Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

Částka 69/2006
Platnost od 18.05.2006
Účinnost od 18.05.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

"(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1b) (dále jen "výrobky určené pro styk s potravinami").

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné předpisy Evropských společenství promítnuty.

1a) Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin.
Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/10/EHS z 15. března 1993, která se týká materiálů a předmětů vyrobených z fólie z regenerované celulózy určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z eleastomerů nebo pryže.
Směrnice Komise 93/111/ES ze dne 10. prosince 1993, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů.
Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 93/10/EHS, která se týká materiálů a výrobků vyrobených z fólie z regenerované celulózy (celofánu) a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.

1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.".

2. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"(6) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek

a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,

b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,

c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty, musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c).

1c) Nařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.".

3. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují

a) monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě

1. povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry,

2. epoxidových pryskyřic,

3. lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost,

4. tiskařských barev, nebo

b) barviva,

c) rozpouštědla.".

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 11a

(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako přídatné látky do potravin nebo jako látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů3), nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin

a) v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách,

b) v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější,

c) v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb. a vyhlášky č. 431/2005 Sb.
Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.".

6. V § 13 odstavec 9 zní:

"(9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.".

7. V § 23 odstavec 5 zní:

"(5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva.".

8. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy

a) bez povrchové úpravy,

b) s povrchovou úpravou na bázi celulózy,

c) s povrchovou úpravou z plastu.".

9. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

(1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14.".

10. Příloha č. 2 se zrušuje.

11. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty

1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;

1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulové látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;

1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;

1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;

1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).

Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.

2. V seznamu nejsou zahrnuty soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku a zinku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů, ačkoliv jsou rovněž povoleny. Název „soli" je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). V takový případech se termínem „soli" rozumějí soli „hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné".

3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:

a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:

- nečistoty v použitých látkách;

- reakční meziprodukty;

- produkty rozkladu;

b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulové látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu;

c) směsi povolených látek;

d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);

e) barviva;

f) rozpouštědla.

Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1.

4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.

5. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.

6. Seznam obsahuje následující informace:

- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;

- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service);

- sloupec 3 (Název): chemický název;

- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat

- specifický migrační limit (SML),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),

- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,

- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.

7. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.

8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí CAS podle registru CAS.

9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:

DL = mez stanovitelnosti analytické metody;

FP = konečný materiál nebo výrobek;

NCO = isokyanatany;

ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 vyhlášky.

QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm plochy ve styku s potravinami.

QMA (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1.

SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1.

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
10030000514-10-3abietová kyselina 
10060000075-07-0acetaldehydSML (T) = 6 mg/kg (2)
10090000064-19-7octová kyselina 
10120000108-05-4vinyl-acetátSML = 12 mg/kg
10150000108-24-7acetanhydrid 
10210000074-86-2acetylen 
10599/90A061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630000079-06-1akrylamidSML = ND (DL = 0,01mg/kg)
10660015214-89-82-akrylamido-2- methylpropansulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
10690000079-10-7akrylová kyselina 
10750002495-35-4benzyl-akrylát 
10780000141-32-2n-butyl-akrylát 
10810002998-08-5sek-butyl-akrylát 
10840001663-39-4terc-butyl-akrylát 
11000050976-02-8dicyklopentadienyl-akrylátQMA - 0,05 mg/6 dm2
11245002156-97-0dodecyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg (1)
11470000140-88-5ethyl-akrylát 
11510000818-61-1hydroxyethyl-akrylátviz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530000999-61-12-hydroxypropyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
1159000106-63-8isobutyl-akrylát 
11680000689-12-3isopropyl-akrylát 
11710000096-33-3methyl-akrylát 
11830000818-61-1monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem 
11890002499-59-4n-oktyl-akrylát 
11980000925-60-0propyl-akrylát 
12100000107-13-1akrylonitrilSML = ND
(DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130000124-04-9adipová kyselina 
12265004074-90-2divinyl-adipátQM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280002035-75-8adipanhydrid 
12310-albumin 
12340-albumin koagulovaný formaldehydem 
12375-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22) 
12670002855-13-21-amino-3 aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanSML = 6mg/kg
12761000693-57-212-aminododekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
1276300141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
1276584434-12-8N-(2-aminoethyl)-β-alanin, sodná sůlSML - 0,05 mg/kg
12788002432-99-711-aminoundekanová kyselinaSML = 5mg/kg
12789007664-41-7amoniak 
12820000123-99-9azelaová kyselina nonandiová kyselina 
12970004196-95-6azelanhydrid 
anhydrit nonandiové kyseliny 
13000001477-55-01,3-benzendimethanaminSML = 0,05 mg/kg
1,3-bis(aminomethyl)benzen 
13060004422-95-1trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyselinyQMA =0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako 1,3,5-
benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)benzentrikarboxylová kyselina)
13075000091-76-9benzoguanaminviz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin
13090000065-85-0benzoová kyselina 
13150000100-51-6benzylalkohol 
13180000498-66-8bicyklo[2.2.1]hept-2en, (= norbornen)SML = 0,05 mg/kg
13210001761-71-3bis(4-aminocyklohexyl)methanSML = 0,05 mg/kg
13323000102-40-91,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzenSML = 0,05 mg/kg
13326000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)etherviz diethylenglykol
13380000077-99-62,2-bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-viz 1,1,1-trimethylolpropan
13390000105-08-81.3- diol 1.4- bis(hydroxymethyl)cyklohexan 
1339504767-03-72,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
13480000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan 4,4'-(propan-2,2-diyl)difenol bisfenol ASML (T) = 0,6 mg/kg (28)
13510001675-54-32,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE);
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Podle požadavků Nařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18.listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
13530038103-06-92,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)SML = 0,05 mg/kg
13550000110-98-5bis(hydroxypropyl)etherviz dipropylenglykol
13560005124-30-1bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanviz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600047465-97-43,3-bis(3 -methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-onSML = 1,8 mg/kg
13607000080-05-7bisfenol Aviz. 13480 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan
13610001675-54-3bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BADGE)viz. 13510 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614038103-06-9bisfenol A bis(ftalanhydrid)viz.13530
1361700080-09-1bisfenol Sviz. 4,4'- dihydroxydifenylsulfon
13620010043-35-3kyselina boritáSML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu
13630000106-99-0butadienQM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690000107-88-0butan-1,3-diol 
13720000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780002425-79-81,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether;
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan
QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
1381000505-65-7butan-1,4-diolformal; 1,3-dioxepanQMA = 0,05 mg/6 dm2
13840000071-36-3butan-1-ol 
13870000106-98-9but-1-en 
13900000107-01-7but-2-en 
1393200598-32-3but-3-en-2-olQMA = ND
(DL=0,02mg/6dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020000098-54-44-terc-butylfenolSML = 0,05 mg/kg
14110000123-72-8butyraldehyd; butanaldehyd 
14140000107-92-6máselná kyselina; butanová kyselina 
14170000106-31-0anhydrid máselné kyseliny; butananhydrid 
14200000105-60-2kaprolaktam; hexano-6-laktamSML(T)= 15 mg/kg (5)
14230002123-24-2kaprolaktam, sodná sůl; hexano-6-laktam, sodná sůlSML(T)= 15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolaktam)
14320000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
14350000630-08-0oxid uhelnatý 
14380000075-44-5karbonylchloridQM = 1 mg/kg v FP
14411008001-79-4ricínový olej 
14500009004-34-6celulóza 
14530007782-50-5chlor 
14570000106-89-81-chlor-2,3-epoxypropanviz epichlorhydrin
14650000079-38-9chlortrifluorethenQMA = 0,05 mg/kg
14680000077-92-9citrónová kyselina 
14710000108-39-4m-kresol 
14740000095-48-7o-kresol 
1477000106-44-5p-kresol 
14800003724-65-0krotonová kyselina;
(E)-but-2-enová kyselina
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
14841000599-64-44-(1-fenyl-1-methylethyl)fenol 4-cumylphenolSML = 0,05 mg/kg
14880000105-08-81,4-cyklohexandimethanolviz 1,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950003173-53-3cyklohexyl-isokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
1503000931-88-4cyklooktenSML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu A
15070001647-16-1deka-l,9-dienSML = 0,05 mg/kg
15095000334-48-5dekanová kyselina 
15100000112-30-1děkan-1-ol 
15130000872-05-9dec-1-enSML = 0,05 mg/kg
15250000110-60-11,4-diaminobutan 
15272000107-15-31,2-diaminoethanviz ethylendiamin
15274000124-09-41,6-diaminohexanviz hexamethylendiamin
15310000091-76-92,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
QMA = 5 mg/6 dm2
15565000106-46-71,4-dichlorbenzenSML = 12 mg/kg
1561000080-07-94,4'-dichlordifenylsulfonSML = 0,05 mg/kg
15700005124-30-1dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát; bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan; 4,4'-methylendicyklohexyldiisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
15760000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
15790000111-40-0diethylentriaminSML= 5 mg/kg
15820000345-92-64,4'-difluorbenzofenonSML = 0,05 mg/kg
15880000120-80-91,2-dihydroxybenzen; benzen-1,2-diolSML = 6 mg/kg
15910000108-46-31,3-dihydroxybenzen; benzen-1,3-diolSML - 2,4 mg/kg
15940000123-31-91,4-dihydroxybenzen; benzen-1,4-diolSML = 0,6 mg/kg
15970000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
16000000092-88-64,4'-dihydroxydifenylSML = 6 mg/kg
1609000080-09-14,4'-dihydroxydifenylsulfon; 4,4'-sulfonyldifenolSML = 0,05 mg/kg
16150000108-01-02-(dimethylamino)ethanolSML = 18 mg/kg
16210006864-37-53,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan;
4,4'-methyl enbis(2-methylcyklohexan-1-amin)
SML = 0,05 mg/kg (32)
Pouze pro použití v polyamidech
16240000091-97-43,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl;
4,4'methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát;
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16360000576-26-12,6-dimethylfenolSML = 0,05 mg/kg
1639000126-30-72,2-dimethylpropan-1,3-diol; neopentylglykolSML = 0,05 mg/kg
16450000646-06-01,3-dioxolanSML = 0,05 mg/kg
16480000126-58-9dipentaerythritol 
16540000102-09-0difenyl-karbonátSML = 0,05 mg/kg
16570004128-73-8difenylether-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16600005873-54-1difenylmethan-2,4'-diisokyanátQM(T)=lmg/kgvFP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16630000101-68-8difenylmethan-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16650000127-63-9difenylsulfonSML (T) = 3 mg/kg (25)
16660000110-98-5dipropylenglykol 
16690001321-74-0divinylbenzenQMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
16694013811-50-2N,N'-divinylimidazolidin-2-onQM = 5 mg/kg v FP
16697000693-23-2dodekandiová kyselina 
16704000112-41-4dodec-1-enSML = 0,05 mg/kg
16750000106-89-8epichlorhydrinQM = 1 mg/kg v FP
16780000064-17-5ethanol 
16950000074-85-1ethylen; ethen 
16960000107-15-3ethylendiaminSML - 12 mg/kg
16990000107-21-1ethan-1,2-diol; ethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
17005000151-56-4ethyleniminSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020000075-21-8ethylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
17050000104-76-72-ethylhexan-1-olSML = 30 mg/kg
17110016219-75-35-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-enQMA 0,05 mg/6 dm2 Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg
17160000097-53-0eugenol; 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol)SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
17170061788-47-4mastné kyseliny, kokos 
17200068308-53-2mastné kyseliny, sója 
17230061790-12-3mastné kyseliny, tálový olej 
17260000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
17290000110-17-8fumarová kyselina 
17530000050-99-7glukóza 
18010000110-94-1glutarová kyselina 
18070000108-55-4glutaranhydrid 
18100000056-81-5glycerol 
18220068564-88-5N-heptylaminoundekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg (1)
18250000115-28-6hexachlorendomethylentetrahydro-ftalová kyselina; 1,4,5,6,7,7- hexachlorbicyklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselinaSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280000115-27-5hexachlorendomethylentetrahydro-ftalanhydrid; anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo [2.2.1]hept- 5-en-2,3-dikarboxylové kyselinySML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310036653-82-4hexadekan-1-ol 
18430000116-15-4hexafluorpropylenSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460000124-09-4hexamethylendiaminSML = 2,4 mg/kg
18640000822-06-0hexamethylendiisokyanát; hexan-1,6-diyldiisokyanát; 1,6-diisokyanatohexanQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
18670000100-97-0hexamethylentetraminSML(T)=15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
18700000629-11-8hexan-1,6-diolSML = 0,05 mg/kg
18820000592-41-6hex-1-enSML - 3 mg/kg
18867000123-31-9hydrochinon; benzen-1,4-diolviz 1,4-dihydroxybenzen
18880000099-96-7p-hydroxybenzoová kyselina; 4-hydroxybenzoová kyselina 
18896001679-51-24-(hydroxymethyl)cyklohex-1-enSML = 0,05 mg/kg
18897016712-64-46-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
18898000103-90-2N-(4-hydroxyfenyl)acetamidSML = 0,05 mg/kg
19000000115-11-7isobuten 
19060000109-53-5isobutyl(vinyl)etherQM = 5 mg/kg v FP
1911004098-71-9[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanátQM(T) 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)) (26)
19150000121-91-51,3-benzendikarboxylová kyselina; isoftalová kyselinaSML = 5 mg/kg
19210001459-93-4dimethyl-isoftalátSML = 0,05 mg/kg
1924300078-79-5isoprenviz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270000097-65-4itakonová kyselina; prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina 
19460000050-21-5mléčná kyselina 
19470000143-07-7laurová kyselina; dodekanová kyselina 
19480002146-71-6vinyl-laurát; vinyl-dodekanoát 
1949000947-04-6laurolaktam; dodekano-12-laktamSML - 5 mg/kg
19510011132-73-3lignocelulóza 
19540000110-16-7maleinová kyselina; (Z)-butendiová kyselinaSML(T) = 30 mg/kg (4)
19960000108-31-6maleinanhydridSML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975000108-78-1melamin; 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminviz. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
19990000079-39-0methakrylamidSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020000079-41-4methakrylová kyselina 
20050000096-05-9allyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
20080002495-37-6benzyl-methakrylát 
20110000097-88-1butyl-methakrylát 
20140002998-18-7sek-butyl-methakrylát 
20170000585-07-9terc-butyl-methakrylát 
2026000101-43-9cyklohexyl-methakrylátSML - 0,05 mg/kg
2041002082-81-7diester kyseliny methakrylové s butan- 1,4-diolemSML = 0,05 mg/kg
20440000097-90-5diester methakrylové kyseliny s ethylenglykolemSML - 0,05 mg/kg
20530002867-47-22-(dimethylamino)ethyl-methakrylátSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2059000106-91-22,3-epoxypropyl-methakrylátQMA = 0,02mg/6 dm2
20890000097-63-2ethyl-methakrylát 
21010000097-86-9isobutyl-methakrylát 
21100004655-34-9isopropyl-methakrylát 
21130000080-62-6methyl-methakrylát 
21190000868-77-9monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem 
21280002177-70-0fenyl-methakrylát 
21340002210-28-8propyl-methakrylát 
21400054276-35-6sulfopropyl-methakrylátQMA 0,05 mg/6 dm2
21460000760-93-0methakrylanhydrid 
21490000126-98-7methakrylnitrilSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2152001561-92-8natrium-methallylsulfonátSML - 5 mg/kg
21550000067-56-1methanol 
2164000078-79-52-methylbuta-1,3-dienQM = 1 mg/kg v FP nebo SML = ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730000563-45-13-methylbut-1-enQMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765106246-33-74,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)QMA 0,05 mg/6 dm2
2182100505-65-71,4-(methylendioxy)butanviz.butan-1,4-diolformal
21940000924-42-5N-methylolakrylamidSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
22150000691-37-24-(methyl)pent-1-enSML = 0,05 mg/kg
22331025513-64-8směs(35-45 %hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) l,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanuQMA = 5 mg/6 dm2
22332028679-16-5směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátuQM(T) 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22350000544-63-8myristová kyselina; tetradekanová kyselina 
2236001141-38-4naftalen-2,6-dikarboxylová kyselinaSML = 5 mg/kg
22390000840-65-3dimethyl-2,6-naftalendikarboxylátSML = 0,05 mg/kg
22420003173-72-61,5-naftalen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
2243700126-30-7neopentylglykolviz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
22450009004-70-0nitrocelulóza 
22480000143-08-8nonan-1-ol 
22550000498-66-8norbomenViz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570000112-96-9oktadecylisokyanát; 1-isokyanatooktadekanQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22600000111-87-5oktan-1-ol 
22660000111-66-0okt-1-enSML = 15 mg/kg
22763000112-80-1olejová kyselina 
22775000144-62-7šťavelová kyselinaSML (T) = 6 mg/kg (29)
2277807456-68-04,4'-oxybis(benzensulfonylazid)QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780000057-10-3palmitová kyselina; hexadekanová kyselina 
22840000115-77-5pentaerythritol 
22870000071-41-0pentan-1-ol 
2290000109-67-1pent-1-enSML = 5 mg/kg
22937001623-05-8perfluorpropyl(perfluorvinyl)etherSML = 0,05 mg/kg
22960000108-95-2fenol 
23050000108-45-21,3-fenylendiaminSML = ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
23070000102-39-6(1,3-fenylendioxy)dioctová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
23155000075-44-5fosgenviz karbonylchlorid
23170007664-38-2kyselina fosforečná 
23175000122-52-1triethyl-fosfitQM = ND (DL = 1 mg/kg vFP)
23187-fialová kyselinaviz tereftalová kyselina
23200000088-99-3o-ftalová kyselina 
23230000131-17-9diallyl-ftalátSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380000085-44-9ftalanhydrid 
23470000080-56-8alfa-pinen 
23500000127-91-3beta-pinen 
23547009016-00-6 063148-62-9polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
23590025322-68-3polyethylenglykol 
23650025322-69-4polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400) 
23651025322-69-4polypropylenglykol 
23740000057-55-6propan-1,2-diol 
23770000504-63-2propan-1,3-diolSML 0,05 mg/kg
23800000071-23-8propan-1-ol 
23830000067-63-0propan-2-ol 
23860000123-38-6propionaldehyd; propanaldehyd 
23890000079-09-4propionová kyselina 
23920000105-38-4vinyl-propanoátSML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950000123-62-6propionanhydrid 
23980000115-07-1propylen; propen 
24010000075-56-9propylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
24051000120-80-9pyrokatechol; benzen-1,2-diolviz 1,2-dihydroxybenzen
24057000089-32-7pyromellitanhydridSML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromellitová kyselina)
24070073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 
24072000108-46-3resorcinolviz 1,3-dihydroxybenzen
24073000101-90-6resorcinol(diglycidyl)etherQMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100008050-09-7kalafuna 
24130008050-09-7kalafunová pryskyřiceviz. kalafuna
24160008052-10-6kalaflinový talový olej 
24190009014-63-5kalafunové dřevo 
24250009006-04-6kaučuk, přírodní 
24270000069-72-7salicylová kyselina; 2-hydroxybenzoová kyselina 
24280000111-20-6sebaková kyselina; dodekandiová kyselina 
24430002561-88-8sebakanhydrid; anhydrid dekandiové kyseliny 
24475001313-82-2sulfid sodný 
24490000050-70-4sorbitol 
24520008001-22-7sojový olej 
24540009005-25-8škrob, potravinářský 
24550000057-11-4stearová kyselina; oktadekanová kyselina 
24610000100-42-5styren 
24760026914-43-2styrensulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
24820000110-15-6jantarová kyselina 
24850000108-30-5anhydrid jantarové kyseliny 
24880000057-50-1sacharóza 
24887006362-79-45-sulfoisoftalová kyselina, monosodná sůlSML = 5 mg/kg
24888003965-55-7dimethylester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná sůlSML = 0,05 mg/kg
24910000100-21-0tereftalová kyselinaSML = 7,5 mg/kg
24940000100-20-9dichlorid tereftalové kyselinySML(T) =7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970000120-61-6dimethyl-tereftalát 
25080001120-36-1tetradec-1-enSML = 0,05 mg/kg
25090000112-60-7tetraethylenglykol 
25120000116-14-3tetrafluorethylenSML=0,05 mg/kg
25150000109-99-9tetrahydrofuranSML = 0,6 mg/kg
25180000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin 
25210000584-84-92,4-toluen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25240000091-08-72,6-toluen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25270026747-90-02,4-toluen-diisokyanát, dimerQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25360-2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetátQM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
25380-vinyl-trialkyl(C7-C 17)acetáty (= vinyl-versatáty)QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385000102-70-5triallylaminV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
25420000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
2545026896-48-0tricyklodekandimethanolSML = 0,05 mg/kg
25510000112-27-6triethylenglykol 
25600000077-99-61,1,1-trimethylolpropan; 2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
25840003290-92-42,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
2590000110-88-3trioxanSML = 0,05 mg/kg
25910024800-44-0tripropylenglykol 
25927027955-94-81,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanQM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech
25960000057-13-6močovina 
26050000075-01-4vinylchloridviz. požadavky této vyhlášky
26110000075-35-4vinylidenchloridQM - 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140000075-38-7vinyliden-fluoridSML = 5 mg/kg
26155001072-63-51-vinylimidazolQM = 5 mg/kg v FP
26170003195-78-6N-vinyl-N-methylacetamidQM = 2mg/kg v FP
26320002768-02-7vinyltrimethoxysilanQM = 5 mg/kg v FP
26360007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu

ODDÍL B

SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
11500000103-11-72-ethylhexyl-akrylát 
1305000528-44-91,2,4-benzentrikarboxylová kyselinaviz trimellitová kyselina
14260000502-44-3kaprolakton; hexano-6-lakton 
1573000077-73-6dicyklopentadien 
18370000592-45-0hexa-1,4-dien 
2137010595-80-92-sulfoethyl-methakrylát 
2197000923-02-4N-methylolmethakrylamid 
2221000098-83-9alfa-methylstyren 
25540000528-44-9trimellitová kyselinaQM(T) = 5 mg/kg v FP
25550000552-30-7trimellitanhydridQM(T) = 5 mg/kg v FP (vyjádřeno jako trimellitová kyselina)
26230000088-12-0vinylpyrrolidon 

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
30000000064-19-7octová kyselina 
30045000123-86-4butyl-acetát 
30080004180-12-5kyselina octová, měďná sůlSML(T)= 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
30140000141-78-6ethyl-acetát 
30280000108-24-7acetanhydrid 
30295000067-64-1aceton 
30370-acetyloctová kyselina, soli 
30400-acetylované glyceridy 
30610-C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě) 
30612-syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy 
30960-estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem 
31328-mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů 
31530123968-25-22,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylátSML = 5 mg/kg
31730000124-04-9adipová kyselina 
33120-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24) 
33350009005-32-7alginová kyselina 
33801-n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
34240-estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenolySML = 6 mg/kg
34281-alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů 
34475-hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát 
34480-hliníková vlákna, vločky a prášky 
34560021645-51-2hydroxid hlinitý 
34690011097-59-9hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý 
34720001344-28-1oxid hlinitý 
34850143925-92-2oxidované dialkylminy technicky hydrogenovanéQM = pouze pro použití:
a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3;
b) v PET v množství do 0,25% (hmot), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.
34895000088-68-62-aminobenzamidSML = 0,05 mg/kg Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou vodou a nápoji.
35120013560-49-1thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny 
3516006642-31-56-amino-1,3-dimethyluracilSML = 5 mg/kg
3517000141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
3528400111-41-1N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diaminSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320007664-41-7amoniak 
35440012124-97-9bromid amonný 
35600001336-21-6hydroxid amonný 
35840000506-30-9arachidová kyselina 
35845007771-44-0arachidonová kyselina 
36000000050-81-7askorbová kyselina 
36080000137-66-6askorbyl-palmitát; askorbyl-hexadekanoát 
36160010605-09-1askorbyl-stearát 
36840012007-55-5tetraboritan barnatýSML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako barium) SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
36880008012-89-3včelí vosk 
36960003061-75-4behenamid 
37040000112-85-6behenová kyselina 
37280001302-78-9bentonit 
37360000100-52-7benzaldehydV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
37600000065-85-0benzoová kyselina 
37680000136-60-7butyl-benzoát 
37840000093-89-0ethyl-benzoát 
38080000093-58-3methyl-benzoát 
38160002315-68-6propyl-benzoát 
38320005242-49-94-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenuV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy.
38510136504-96-61,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinemSML = 5 mg/kg
38515001533-45-54,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbenSML = 0,05 mg/kg (1)
38810080693-00-13,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro [5.5]undekan
(bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerythhhritol-difosfít)
SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
38840154862-43-8bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerythritoldifosfítSML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38879135861-56-2bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol 
38950079072-96-1bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol 
39200006200-40-4bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chloridSML =1,8 mg/kg
39680000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanSML(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815182121-12-69,9-bis(methoxymethyl)fluorenQMA = 0,05 mg/6 dm2
39890087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
bis(methylbenzyliden)sorbitol 
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexanSML = 0,05 mg/kg
40120068951-50-8bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl fosfonát; [(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyethylen)]SML = 0,6 mg/kg
40320010043-35-3kyselina boritáSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
40400010043-11-5nitrid bóru 
40570000106-97-8butan 
40580000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
41040005743-36-2kalcium-butyrát 
4112010043-52-4chlorid vápenatý 
41280001305-62-0hydroxid vápenatý 
41520001305-78-8oxid vápenatý 
41600012004-14-7 037293-22-4sulfohlinitan vápenatý 
41680000076-22-2kafrV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
41760008006-44-8vosk kandelilla 
4184000105-60-2kaprolaktamSML(T) =15 mg/kg (5)
41960000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
42160000124-38-9oxid uhličitý 
42320007492-68-4uhličitan měďnatýSML(T) = 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
42500-kyselina uhličitá, soli 
42640009000-11-7karboxymethylcelulóza 
42720008015-86-9karnaubský vosk 
42800009000-71-9kasein 
42880008001-79-4ricínový olej 
42960064147-40-6ricínový olej, bezvodý 
43200-ricínový olej, mono- a diglyceridy 
43280009004-34-6celulosa 
43300009004-36-8acetát-butyrát celulosy 
43360068442-85-3celulosa, regenerovaná 
43440008001-75-0ceresin 
43515-chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového olejeQMA = 0,9 mg/6 dm2
44160000077-92-9citrónová kyselina 
44640000077-93-0methyl-citrát 
45195007787-70-4bromid měďnýSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
45200001335-23-5jodid měďnýSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
SML(T)=lmg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
45280-bavlněná vlákna 
45450068610-51-5produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem;
p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer
SML = 5 mg/kg
45560014464-46-1kristobalit 
45600003724-65-0kyselina krotonová; (E)-but-2-enová kyselinaQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
45640005232-99-5ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát; ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenyl-akrylovéSML - 0,05 mg/kg
45760000108-91-8cyklohexylamin 
45920009000-16-2dammar 
45940000334-48-5n-dekanová kyselina 
46070010016-20-3alfa-dextrin 
46080007585-39-9beta-dextrin 
46375061790-53-2křemelina 
46380068855-54-9křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny 
46480032647-67-9dibenzyliden-sorbitol 
46700-5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3- dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující:SML = 5 mg/kg
a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), a
b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofiiran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %),
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenolQMA = 4,8 mg/6 dm2
46790004221-80-12,4-di-terobutylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46800067845-93-6hexadecylester 3,5-di-terobutyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46870003135-18-0dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny 
46880065140-91-2monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůlSML - 6 mg/kg
4721026427-07-6dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymerV souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
47440000461-58-5dikyanodiamid 
4754027458-90-8di-terc-dodecyl-disulfidSML = 0,05 mg/kg
47680000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T)=30 mg/kg (3)
48460000075-37-61,1-difluorethan 
4862000123-31-91,4-dihydroxybenzenSML = 0,6 mg/kg
4872000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenolSML = 1 mg/kg
49540000067-68-5dimethylsulfoxid 
51200000126-58-9dipentaerythritol 
51700147315-50-22-(4,6-difenyl-l,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)fenolSML = 0,05 mg/kg)
51760025265-71-8 000110-98-5dipropylenglykol 
52640016389-88-1dolomit 
5264510436-08-5cis-11-eikosenamid 
52720000112-84-5erukamid 
52730000112-86-7eruková kyselina 
52800000064-17-5ethanol 
53270037205-99-5ethylkarboxymethylcelulóza 
53280009004-57-3ethylcelulóza 
53360000110-31-6N,N'-ethylenbis(oleamid) 
53440005518-18-3N,N'-ethylenbis(palmitamid) 
53520000110-30-5N,N'-ethylenbis(stearamid) 
53600000060-00-4ethylendiamintetraoctová kyselina 
53610054453-03-1ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůlSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
53650000107-21-1ethan-1,2-diol (ethylenglykol)SML(T)=30 mg/kg (3)
54005005136-44-7ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid 
54260009004-58-4ethylhydroxyethylcelulóza 
54270-ethylhydroxymethylcelulóza 
54280-ethylhydroxypropylcelulóza 
54300118337-09-02,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)fluorfosfonitSML = 6 mg/kg
54450-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin 
54480-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované 
54930025359-91-5formaldehyd-1-naftol, kopolymer; poly(1-hydroxynaftylmethan)]SML = 0,05 mg/kg
55040000064-18-6mravenčí kyselina 
55120000110-17-8fumarová kyselina 
55190029204-02-2gadoleová kyselina 
55440009000-70-8želatina 
55520-skleněná vlákna 
55600-skleněné mikrokuličky 
55680000110-94-1glutarová kyselina 
55920000056-81-5glycerol 
56020099880-64-5glycerol-dibehenát; glycerol-didokosonoát 
56360-estery glycerolu s kyselinou octovou 
56486-estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18) 
56487-estery glycerolu s kyselinou máselnou 
56490-estery glycerolu s kyselinou erukovou 
56495-estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou 
56500-estery glycerolu s kyselinou laurovou 
56510-estery glycerolu s kyselinou linolovou 
56520-estery glycerolu s kyselinou myristovou 
56535-estery glycerolu s kyselinou nonanovou 
56540-estery glycerolu s kyselinou olejovou 
56550-estery glycerolu s kyselinou palmitovou 
56570-estery glycerolu s kyselinou propionovou 
56580-estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou 
56585-estery glycerolu se kyselinou stearovou 
56610030233-64-8monobehenát glycerolu 
56720026402-23-3monohexanoát glycerolu 
56800030899-62-8monolaurát-diacetát glycerolu 
56880026402-26-6monooktanoát glycerolu 
57040-ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57120-ester monooleátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57200-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57280-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57600-ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57680-ester monostearátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57800018641-57-1glycerol-tri(dokosanoát) 
57920000620-67-7triheptanoát glycerolu 
58300-glycin, soli 
58320007782-42-5grafit 
58400009000-30-0guarová pryskyřice 
58480009000-01-5arabská guma 
58720000111-14-8heptanová kyselina 
59280000100-97-0hexamethyletetraamin;
1,3,5,7-tetraazaadamantan
SML (T)= 15 mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
59360000142-62-1hexanová kyselina 
59760019569-21-2huntit 
59990007647-01-0kyselina chlorovodíková 
60030012072-90-1hydromagnesit 
60080012304-65-3hydrotalkit 
60160000120-47-8ethyl-4-hydroxybenzoát 
60180004191-73-5isopropyl-4-hydroxybenzoát 
60200000099-76-3methyl-4-hydroxybenzoát 
60240000094-13-3propyl-4-hydroxybenzoát 
60480003864-99-12-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T)=30mg/kg (19)
60560009004-62-0hydroxyethylcelulóza 
60880009032-42-2hydroxyethylmethylcelulóza 
61120009005-27-0hydroxyethylový škrob 
61390037353-59-6hydroxymethylcelulóza 
61680009004-64-2hydroxypropylcelulóza 
61800009049-76-7hydroxypropylový škrob 
61840000106-14-912-hydroxystearová kyselina 
62140006303-21-5kyselina fosforná 
62240001332-37-2oxid železa 
62450000078-78-4isopentan 
62640008001-39-6japonský vosk 
62720001332-58-7kaolin 
62800-kaolin, kalcinovaný 
62960000050-21-5mléčná kyselina 
63040000138-22-7butyl-laktát 
63280000143-07-7laurová kyselina 
63760008002-43-5lecithin 
63840000123-76-2levulová kyselina 
63920000557-59-5lignocerová kyselina 
64015000060-33-3linolová kyselina 
64150028290-79-1linolenová kyselina 
64500-lysin, soli 
64640001309-42-8hydroxid horečnatý 
64720001309-48-4oxid horečnatý 
6480000110-16-7maleinová kyselinaSML(T)=30mg/kg (4)
65020006915-15-7jablečná kyselina 
65040000141-82-2malonová kyselina 
65520000087-78-5mannitol 
6592066822-60-4natrium-[N-methakiyloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery 
66200037206-01-2methylkarboxymethylcelulóza 
66240009004-67-5methylcelulóza 
66560004066-02-82,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580000077-62-32,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]SML(T) = 3 mg/kg (6)
66640009004-59-5methylethylcelulóza 
66695-methylhydroxymethylcelulóza 
66700009004-65-3methylhydroxypropylcelulóza 
66755002682-20-42-methyl-4-isothiazolin-3-onSML=ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
67120012001-26-2slída 
67180-směs (50 % hmot.) n-decyl-n-oktyl-ftalátu, (25 % hmot.) di-a-decyl-ftalátu a (25 % hmot.) di-n-oktyl-ftalátuSML = 5 mg/kg (1)
67200001317-33-5sulfid molybdeničitý 
67840-montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem 
67850008002-53-7montanový vosk 
67891000544-63-8myristová kyselina 
68040003333-62-87-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin 
68078027253-31-2neodekanová kyselina, sůl kobaltu;
7,7-dimethyloktanová kyselina, sůl kobaltu
SML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
68125037244-96-5nefelinsyenit 
68145080410-33-92,2',2"- nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfit]SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
68960000301-02-0oleamid 
69040000112-80-1olejová kyselina 
69760000143-28-2oleylalkohol 
69920000144-62-7šťavelová kyselinaSML (T) = 6 mg/kg (29)
70000070331-94-12,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát] 
70240012198-93-5ozokerit 
70400000057-10-3palmitová kyselina 
71020000373-49-9palmitolejová kyselina 
71440009000-69-5pektin 
71600000115-77-5pentaerythritol 
71635025151-96-62,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol- di(oktadec-9-enoát) (pentaerythritol-dioleát)SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
71670178671-58-4pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-di-fenylakrylát)SML = 0,05 mg/kg
71680006683-19-8pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tero butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát] 
71720000109-66-0pentan 
72640007664-38-2kyselina fosforečná 
73160-mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyselin fosforečnéSML = 0,05 mg/kg
73720000155-96-8(trichlorethyl)-fosfátSML=ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl-fosfitSML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
74240031570-04-4tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit 
74480000088-99-3o-ftalová kyselina 
76320000085-44-9ftalanhydrid 
76721009016-00-6 063148-62-9polydimethylsiloxan (Mw>6 800)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76730-polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovanýSML = 6 mg/kg
76866-polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-l,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu a/nebo děkan-1-oluSML = 30 mg/kg
76960025322-68-3polyethylenglykol 
77600061788-85-0ester polyethylenglykolu s hydrogenováným ricínovým olejem 
77702-estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany 
77895068439-49-6ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy
79040009005-64-5sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu 
79120009005-65-6sorbitan-monooleát polyethylenglykolu 
79200009005-66-7sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu 
79280009005-67-8sorbitan-monostearát polyethylenglykolu 
79360009005-70-3sorbitan-trioleát polyethylenglykolu 
79440009005-71-4sorbitan-tristearát polyethylenglykolu 
80240029894-35-7ricinoleát polyglycerolu 
80640-polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan 
80720008017-16-1polyfosforečné kyseliny 
80800025322-69-4polypropylenglykol 
81220192268-64-7poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl] [N-(2,2,6, 6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino] ]-a-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''''-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino)hexyl] [ 1,3,5-triazin-2,4,6-triamino] - co -N,N,N' ,N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminSML = 5 mg/kg
81515087189-25-1polyglycerolát zinečnatý 
81520007758-02-3bromid draselný 
81600001310-58-3hydroxid draselný 
81760-prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železaSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML=48mg/kg (vyjádřeno jako železo)
81840000057-55-6propan-1,2-diol 
81882000067-63-0propan-2-ol 
82000000079-09-4propionová kyselina 
82080009005-37-2alginát 1,2-propylenglykolu 
82240022788-19-8dilaurát 1,2-propylenglykolu 
82400000105-62-4dioleát 1,2-propylenglykolu 
82560033587-20-1dipalmitát 1,2-propylenglykolu 
82720006182-11-2distearát 1,2-propylenglykolu 
82800027194-74-7monolaurát 1,2-propylenglykolu 
82960001330-80-9monooleát 1,2-propylenglykolu 
83120029013-28-3monopalmitát 1,2-propylenglykolu 
83300001323-39-3monostearát 1,2-propylenglykolu 
83320-propylhydroxyethylcelulóza 
83325-propylhydroxymethylcelulóza 
83330-propylhydroxypropylcelulóza 
83440002466-09-3kyselina difosforečná 
83455013445-56-2kyselina difosforitá 
83460012269-78-2pyrophyllit 
83470014808-60-7křemen 
8359968442-12-6reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínemSML(T)=0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
83610073138-82-6pryskyričné kyseliny a kalafunové kyseliny 
83840008050-09-7kalafuna 
84000008050-31-5kalafuna, ester s glycerolem 
84080008050-26-8kalafuna, ester s pentaerythritolem 
84210065997-06-0kalafuna, hydrogenované 
84240065997-13-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem 
84320008050-15-5kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem 
84400064365-17-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem 
84560009006-04-6kaučuk, přírodní 
84640000069-72-7salicylová kyselina 
85360000109-43-3dibutyl-dekandioát 
85601-přírodní křemičitany (kromě azbestu) 
85610-křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu) 
8568001343-98-2kyselina křemičitá 
85840053320-86-8křemičitan lithno-sodno-hořečnatýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86000-křemičitá kyselina, silylovaná 
86160000409-21-2karbid křemíku 
86240007631-86-9oxid křemičitý 
86285-oxid křemičitý, silanizovaný 
86560007647-15-6bromid sodný 
86720001310-73-2hydroxid sodný 
87040001330-43-4tetraboritan sodnýSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
87200000110-44-1sorbová kyselina 
87280029116-98-1sorbitan-dioleát 
87520062568-11-0sorbitan-monobehenát 
87600001338-39-2sorbitan-monolaurát 
87680001338-43-8sorbitan-monooleát 
87760026266-57-9sorbitan-monopalmitát 
87840001338-41-6sorbitan-monostearát 
87920061752-68-9sorbitan-tetrastearát 
88080026266-58-0sorbitan-trioleát 
88160054140-20-4sorbitan-tripalmitát 
88240026658-19-5sorbitan-tristearát 
88320000050-70-4sorbitol 
88600026836-47-5monostearát sorbitolu 
88640008013-07-8olej ze sojových bobů, epoxidovanýV souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
88800009005-25-8škrob, potravinářský 
88880068412-29-3škrob, hydrolyzovaný 
88960000124-26-5stearamid 
89040000057-11-4stearová kyselina 
89200007617-31-4stearát měďnýSML(T)=30 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
89440-estery stearové kyseliny s ethylenklykolemSML(T)=30 mg/kg (3)
90720058446-52-9stearoylbenzoylmethan 
90800005793-94-2stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl 
90960000110-15-6jantarová kyselina 
91200000126-13-6acetát-isobutyrát sacharózy 
91360000126-14-7oktaacetát sacharózy 
91840007704-34-9síra 
91920007664-93-9kyselina sírová 
92030010124-44-4síran měďnatýSML(T)=30 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
92080014807-96-6talek 
9215001401-55-4kyseliny taninuV souladu se specifikacemi JECFA
92160000087-69-4vinná kyselina 
92195-taurin, soli 
92205057569-40-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)diester tereftalové kyseliny 
92350000112-60-7tetraethylenglykol 
92640000102-60-3N,N,N',N'-tetmkis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin 
92700078301-43-62,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymerSML = 5 mg/kg
92930120218-34-0thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3 -karboxylátSML = 6 mg/kg
93440013463-67-7oxid titaničitý 
93520000059-02-9
010191-41-0
alfa-tokoferol 
93680009000-65-1guma tragant 
9372000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML=30 mg/kg
94320000112-27-6triethylenglykol 
94960000077-99-62-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
95000028931-67-1poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-trimethakrylát]-co-methyl-methakrylát 
95200001709-70-21,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-řerc-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen 
95270161717-32-42,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfátSML= 2 mg/kg (jako suma fosfitů, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)
95725110638-71-6vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátemSML(T)=0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
95855007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
95859-vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95883-bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95905013983-17-0wollastonit 
95920-dřevní moučka a vlákna, neupravená 
95935011138-66-2xanthanová guma 
96190020427-58-1hydroxid zinečnatý 
96240001314-13-2oxid zinečnatý 
96320001314-98-3sulfid zinečnatý 

