Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů

Částka 55/2006
Platnost od 27.04.2006
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 159/2006 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů

Navrhovanou změnou je zakotvení výslovného požadavku předchozí žádosti o nahlížení do Centrálního registru u všech kategorií veřejných funkcionářů, tedy nikoliv pouze u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, jak je tomu dle současné právní úpravy.

Poslední změna: 17.08.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela sjednocuje právní úpravy pro všechny kategorie veřejných funkcionářů, kdy bude do oznámení veřejných funkcionářů i nadále každému umožněno nahlížet, avšak na základě žádosti.

Poslední změna: 27.04.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

Novela zákona rozšiřuje okruh veřejných funkcionářů, na které dopadají povinnosti podle zákona o střetu zájmů, o profesionální novináře České televize a Českého rozhlasu.

Poslední změna: 25.11.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování

Zákon navazuje na zákon o lobbování. 

Poslední změna: 21.08.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další související zákony

Novela vytváří předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2019 pod číslem 35/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů

Cílem návrhu zákona je zavedení pravidla, podle kterého veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek, za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40% a omezuje se odměna v případě křížového souběhu funkce celostátních a komunálních politiků v komunálních, resp. státních firmách. Současně zákon doplňuje mezi veřejné funkcionáře prezidenta republiky.

Návrh neprošel 27.06.2018 (Vráceno předkladateli k dopracování)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zmírňuje nepřiměřené dopady nových pravidel zákona a odstraňuej nerovnosti mezi veřejnými funkcionáři z hlediska přístupu k údajům o jejich osobách a majetku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2018 pod číslem 112/2018 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela vylučuje starosty, místostarosty a zástupce starostů z povinnosti podávat oznámení o majetku a o příjmech a závazcích.

Návrh neprošel 28.02.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh poslankyně Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky

Navrhuje se explicitní uvedení funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky do výčtu veřejných funkcionářů v zákoně o střetu zájmů.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zavádí povinnost podat oznámení o majetku nabytém před zahájením výkonu veřejné funkce.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu

Zákon zavádí transparentní výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou.

Návrh neprošel 05.04.2017 (Projednáno vládou, zamítnuto)
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví struktura a formát oznámení podle zákona o střetu zájmů

Vyhláška je zpracována v návaznosti na novelu zákona o střetu zájmů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.03.2017 pod číslem 79/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zejména sjednocuje stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákazu konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.01.2017 pod číslem 14/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a další související zákony

Novela zavádí transparentnější kontrolu financování politických stran a politických hnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 302/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016