Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

Částka 79/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2006,

kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 15 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo B.

§ 2

Analýza možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty nebo zařízení

Analýza možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty nebo zařízení zahrnuje vždy posouzení

a) předmětu činnosti provozovatele,

b) interních předpisů provozovatele,

c) organizační a personální struktury provozovatele,

d) technického a technologického vybavení provozovatele,

e) stavebního řešení objektu nebo zařízení,

f) rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů,

g) hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace a jejího vývoje a z mimořádných událostí.

§ 3

Režimová opatření

Režimová opatření zahrnují vždy

a) vymezení části objektu nebo zařízení nebo území, kde se uplatňují požadavky fyzické ochrany objektu nebo zařízení,

b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků v pracovní a mimopracovní době, včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu na majetku nebo životním prostředí nebo ohrozit bezpečnost objektu nebo zařízení,

c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci,

d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich částí, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám,

e) způsob vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob její kontroly,

f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí a způsob jejich ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením,

g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu při mimořádných událostech,

h) režim manipulace s klíči, identifikačními kartami s magnetickou stopou nebo čipem a jinými prostředky užívanými pro ovládání zámkových mechanismů.

§ 4

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha zahrnuje vždy

a) způsob zabezpečení střežení objektu nebo zařízení (například smluvně bezpečnostními službami nebo vlastními zaměstnanci),

b) způsob provádění fyzické ostrahy (například na pevném stanovišti, obchůzkou nebo kombinovaným způsobem),

c) rozsah střežení objektu nebo zařízení (například celého objektu nebo zařízení nebo jeho části),

d) postup fyzické ostrahy v případě mimořádné události v objektu nebo zařízení.

§ 5

Technické prostředky

Technické prostředky zahrnují

a) mechanické zábranné prostředky, například oplocení, mříže, rolety, zámky v takovém rozsahu a s takovými technickými parametry, aby vytvořily systém zábran, které budou svou konstrukcí a mechanickou odolností splňovat bezpečnostní funkce stanovené českými technickými normami1),

b) poplachové systémy, například kamerové a přístupové systémy, elektrická požární signalizace, elektrické zabezpečovací systémy, systém přivolání pomoci, zařízení pro detekci nebezpečných plynů a par, zařízení omezující rozsah úniku nebezpečných látek, zvláštní technická opatření proti neoprávněné manipulaci, systém rychlé odstávky objektu nebo zařízení v takovém rozsahu, aby byla vytvořena ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a účinný zákrok v narušeném objektu nebo zařízení.

§ 6

Rozsah bezpečnostních opatření

Bezpečnostní opatření podle § 3 až 5 se v objektu nebo zařízení uskutečňují na základě výsledků analýzy možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty nebo zařízení v takovém rozsahu, aby byla zajištěna účinná ochrana objektu nebo zařízení před neoprávněnými činnostmi a před útokem.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Ministr:
Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například ČSN EN 1300, ČSN EN 1143, ČSN 16 5190, ČSN P ENV 1627.

Přesunout nahoru