Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Rozhodnutí č. 121/2006 Sb.Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006

Částka 41/2006
Platnost od 03.04.2006
Účinnost od 02.04.2006
Zrušeno k 11.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

ROZHODNUTÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 2. dubna 2006

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vláda České republiky

vyhlašuje

pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006.

I.

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje

1. krizová opatření

a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území, z něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu a velitele zásahu a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů a vojáků zajišťujících bezpečnost a veřejný pořádek na postiženém území,

c) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení,

d) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,

e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění. Uvedená krizová opatření konkretizují hejtmani krajů, pro které je nouzový stav vyhlášen, pro území příslušných krajů podle místních potřeb a podmínek řešení krizové situace.

2. ministru vnitra

a) aktivovat Ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro vládu České republiky,

b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně majetku v postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými krizovými opatřeními,

c) seznámit s tímto rozhodnutím hejtmany příslušných krajů,

d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky.

3. prvnímu místopředsedovi vlády a ministru financí – přijmout v případě potřeby nezbytná opatření pro řešení finančních dopadů vyhlášeného nouzového stavu.

4. ministru pro místní rozvoj

a) přijmout opatření k finančnímu a administrativnímu zajištění realizace Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb a k uvolňování provozních výdajů na řešení ochrany majetku obcí před povodněmi,

b) zřídit v souvislosti s plněním úkolu 4a) informační linku pro starosty měst a obcí postižených krizovou situací.

5. ministru obrany

– přijmout v součinnosti s ministrem vnitra a hejtmany příslušných krajů opatření k použití vojáků v činné službě při řešení krizové situace.

6. ministryni informatiky

a) přijmout v součinnosti s provozovateli služeb elektronických komunikací a poštovních služeb opatření k zajištění nepřetržitého poskytování těchto služeb na územích postižených krizovou situací v maximálním možném rozsahu,

b) zajistit informovanost veřejnosti o průběhu krizové situace a jejím řešení prostřednictvím portálu veřejné správy.

7. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí – přijmout opatření k využívání občanů evidovaných jako nezaměstnaní na úřadech práce pro provádění pracovní výpomoci při realizaci krizových opatření.

8. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti – přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody ve věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví osob.

9. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy – přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

10. všem členům vlády – přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v rámci své působnosti v postiženém a ohroženém území.

II.

V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují

a) právo na nedotknutelnost osob a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na kterém jsou bezprostředně ohroženy na životě nebo zdraví,

b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení krizové situace,

c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace,

d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,

e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

III.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2006, ve 23.00 hodin. Jeho platnost končí dnem 10. dubna 2006, ve 24.00 hodin.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

Přesunout nahoru