.7 Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem, způsob provozování a jeho využití po havárii.

2.8 Způsob asanace daného typu havárie, odpovědnost za jeho provedení, složky provádějící asanaci, včetně identifikace skládky a spalovny nebezpečných látek vzniklých při havárii a dozor nad asanačními činnostmi.

3. Plány konkrétních činností

Tato položka obsahuje monotematické plány činností s přímou návazností na scénáře havárií, které tvoří relativně autonomní plány, jež jsou přílohovou částí vnitřního havarijního plánu. Jedná se zejména o

3.1 Traumatologický plán se stanoveným systémem zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám.

3.2 Plány varování zaměstnanců včetně uvedení výčtu prostředků varování, způsobů varování, druhy varovných signálů a jejich význam, předání informací o nutné činnosti, způsoby informování o ukončení ohrožení, odpovědnost za funkci a reálné využití varovného systému.

3.3 Plány individuální ochrany uvádějící výčet prostředků pro individuální ochranu, místa jejich uskladnění, systém výdeje prostředků individuální ochrany a jejich zpětného přejímání.

3.4 Evakuační plány a plány ukrytí osob, zásady provádění evakuace, předpokládané počty evakuovaných, zabezpečení evakuace, evakuační trasy, přehled míst ubytování, řízení evakuace, zásady ochrany jednotlivce nebo skupiny osob respektive zaměstnanců, přehled krytů a jejich určení v areálu provozovatele, odpovědnost za ochranu a reálné fungování systému ochrany osob.

ČÁST III.

GRAFICKÁ ČÁST

1. Grafické přílohy znázorňující situace bezpečnostních opatření a prvky na plánu nebo topografickém podkladu

a) bezpečnostních zón v provozech,

b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,

c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,

d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,

e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,

f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.

2. Grafické přílohy mohou být uvedeny jako příloha vnitřního havarijního plánu nebo mohou být připojeny přímo k odpovídající kapitole vnitřního havarijního plánu.

ČÁST IV.

DOKUMENTAČNÍ ČÁST

1. Protokoly o seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.

2. Podněty ke změnám vnitřního havarijního plánu od zaměstnanců, vnitřního auditu, vykonaných externích inspekcí a kontrol a výsledků tematických cvičení.

3. Dokumentace o výsledcích různých typů praktických cvičení s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění.

4. Změnový list s uvedením změny, jejího důvodu, odpovědnosti za její provedení, datum provedení a způsob informace příslušného správního úřadu.

ČÁST V.

OSTATNÍ PLÁNY PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Ostatní plány pro řešení mimořádných událostí zpracované provozovatelem a schvalované podle zvláštních předpisů5).

5) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Obsah kapitol dokumentu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení (§ 2 písm. a), b) a c) zákona)

a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ,

b) název a adresa objektu nebo zařízení v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu,

c) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele.

d) uvedení jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob. které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny v této věci komunikovat s krajským úřadem a operačním a informačním střediskem IZS, popřípadě přímo s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému nebo jinými havarijními službami.

2. Informace o objektu nebo zařízení

a) popis hlavních výrobních činností,

b) popis hlavních technologických procesů,

c) schematické znázornění hlavních výrobních částí,

d) schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí.

3. Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení

3.1 Seznam nebezpečných látek a jejich množství podle jejich chemických nebo obchodních názvů, včetně jejich klasifikace a nebezpečných vlastností uvedených v návrhu na zařazení6)

a) umístěných v podniku nebo zařízení,

b) vznikajících v průběhu činnosti,

c) vznikajících v interakci s dalšími látkami a přípravky v případě závažné havárie.

3.2 Rizika závažné havárie a popis jejích scénářů

a) informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení,

b) určení místa (například stáčiště, zásobníky, potrubní mosty, technologické jednotky) pravděpodobného vzniku závažné havárie, včetně grafického vyznačení identifikovaných zdrojů rizik,

c) popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie.

