Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 239/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Částka 77/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):


Čl. I

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "a lipana" zrušují.

2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3. V § 3 odst. 3 se slova "je tvořily překážky, popřípadě technická zařízení, jež znemožňují nebo omezují přirozenou migraci ryb" nahrazují slovy "byly v terénu zřetelné (například stavby, technická zařízení, přírodní útvary nebo jiné objekty)".

4. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "přesný" zrušuje.

5. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dohodnou-li se uživatelé rybářských revírů na společné platnosti vydávaných povolenek nebo v případě, kdy je osoba uživatelem více rybářských revírů, lze maximální počty vydávaných celoročních povolenek se společnou platností na více revírech sčítat.".

6. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vydávání celoročních povolenek lze plně nebo částečně nahradit vydáním krátkodobých povolenek přepočtem podle přílohy č. 3a.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 10 odst. 4 se za slovo "která" vkládají slova "je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo".

8. V § 10 se odstavec 5 a odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 10 odst. 5 se slova "Druhý a další" nahrazují slovem "Další", slova "může být vydán" se nahrazují slovy "se vydá" a slovo "dřívějším" se nahrazuje slovy "dříve vydaným".

10. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se

a) dříve vydaným rybářským lístkem,

b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,

c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo

d) rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.".

11. V § 11 odst. 2 písm. m) a odst. 3 písm. j) se slovo "Oncorhyncus" nahrazuje slovem "Oncorhynchus".

12. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 12

Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

[K § 13 odst. 11 písm. d) zákona]

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,

b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,

c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,

d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,

e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,

f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,

g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,

h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,

i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase4).

4) Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.".

13. V § 13 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "(Barbus meridionalis-petényi)" nahrazují slovy "(Barbus petenyi)".

14. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a) bolen dravý (Aspius aspius),

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),

c) sumec velký (Silurus glanis),

d) štika obecná (Esox lucius).".

15. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.".

16. V § 14 odst. 4 se věta první zrušuje a ve větě třetí se slovo "loďky" nahrazuje slovem "plavidla".

17. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a) lov na položenou nebo lov na plavanou,

b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,

c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo

d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.".

18. V § 16 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4.

19. V § 16 odst. 3 se slova "a lipan" zrušují, slova "v odstavci 5" se nahrazují slovy "v odstavci 2" a slova "a lipana nebo jejich kombinaci" se zrušují.

20. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova "v odstavcích 5 a 6" nahrazují slovy "v odstavcích 2 a 3".

21. V § 17 odst. 1 se v předvětí slova "ryb lososovitých a lipana" zrušují.

22. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.".

23. V § 17 se odstavce 2 a 3 a odstavce 5 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 3 až 5.

24. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.".

25. V § 17 odst. 3 se slova "a lipana nebo jejich kombinaci" zrušují.

26. V § 17 odst. 5 se slova "v odstavcích 8 a 9" nahrazují slovy "v odstavcích 3 a 4".

27. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Přepočet celoročních povolenek na krátkodobé povolenky

Jednu celoroční mimopstruhovou povolenku podle § 7 odst. 3, lze nahraditJednu celoroční povolenku pstruhovou podle § 7 odst. 3, lze nahradit
2 ks
povolenek mimopstruhových dvouměsíčních
2 ks
povolenek pstruhových dvouměsíčních
4 ks
povolenek mimopstruhových měsíčních
3 ks
povolenek pstruhových měsíčních
8 ks
povolenek mimopstruhových 14-ti denních
6 ks
povolenek pstruhových 14-ti denních
12 ks
povolenek mimopstruhových týdenních
8 ks
povolenek pstruhových týdenních
30 ks
povolenek mimopstruhových jednodenních nebo dvoudenních
14 ks
povolenek pstruhových jednodenních nebo dvoudenních

“.

28. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru.

I. Povolené způsoby lovu ryb na udici

A. Lov na položenou, lov na plavanou.

1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

B. Lov přívlačí.

1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lov na umělou mušku.

1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

D. Lov muškařením.

1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

E. Lov čeřínkováním.

1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

II. Povolené technické prostředky k lovu

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.“.

29. V příloze č. 12 se tabulka "Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství" nahrazuje tabulkou, která včetně nadpisu zní:

„Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství

Oděvní součásti
stejnokroje
zaměstnanců
orgánů státní
správy
rybářství
mužiženy
PovinnéSako, kalhoty, košile zelená s dlouhými rukávy, bundokošile zelená, vázanka zelená, ponožky zelené, polobotky hnědé, tříčtvrteční kabát zelený s vložkou, čepice zimní, klobouk zelený.Sako, sukně, košile zelená s dlouhými rukávy, bundokošile zelená, vázanka zelená, boty hnědé, ponožky zelené, tříčtvrteční kabát zelený s vložkou, čepice zimní, klobouk zelený.
PřípustnéKošile zelená s krátkými rukávy, košile bílá s krátkými nebo dlouhými rukávy, golfky zelené, bunda zelená, svetr zelený, šála zelená, pláštěnka zelená, kalhoty pracovní, boty pracovní, holínky gumové nebo gumofilcové, podkolenky, služební brašna.Kalhoty, blůza nebo košile zelená s krátkými rukávy, blůza nebo košile bílá s krátkými nebo dlouhými rukávy, golfky zelené, bunda zelená, svetr zelený, šála zelená, pláštěnka zelená, kalhoty pracovní, boty pracovní, holínky gumové nebo gumofilcové, podkolenky, služební brašna.

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 12, 14, 15, 17 až 26 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru