Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon

Částka 73/2006
Platnost od 02.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217

VYHLÁŠKA

ze dne 15. května 2006,

kterou se provádí koncesní zákon

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon):


§ 1

Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy

Předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy tvoří předpokládaná hodnota výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy.

§ 2

Předpokládaný příjem koncesionáře

(1) Předpokládaným příjmem koncesionáře se rozumí součet předpokládaných příjmů koncesionáře z realizace předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy; při výpočtu předpokládaného příjmu koncesionáře se postupuje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Předpokládaný příjem koncesionáře se vyčísluje k počátku předpokládané platnosti koncesní smlouvy.

§ 3

Koncesní projekt

(1) Koncesní projekt obsahuje alespoň

a) identifikaci objektivních potřeb zadavatele, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit,

b) popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele, včetně jejich ekonomického posouzení, a doporučení varianty, která je pro zadavatele nejvýhodnější; dále obsahuje popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec,

c) analýzu způsobů realizace doporučené varianty.

(2) Analýza způsobů realizace doporučené varianty obsahuje alespoň dvě formy řešení s tím, že srovnává vždy výhodnost zajištění dané služby nebo provedení díla podle koncesního zákona se způsobem zajištění dané služby nebo provedení díla jinou formou. Srovnávané varianty musí být zpracovány ve shodném rozsahu a členění tak, aby byla zajištěna jejich plná vzájemná srovnatelnost. Pokud zajištění dané služby nebo provedení díla není vyjmuto z působnosti zákona o veřejných zakázkách1), je vždy jedna ze srovnávaných forem řešení veřejná zakázka.

(3) Z analýzy způsobů realizace doporučené varianty podle odstavce 2 musí být zřejmé předpokládané finanční toky jednotlivých forem řešení a zda je pro zajištění dané služby nebo provedení díla vhodné a ekonomicky výhodné pro zadavatele postupovat podle koncesního zákona.

§ 4

Dojde-li na základě analýzy způsobů realizace doporučené varianty podle § 3 odst. 2 a 3 k doporučení řešení podle koncesního zákona, koncesní projekt dále obsahuje alespoň

a) podrobný popis služby poskytované koncesionářem a předpokládaný způsob jejího poskytování nebo i podrobný popis díla prováděného koncesionářem a předpokládaný způsob jeho provádění,

b) předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu koncesní smlouvy,

c) součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy; při výpočtu této částky se postupuje obdobně jako při výpočtu předpokládaného příjmu koncesionáře podle § 2,

d) vymezení způsobu nakládání s majetkem zadavatele, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy,

e) předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy,

f) předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků koncesionáře,

g) zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti koncesní smlouvy,

h) předpokládaný časový harmonogram koncesního řízení.

§ 5

Vzory formulářů

(1) Pro uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení, s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby, použije zadavatel vzor formuláře uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pro zápis koncesní smlouvy do rejstříku koncesních smluv použije zadavatel vzor formuláře uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Martínek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 217/2006 Sb.

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM KONCESIONÁŘE

Pro účely této vyhlášky se pro výpočet současné hodnoty použije roční reálná diskontní sazba ve výši 3% (r). Pro účely této vyhlášky se „n“ rozumí jednotlivé roky předpokládané platnosti koncesní smlouvy a „T“ poslední rok předpokládané platnosti koncesní smlouvy.

Předpokládaný příiem koncesionáře

Rok předpokládané
platnosti koncesní
smlouvy
Předpokládaný příjem
koncesionáře v daném roce
(v tisících Kč)
Diskontní koeficient
1/(1+r)^n
Současná hodnota
předpokládaného příjmu
koncesionáře v daném
roce (v tisících Kč)
(n) a. b. a.* b.
1 0,9709
2 0,9426
3 0,9151
4 0,8885
5 0,8626
6 0,8375
7 0,8131
8 0,7894
9 0,7664
10 0,7441
11 0,7224
12 0,7014
13 0,6810
14 0,6611
15 0,6419
16 0,6232
17 0,6050
18 0,5874
19 0,5703
20 0,5537
21 0,5375
22 0,5219
23 0,5067
24 0,4919
25 0,4776
26 0,4637
27 0,4502
28 0,4371
29 0,4243
30 0,4120
... dopočet dle 1/(1+r)^n
Předpokládaný příjem koncesionáře (v tisících Kč celkem): Σ

Veškeré příjmy se uvádějí v reálné hodnotě (tj. v cenové úrovni roku předpokládané platnosti koncesní smlouvy, bez úpravy o inflaci v jednotlivých letech) bez daně z přidané hodnoty.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 217/2006 Sb.

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 217/2006 Sb.

Zápis koncesní smlouvy do rejstříku koncesních smluv

Zápis koncesní smlouvy do rejstříku koncesních smluv

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přesunout nahoru