4. Přehled možných dopadů závažné havárie na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito dopady

4.1 Informace o možných dopadech závažné havárie

a) popis předpokládaného poškození staveb, včetně určení plošného rozsahu poškození, vyplývající z modelů použitých při hodnocení jednotlivých scénářů následků závažné havárie,

b) popis předpokládané ztráty života nebo poškození zdraví osob, vyplývající z rozptylových studií a dalších modelů, včetně uvedení předpokládaných koncentrací a určení jejich plošného rozsahu,

c) předpokládané dopady závažné havárie na životní prostředí a hospodářská zvířata, včetně odhadu jejich plošného rozsahu a šíření.

4.2 Způsoby ochrany před možnými dopady závažné havárie

a) proti poškození staveb,

b) před ztrátou života nebo poškození zdraví lidí při různých koncentracích nebezpečných látek šířených v ovzduší7),

c) před újmou (škodami) na jednotlivých složkách životního prostředí (okamžité, střednědobé a dlouhodobé),

d) před poškozením hospodářských zvířat.

5. Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie

5.1 Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele při navázání spolupráce se složkami IZS předurčenými pro provedení zásahových a likvidačních prací v případě vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt nebo zařízení

a) jednoduché grafické a písemné vyjádření postupu provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích následků,

b) přehled složek IZS a havarijních služeb, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolupráci při omezení dopadů závažné havárie podle zvláštních právních předpisů8).

5.2 Informace o způsobu vyrozumění, varování a průběžném informování osob v případě vzniku závažné havárie

a) postup provozovatele při aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů a informací,

b) způsoby a prostředky vyrozumění a varování (sirény a vizuální zařízení, využití rozhlasu, telefonu a dalších médií, nebo systémů), včetně uvedení typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí, zvláštních telefonních čísel atd.,

c) systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších), způsoby a prostředky průběžného informování osob,

d) uvedení dalších informačních prostředků, které byly připraveny pro osoby s ohledem na možné přetížení komunikačních sítí provozovatele (např. připravené relace pro rozhlasové a televizní vysílání),

e) cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení nejvhodnějšího způsobu poskytování informace o vzniku a průběhu závažné havárie,

f) cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě osob při rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací o vzniku a průběhu závažné havárie,

5.3 Popis žádoucího chování ohrožených osob v případě vzniku závažné havárie podle některého z uvažovaných scénářů a příslušné nutné minimum informací poskytnutých osobám.

6. Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení provozovatele.

7. Popis složek IZS a dalších havarijních služeb a jejich technického vybavení, které je umístěno mimo objekt nebo zařízení provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků závažné havárie.

8. Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem9)

9. Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro podání úplnější informace osobám či orgánům veřejné správy o možných rizicích závažné havárie a účinném způsobu ochrany před jejich následky

a) podrobnější specifikace technických prostředků na odstraňování následků závažné havárie,

b) podrobnější plán únikových cest a evakuačních prost

6) § 3 zákona č. 59/2006 Sb.

7) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

8) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 2/2005 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

9) § 20 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Obsah informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

1. Identifikace objektu nebo zařízení.

2. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci.

3. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektu nebo zařízení provozovatele.

4. Seznam nebezpečných látek v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle § 3 zákona.

5. Popis zdroje rizik závažné havárie, včetně potenciálních následků závažné havárie na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v zóně havarijního plánování.

6. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie a informace o způsobu poskytování dalších informací těmto osobám.

7. Informace o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie. Tato informace může být provedena jako odnímatelná část celkové informace a může obsahovat výtah informace z celkového informačního materiálu dle této přílohy.

8. Stručný popis opatření provozovatele k omezení následků závažné havárie v objektu nebo zařízení provozovatele (vnitřní havarijní plán) a jeho spojení na složky IZS.

9. Popis vnějšího, popřípadě krajského havarijního plánu, včetně žádoucího chování osob, vyžadovaného těmito dokumenty.

10. Podrobnosti o tom, kde mohou být obdrženy další důležité informace v souladu s požadavky na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu10).

10) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákon č. 6/2005 Sb., § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., a zákona č. 39/2001 Sb. a Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb. m. s., o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Přesunout nahoru