Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 198/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.

Částka 67/2006
Platnost od 16.05.2006
Účinnost od 16.05.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví" nahrazují slovy "Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.
Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o hluku šířeném vzduchem vyzařovaném spotřebiči pro domácnost.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.".

2. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 9/2002 Sb.

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ V PŘÍLOZE Č. 1 K TOMUTO NAŘÍZENÍ

Typ zařízeníČistý instalovaný výkon P v kW
Elektrický výkon P el 1) v kW
Hmotnost zařízení m v kg
Šířka záběru L v cm
Přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené pomocí
hladiny akustického výkonu v dB/1 pW
Etapa I
od 1. dubna 2002
Etapa II od 3. ledna 2006
stroje na zhutňování (vibrační válce, vibrační desky, vibrační pěchy)P 8108105 2)
8 < P 70109106 2)
P > 7089 + 11 lg P86 + 11 lg P 2)
pásové dožery, nakladače a rýpadla- nakladačeP 55106103 2)
P > 5587 + 11 lg P84 + 11 lg P 2)
kolové dozery, nakladače, rýpadla - nakladače; dampry, grejdry, kompaktory odpadu s nakládacím zařízením, manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem, pojízdné jeřáby, stroje na zhutňování (válce bez vibrace), finišery na vozovku, zdroje tlakové kapalinyP ≤ 551041012)3)
P > 5585 + 11 lg P82 + 11 lg P2)3)
hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová rýpadla, stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné spalovacím motorem, stavební vrátky, motorové kultivátoryP 159693
P > 1583 + 11 lg P80 + 11 lg P
ruční bourací a sbíjecí kladivam 15107105
15 < m < 3094 + 11 lg m92 + 11 lgm 2)
w ≥ 3096 + 11 lg m94 + 11 lg m
věžové jeřáby98 + lg P96 + lg P
svařovací generátory a elektrická zdrojová soustrojíPel 297 + lg Pel95 + lg Pel
2 < Pel 1098 + lg Pel96 + lg Pel
Pel > 1097 + lg Pel95 + lg Pel
kompresoryP 159997
P > 1597+2 lg P95 + 2 lg P
sekačky na trávu, vyžínače trávníků nebo začišťovače okrajů trávníkůL 509694 2)
50 < L 7010098
70 < L 12010098 2)
L > 120105103 2)
1) Pel u svařovacích generátorů: smluvní svařovací proud násobený smluvním napětím při nejmenší době zapnutí podle údajů výrobce. Pel u zdrojových soustrojí: primární výkon soustrojí podle ISO 8528-1: 2005.
2) Hodnoty pro etapu II jsou pouze předběžné pro tyto typy zařízení:
- vedené vibrační válce,
- vibrační desky (> 3 kW),
- vibrační pěchy,
- dozery (s ocelovými pásy),
- nakladače ( s ocelovými pásy > 55 kW),
- manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem,
- finišery na vozovky se zhutňovací lištou,
- ruční bourací a sbíjecí kladiva s vnitřním spalovacím motorem (15 < m < 30),
- sekačky na trávu, vyžínače trávníků / začišťovače okrajů trávníků.
Do zavedení konečných hodnot platí hodnoty uvedené pro etapu I též pro etapu II.
3) Pro pojízdné jeřáby s jedním motorem platí hodnoty uvedené pro etapu I až do 3. ledna 2008. Po tomto datu budou platit údaje uvedené pro etapu II.
Přípustné hladiny akustického výkonu se zaokrouhlují na celá čísla (méně než 0,5 na menší číslo; větší nebo rovné 0,5 na větší číslo). Hladinou akustického výkonu LWA se rozumí hladina akustického výkonu frekvenčně vážená váhovou funkcí A, vztažená k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW a definovaná v ČSN ISO 3744:1995 a ČSN ISO 3746:1995.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru