Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Částka 51/2006
Platnost od 21.04.2006
Účinnost od 21.04.2006
Zrušeno k 01.12.2013 (307/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

149

VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2006,

kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 32 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9 a § 11 odst. 5 zákona:


§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vzor, rozměry, obsahové náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky, způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu, vzor návrhu na registraci a vzor registrace, vzor a náležitosti žádosti o přidělení kontrolních pásek, způsob zařazení do úrovně objemové koncentrace etanolu, způsob odběru kontrolních pásek, vracení kontrolních pásek a způsob evidence kontrolních pásek.

§ 3

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

(1) Kontrolní pásky jsou vyráběny ve třech rozměrech stanovených v milimetrech

a) 90 × 16,

b) 150 × 16,

c) 210 × 16.

(2) Na kontrolní pásce určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu ve výrobku pod 20 % objemových je uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je čtyřmístné registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu.

(3) Na kontrolní pásce určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu ve výrobku od 20 % objemových jsou uvedeny:

a) desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je čtyřmístné registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu a

b) dvakrát slovo „NOVÝ“.

(4) Kontrolní páska je vyrobena z ceninového papíru s originálním průběžným vodoznakem. Ceninový papír je bez vlastní fluorescence v UV oblasti spektra při 366 nm a je zajištěn jedním druhem neviditelných vláken svítících v UV oblasti spektra při 366 nm. Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové podtiskové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky a slova „Česká republika“.

(5) Veškeré texty a evidenční kód kontrolní pásky jsou umístěny rovnoběžně s delší stranou kontrolní pásky. Giloš obsahující mikropísmo je vytištěna liniovým měditiskem. Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky.

(6) Vzory kontrolních pásek jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu

(1) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla spotřebitelského balení lihu, není-li dále stanoveno jinak. Jestliže to tvar spotřebitelského balení umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U; není-li to s ohledem na atypický tvar spotřebitelského balení možné, je páska nalepena ve tvaru písmene L. Kontrolní páska nesmí být přelepena nebo překryta způsobem, který by neumožnil její kontrolu bez jejího porušení.

(2) Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.

(3) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího poškození spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných lahví se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.

§ 5

Vzor návrhu na registraci a vzor registrace

(1) Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a vzor návrhu na registraci právnické osoby je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vzor registrace podnikající fyzické osoby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce a vzor registrace právnické osoby je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Náležitosti žádosti o přidělení kontrolních pásek

(1) V žádosti o přidělení kontrolních pásek (§ 11 zákona) registrovaná osoba uvede:

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název,

b) čtyřmístné registrační odběrné číslo z rozhodnutí o registraci,

c) počet objednaných kusů kontrolních pásek, a to v minimálním počtu 500 kusů kontrolních pásek nebo v násobcích tohoto minimálního počtu,

d) obsah spotřebitelského balení lihu,

e) zařazení do úrovně objemové koncentrace etanolu v objemových % (§ 7),

f) návrh termínu pro odběr kontrolních pásek u celního úřadu.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob zařazení do úrovně podle obsahu etanolu

Líh je rozdělen do 4 úrovní podle obsahu etanolu ve výrobku:

a) od 15 % objemových etanolu pod 20 % objemových etanolu,

b) od 20 % objemových etanolu do 34 % objemových etanolu,

c) nad 34 % objemových etanolu do 37 % objemových etanolu,

d) nad 37 % objemových etanolu.

§ 8

Způsob odběru kontrolních pásek

(1) Objednané kontrolní pásky předá celní úřad registrované osobě zabalené a označené štítkem, na kterém je uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód zařazení podle úrovně objemové koncentrace etanolu.

(2) Kontrolní pásky předá celní úřad, u kterého byla žádost o přidělení kontrolních pásek podána a potvrzena, registrované osobě na základě předložení potvrzené žádosti o přidělení kontrolních pásek a dokladu, který potvrzuje zaplacení kontrolních pásek, a to v den a hodinu, které jsou uvedeny v potvrzené objednávce.

(3) V případě platby v hotovosti na pokladním místě celního úřadu vydá celní úřad registrované osobě účetní doklad potvrzující zaplacení kontrolních pásek.

(4) Zmocní-li registrovaná osoba k odběru kontrolních pásek písemnou plnou mocí jinou osobu (§ 11 odst. 3 zákona), je tato plná moc přílohou odběrného listu.

(5) Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

Vracení kontrolních pásek

(1) Nepoužité kontrolní pásky vrací registrovaná osoba celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, spolu s tiskopisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky vrací registrovaná osoba celnímu úřadu, u kterého kontrolní pásky odebrala, vylepené na volných listech; v odůvodněných případech může celní úřad připustit jiný způsob.

(3) Jednotlivé listy s vylepenými kontrolními páskami jsou očíslovány a tvoří přílohu tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 10

Způsob evidence kontrolních pásek

(1) Evidenci přijatých, vydaných, zničených a vracených kontrolních pásek podle § 14 zákona vede jejich držitel (§ 12 zákona) na předepsaném tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Součástí evidence kontrolních pásek je odběrný list.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 147/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 310/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Vzor kontrolní pásky uvedený v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je i ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vzorem kontrolních pásek, jimiž byl označen líh ve spotřebitelském balení uvedený do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; to neplatí, byl-li tento líh znovu uveden do volného daňového oběhu počínaje dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor kontrolní pásky určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu ve výrobku pod 20 %

210 × 16 mm

210 x 16 mm

150 × 16 mm

150 x 16 mm

90 × 16 mm

90 x 16 mm

Vzor kontrolní pásky určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu ve výrobku od 20 %

210 × 16 mm

210 x 16 mm

150 × 16 mm

150 x 16 mm

90 × 16 mm

90 x 16 mm

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby

Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor návrhu na registraci právnické osoby

Vzor návrhu na registraci právnické osoby

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor registrace podnikající fyzické osoby

Vzor registrace podnikající fyzické osoby

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor registrace právnické osoby

Vzor registrace právnické osoby

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek

Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek

Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor tiskopisu pro vracení kontrolních pásek celnímu úřadu

Vzor tiskopisu pro vracení kontrolních pásek celnímu úřadu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 149/2006 Sb.

Vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek

Vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek

Přesunout nahoru