Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Částka 62/2006
Platnost od 09.05.2006
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
31 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 182/2006 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 15.09.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 05.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 19.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2020 pod číslem 191/2020 Sb. s účinností od 24.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 119/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách

Zákon má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.

Poslední změna: 06.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Cílem návrhu zákona je umožnit podřadit režim dluhů nezletilých dlužníků zvýhodněnému režimu oddlužení za účelem jejich vymanění z dluhové pasti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2019 pod číslem 230/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Nařízení vlády stanovuje způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jako výjimku z pravidla zpěněžování celé majetkové podstaty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2019 pod číslem 189/2019 Sb. s účinností od 01.08.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Cílem vyhlášky je upravit odměny insolvenčních správců tak, aby odpovídaly novému převažujícímu způsobu oddlužení – obligatorní kombinaci plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.05.2019 pod číslem 133/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Cílem navrhované vyhlášky je přizpůsobit náležitosti podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení znění novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb., která přináší především změny v institutu oddlužení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.05.2019 pod číslem 131/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Nutnost zajistit výplatu zvláštního příspěvku horníkům v souvislosti s insolvencí některých těžebních organizací, které nemají v důsledku své ekonomické situace vlastní volné prostředky na výplatu této sociální dávky, na kterou vznikl oprávněným osobám zákonný nárok. 

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Novela řeší nadměrné zadlužení některých osob ústící do tzv. dluhové pasti, a to zpřístupněním institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků. Dále provádí dílčí změny v právní úpravě institutu oddlužení a odstraňuje některé nedostatky úpravy, na něž ukázala aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 31/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a další související zákony

Novelou zákona se upřesňují a doplňují některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice Rady a Evropského parlamentu 2014/59/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 182/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Zavedení speciálního režimu úpadku pro právnické osoby, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona v zásadě zcela nahrazuje stávající úpravu hypotečních zástavních listů v § 28 až 32 zákona o dluhopisech novou úpravou tzv. krytých dluhopisů.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Cílem je legislativní řešení nadměrného zadlužení některých osob ústící do tzv. dluhové pasti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Návrhem zákona se upřesňují a doplňují některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice EU.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon zavádí změnu, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to ať už v domech, kde vzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba, tak v domech, v nichž toto společenství nevzniklo. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 291/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017
Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele)

Jedním z cílů novely § 3 insolvenčního zákona je usnadnit rozlišení mezi dlužníky, kteří nejsou schopni plnit své splatné peněžité závazky, a nacházejí se tedy ve stavu platební neschopnosti, od dlužníků, kteří se nacházejí pouze v přechodném stavu tzv. platebního zadrhnutí. Vyhláška obsahuje podrobné vymezení obsahu dokumentů, jejichž prostřednictvím se bude osvědčovat stav platebního zadrhnutí, a požadavky na jejich zpracovatele.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2017 pod číslem 190/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Vyhláška stanovuje náležitosti a formát některých podání v insolvenčním řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2017 pod číslem 191/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a některé další zákony

Předkládaný návrh právní úpravy by měl odstranit problémy, které se vyskytují v praxi. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 64/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 182/2006 Sb.

Návrh zákona je zaměřen zejména na úpravu ustanovení týkajících se součinnosti třetích osob exekučních návrhů, exekučního titulu, exekučního příkazu, způsob provedení exekuce a jejich nákladů. K návrhu jsou připojeny i související úpravy občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.

Návrh neprošel 09.03.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)