ODDÍL B

PM/REF. č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
3018002180-18-9octan manganatýSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
3152061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylátSML = 6 mg/kg
3192000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-hexandioát bis(2-ethylhexyl)-adipátSML =18 mg/kg (1)
34230-alkyl(C8-C22)sulfonové kyselinySML = 6 mg/kg
34650151841-65-5hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát]hlinitýSML = 5 mg/kg
3576001309-64-4oxid antimonitýSML = 0,02 mg/kg (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)
3672017194-00-2hydroxid barnatýSML(T) =1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
3680010022-31-8dusičnan barnatýSML(T)= 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
3824000119-61-9benzofenonSML = 0,6 mg/kg
3856007128-64-52,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofenSML = 0,6 mg/kg
3870063397-60-4bis(2-karbobutoxyethyl)cín-bis(isooktylsulfanylacetát)SML = 18 mg/kg
38000 000553-54-8 lithium-benzoát SML (T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
3880032637-78-8N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazidSML = 15 mg/kg
3882026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl) pentaerythritoldifosfitSML = 0,6 mg/kg
3906035958-30-61,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)ethanSML = 5 mg/kg
39090-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminSML(T)=1,2 mg/kg (13)
39120-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) amin-hydrochloridySML(T)=1,2mg/kg (13) (vyjádřeno jako N,N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-C18)amin)
4000000991-84-42,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terobutylanilino)-1,3,5-triazinSML - 30 mg/kg
40020110553-27-02,4-bis(oktylthiomethyl)-6-methylfenolSML = 6 mg/kg
4016061269-61-2N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymerSML = 2,4 mg/kg
40720025013-16-52-terc-butyl-4-methoxyfenol; terc-butyl-4-hydroxyanisol (= BHA)SML = 30 mg/kg
4080013003-12-84,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3-methylfenylditridecylfosfit)SML = 6 mg/kg
4098019664-95-0butanová kyselina, sůl manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
4200063438-80-2(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát)SML = 30 mg/kg
4240010377-37-4uhličitan lithnýSML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
4248000584-09-8uhličitan rubidnýSML = 12 mg/kg
4360004080-31-31-(3-chloraHyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chloridSML = 0,3 mg/kg
4368000075-45-6chlordifluormethanSML = 6 mg/kg
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
4496011104-61-3oxid kobaltitýSML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
45440-stryenované butylované kresolySML = 12 mg/kg
46640000128-37-02,6-di-terc-butyl-4-methylfenol; (= BHT)SML = 3 mg/kg
4760084030-61-5di-n-dodecylcínbis(isooktylsulfanylacetát)SML - 12 mg/kg
4864000131-56-62,4-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
4880000097-23-42,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethanSML = 12 mg/kg
4888000131-53-32,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
4960026636-01-1dimethylcínbis(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
4984002500-88-1dioktadecyl-disulfidSML - 3 mg/kg
50160-di-n-oktylcínbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5024010039-33-5di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5032015571-58-1di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50360-di-n-oktylcínbis(ethyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5040033568-99-9di-n-oktylcmbis(isooktyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5048026401-97-8di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát)SML(T) 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50560-di-n-oktylcínbutan-1,4-diol-bis (sulfanylacetát)SML(T) 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5064003648-18-8di-n-oktylcíndidodekanoát di-«-oktylcíndilaurátSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5072015571-60-5di-n-oktylcíndimaleinátSML(T) 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50800-di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovanýSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50880-di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 24)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5096069226-44-4di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát)SML(T) 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5104015535-79-2di-n-oktylcínsulfanylacetátSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51120-di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát]SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5157000127-63-9difenylsulfonSML = 3 mg/kg (25)
5168000102-08-9N,N'-difenylthiomočovinaSML = 3 mg/kg
5200027176-87-0dodecylbenzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
5232052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indolSML = 0,06 mg/kg
5288023676-09-7ethyl-4-ethoxybenzoátSML = 3,6 mg/kg
5320023949-66-82-ethoxy-2'-ethyloxanilidSML = 30 mg/kg
54880000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
55200001166-52-5dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; dodechl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
55280001034-01-1oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; oktyl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
55360000121-79-9propyl-3,4,5 -trihydroxybenzoát; propyl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
5896000057-09-0hexadecyltrimethylamonium-bromidSML - 6 mg/kg
5912023128-74-71,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]cyklohexanSML = 45 mg/kg
5920035074-77-21,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]cyklohexanSML = 6 mg/kg
6032070321-86-72-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazolSML =1,5 mg/kg
6040003896-11-52-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T)=30mg/kg(19)
60800 6128065447-77-0 03293-97-8dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymer 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenonSML = 30 mg/kg SML(T) =6 mg/kg (15)
6136000131-57-72-hydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
6144002440-22-42-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazolSML(T) =30 mg/kg (19)
6160001843-05-62-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenonSML(T) =6 mg/kg (19)
6320051877-53-3manganatá sůl mléčné kyseliny manganum-dilaktátSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6432010377-51-2jodid lithnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) a SML(T) =0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
6512007773-01-5chlorid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6520012626-88-9hydroxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6528010043-84-2hypofosfit manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6536011129-60-5oxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65440-difosforečnan manganuSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6636085209-91-22,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natrium-fosfátSML=5 mg/kg
6640000088-24-42,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)SML(T)=1,5 mg/kg (20)
66480 6736000119-47-1
67649-65-4
2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol) mono-n-dodecylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T)=1,5 mg/kg (20) SML = 24 mg/kg
6752054849-38-6monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T)=0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
67600-mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67680 6776027107-89-7
26401-86-5
mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)
mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)
SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín) SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67896020336-96-3lithium-tetradekanoát; lithium-myristátSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
6832002082-79-3oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoátSML = 6 mg/kg
6840010094-45-8oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamidSML = 5 mg/kg
68860004724-48-5n-oktylfosfoniová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
6984016260-09-6N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid oleylpalmitamidSML = 5 mg/kg
71935007601-89-0chloristan sodný, monohydrátSML = 0,05 mg/kg (31)
7216000948-65-22-fenylindolSML=15 mg/kg
7280001241-94-7difenyl-2-ethylhexyl-fosfátSML = 2,4 mg/kg
7304013763-32-1kyselina fosforečná, lithné soliSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
7312010124-54-6kyselina fosforečná, soli manganuSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
74400-tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)-fosforitanSML = 30 mg/kg
76680068132-00-3polycyklopentadien, hydrogenovanýSML = 5 mg/kg (1)
77440-polyethylenglykol-di(12-hydroxyoktadec-9 -enoát)
polyethylenglykol-diricinoleát
SML 42 mg/kg
7752061791-12-6polyethylenglykolester ricinového olejeSML = 42 mg/kg
7832009004-97-1polyethylenglykol-12-hydroxyoktadec-9-e noát polyethylenglykol-monoricinoleátSML = 42 mg/kg
8120071878-19-8poly(6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]- 1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6- tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6- tetramethylpiperid-4-yl)imino]SML=3 mg/kg
8168007681-11-0jodid draselnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
8202019019-51-3propanová kyselina, sůl kobaltuSML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
83595119345-01-6reakční produkt di-terobutylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenyluSML = 18 mg/kg V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy.
8370000141-22-0(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselinaSML = 42 mg/kg
8480000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylátSML = 1,2 mg/kg
8488000119-36-8methyl-salicylátSML = 30 mg/kg
8576012068-40-5křemičitan lithno-hlinitýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
8592012627-14-4křemičitan lithnýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86480007631-90-5hydrogensiričitan sodnýSML(T)=10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
8680007681-82-5jodid sodnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
86880-natrium-monoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonátSML = 9 mg/kg
86920007632-00-0dusitan sodnýSML - 0,6 mg/kg
86960007757-83-7siričitan sodnýSML(T)=10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
87120007772-98-7thiosíran sodnýSML(T)=10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
8917013586-84-0oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůlSML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
9200007727-43-7síran barnatýSML(T)=1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
92320-tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyselinySML = 15 mg/kg
9256038613-77-3tetrakis(2,4-di-íerc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylen-diifosfonitSML = 18 mg/kg
9280000096-69-54,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol)SML = 0,48 mg/kg
92880
93120
41484-35-9
00123-28-4
thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanoát) didodecyl-thiodipropanoátSML = 2,4 mg/kg SML(T)=5 mg/kg (21)
9328000693-36-7dioktadecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
94400 94560036443-68-2
00122-20-3
triethylenglykol bis[3-(3-terc-butyl- 4hydroxy-5-methylfenyl)propanoát] triisopropanolaminSML = 9 mg/kg SML - 5 mg/kg
9528040601-76-11,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionSML - 6 mg/kg
9536027676-62-6l,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionSML = 5 mg/kg
9560001843-03-41,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tórc-butylfenyl)butanSML - 5 mg/kg

DODATEK I

PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ

PM/Ref. č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
18888080181-31-33-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymerV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy

DODATEK II SPECIFIKACE

Část A: Obecné specifikace

Materiály a výrobky vyrobené za použití aromatických isokyanátů nebo barviv připravených diazokopulací nesmí uvolňovat primární aromatické aminy (vyjádřeno jako anilin) ve stanovitelném množství (DL = 0,02 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin, včetně analytické tolerance). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.

Část B: Jiné specifikace

PM/Ref. č.Jiné specifikace
11530(2-hydroxypropan-1-yl)-akrylát Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylátu (CAS No 002918-23-2)
16690divinylbenzen
Může obsahovat až 45 % ethyl(vinyl)benzenu.
188883-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxyoentanová kvselina, kopolymer
 Definice Tyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyoťilizovaném stavu vampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru jsou denně prohlíženy pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvařované granule obsahující přísady jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím.
- Chemický názevPoly(3 -D-hydroxybutanoát-co-3 -D-hydroxypentanoát)
- Číslo CAS80181-31-3
- Strukturní vzorec
kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
- Průměrná molekulová hmotnostNejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační chromatografickou metodou).
- ObsahNejméně 98 % poly(3 -D-hydroxybutanoát-co-3 -D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3-D-hydroxybutanové a kyseliny 3-D-hydroxypentanové.
PopisPo izolaci bílý až krémově bílý prášek.
Vlastnosti 
- Identifikační zkoušky: 
- RozpustnostRozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.
- OmezeníQMA pro but-2-enovou kyselinu (krotonovou kyseliny) nesmí překročit hodnotu 0,05 mg/6dm2.
- ČistotaPřed granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:
- DusíkNejvýše 2 500 mg/kg plastu
- ZinekNejvýše 100 mg/kg plastu
- MěďNejvýše 5 mg/kg plastu
- OlovoNejvýše 2 mg/kg plastu
- ArsenNejvýše 1 mg/kg plastu
- ChromNejvýše 1 mg/kg plastu
23547polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
25385triallylamin
40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu.
Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.
383204-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-metylbenzoxazolyl)stilben
Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)
43680Chlordifluormethan
Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky
47210dibutylthiocíničitá kyselina, polymer
-Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2)
76721polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100x10 6 m2.s 1 (= 100 centistokesů) při 25°C
77895alkyl (C16 - C18) ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6)
Složení směsi:
1. alkyl (C16 - C18)ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) (přibližně 28 % hmot.),
2. mastné alkoholy (C16 - C18) (přibližně 48 % hmot.),
3. alkyl (C16 - C18)ethery ethylenglykolu) (přibližně 24 % hmot.)
83595Reakční produkty di-terobutylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu
Složení
- 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot(*)
- 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
- 3,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1- 5 % hmot.)
4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9- 18 % hmot.)
- 4,4'-bifenylenbis{[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
Jiné specifikace:
- Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
- Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C
88640Sójový olej, epoxidovaný
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6
95859Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 1 1x10-6 m2.s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.
95883Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 8,5x10-6 m2.s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.

Poznámka :

(*) Použité množství látky/množství směsi

DODATEK III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE"

(1) Varování: existuje riziko překročení SML v tukových simulantech

(2) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10060 a 23920.

(3) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.

(4) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 19540, 19960 a 64800.

(5) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 14200, 14230 a 41840.

(6) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66560 a 66580.

(7) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610,81760, 89200, 92030.

(8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 38000, 42400, 64320, 73040, 85760,85840,85920 a 95725.

(9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a v důsledku toho konečný výrobek nevyhoví článku 2 druhé odrážce směrnice 89/109/EHS.

(10) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120.

(11) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 45200, 64320, 81680 a 86800.

(12) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 36720, 36800, 36840 a 92000.

(13) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 39090 a 39120.

(14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 44960, 68078, 82020 a 89170.

(15) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280,61360 a 61600.

(16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 49600, 67520 a 83599.

(17) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400,50480,50560,50640,50720,50800,50880, 50960,51040 a 51120.

(18) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 67600, 67680 a 67760.

(19) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 60400, 60480 a 61440.

(20) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66400 a 66480.

(21) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 93120 a 93280.

(22) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 17260, 18670, 54880 a 59280.

(23) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13620, 36840, 40320 a 87040.

(24) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13720 a 40580.

(25) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 16650 a 51570.

(26) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270.

(27) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A a 10599/93.

(28) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13480 a 39680.

(29) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 22775 a 69920.

(30) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 86480, 86960 a 87120.

(31) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit simulant D jako simulant nasycených potravinářských tuků.

(32) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit jako náhradní potravinový simulant D isooktan.

(33) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14800 a 45600.

(34) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 55200, 55280 a 55360.

(35) Materiály a předměty, při jejichž výrobě byla použita tato látka (PM/REF č.36640) a které byly uvedené do styku s potravinou před 2. srpnem 2005, je možno dále uvádět do oběhu, pokud v označení potravin balených do nich se uvede datum plnění. Datum plnění je možné nahradit jiným údajem, podle kterého je možno zjistit datum plnění.".

12. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 1. Polymery se věta "Úhrnné množství látek nesmí na straně přicházející do styku s potravinami překročit 50 mg.kg-1 povrchové úpravy" zrušuje.

13. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán se bod 1.3 a podbody 1.3.1 až 1.3.12 zrušují.

14. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán text pod nadpisem bodu 2. Pryskyřice zní: "Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg.dm-2 nánosové vrstvy fólie na straně kontaktu s potravinou, a to pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na bázi nitrátu celulózy:".

15. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 3. Změkčovadla podbod 3.6 zní:

"3.6 2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethyl-hexylester difenyl-fostátu), nejvýše 2,4 mg.kg-1 potraviny, která je ve styku s tímto typem fólie, nebo 0,4 mg.dm-2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je určena pro styk s potravinami.".

16. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 3. Změkčovadla se podbod 3.11 zrušuje.

17. V příloze č. 13 v části II. Povrchově upravený celofán bod 5. Rozpouštědla se podbody 5.15, 5.16, 5.17 a 5.18 zrušují.

18. Příloha č. 15 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru