Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 255/2006 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Částka 82/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

255

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2006

o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 26 odst. 5 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

§ 2

Písemné hlášení o vzniku závažné havárie

Písemné hlášení o vzniku závažné havárie se zpracovává v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.

§ 3

Konečná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Konečná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2 až 4.

§ 4

Způsob zpracování písemného hlášení o vzniku závažné havárie a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se předkládají v jednom originálním výtisku a v elektronické podobě.


§ 5

Přechodné ustanovení

Písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie, ke které dojde nebo došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se provedou podle vyhlášky č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.

Hlášení o vzniku závažné havárie

Hlášení o vzniku závažné havárie

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.

Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.

Seznam kódů pro sestavení konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Kód 1 - Typ závažné havárie

únik:
1101 únik plynu/aerosolu/páry/atp. do vzduchu
1102 únik kapaliny do půdy
1103 únik kapaliny do vody
1104 únik pevné látky do půdy
1105 únik pevné látky do vody
požár:
1201 vzplanutí, hoření (obecně pojatý požár)
1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející louže na ploše nebo v jímce)
1203 požár tryskající kapaliny či plynu (unikající otvorem v zařízení pod tlakem) (jet fire)
1204 hořící oblak par (čelo plamene postupuje podzvukovou rychlostí) (flash fire)
1205 ohnivá koule (velké množství hořících plynů nebo par kapaliny ve vzduchu)
výbuch:
1301 fyzikální výbuch (roztržení zařízení tlakem)
1302 výbuch par (expandující vroucí kapaliny)
1303 výbuch vlivem změn stavu (vlivem rychlé přeměny fází)
1304 výbuch následkem nekontrolované probíhajících reakcí
1305 výbuch prachů (včetně prašných směsí)
1306 výbuch rozkladem nestabilních látek
1307 výbuch oblaku par (čelo tlakové vlny se šíří nadzvukovou rychlostí)
ostatní:
1401 produkty hoření unikající do ovzduší
1402 produkty hoření pronikající do půdy
1403 produkty hoření pronikající do vody
1404 únik kontaminované hasební vody do půdy
1405 únik kontaminované hasební vody do vody
1999 ostatní

Kód 2 - Klasifikace ekonomických činností podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

(příklady hlavních skupin)

01 zemědělství, myslivost a související činnosti
02 lesnictví a související činnosti
05 rybolov, chov ryb a související činnosti
10 těžba uhlí, lignitu a rašeliny
11 těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
12 těžba a úprava uranových a thoriových rud
13 těžba a úprava ostatních rud
14 těžba a úprava ostatních nerostných surovin
15 výroba potravinářských výrobků a nápojů
16 výroba tabákových výrobků
17 výroba textilií a textilních výrobků
18 výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
19 činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
20 zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
21 výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
22 vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
23 výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
24 výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
25 výroba pryžových a plastových výrobků
26 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
27 výroba základních kovů a hutních výrobků
28 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)
29 výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených
30 výroba kancelářských strojů a počítačů
31 výroba elektrických strojů a zařízení jinde neuvedených
32 výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů
33 výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
34 výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
35 výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
36 výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený
37 recyklace druhotných surovin
40 výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
41 shromažďování, úprava a rozvod vody
45 stavebnictví
50 obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot
51 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu, (kromě motorových vozidel)
52 maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
55 ubytování a stravování
60 pozemní a potrubní doprava
61 vodní doprava
62 letecká a kosmická doprava
63 vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur
64 spoje
65 peněžnictví
66 pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení
67 pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
70 činnosti v oblasti nemovitostí
71 pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
72 činnosti v oblasti výpočetní techniky
73 výzkum a vývoj
74 ostatní podnikatelské činnosti
75 veřejná správa a obrana; sociální zabezpečení
80 vzdělávání
85 zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
90 odstraňování odpadních vod a odpadů, čistění města, sanační a podobné činnosti
91 činnosti odborných, profesních a podobných organizací, jinde neuvedených
92 rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 ostatní činnosti
95 činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
99 exteritoriální organizace a instituce

Kód 3 - Výrobní proces/výrobní jednotka

výroba:
3101 přetržitá chemická reakce
3102 nepřetržitá chemická reakce
3103 elektrochemický proces
3104 fyzikální proces (míchání, tavení, krystalizace atp.)
3105 stabilizační prostředky (odstranění zápachu, dezinfekce atp.)
3106 výroba energie (spalování paliva atp.)
skladování:
3201 spojené s výrobou (paletování atp. v objektu nebo zařízení)
3202 spojené s přepravou (mimo objekt nebo zařízení)
doprava/přeprava:
3301 produktovod
3302 mechanická přeprava (pásové dopravníky atp.)
3303 automobilová přeprava
3304 nakládání/vykládání
ostatní:
3401 balení (obalování, plnění tlakových lahví. sudů. pytlování atp.)
3402 zneškodňování odpadů (spalování, ukládání atp.)
3999 jiné

Kód 4 -Technologická zařízení

4001 reakční nádoba beztlaková
4002 reakční nádoba tlaková
4003 zásobník beztlakový (silo, cisterna, nádrž, sud atp.)
4004 zásobník tlakový (kulový; válcový atp.)
4005 zásobník s regulovanou teplotou (chlazený nebo zahřívaný)
4006 ložná plocha (volně ložená hromada, kupa, pytle a tlakové láhve a různý materiál v nezakrytých obalech apod.)
4407 strojní zařízení (čerpadlo, filtr, kolonový separátor, míchadlo atp.)
4008 zdroj energie (motor, kompresor atp.)
4009 výměník tepla (vařák, kotel, chladič, topný had atp.)
4010 ventily, regulátory, zařízení pro monitorování, vypouštěcí kohouty atp.)
4011 součásti produktovodu, příruby
4012 jiná přepravní zařízení, vybavení, vozidla
4999 jiné

Kód 5 - Příčiny

technická závada při technologickém procesu:
5101 porucha vybavení nádoby/zásobníku
5102 selhání nebo porucha strojních zařízení a jejich částí
5103 ztráta kontroly nad procesem
5104 koroze/únava materiálu
5105 selhání nebo porucha řídicích a kontrolních systémů
5106 neřiditelná reakce
5107 neočekávaná reakce/změna fáze
5108 blokování zařízení
5109 elektrostatický výboj
vnější příčiny:
5201 přírodní jevy (počasí, teplota, silný vítr. záplava atp.)
5202 domino efekt z jiných havárií
5203 dopravní havárie
5204 zasažení objektu (poruchy, nehody - např. nádrže obsahující nebezpečné látky)
5205 výpadek dodávky (elektřina, plyn, voda. pára atp.
5206 nedostatky v ochraně/bezpečnosti technického zařízení a výrobků
organizace:
5301 neodpovídající organizace řízení
5302 špatný přístup k řízení
5303 organizační směrnice (žádné, neodpovídající, nevhodné, nejasné)
5304 výcvik/instrukce (žádné, neodpovídající, nevhodné)
5305 kontrola (žádná, neodpovídající, nevhodná)
5306 skladba zaměstnanců (neodpovídající, nevhodná)
5307 rozbor výrobního procesu (nesprávný, neodpovídající)
5308 projekt objektu/zařízení/systému (neodpovídající, nesprávný)
5309 uživatelská komplikovanost (přístrojů, systémů atp.)
5310 výroba, výstavba (neodpovídající, nesprávná)
5311 montáž (neodpovídající, nesprávná)
5312 izolace systému/zařízení (žádná, neodpovídající, nesprávná)
5313 údržba/oprava (žádná, neodpovídající, nesprávná)
5314 zkoušky/prohlídky/záznamy (žádné, neodpovídající, nesprávné)
lidský faktor:
5401 chyba obsluhy - vědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)
5402 chyba obsluhy - nevědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)
5403 zdravotní nezpůsobilost obsluhy
(dočasné zdravotní potíže, snížená zdravotní způsobilost)
5404 vědomé neplnění služebních povinností/zanedbání služebních povinností
5405 úmyslné poškození
jiné:
5501 neidentifikováno
5999 jiné

Kód 6 - Ekologické systémy, demografie

6101 oblast hlavního města
6102 oblast ostatních měst
6103 oblast venkova
6104 plochy parkové/ostatní území
6105 trávníky/pastviny/louky
6106 půda orná/polní plodiny/vinice/sady
6107 les; zcela nebo převážně vysazený
6108 les; zcela nebo převážně přírodní
6109 slatina/vřesoviště/horská vegetace
6110 bažina/rákosí
vodní toky:
6201 vodní nádrž
6202 rybník/jezero
6203 vodní toky a jejich přítoky
6204 vodní toky (hraniční a přeshraniční)
břeh:
6301 slané bažiny/blátivé plochy
6302 písek/duny/dunové jazyky
6303 pláže
6304 skalnaté pobřeží
příbřeží:
6401 slané laguny
6402 ústí řeky
6403 moře/mořské dno/dnové sedimenty obecně
jiné:
6999 jiné

Kód 7 - Bezpečnostní opatření pro případ havárie

bezpečnostní opatření provozovatele (původce):
7101 posouzení řízení, organizování
7102 skrápěcí systémy (skrápění vodou, vodní clony atp.)
7103 inertní systémy (pěna, inertní plyny atp.)
7104 havarijní odstavení zařízení
7105 druhotná ochrana (ochranné valy, záchytné body aj.)
7106 akustické alarmy, sirény
7107 vnitřní záchranné jednotky (hasiči, zdravotníci atp.)
7108 kontrola odtoku hasební vody
7109 detekce plynu, předpověď množství/rozptylu
7110 akustický konec poplachu
služby poskytnuté provozovateli (původci):
7201 jednotky požární ochrany
7202 zdravotnická záchranná služba
7203 policie
7204 armáda
7205 povodí/mobilizace dalších specialistů
7206 dobrovolná sdružení
7207 usměrnění pohybu osob (davu) -(armádou, rozhlasem atp.)
7208 řízení dopravy (např. armádou, přenosné značky a signály atp.)
varování:
7301 informování veřejnosti přímo havarijní službou
7302 informování veřejnosti veřejnými sdělovacími prostředky
evakuace:
7401 zcela nebo většinou osobními dopravními prostředky
7402 zcela nebo většinou organizovanou dopravou
7403 použití organizovaných evakuačních center
7404 návrat domů po evakuaci
omezení následků:
7501 zamezení šíření látek (interním nebo externím opatřením)
7502 neutralizace (odstranění) látek
7503 zákaz použití vody/úrody/půdy
sanace:
7601 zasažené území vyčištěno
7602 obnovení staveb
7603 sanace životního prostředí
sledování následků:
7701 zdravotní sledování/epidemie
7702 monitoring životního prostředí
7703 žádné
ochrana:
7801 ukrytí
7802 prostředky individuální ochrany

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.

Návod pro vyplnění poznámek

Oddíl A:

POPIS ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Poznámka 1: Typ havárie

V případě nutnosti uveďte další informace, doplňující údaje vyjádřené kódem A1 (a).

V případech, kdy se stala více než jedna havárie, označte spojitost mezi kódovými čísly textem v poznámce.

Poznámka 2: Kompletní seznam nebezpečných látek

Uveďte seznam nebezpečných látek a jejich množství uvedené v návrhu na zařazení (§ 3 zákona č. 59/2006 Sb.) a označte způsob jejich užití v objektu nebo zařízení.

Výchozí materiály jsou ty, které jsou v objektu nebo zařízení používány jako výchozí suroviny.

Polotovary jsou výrobky, které budou pro další použití dále zpracovávány.

Normálně vyráběné produkty jsou výrobky, které byly vyrobeny za normálních podmínek nebo látky přivezené do zařízení pouze za účelem skladování [tj. požadované koncové výrobky, nechtěné ale normální vznikající polotovary (vedlejší produkty) s nízkou komerční hodnotou a odpady bez komerční hodnoty].

Produkty vzniklé při havárii jsou produkty nebo nebezpečné látky, které teoreticky mohou vzniknout nebo již vznikly a nahromadily se v objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie jako vedlejší produkty (např. dioxin při požáru v roce 1976 v Sevesu).

Poznámka 3: Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii

Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii, včetně uvedení jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného množství.

Skutečné množství znamená množství látek prokazatelně uniklé, shořelé nebo jinak ztracené.

Předpokládané množství znamená maximální možné úniky (ztráty) nebezpečných látek.

Uvažuje se absolutní množství, jehož ztráty lze „za normálních provozních podmínek" odhadnout a zdůvodnit, i když toto množství nebylo zachyceno (odstraněno) při sanačním zásahu.

Poznámka 4: Seznam látek podílejících se nepřímo na závažné havárii

Seznam látek podílejících se nepřímo na závažné havárii, včetně uvedení jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného množství. Látky se na havárii podílejí jako iniciátor závažné havárie nebo se podílejí v jejích dalších fázích, ale nepůsobí přímo toxicky svými nebezpečnými vlastnostmi (např. hořlavá nebo explosivní látka se může podílet na vzniku ohně nebo exploze a iniciovat tak uvolňování toxických plynů, které jsou pak přímou příčinou otravy).

Označení skutečného nebo předpokládaného množství má stejný význam jako v poznámce 3.

Poznámka 5: Komentář k nebezpečným látkám

Uveďte všechny speciální skladovací nebo procesní podmínky (např. ty. při nichž dochází k chlazení, vysokým tlakům nebo teplotám) a uveďte, jakým způsobem se v těchto podmínkách použily nebezpečné látky a vysvětlete důležité okolnosti, týkající se jejich skutečného nebo předpokládaného množství.

Nebezpečné látky vzniklé a nahromaděné během závažné havárie nebo jinak, které nejsou jinde klasifikovány, by měly být hodnoceny (klasifikovány) v souladu s existujícími předpisy a měly by být uvažovány jejich veškeré vlastnosti vzhledem k riziku závažné havárie.

Poznámka 6: Komentář ke zdroji havárie

Rozveďte kódovanou informaci z bodu A3 (b) se zaměřením na podrobnosti o typu zařízení nebo části havarovaného zařízení, jeho výrobě a stáří, době od poslední úpravy nebo opravy, normách používaných v projektu, skladovacích nebo výrobních podmínkách, zda v době závažné havárie probíhala výroba nebo opravy atd. nebo jakékoliv další specifické okolnosti.

Poznámka 7: Meteorologické podmínky

Komentujte stav klimatických podmínek, a to, jak byly normální vzhledem ke vzniku a dopadům závažné havárie, včetně meteorologických faktorů ve dnech předcházejících závažné havárii, které mohly mít vliv na její vznik (vytrvalé deště, dlouhotrvající sucha apod.). V případě, že se meteorologické podmínky výrazně měnily během havárie, uveďte hlavní změny, včetně identifikace meteorologické stanice ke které se pozorování vztahuje.

Poznámka 8: Komentář k příčinám havárie

Rozveďte kódovanou informaci z bodu A5 (a) a vyznačte její důležitost. Podrobně uveďte cvičení a školení, která by mohla mít vztah k působení lidského činitele (vědomě i nevědomě).

Poznámka 9: Komentář k závažné havárii

Uveďte krátký chronologický přehled hlavních událostí a rozveďte základní informace uvedené v oddíle A, tam, kde je to možné, o vzniku a průběhu závažné havárie. Informace by měly doplnit popis lokality uvedený v oddíle A3 (a).

Oddíl B:

DOPADY ZÁVAŽNĚ HAVÁRIE

Poznámka 10: Komentář k zasažené oblasti

Rozveďte zkrácenou informaci uvedenou v bodě Bl tak, aby bylo možné upřesnit rozsah zasažení území. Rozsah poškození budov nebo koncentrace plynového oblaku (atp.) v rozdílných vzdálenostech od centra havárie je užitečné uvést hlavně v mapě. ale detailní úvahy o rozsahu škod způsobených závažnou havárií patří do části B5.

Poznámka 11: Vliv závažné havárie na osoby

Celkové ohrožení zahrnuje osoby prokazatelně ohrožené následky závažné havárie.

Okamžitá nebo následná úmrtí zahrnují úmrtí, která se přímo vztahují k závažné havárii.

Ošetření zranění v nemocnici se vztahuje na zranění, otravy, chemické nebo jiné popáleniny, traumata ze zranění nebo jiné psychické nebo mentální postižení osob vyžadující hospitalizaci na více než 24 hodin (případy jiné než pouze na pozorování/preventivní vyšetření).

Ostatní vážná poranění zahrnují zranění jednoznačně vyžadující lékařský zásah bez hospitalizace po dobu delší než 24 hodin.

Pozorování zahrnuje osoby, které si stěžují na zdravotní problémy v souvislosti s působením projevů havárie a jejichž zdravotní stav je následně pozorován.

Poznámka 12: Komentář k vlivům závažné havárie na osoby

Rozveďte informaci B2 (a) a uveďte druhy poranění nebo jiné informace, které je možno využít při hodnocení dopadů závažné havárie (např. náchylnost jednotlivých věkových kategorií k určitému druhu zranění, zdravotní stav osob nebo místo, kde ke zranění došlo). Pokud nebyla žádná osoba zasažena se zdravotními následky, uveďte proč.

Poznámka 13: Komentář ke škodám na životním prostředí

Sekce B3 se soustřeďuje na ekologické aspekty postiženého prostředí. Rozveďte zde zkrácenou informaci o druhu a množství ekologických škod (počty usmrcených živočichů a zničených porostů, znečištěné plochy, objemy znečištěných zemin/vody. koncentrace znečišťujících látek v zeminách/vodách, vzdálenosti rozšíření znečištění, rozsah zasažené populace, % ovlivnění populace/území, zasažené druhy atd.). Jestliže nebyly zaznamenány uvedené ekologické škody, uveďte a vysvětlete proč. Jakékoliv náklady na nápravná opatření budou uvedeny v sekci B5. Uveďte pravděpodobný časový horizont nápravných opatření (okamžitá, střednědobá - 3 roky, dlouhodobá).

Poznámka 14: Komentář ke škodám na kulturním dědictví

Uveďte, co bylo poškozeno nebo zničeno a specifikujte druh a hodnotu škody. Všechny dostupné informace o nákladech by měly být uvedeny v sekci B5. V případě, že nedošlo ke škodám na kulturním dědictví vlivem závažné havárie, uveďte proč.

Poznámka 15: Škody na majetku

Odhad škod na majetku uvádějte v tis. Kč.

Škody na majetku zahrnují skutečně vyčíslené škody na budovách, vegetaci, materiálu či jiném majetku (včetně užitkových zvířat, úrody atp.), které byly způsobeny v příčinné souvislosti se závažnou havárií. Nejsou zde zahrnuty náklady na opravy staveb nebo náklady na jiné opravy ani ztráty na výrobě. Výše nákladů na opravy staveb a demolice zde mohou být uváděny pouze v případě, že mají přímý vliv na výši způsobených škod.

Náklady na zásah a asanaci - opravy zahrnují aktuální nebo odhadovanou cenu záchranných prací a asanačních prací. V případě, že odhad nákladů na opravu budov byl vyčíslen jako ztráty na majetku (zvláště u provozovatele), neměl by zde být znovu uvažován.

Poznámka 16: Komentář ke škodám na majetku

Podrobně uveďte, co je zahrnuto ve škodách vyčíslených v bodě B5. V případě, že nelze od sebe reálně oddělit např. škody na majetku od nákladů na zásah, zdůrazněte to a uveďte celkové číslo. Jestliže nebyly vynaloženy náklady nebo podrobnosti o nákladech nejsou dostupné, uveďte důvody.

Poznámka 17: Komentář k zásahu do života osob žijících v okolí objektu nebo zařízení

Podrobně rozveďte zkrácenou informaci, uvedenou pod bodem B5 (a) až (c), např. počty osob jejichž životní rytmus byl nějak omezen následky závažné havárie, důvody k evakuaci osob, důvody k přerušení dodávek energií a vody a další dopady. Nebyl-li nikdo podle bodů (a) až (c) ohrožen, uveďte důvod.

Poznámka 18: Komentář k projednání dopadů závažné havárie

Uveďte další informace o dopadech, které nejsou zahrnuty v oddíle B, a které přitom mohou být využitelné při rozboru dopadů závažné události.

Oddíl C:

ZÁSAH PO ZÁVAŽNÉ HAVÁRII

Poznámka 19: Komentář k záchranným pracím při závažné havárii

Uveďte stručný chronologický výčet všech zásahových činností, které jsou popsány kódy a zkrácenou formou v bodech A až C. Popište detailně počet a zaměření (druh) zasahujících a zda-li byly jejich počty a zaměření odpovídající závažné havárii. Dále uveďte podrobné informace o sledování zdravotního stavu a životního prostředí a o speciálních asanačních pracích provedených nebo dále vyžadovaných. Cena opatření uváděných v této sekci by měla být uvedena v sekci B5 a detaily posouzení dostatečnosti nápravných opatření by mělo být uvedeno v sekci C2 (d) až (e).

Poznámka 20: Připomínky k vyhodnocení povinností podle zákona o prevenci závažných havárií

Podrobně rozveďte informaci požadovanou v bodě C2 ve zkratkách a vysvětlete důvody pro přijatá rozhodnutí a jejich dostatečnost atd. V případě, že povinnosti byly splněny v souladu s požadavky zákona, zvláště v bodě C2 (c) o zabezpečení řízení bezpečnosti, je důležité vysvětlit, jak toho bylo dosaženo, např. schválením programu, osvědčením, které je v souladu s platnou legislativou.

Poznámka 21: Právní důsledky

Uveďte všechny informace týkající se policejního a soudního vyšetřování a i jiných právních úkonů, spojených s následky závažné havárie. Je nutné uvést podrobnosti o prováděných šetřeních (i návrhů na šetření), jejich výsledky, uvalení postihů nebo dohodnutých finančních vyrovnání atp.

Poznámka 22: Ostatní opatření

Uveďte všechny ostatní uložené úřední/administrativní kroky a sankce, jejich podrobný popis a dosažené výsledky.

Poznámka 23: Opatření přijatá k zamezení opakování závažné havárie

Popište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky, které byly vyhodnoceny jako důležité k tomu, aby se zabránilo opakování popisované závažné havárie.

Poznámka 24: Opatření ke snížení dopadů závažné havárie

Popište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky, které byly vyhodnoceny jako důležité z hlediska minimalizace následků popisované závažné havárie.

Poznámka 25: Použitelné materiály (literatura)

Uveďte hodnocení specifických matematických modelů zabývajících se předpovědí následků závažné havárie, které byly užity, dále ty, jejichž výsledky musely být revidovány, nebo se ukázaly neplatné z pohledu proběhlé havárie. Uveďte další publikované zprávy, technické publikace, modely atp., které mají vztah k popisované závažné havárií a jsou použitelné pro porozumění tomu, co se stalo.

Poznámka 26: Projednání zásahu/diskuse o odezvě na závažnou havárii

Poskytněte jakoukoliv dodatečnou informaci, která ještě není uvedena a může být vhodná k porozumění příčin a dopadů závažné havárie.

Přesunout nahoru