Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/2006 Sb.Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

Částka 52/2006
Platnost od 24.04.2006
Účinnost od 24.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2006

o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5b odst. 4 a § 56 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět a účel úpravy

Tato vyhláška stanovuje odchylný postup při ochraně druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci") pro jejich odchyt ve smyslu § 5a odst. 1 písm. a) zákona a povoluje výjimku pro odchyt a rušení jedinců zvláště chráněných druhů ptáků ve smyslu § 50 odst. 2 zákona na území České republiky. Odchylný postup a výjimka se stanovuje pro účely výzkumu ekologie, migrace a prostorové aktivity ptáků prostřednictvím značení jejich jedinců.

§ 2

Prostředky, způsob a metody povolené pro odchyt ptáků

(1) Při odchytu ptáků může osoba postupující podle této vyhlášky (dále jen "kroužkovatel") použít pouze metodu odchytu do nárazových sítí, odchytu do sklopek a přímého odchytu nevzletných mláďat, a to v souladu se zvláštními právními předpisy1).

(2) Manipulace s odchycenými ptáky je možná pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu odchylného postupu a výjimky, zejména pro určení druhu, pohlaví a stáří, pořízení dokumentace, zjištění biometrických charakteristik a označení ptáka.

§ 3

Podmínky uplatnění odchylného postupu a výjimky

(1) Odchylný postup a výjimka podle § 1 se stanovuje pro všechny druhy ptáků a je možno je uplatňovat po celý kalendářní rok na území České republiky.

(2) Podmínkou uplatnění odchylného postupu a výjimky podle § 1 je členství kroužkovatele v občanském sdružení, jehož hlavním cílem podle stanov je přispívání k výzkumu ekologie ptactva a jeho ochrana a v jehož rámci provádí kroužkovatel značení.

(3) Značení podle odstavce 2 se provádí pomocí standardních kovových ornitologických kroužků s nápisem "N. MUSEUM PRAHA", které je možno doplnit přídatným způsobem značení barevnými ornitologickými kroužky.

(4) Při odchytu a značení ptáků nesmí docházet k rušení, které by mohlo ovlivnit přirozený vývoj populace značených nebo jiných ptáků.

(5) Ptáky druhů uvedených v příloze k této vyhlášce nelze značit na hnízdech a v jejich bezprostředním okolí, kterým je taková vzdálenost od hnízda, při níž přítomnost kroužkovatele narušuje přirozené chování ptáků na hnízdě, například rušením mláďat či dospělých ptáků přímo na hnízdě, omezováním návratu dospělých ptáků na hnízda.

§ 4

Podmínky manipulace s odchycenými ptáky

Při manipulaci s ptáky odchycenými pomocí nárazových sítí či sklopek je kroužkovatel povinen

a) vyprostit ptáky z odchytových zařízení ihned po zjištění jejich odchytu,

b) držet ptáky jemně, zlehka, ale tak, aby byli dostatečně fixováni a nedošlo k poranění jejich končetin,

c) značit odchycené ptáky, včetně získání základních charakteristik, popřípadě pořízení dokumentace, bezprostředně po jejich vyproštění z odchytových zařízení nebo je, v případě odchytu více ptáků najednou, nejprve vložit do standardních typů sáčků a označit bezprostředně po vyproštění a zajištění všech odchycených ptáků. Sáčky musí být dostatečně velké a vyrobené z nápadné prodyšné látky. Ptáci nesmí být vkládáni do mokrých sáčků. Do jednoho sáčku je možno vložit pouze jednoho ptáka. Při vyjímání ptáka ze sáčku je nutno vždy dobře držet a jistit celé jeho tělo, ptáci nesmí být drženi pouze za křídlo, nohu, hlavu nebo ocas,

d) vypustit označené ptáky co nejblíže místu, kde byli odchyceni, přičemž nesmí být vypouštěni směrem na volnou vodní hladinu, k frekventovaným komunikacím a lidským obydlím.

§ 5

Podmínky manipulace s mláďaty na hnízdech

Při manipulaci s mláďaty na hnízdech je kroužkovatel povinen

a) značit mláďata tak, aby nemohlo dojít k nasunutí kroužku na prsty nebo nad patní kloub. Nesmí být značena příliš vzrostlá mláďata, která by mohla hnízdo předčasně opustit,

b) držet mláďata jemně, zlehka, ale zároveň tak, aby byla dostatečně fixována a nedošlo k poranění jejich končetin,

c) postupovat tak, aby nedocházelo k jakékoliv úpravě hnízda či jeho blízkého okolí, například k úpravě hnízdních stromů, sešlapu litorální vegetace, rozšiřování vletových otvorů hnízd, úpravě ústí nor a dutin,

d) omezit dobu přítomnosti na hnízdě na dobu nezbytně nutnou ke značení ptáků a získání základních charakteristik, popřípadě pořízení dokumentace,

e) značit mláďata přímo na hnízdě či ve výjimečných případech, kdy by prokazatelně mohlo dojít k ohrožení zdraví kroužkovatele či zdraví mláďat, mimo hnízdo a bezprostředně po označení vrátit zpět na hnízdo. V případě značení mimo hnízdo musí být mláďata značena postupně, případně je nutno zakrýt prázdné hnízdo.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2006.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 152/2006 Sb.

Druhy, pro jejichž značení na hnízdech (mláďat i dospělých ptáků) či v jejich bezprostředním okolí se nevztahuje odchylný postup a výjimka podle § 1 vyhlášky:

Bukač velký (Botaurus stellaris)

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka bílá (Egretta alba)

Volavka červená (Ardea purpurea)

Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)

Kolpík bílý (Platalea leucorodiá)

Orlovec říční (Pandion haliaetus)

Luňák hnědý (Milvus migrans)

Luňák červený (Milvus milvus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel královský (Aquila heliaca)

Orel křiklavý (Aquila pomarina)

Orel skalní (Aquila chrysaetos)

Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus)

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

Raroh velký (Falco cherrug)

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Drop velký (Otis tarda)

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)

Koliha velká (Numenius arquata)

Břehouš černoocasý (Limosa limosa)

Kulík hnědý (Charadrius morinellus)

Racek černohlavý (Larus melanocephalus)

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák malý (Sterna albifrons)

Rybák bahenní (Chlidonias hybridus)

Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)

Puštík bělavý (Strix uralensis)

Výreček malý (Otus scops)

Kalous pustovka (Asio flammeus)

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Pěvuška podhorní (Prunella collaris)

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 77/2006 Sb.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

Přesunout nahoru