Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 238/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

Částka 77/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

238

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2006,

kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon):


§ 1

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle § 1 odst. 2 koncesního zákona

(1) Žádost územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona (dále jen "žadatel"), o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle § 1 odst. 2 koncesního zákona (dále jen "koncesní smlouva"), obsahuje vybrané náležitosti koncesní smlouvy včetně ekonomického rozboru jejich dopadů, a to:

a) vymezení předmětu koncesní smlouvy,

b) u koncesionáře nebo vybraného uchazeče (dále jen "koncesionář"), je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,

c) u koncesionáře, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firmu, místo podnikání, případně místo trvalého pobytu, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,

d) předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy,

e) předpokládaný příjem koncesionáře,

f) výši finančních závazků žadatele vyplývajících z koncesní smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků koncesionáře souvisejících s koncesní smlouvou žadatelem,

g) ostatní závazky žadatele vyplývající z realizace předmětu koncesní smlouvy,

h) práva žadatele vyplývající z realizace předmětu koncesní smlouvy,

i) výši plnění hrazených žadateli koncesionářem nebo jejich limity, pokud z koncesní smlouvy vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,

j) výši úhrad plynoucích koncesionáři přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud z koncesní smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob jejich určení,

k) dobu, na kterou se koncesní smlouva uzavírá,

l) popis rozložení rizik mezi zadavatele a koncesionáře,

m) stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba těchto aktiv vyplývá z koncesní smlouvy,

n) vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy,

o) způsob vypořádání závazků vyplývajících z koncesní smlouvy,

p) podmínky ukončení koncesní smlouvy a důsledky, které z ukončení koncesní smlouvy plynou pro žadatele.

(2) K žádosti územního samosprávného celku o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy se přikládá

a) rozhodnutí zastupitelstva územního samosprávného celku (dále jen "zastupitelstvo") o schválení koncesního projektu (§ 22 koncesního zákona), jde-li o významnou koncesní smlouvu,

b) poslední dva zastupitelstvem projednané a schválené závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření,

c) poslední zastupitelstvem schválený rozpočtový výhled1).

(3) K žádosti příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a k žádosti jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy se přikládá

a) rozhodnutí zastupitelstva o schválení koncesního projektu (§ 22 koncesního zákona), jde-li o významnou koncesní smlouvu,

b) řádná účetní závěrka sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko.

§ 2

Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko ke změně uzavřené koncesní smlouvy

(1) Žádost žadatele o předchozí stanovisko Ministerstva financí ke změně uzavřené koncesní smlouvy (dále jen "stanovisko ke změně") obsahuje návrh změny koncesní smlouvy a vyhodnocení jejího vlivu na vybrané náležitosti uzavřené koncesní smlouvy.

(2) K žádosti územního samosprávného celku o stanovisko ke změně se přikládá

a) rozhodnutí zastupitelstva o schválení uzavřené koncesní smlouvy,

b) uzavřená koncesní smlouva,

c) poslední dva zastupitelstvem projednané a schválené závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření,

d) poslední zastupitelstvem schválený rozpočtový výhled1).

(3) K žádosti příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a k žádosti jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona, o stanovisko ke změně se přikládá

a) rozhodnutí zastupitelstva o schválení uzavřené koncesní smlouvy,

b) uzavřená koncesní smlouva,

c) řádná účetní závěrka sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti o stanovisko ke změně.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru