Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.

Částka 78/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

243

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas" nahrazují slovy "působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas".

2. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu".

3. V § 51 odst. 3 se slova "na základě povolení ředitele věznice, který rozhodne, zda se jich spolu s odsouzenými zúčastní i zaměstnanec Vězeňské služby." nahrazují slovy "a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení, na základě povolení ředitele věznice, který rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby.".

4. V § 52 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení. Ředitel věznice rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby.".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. V § 52 odst. 6 se slova "v předchozím odstavci" nahrazují slovy "v odstavci 4".

6. V § 52 odst. 7 se slova "4 a 5" nahrazují slovy "4, 5 a 6".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Přesunout nahoru