Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek

Částka 5/2006
Platnost od 12.01.2006
Účinnost od 01.02.2006
Zrušeno k 01.11.2008 (371/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 30. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 11 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, se mění takto:

1. V § 1 v úvodní části ustanovení se slova "stanoví, v souladu s právem Evropských společenství1)," nahrazují slovy "zapracovává předpisy Evropských společenství1) a stanoví".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Komise 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ve znění směrnice Rady 92/32/EHS, kterou se po sedmé mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění směrnice Komise 93/105/ES, kterou se stanoví příloha VII D obsahující informace požadované pro technický dokumentační soubor údajů uvedený v článku 12 sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS a ve znění směrnice Komise 2001/59/ES, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.“.

2. V § 1 se na konci textu písmene d) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

f) žádosti o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací (dále jen "omezená sada zkoušek") pro registraci meziproduktu podle § 12 odst. 5 zákona,

g) žádosti o registraci meziproduktu s omezenou sadou zkoušek podle § 12 odst. 1 a 5 zákona,

h) doplňujících zkoušek nebo studií při registraci meziproduktu podle § 12 odst. 2 zákona.“.

3. V nadpisu pod § 2 se za slovo "látky" doplňují slova "a registrace látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek".

4. V § 2 se za slova "podle § 12 odst. 1 zákona" vkládají slova "a náležitosti žádosti o registraci látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek podle § 12 odst. 1 a 5 zákona".

5. Nadpis § 6 zní: "Náležitosti žádosti o registraci látky, registraci látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek nebo o registraci polymeru".

6. V § 6 odst. 1 se slova "nebo polymeru" nahrazují slovy " , látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek nebo o registraci polymeru".

7. V § 6 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) prohlášení, že:

1. látka, přičemž se nejedná o monomer, je vyrobena výhradně pro chemické zpracování, je při něm spotřebována nebo je při něm použita; při zpracování je látka přeměněna na chemicky odlišné molekuly, přičemž se nejedná o polymer,

2. s látkou se zachází nejvýše na dvou dalších místech, kde se meziprodukt zpracovává, to znamená, že látka vyrobená v jednom podniku může být přepravena do jednoho nebo dvou dalších podniků ke zpracování,

3. dodávka na místo, kde se meziprodukt dále zpracovává, musí být uskutečněna přímo osobou, která žádá o registraci, nikoli přes dalšího dodavatele,

4. látka musí být přísně uzavřena během celého životního cyklu, to je při výrobě, přepravě, přečištění, čištění a údržbě zařízení, vzorkování, analýze, plnění a vyprazdňování aparatury nebo nádob, ukládání nebo úpravě odpadů a skladování. V příslušném procesu musí být zahrnuty všechny funkční prvky, například plnicí otvory, vyprazdňovací zařízení jsou při příslušném procesu provedeny buď jako uzavřený konstrukční typ se zajištěnou těsností nebo jako uzavřený konstrukční typ s integrovaným odsávacím systémem,

5. jestliže může dojít k expozici, musí být k dispozici provozní a kontrolní technologie, které minimalizují emise,

6. při čištění a údržbě musí být před otevřením systému nebo před vstupem do systému použity speciální postupy, jako je oplachování a mytí,

7. při nehodě a v případě, kdy vznikají při přečišťování, čištění a údržbě odpady a může dojít k expozici životního prostředí, se ve všech případech použijí provozní a kontrolní technologie, které minimalizují emise a výslednou expozici,

8. existuje interní předpis, který stanovuje úkol každého zaměstnance při práci,

9. na obalu látky bude označení doplněno textem tohoto znění: "Pozor – látka není dosud plně otestována",

10. během celého životního cyklu meziproduktu je zajištěna kontrola skutečností uvedených pod body 1 až 9 na všech místech, kde se s meziproduktem zachází.".

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

8. V § 6 odst. 5, 6 a 7 se slova "podle odstavce 1 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. a) nebo c)".

9. V názvu přílohy č. 1 se za slova "registraci látky" vkládají slova "a registrace látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek".

10. V příloze č. 1 se za bod č. 6 vkládá nový bod č. 7, který včetně tabulky 1 zní:

7. MEZIPRODUKTY S OMEZENOU SADOU ZKOUŠEK

7.1 Náležitosti žádosti při registraci meziproduktu s omezenou sadou zkoušek v množství ≥1 tuna za rok

Osoba, která žádá o omezenou sadu zkoušek, předkládá ministerstvu pro všechna místa výroby a zpracování následující technickou dokumentaci:

a) prohlášení, že osoba, která žádá o registraci a každý uživatel přijímají podmínky uvedené v žádosti o omezenou sadu zkoušek podle § 6 odst. 1 písm. b),

b) popis technických opatření, kterými se zajistí přísná kontrola látky, včetně postupů navážení, vzorkování, přepravy a čištění. Je nezbytné, aby byly k dispozici informace o výsledcích kontrol,

c) podrobnosti o typu konstrukce a technickou specifikaci (např. těsnost) uzavřeného funkčního prvku, které rozhodují o účinnosti uzavření; technická opatření musí splňovat podmínky uvedené v bodu 7.2 (Klasifikace uzavřených systémů při zacházení s chemikáliemi) a v tabulce 1,

d) pokud nejsou splněna kritéria pro posouzení uzavřených systémů při zacházení s látkami, která jsou podrobně popsaná v bodu 7.2, předloží osoba, která žádá o registraci, údaje o expozici na základě dat z monitorování nebo spolehlivých modelových výpočtů,

e) podrobný popis procesů na všech místech výroby a zpracování; zejména musí být uvedeno, zda jsou odpady z výroby nebo zpracování vypouštěny do odpadních vod, zda jsou kapalné nebo pevné odpady spalovány a jak je prováděno čištění a údržba celého zařízení,

f) podrobný odhad možných emisí64) a možné expozice65) člověka a životního prostředí během celého životního cyklu meziproduktu, včetně podrobností o různých chemických reakcích, ke kterým v procesu dochází, a o postupu a způsobu zacházení se zbytky z výroby a zpracování; může-li emisí docházet k expozici, musí být podrobně popsány prostředky na její omezení,

g) změny, které by mohly mít vliv na expozici člověka a životní prostředí, musí být oznámeny v předstihu; například jakákoli změna funkčních prvků zařízení, nový uživatel nebo nové místo výroby a zpracování,

h) informace pro omezenou sadu zkoušek podle přílohy č. 2, tedy informace pro omezenou registraci a dále informace o následujících vlastnostech látky:

- tenzepar (3.4),

- výbušnost(3.10),

- teplota vznícení (3.11),

- oxidační vlastnosti (3.12),

- granulometrie (3.13),

- akutní toxicita pro dafhie (5.1.2),

- další fyzikálně chemické nebo toxikologické informace nebo informace o chování látky v životním prostředí, včetně souhrnu a zhodnocení dostupných dat o toxicitě, zejména chronické toxicitě, toxicitě pro reprodukci a karcinogenitě, a ekotoxicitě látek, které jsou z hlediska struktury blízké registrované látce, které jsou žadateli o registraci známy,

i) identifikace žadatele, výrobce a uživatele (uživatelů).

7.2 Klasifikace uzavřených systémů66)' 67) 68)' 69)' 7U)' 71)' 72) při zacházení s meziprodukty

7.2.1 Použití

Při posuzování zařízení se používá hodnotící index. Hodnotícím indexem se klasifikuje zacházení s meziproduktem a výsledná možnost expozice. Osoba, která žádá o registraci, posoudí zařízení nebo provozní jednotku s cílem stanovit hodnotící index. Musí být posouzen každý jednotlivý funkční prvek.

Systémy se považují za uzavřené, jestliže posouzení všech dostupných funkčních prvků odpovídá hodnotícímu indexu 0,5 a jestliže jsou použity pouze prvky uzavřeného typu se zaručenou těsností nebo vybavené

integrovaným odsávacím systémem. Navíc musí být vyloučen přímý styk s kůží.

V seznamu příkladů jsou příslušné funkční prvky označeny tučně číslem 0,5.

Funkční prvky částečně otevřeného typu s vysoce účinným odsávacím systémem (rovněž označené hodnotícím indexem 0,5, ale normálním písmem) se nepovažují za uzavřené ve smyslu tohoto kritéria.

U funkčních prvků, jimž je přiřazen hodnotící index 1, není vždy zaručeno spolehlivé a trvalé dodržení limitů. Takovými funkčními prvky jsou:

1 - uzavřený typ, těsnost není zaručena,

1 - částečně otevřený typ s účinným odsávacím systémem.

U funkčních prvků, jimž je přiřazen hodnotící index 2 a 4, není dodržení limitů vždy zaručeno. Takovými funkčními prvky jsou:

2-částečně otevřený typ, otevírání podle účelu, s jednoduchým odsávacím systémem,
2-otevřený typ s jednoduchým odsávacím systémem,
4-otevřený typ nebo částečně otevřený typ,
4-přirozené větrání.

Seznam příkladů pro klasifikaci funkčních prvků je v tabulce 1. Funkční prvky, které nejsou uvedeny v seznamu příkladů, lze klasifikovat analogicky úsudkem. Zařízení nebo provozní jednotka se následně klasifikují hodnotou indexu toho funkčního prvku, který dosáhl nejvyšší hodnotící index.

7.2.2 Kontrola

Použití těchto kritérií vyžaduje dodržování stanovených výrobních parametrů a rovněž provádění kontrol uvedených v seznamu příkladů (například revize a údržba).

TABULKA 1

Seznam příkladů

ČísloFunkční prvekKonstrukční typPříklady konstrukčního typuHodnotící indexVysvětlující poznámky
bez dalších opatřenís dalšími opatřeními
1234567
1.statická těsnění
1.1statická těsněnínerozebíratelné (pevné)
spoje
- svařované 0,5
- pájené0,5
1.2statická těsněnírozebíratelné spoje- svařované břitové těsnění0,5 - omezit spoje na
nezbytný počet
- spoj řezacím prstencem a upínacím
kroužkem ≤DN 32
0,5 - otevírat spoje co
nejméně
- NPT závit ≤DN 50, Δt ≤100 °C, 0,5 - před opětným uvedením
do provozu provést
zkoušku těsnosti
- spoj řezacím prstencem a upínacím
kroužkem >DN 32
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- při opětném uvedení do
provozu opatřit
rozebrané spoje novým
těsněním
- NPT závit > DN 50, Δt > 100 °C10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- příruby, které musí být
z provozních důvodů
otevřeny, by neměly být
opatřeny pérem a
drážkou (nebezpečí
zpříčení)
- příruba s pérem a drážkou s vhodným
těsněním
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- příruba s nákružkem a vybráním
s vhodným
těsněním
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- příruba s V-drážkou (klínovým
žlábkem) a vhodným těsněním
V-drážky
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- příruby s hladkou těsnicí lištou a
vhodnými těsněními
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
1.3kvazistatická těsnění
1.3.1armaturyhřídelové a vřetenové
ucpávky armatur, např.
kulových ventilů,
uzavíracích kohoutů,
ventilů, škrticích klapek,
plochých šoupátek
- ucpávková těsnění 2 1 v případě
pravidelného
monitorování a oprav
- (pružinová) samonastavovací
ucpávková těsnění
1 0,5 technicky těsný
- dvojitá ucpávka s uzavíracím těsněním10,5 při monitorování
uzavíracího
tlakového systému
pravidelnou vizuální
kontrolou nebo pomocí
technického zařízení
- těsnění typu O-kroužku10,5 technicky těsný
- těsnění uzavíracího kohoutu10,5 zajištění technické
těsnosti
monitorováním a
opravou
- pístové těsnění10,5 technicky těsný
- vlnovcové těsnění0,5
- membránové těsnění0,5
- magnetická spojka0,5
1.3.2ostatní těsněnítáhla- ucpávková těsnění 2 1 v případě
pravidelného
monitorování a oprav
- (pružinová) samonastavovací
ucpávková těsnění
1 0,5 technicky těsný
- dvojitá ucpávka s uzavíracím
těsněním
10,5 při monitorování
uzavíracího
tlakového systému
pravidelnou vizuální
kontrolou nebo pomocí
technického zařízení
- těsnění typu O-kroužku1
- pístové těsnění1
- vlnovcové těsnění0,5
- membránové těsnění0,5
2.dynamická těsnění
2.1těsnění s otočnými
částmi
hermeticky těsný- zapouzdřený uzavřený motor 0,5
- magnetické spojky0,5
těsnění, která nejsou
bezkontaktní
- jednoosové čelní těsnění 1
- dvouosové čelní těsnění 1
- dvouosové čelní těsnění s uzavírací
kapalinou
10,5 při monitorování
uzavíracího
tlakového systému
pravidelným
kontrolováním,
zpravidla 1× denně,
nebo např.
kontrolou zařízení
technologického
procesu, signalizací
- ucpávková těsnění2 1 v případě
pravidelného
monitorování a oprav
- (pružinová) samonastavovací
ucpávková těsnění
20,5 technicky těsný
bezkontaktní těsnění- labyrintové těsnění 2
- plynem mazané těsnění 10,5 s monitorováním
průtoku plynu
2.2těsnění oscilujících částí- vlnovcové těsnění- shrnovací ventily 0,5
- vratná čerpadla s vlnovcovým
těsněním
0,5
- membránová těsnění - membránová čerpadla0,5
- kuželové membránové ventily 0,5
- těsnicí manžety - vratná čerpadla 1
- stírací kroužky 1
3.přemísťování látky a
plnicí místa
3.1pro pevné látky
3.1.1pytle
3.1.1.1pytle (vyprazdňování)otevřený průlezný otvor,
otevřený kontejner
- ruční vyprazdňování42 s jiným odsávacím
systémem
je-li v kontejneru
nebezpečná látka, musí se
na to brát zřetel
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
pytlová řezačka a
vyprazdňovací stroj
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
zapouzdřená pytlová
řezačka a vyprazdňovací
stroj s integrovaným
odsávacím systémem
10,5 slisování a sbalení
prázdných pytlů
uvnitř uzavřeného
prostoru, zajištění
technické těsnosti
monitorováním a
opravou
3.1.1.2pytle (plnění)ruční plnění, otevřené
plnění pytlů
- ruční plnění42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
zařízení pro plnění pytlů- stroj pro plnění pytlů opatřených
ventilem, např. pneumatický plnič,
šnekový plnič, váhy umožňující
plnění čistou (netto) hmotností
42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
- vakuový plnič2 1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
- zcela zapouzdřený plnicí stroj
s integrovaným odsávacím systémem
1 0,5 zajištění technické
těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
- stroj na tvarování, plnění a uzavírání
pytlů
10,5 zajištění technické
těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
3.1.2vaky a flexibilní IBC

