Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Částka 8/2006
Platnost od 19.01.2006
Účinnost od 01.02.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) další podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství.

§ 2

Chov hospodářských zvířat

(K § 4 odst. 1 zákona)

V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropské unie2) chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat3): skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné.

§ 3

Vzor žádosti o registraci

(K § 6 odst. 10 zákona)

Vzor žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství (§ 3 zákona) je uveden v příloze č. 1.

§ 4

Chov králíků

(K § 14 odst. 2 zákona)

(1) Chovní samci a samice v období březosti se mohou chovat v kotcích individuálně. U skupinového chovu jsou v kotci umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet samic ustájených v kotci. Minimální podlahová plocha kotce činí 0,5 m2 na dospělého jedince a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné zohlednit velikost chovaného plemene. Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28 dnech od jejich narození.

(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plocha je 0,2 m2 na jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu do výběhu.

(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.

(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se mohou označovat jako bioprodukt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.

§ 6

Grafický znak

(K § 23 odst. 2 zákona)

Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, je uveden v příloze č. 2.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 263/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 174/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2006 Sb.

Vzor žádosti o registraci
Vzor žádosti o registraci

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2006 Sb.

Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt

Značka - popis barev a písma

Černobílá verze

Barevná verze

POUŽITÉ PÍSMO

AvantGarGotIteTEECon

SPECIFIKACE POUŽITÝCH BAREV PRO OFSET:

tmavě zelená barva: PANTONE GREEN 100 % (CMYK: 100/0/100/0)

světle zelená barva: PANTONE č.361 - A, (CMYK: 25/0/25/0)

PRO APLIKACI FOLIÍ:

tmavě zelená: PMF série 500 č.572

světle zelená: PMF série 500 č.574

Poznámky pod čarou

2) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

3) § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Přesunout nahoru