Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb.Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

Částka 82/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

254

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. května 2006

o kontrole nebezpečných látek

Vláda nařizuje podle § 34 odst. 5 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


§ 1

Toto nařízení1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje způsob hodnocení bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, obsah informace o provedené kontrole a obsah výsledné zprávy o kontrole.

§ 2

Ministerstvo životního prostředí ve vyjádření k bezpečnostnímu programu a bezpečnostní zprávě uvede

a) identifikační údaje o objektu nebo zařízení provozovatele,

b) posouzení analýzy a hodnocení rizik závažné havárie a jejích možných dopadů,

c) posouzení preventivních bezpečnostních opatření a prostředků, zmírňujících možné dopady závažné havárie,

d) doporučení k doplnění bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, včetně návrhů k zaměření prováděných kontrol.

§ 3

(1) Roční plán kontrol zahrnuje rámcový roční plán kontrol a podrobné postupy pro každou plánovanou kontrolu u jednotlivých provozovatelů. Rámcový roční plán kontrol obsahuje

a) seznam provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo skupiny B, u nichž bude kontrola prováděna,

b) termíny, ve kterých bude kontrola prováděna,

c) seznam krajských úřadů a orgánů integrované inspekce, které budou kontrolu provádět,

d) rozsah kontroly plnění obecných podmínek prevence závažných havárií,

e) další zaměření kontroly podle druhu činnosti v kontrolovaných objektech nebo zařízeních.

(2) Na základě rámcového ročního plánu kontrol, zpracovaného podle odstavce 1, zpracuje Česká inspekce životního prostředí v písemné formě pro každou plánovanou roční kontrolu u jednotlivých provozovatelů podrobný postup, obsahující

a) identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž bude kontrola prováděna,

b) název krajského úřadu a orgánů integrované inspekce, které budou kontrolu provádět společně s Českou inspekcí životního prostředí,

c) jméno a příjmení vedoucího a členů kontrolní skupiny s uvedením jejich zaměstnavatele,

d) údaj o tom, zda se jedná o první kontrolu po schválení bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy, nebo o provedení opakované kontroly,

e) zaměření kontroly, zejména na možnost vzniku domino efektu, možné následky závažné havárie přesahující hranice státu, realizaci doporučení Ministerstva životního prostředí podle § 2, odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole, zprávy o závažné havárii kontrolovaného objektu nebo zařízení, využívání zkušeností vyplývající ze zpráv o závažných haváriích obdobných objektů nebo zařízení, stav a způsob vyřizování stížností, změny ve vlastnictví objektu nebo zařízení, významné změny ve složení nebo počtu zaměstnanců provozovatele, včasnost a obsah zasílaných hlášení o závažných změnách v objektu nebo zařízení, včasnost a obsah aktualizace bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a posuzování bezpečnostní zprávy zajišťované provozovatelem s ohledem na dosažený stupeň rozvoje vědy a techniky,

f) termíny, ve kterých bude kontrola prováděna.

§ 4

(1) O každé provedené kontrole zpracují v rozsahu své kompetence krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu prováděly, písemně informaci, jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Česká inspekce životního prostředí zpracuje písemně výslednou zprávu o kontrole, jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 254/2006 Sb.

Obsahové náležitosti informace o výsledku kontroly

1. Název a adresa krajského úřadu nebo orgánu integrované inspekce, který kontrolu prováděl.

2. Jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance, který na podkladě pověření krajského úřadu nebo orgánu integrované inspekce jako člen kontrolní skupiny kontrolu provedl.

3. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u kterého byla kontrola provedena.

4. Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

5. Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

6. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

7. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

8. Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

9. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.

11. Údaje o zahájení správního řízení.

12. Podpis člena kontrolní skupiny, razítko správního úřadu, jehož zaměstnanec prováděl kontrolu, datum provedení kontroly a datum vyhotovení zprávy. To se netýká elektronicky zpracované zprávy o výsledku kontroly.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 254/2006 Sb.

Obsahové náležitosti výsledné zprávy o kontrole

1. Název a adresa krajského úřadu, České inspekce životního prostředí a orgánů integrované inspekce, kteří kontrolu prováděli.

2. Jméno, případně jména, a příjmení a zaměstnavatel vedoucího a členů kontrolní skupiny, kteří kontrolu prováděli.

3. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u kterého byla kontrola provedena.

4. Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

5. Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

6. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

7. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

8. Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

9. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.

11. Údaje o zahájení správního řízení.

12. Vyjádření provozovatele k výsledkům kontroly a případnému návrhu na uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

13. Podpis vedoucího kontrolní skupiny, razítko České inspekce životního prostředí, jméno, popřípadě jména, a příjmení a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole datum provedení kontroly a datum vyhotovení zprávy.

Přesunout nahoru