(IBC - kontejnery na
volně ložené látky)
3.1.2.1vaky a flexibilní IBC
(vyprazdňování)
otevřený průlezný otvor- ruční vyprazdňování42 s jiným odsávacím
systémem
(IBC - kontejnery na
volně ložené látky)
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
zařízení pro
vyprazdňování
velkoobjemových vaků
42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
3.1.2.2vaky a flexibilní IBC(plnění)plnění otevřených
velkoobjemových vaků
- ruční plnění42 s jiným podtlakovým
odvětrávacím
zařízením
(IBC - kontejnery na
volně ložené látky)
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
zařízení pro plnění vaků- otevřené plnění42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
zřízení pro plnění vaků- zcela uzavřený plnicí stroj
s integrovaným podtlakovým
odvětrávacím zařízením
1 0,5 při speciálním
plnicím uzávěru
(např. bočním
uzávěru); při
bezprašné technice
uzavírání; je
zabráněno
pozdějšímu
pronikání plnicím
uzávěrem; zajištění
technické těsnosti
monitorováním a
opravou
- váhy na velkoobjemové vaky4 2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
1 nízkoemisní technika
používání, bez
přítomnosti dalších
nebezpečných látek
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
0,5 bezemisní technika
použití (např. matrice
nepodléhající abrazi)
3.1.3kontejnery
3.1.3.1kontejnery
(vyprazdňování)
s uzavřeným
vyprazdňovacím
zařízením
10,5 je-li těsnost
zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je
k dispozici
integrovaný
odsávací systém;
zajištění technické
těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
těsnění uzávěru
kontejneru musí splňovat
požadavky bodu 1.2
0,5 je-li těsnost zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je
k dispozici vysoce
účinný odsávací
systém; zajištění
technické těsnosti
monitorováním a
opravou
otevřený kontejner42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
3.1.3.2kontejnery (plnění)se speciálním plnicím
zařízením
1 0,5 je-li těsnost
zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem); zajištění
technické těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
otevřené plnění4 2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem;
zajištění technické
těsnosti
monitorováním a
opravou (*)
3.1.4sudys vyprazdňovacím
zařízením
- uzavřené10,5 je-li těsnost
zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je
k dispozici
integrovaný
odsávací systém
3.1.4.1sudy (vyprazdňování)- mechanický transport, např.
šnekovým dopravníkem
4 0,5 je-li těsnost zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je
k dispozici odsávací
systém nebo vysoce
účinný odsávací
systém
- pneumatický transport, např.
stlačeným vzduchem
4 2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
otevřený kontejner- mechanický transport, např.
šnekovým dopravníkem
42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
- pneumatický transport, např.
stlačeným vzduchem
2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
40,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
3.1.4.2sudy (plnění)se speciálním plnicím
zařízením
10,5 je-li těsnost
zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je-li
k dispozici
integrovaný
odsávací systém
otevřené plnění4 0,5 je-li těsnost
zajištěna
speciálními
opatřeními (např.
monitorovaným
samosvorným
spojem) a je-li
k dispozici vysoce
účinný odsávací
systém
2 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
3.1.5zásobníková vozidla
3.1.5.1zásobníková vozidla
(vyprazdňování)
pevné potrubí, kloubové
rameno
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*); úplný
záchyt zbytkového
množství při
odpojování a
připojování
hadicové připojení- stacionární použití (připojovací hadice
a spojky jsou instalovány podnikem)
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*); úplný
záchyt zbytkových
množství při
odpojování a
připojování
- jiné použití (připojovací hadice a
spojky nejsou instalovány podnikem)
21 úplný záchyt
zbytkových množství
3.1.5.2zásobníková vozidla
(plnění)
pevné potrubí, kloubové
rameno
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*); úplný
záchyt zbytkového
množství při
odpojování a
připojování
hadicové připojení- stacionární použití (připojovací hadice
a spojky jsou instalovány podnikem)
1 0,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*); úplný
záchyt zbytkových
množství při
odpojování a
připojování
- jiné použití (připojovací hadice a
spojky nejsou instalovány podnikem)
2 1 úplný záchyt
zbytkových množství
3.1.6vstupní a výstupní
armatury
pro sila, plnicí zařízení a
kontejnery na sypký
materiál
- škrticí klapky10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
pravidelné čištění
- kohouty a uzavírací kohouty10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
pravidelné čištění
- plochá šoupátka10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
pravidelné čištění
- destička plochého šoupátka10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
pravidelné čištění
- svírací ventil s měkkým těsněním1
- clonové šoupátko1
- hadicový ventil1
3.2překladiště kapalin
3.2.1malé kontejnery a sudy
malé kontejnery a sudy
(vyprazdňování)
pevná spojení (potrubí,
hadicová spojení,
kloubová ramena)
- s vytlačováním nebo odtahem plynů
na bezpečné místo nebo s odtahem do
úpravny nebo spalovny
1 0,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
zkouška těsnosti po
připojení, úplný
záchyt zbytkových
množství
pokud jde o spojovací
prvky, viz bod 1
- bez vytlačování nebo odtahu plynů na
bezpečné místo
4
vyprazdňování otevřených
sudů
- sudové čerpadlo nebo hadice41 v případě bezúnikové
a neukapávající
konstrukce s vysoce
účinným odsávacím
systémem
pravidelná kontrola
odsávacího systému; malý
kontejner nebo sud musí
být ihned po naplnění
uzavřen
vyprazdňování
v uzavřených jednotkách
- uzavření, zakrytování10,5 s integrovaným
odsávacím
systémem a
s otevíráním a
uzavíráním sudů
v uzavřené jednotce
pravidelná kontrola
odsávacího systému
3.2.1.2malé kontejnery a sudy
(plnění)
pevná spojení (potrubí,
hadicová spojení,
kloubová ramena)
- s vytlačováním nebo odtahem plynů
na bezpečné místo nebo s odtahem do
úpravny nebo spalovny
1 0,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
zkouška těsnosti po
připojení, úplný
záchyt zbytkových
množství
pokud jde o spojovací
prvky, viz bod 1
- bez vytlačování nebo odtahu plynů na
bezpečné místo
4 1 v případě bezúnikové
a neukapávající
konstrukce s vysoce
účinným odsávacím
systémem
plnění otevřených sudů- s plnicí hadicí40,5 v případě bezúnikové
a neukapávající
konstrukce s vysoce
účinným odsávacím
systémem
pravidelná kontrola
odsávacího systému; malý
kontejner nebo sud musí
být ihned po naplnění
uzavřen
- uzavření, zakrytování10,5 s integrovaným
odsávacím
systémem a
s uzavíráním sudů
v uzavřené jednotce
pravidelná kontrola
odsávacího systému
3.2.2cisternové vozy,
cisternové vagony,
velkoobjemové
kontejnery
3.2.2.1cisternové vozy,
cisternové vagony,
velkoobjemové
kontejnery
(vyprazdňování)
pevné spojení,
např. pevné potrubí,
hadicová spojení, ocelová
nakládací ramena
- s vytlačováním nebo odtahem plynů
na bezpečné místo nebo s odtahem do
úpravny nebo spalovny
1 0,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
zkouška těsnosti po
připojení, úplný
záchyt zbytkových
množství
pokud jde o spojovací
prvky, viz bod 1
- bez vytlačování nebo odtahu plynů na
bezpečné místo
4
jiná hadicová spojení2 1 úplný záchyt
zbytkových množství
3.2.2.2cisternové vozy,
cisternové vagony,
velkoobjemové
kontejnery
(plnění)
pevné potrubí, hadicová
spojení, ocelová nakládací
ramena
- s vytlačováním nebo odtahem plynů
na bezpečné místo nebo s odtahem do
úpravny nebo spalovny
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*); zkouška
těsnosti po připojení,
úplný záchyt
zbytkových množství
kontejnery musí být ihned
po naplnění uzavřeny
- bez vytlačování nebo odtahu plynů na
bezpečné místo
4
otevřené plnění- plnicí trubka41 s vysoce účinným
odsávacím systémem,
úplný záchyt
zbytkových množství
kontejnery musí být ihned
po naplnění uzavřeny
3.3překladiště plynůpokud jde o funkční
prvky, viz bod 1
3.3.1plyny (plnění a
vyprazdňování)
10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou (*);
zkouška těsnosti po
připojení,
vytlačování plynu
nebo odtah
zbytkových
množství plynů na
bezpečné místo
uzavřený systém
v podniku, části jednotek
a funkční prvky musí být
obsluhovány,
monitorovány a
udržovány tak, aby
zůstaly technicky těsné
v případě mechanického,
chemického a tepelného
namáhání, jaké lze
očekávat u plánovaného
typu provozu
4místa vzorkování
4.1otevřené vzorkováníventil, uzavírací kohout42 s jiným odsávacím systémem
1 s vysoce účinným odsávacím systémem
4.2uzavřené vzorkování10,5 zajištění těsnosti
monitorováním a
opravou
vzorkování musí být
prováděno uzavřeným
vzorkovacím systémem
zamezujícím
nekontrolovanému úniku
produktu.
Nekontrolovaným únikem
produktu se rozumí:

- vystříknutí kapaliny
během vzorkování ze
zařízení pod tlakem

- výtok kapaliny z hrdla
trubek, které jsou
přimontovány
k odběrové jednotce

- únik par produktu

- přetečení přeplněných
odběrových nádob
5ukládání v sudech
5.1pevné látky kromě
určitých výbušnin
přepravní obal podle
předpisů ADR
- sudy, kontejnery 0,5 s dostatečnou ventilací
(minimálně dvojnásobná
výměna vzduchu)
- pytle; plastové, textilní, papírové a
vícevrstvé pytle
0,5 s dostatečnou ventilací
(minimálně dvojnásobná
výměna vzduchu)
5.2pevné látky, určité
výbušniny (obsahující
nitroglycerin)
přepravní obal podle
předpisů ADR
42 s jiným odsávacím
systémem
1 s účinným odsávacím
systémem
0,5 s vysoce účinným
odsávacím systémem
5.3kapalinypřepravní obal podle
předpisů ADR
- kontejnery, kovové sudy, plechové
konzervy, plastové sudy (hoboky),
tuby, kanystry, nádoby
0,5s dostatečnou ventilací
(minimálně dvojnásobná
výměna vzduchu)
5.4plynypřepravní obal podle
předpisů ADR
lahve na stlačené plyny 10,5 zajištění technické
těsnosti monitorováním a
opravou (*)
s dostatečnou ventilací
(minimálně dvojnásobná
výměna vzduchu)
nádoby na stlačené plyny pokud jde o funkční
prvky, viz bod 1;
uzavřený systém
v podniku, části jednotek
a funkční prvky musí být
obsluhovány,
monitorovány a
udržovány tak, aby
zůstaly technicky těsné
v případě mechanického,
chemického a tepelného
namáhání, jaké lze
očekávat u plánovaného
typu provozu
sudy na stlačené plyny

(*) Těsnost rozebíratelných spojů mezi jednotkami zařízení a částmi aparatur lze zajistit přijetím těchto trvalých opatření:

1. Monitorovací nebo inspekční opatření s cílem zjistit a posoudit aktuální stav rozebíratelných spojů podle normy ČSN EN 13306(01-0660)

Musí být v předem stanovených termínech a podle plánu odpovídajícího potřebám podniku, typu spoje a jeho konstrukci a rovněž povaze a vlastnostem transporto váných látek. Příklady takových opatření jsou:

- zkoušení těsnosti,

- vizuální prohlídka zařízení s cílem nalézt místa zřetelného úniku, jako jsou místa, kde je prosak kapaliny, kde se zjistí prosak, zápach, akustický šum, námraza atd.,

- inspekce zařízení a spojů pomocí mobilního zařízení pro indikaci a detekci netěsností (např. detekční trubičky, plamenové-ionizační detektory, přenosné detektory plynů),

- aplikace pěnotvorných přípravků na rozebíratelné spoje,

- použití detektorů plynů k monitorování ovzduší,

- použití automatického zařízení na zkoušení těsnosti u kloubových hadic a plnicích hadic.

2. Opravy za účelem obnovení požadovaného stavu rozebíratelných spojů podle normy ČSN EN 13306(01-0660).

Podle potřeby nezbytná opatření musí být plánována a prováděna v jednotlivých případech v závislosti na:

- nebezpečné látce,

- typu a rozsahu poškození,

- ochranných a bezpečnostních opatřeních, která mají být přijata.

Před obnovením provozu zařízení musí být opravené spoje podrobeny zkoušce těsnosti.

Dosavadní bod č. 7 se označuje jako bod č. 8 a dosavadní tabulky 1 až 3 se označují jako tabulky 2 až 4.

11. V bodu č. 8 se za vysvětlivku č. 61 doplňují vysvětlivky č. 64 až 72, které znějí:

64) Emisí se rozumí uvolnění látky ze systému, například při poruše systému. Aby byly emise co nejnižší a tím byla zaručena maximální ochrana pracovníků a životního prostředí, musí být hlavním cílem přísné uzavření procesu.

65) Expozicí se rozumí vše, co následuje po emisi látky, zejména její rozšíření do životního prostředí, možnost jejího vdechnutí nebo styku s kůží člověka. Proto pokud se předpokládá výskyt emisí, je třeba expozici omezit vhodnými technickými prostředky, přičemž se všechny fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti látky podle § 2 odst. 5 zákona, které ještě nebyly zkoušeny, považují za nebezpečné.

66) Integrovaným odsávacím systémem se rozumí odsávací systém uzavřeného typu, který se používá v kombinaci s uzávěrami, kryty, plášti, kontejnery atd. s cílem zadržet látku uvnitř uzavřené funkční jednotky. Nezbytné provozní otvory jsou co nejmenší. Intenzita odsávání a potrubí musí být navrženy tak, aby byl v odtahové jednotce dostatečný podtlak pro zachycení a odvedení všech vzniklých plynů, par nebo prachu. Nesmí dojít k zpětnému vniknutí odvětraných nebezpečných látek do pracovního prostředí. To znamená, že nesmí dojít k úniku látek z uzavřené jednotky do pracovního prostředí.

67) Vysoce účinným odsávacím systémem se rozumí odsávací systém otevřeného a polootevřeného typu, který je dimenzován tak, že látky zůstanou uvnitř záchytné části. To znamená, že výskyt látek v pracovním prostředí lze prakticky vyloučit.

68) Účinným odsávacím systémem se rozumí odsávací systém otevřeného a polootevřeného typu, který je dimenzován tak, že látky zůstanou uvnitř záchytné části. To znamená, že výskyt látek v pracovním prostředí lze téměř vyloučit nebo lze prokázat, že jsou dodržovány limitní hodnoty.

69) Jiným odsávacím systémem se rozumí odsávací systém otevřeného a polootevřeného typu, který je dimenzován tak, že výskyt látek v pracovní prostředí nelze vyloučit.

70) Nízkoemisními technikami použití látky jsou zejména:

- technika spotřebovatelného obalu, to znamená, že nebezpečná látka je uzavřena ve vhodném obalu, který, aniž by byl otevřen, vstupuje spolu s látkou do reakčního systému,

- změna konsistence, to znamená, že místo práškové formy je látka použita například ve formě pasty nebo granulátu,

- technika „matrice", to znamená, že nebezpečná látka je uzavřená v matrici z plastu, která znemožňuje přímý styk s nebezpečnou látkou. Matrice není sama o sobě nebezpečnou látkou, je však možná abraze plastu, a tedy i emise nebezpečné látky.

71) Bezemisními technikami použití je zejména použití matrice, která nepodléhá abrazi, to znamená, že matrice z plastu je tak odolná abrazi, že nemůže dojít k uvolnění nebezpečné látky,

72) Dílčí jednotka je technicky těsná, pokud není pro dané použití zjistitelný únik při zkoušení, monitorování nebo při kontrole těsnosti například použitím pěnotvorných přípravků nebo zařízení pro indikaci a detekci netěsností. Systémy, podsystémy a funkční prvky jsou technicky těsné, pokud je únik menší než 0,00001 mbar *s*1.".

12. V příloze č. 9 se na konec části „STUPEŇ 1" doplňuje kapitola, která zní:

„Doplňující zkoušky pro meziprodukty

Pokud byla látka registrována jako meziprodukt s omezenou sadou zkoušek, požadavky tohoto stupně se zredukují následovně:

a) v případě, že množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 10 tun za rok na výrobce nebo jestliže celkové množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 50 tun na výrobce, jsou požadovány všechny zkoušky a studie uvedené v bodech 3 až 6 přílohy č. 1 (kromě těch, které již byly provedeny); ministerstvo může požadovat zkoušky a studie stupně 1 týkající se vodních organismů,

b) v případě, že množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 100 tun za rok na výrobce nebo jestliže celkové množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 500 tun na výrobce, ministerstvo si vyžádá zkoušky a studie stupně 1 s tím, že může rozhodnout o neúčelnosti jedné nebo více zkoušek a studií, s výjimkou zkoušek a studií týkajících se toxicity pro reprodukci.".

13. V příloze č. 9 se na konec části „STUPEŇ 2" doplňuje kapitola, která zní:

„Doplňující zkoušky pro meziprodukty

Pokud byla látka registrována jako meziprodukt s omezenou sadou zkoušek, požadavky tohoto stupně se zredukují následovně:

Jestliže množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 1 000 tun za rok na výrobce nebo jestliže celkové množství meziproduktu uvedené na trh dosahuje 5 000 tun na výrobce, nebudou obvykle doplňující zkoušky a studie uvedené na stupni 1 a 2 požadovány. Ministerstvo doplňující zkoušky a studie zváží a může požadovat další zkoušky a studie, včetně zkoušek a studií stanovených na stupních 1 a 2 této vyhlášky.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.


Ministr:

MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru