Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.

Částka 36/2006
Platnost od 31.03.2006
Účinnost od 31.03.2006
Zrušeno k 01.07.2007 (123/2007 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2006,

kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. b)zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1)a upravuje

a) pravidla kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry2), který není bankou (dále jen "obchodník"), na individuálním základě (část druhá),

b) pravidla kapitálové přiměřenosti ovládajícího obchodníka na konsolidovaném základě (dále jen "ovládající obchodník") a pravidla kapitálové přiměřenosti finanční holdingové společnosti na konsolidovaném základě (část třetí),

c) rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací osobou zahrnutou do dozoru na konsolidovaném základě (část čtvrtá) a

d) rozsah a podrobnosti vnitřních kontrolních mechanismů osob tvořících konsolidační celek (část pátá).

1) Směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/31/ES, 98/33/ES a 2002/87/ES. Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů, ve znění směrnic 95/26/ES, 97/9/ES a 2000/64/ES.

2) § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 2 odst. 1 písmeno m)včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

m) mezinárodními finančními institucemi Evropská investiční banka (EIB)a mezinárodní rozvojové banky, a to Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Meziamerická rozvojová banka (IADB), Asijská rozvojová banka (AsDB), Africká rozvojová banka (AfDB), Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Severská investiční banka (NIB), Karibská rozvojová banka (CDB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropský investiční fond (EIF), Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky (MIGA)2a),

2a) Čl. 1 bod 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, ve znění směrnice 2004/69/ES.".

3. V § 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) společně řízenou osobou přidružená společnost, která je obchodníkem nebo finanční institucí s výjimkou pojišťovny, pokud

1. se na řízení takové přidružené společnosti podílí osoba, která je součástí regulovaného konsolidačního celku spolu s alespoň jednou osobou nezahrnutou do regulovaného konsolidačního celku, a

2. odpovědnost nebo ručení osoby nebo osob nezahrnutých do regulovaného konsolidačního celku podílejících se na řízení přidružené společnosti za závazky přidružené společnosti jsou omezeny výší jejich podílu na základním kapitálu této společnosti,".

Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena b) až l), včetně odkazů na tato písmena.

4. V § 2 odst. 2 písm. h) se v úvodní větě za slovy "centrální vládou" čárka nahrazuje tečkou a doplňují slova "Takovou institucí jsou vždy".

5. V § 2 odst. 2 písm. h) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body č. 4 až 6 se označují jako body č. 3 až 5, včetně odkazů na tyto body.

6. V § 2 odst. 2 písm. k) se slova "General Arrangements to Borrow" nahrazují slovy "Všeobecné dohody o zápůjčce".

7. Za § 2 se vkládá označení nové části druhé, které včetně nadpisu zní:

"ČÁST DRUHÁ

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ".

Označení dosavadní části druhé až jedenácté se včetně nadpisů zrušuje.

8. Za novou část druhou se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ".

9. V § 3 odst. 1 se za slova "hodnota v korunách" vkládá slovo "českých".

10. V § 3 odst. 2 se slovo "část" nahrazuje slovem "hlava".

11. V § 3 odst. 3 písm. a)až f)se slovo "část" nahrazuje slovem "hlava".

12. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Při splnění pravidel pro kapitálové požadavky podle odstavců 1 až 4 však kapitál obchodníka nesmí být nižší než jedna čtvrtina obchodníkovy pevné režie za předchozí účetní období.“.

13. Za § 6 se vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA II

VYMEZENÍ KAPITÁLU".

14. V § 7 odst. 1 písm. b)se slovo "ažio" nahrazuje slovem "ážio".

15. V § 7 odst. 1 písm. e)se za slova "byl potvrzen auditorem" vkládají slova "nebo auditorskou společností (dále jen "auditor")".

16. V § 7 odst. 5 písm. d)se slova "s výjimkou zastavené nemovitosti," zrušují.

17. Za § 7 se vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA III

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU INVESTIČNÍHO PORTFOLIA".

18. Za § 10 se vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA IV

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU OBCHODNÍHO PORTFOLIA".

19. V § 12 odst. 4 písmeno b) zní:

b) v případě reverzních rep jako rozdíl mezi reálnou hodnotou peněžní pohledávky a reálnou hodnotou přijatých cenných papírů nebo komodit, pokud všechny nebo část těchto cenných papírů nebo komodit nejsou dále převedeny na jinou osobu nebo zatíženy právem jiné osoby. Jinak se stanoví jako rozdíl mezi reálnou hodnotou peněžní pohledávky a reálnou hodnotou těch přijatých cenných papírů nebo komodit, které nejsou dále převedeny na jinou osobu nebo zatíženy právem jiné osoby,“.

20. V § 12 odst. 4 písmeno d) zní:

d) v případě půjčování cenných papírů nebo komodit, kde si obchodník půjčuje tyto nástroje, jako rozdíl mezi reálnou hodnotou poskytnutého kolaterálu a reálnou hodnotou přijatých cenných papírů nebo komodit, pokud všechny nebo část těchto cenných papírů nebo komodit nejsou dále převedeny na jinou osobu nebo zatíženy právem jiné osoby. Jinak se stanoví jako rozdíl mezi reálnou hodnotou poskytnutého kolaterálu a reálnou hodnotou těch přijatých cenných papírů nebo komodit, které nejsou dále převedeny na jinou osobu nebo zatíženy právem jiné osoby.“.

21. Za § 12 se vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA V

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU ANGAŽOVANOSTI OBCHODNÍHO PORTFOLIA A LIMITY ANGAŽOVANOSTI INVESTIČNÍHO PORTFOLIA".

22. Za § 17 se vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA VI

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚROKOVÉMU RIZIKU".

23. Za novou hlavu VI se vkládá označení nového dílu 1, které včetně nadpisu zní:

"Díl 1

Úrokové nástroje, jejich kompenzace a úrokové pozice".

Označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje.

24. Za § 20 se označení dosavadní hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:

"Díl 2

Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku".

25. V § 21 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Úrokovým pozicím odpovídajícím penězům u rep a reverzních rep přiřadí obchodník koeficient nula.".

26. Za § 21 se označení dosavadní hlavy III včetně nadpisu nahrazuje slovy:

"Díl 3

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku".

27. Za § 26 se vkládá označení nové hlavy VII, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA VII

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K AKCIOVÉMU RIZIKU".

28. Za § 32 se vkládá označení nové hlavy VIII, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA VIII

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K MĚNOVÉMU RIZIKU".

29. Za § 36 se vkládá označení nové hlavy IX, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA IX

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE KOMODITNÍMU RIZIKU".

30. Za novou hlavu IX se vkládá označení nového dílu 1, které včetně nadpisu zní:

"Díl 1

Komoditní nástroje a jejich pozice".

Označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje.

31. Za § 39 se dosavadní označení hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:

"Díl 2

Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku".

32. Za § 45 se vkládá označení nové hlavy X, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA X

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K OPCÍM".

33. Za novou hlavu X se vkládá označení nového dílu 1, které včetně nadpisu zní:

"Díl 1

Kompenzace a pozice opcí".

Označení dosavadní hlavy I se včetně nadpisu zrušuje.

34. Za § 48 se označení dosavadní hlavy II včetně nadpisu nahrazuje slovy:

"Díl 2

Kapitálový požadavek k opcím".

35. Za § 52 se vkládá označení nové hlavy XI, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA XI

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST".

36. Za část druhou se vkládají nové části třetí až pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7, 8, 9, 10 a 11 znějí:

"ČÁST TŘETÍ

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

§ 53a

Metody konsolidace dat osob, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku

Ovládající obchodník nebo finanční holdingová společnost, jejíchž konsolidační celek podléhá dozoru Komise na konsolidovaném základě (dále jen "ovládající osoba"), používá pro konsolidaci dat osob, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku, pouze metody konsolidace podle mezinárodních účetních standardů, a to

a) plnou pro konsolidaci dat ovládající osoby a ovládaných osob,

b) poměrnou pro konsolidaci dat ovládající osoby a společně řízených osob.

§ 53b

Pravidla kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě

(1) Pro účely vymezení pravidel kapitálové přiměřenosti ovládajících osob se postupuje přiměřeně podle části druhé, pokud není v této části stanoveno jinak.

(2) Osobou, která je součástí konsolidačního celku a jejíž zahrnutí do konsolidačního celku není vhodné nebo může zkreslit výsledky dozoru na konsolidovaném základě [§ 152 odst. 2 písm. c)zákona], je ovládaná osoba nebo společně řízená osoba, pokud prokazatelně

a) ovládaná osoba nebo společně řízená osoba sídlí v zemi, kde existují právní překážky pro poskytování potřebných informací nebo existují překážky pro převod zisků,

b) hodnota aktiv jednotlivé ovládané osoby nebo jednotlivé společně řízené osoby je menší než 1 % včetně celkové hodnoty aktiv ovládající osoby. Pokud však celkový součet aktiv takových osob přesáhne 1 % celkové hodnoty aktiv ovládající osoby, tyto ovládané osoby a společně řízené osoby se do regulovaného konsolidačního celku zahrnují,

c) podíl na ovládané osobě, přidružené společnosti nebo na společně řízené osobě je držen se záměrem prodeje v blízké budoucnosti; nedojde-li k prodeji do jednoho roku od nabytí podílu, tato výjimka neplatí a ovládaná osoba nebo společně řízená osoba se do regulovaného konsolidačního celku zahrne, nebo

d) ovládaná osoba nebo společně řízená osoba je v likvidaci nebo je na její majetek prohlášen konkurs.

(3) Kapitálem regulovaného konsolidačního celku se rozumí součet kapitálu odvozeného z konsolidované rozvahy sestavené ovládající osobou za regulovaný konsolidační celek, vymezený podle § 7 odst. 5 a části menšinového vlastního kapitálu (kreditní zůstatek) zahrnující podíl menšinových společníků na

a) splaceném základním kapitálu,

b) splaceném emisním ážiu,

c) povinných rezervních fondech,

d) ostatních rezervních fondech vytvořených ze zisku s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených,

e) nerozděleném zisku z předchozích období po zdanění, pokud zisk příslušných období byl potvrzen auditorem v auditu účetní závěrky, společníci nebo valná hromada tuto roční závěrku schválili a rozhodli o výši nerozděleného zisku,

f) hospodářském výsledku ve schvalovacím řízení v případě, že tento výsledek odsouhlasený auditorem představuje zisk, do kterého byly promítnuty předpokládané dividendy a další platby z předpokládaného rozdělení zisku,

snížený o podíl menšinových společníků na vlastním kapitálu (debetní zůstatek), včetně jejich podílu na neuhrazené ztrátě z předchozích let, a dále na hospodářském výsledku ve schvalovacím řízení, pokud tento výsledek představuje ztrátu.

§ 53c

Kapitálové požadavky

(1) Kapitálovým požadavkem se rozumí hodnota v korunách českých propočtená podle § 7 odst. 5 a vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálového krytí podstupovaných rizik regulovaného konsolidačního celku. Kapitálový požadavek je složen z kapitálového požadavku A a kapitálového požadavku B.

(2) Kapitálový požadavek A se rovná kapitálovému požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia podle části druhé hlavy třetí.

(3) Kapitálový požadavek B se rovná součtu kapitálových požadavků

a) k úvěrovému riziku obchodního portfolia podle části druhé hlavy čtvrté,

b) k riziku angažovanosti obchodního portfolia podle části druhé hlavy páté,

c) k obecnému úrokovému riziku podle části druhé hlavy šesté,

d) k obecnému akciovému riziku podle části druhé hlavy sedmé,

e) k měnovému riziku podle části druhé hlavy osmé a

f) ke komoditnímu riziku podle části druhé hlavy deváté.

Kapitálový požadavek k opcím se přičítá ke kapitálovému požadavku ke specifickému a obecnému úrokovému riziku, kapitálovému požadavku ke specifickému a obecnému akciovému riziku, kapitálovému požadavku k měnovému riziku a kapitálovému požadavku ke komoditnímu riziku.

(4) Pro konsolidaci úrokových a akciových pozic nástrojů obchodního portfolia a měnových a komoditních pozic nástrojů investičního a obchodního portfolia ovládající osoby a ovládané osoby nebo společně řízeného podniku může ovládající osoba použít metodu plné konsolidace nebo poměrné konsolidace, pokud

a) ovládající osoba řídí rizika na konsolidovaném základě,

b) ovládaná osoba nebo společně řízená osoba jsou povinny dodržovat stanovený limit kapitálové přiměřenosti na individuálním základě podle zvláštního právního předpisu nebo zahraniční právní úpravy odpovídající právu Evropských společenství a tento limit splňují, a

c) právo země sídla ovládající osoby, ovládané osoby anebo společně řízeného podniku nezakazuje převod jednotlivých složek kapitálu v rámci regulovaného konsolidačního celku.

(5) Pokud kritéria uvedená v odstavci 4 nejsou splněna, použije se pro stanovení kapitálových požadavků k úrokovému, akciovému a úvěrovému riziku obchodního portfolia nebo měnovému a komoditnímu riziku nástrojů investičního a obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku metoda agregace plus.

(6) Metodou agregace plus se rozumí metoda, podle které se kapitálové požadavky stanovené na individuálním základě podle části druhé nebo zahraniční právní úpravy odpovídající příslušným požadavkům práva Evropských společenství ovládající osobou, ovládanou osobou a společně řízenou osobou sečtou. Kompenzace dlouhých a krátkých pozic nástrojů není možná. Metoda agregace plus se nepovažuje za metodu konsolidace.

§ 53d

Limit kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě

(1) Kapitálová přiměřenost ovládající osoby na konsolidovaném základě se rovná součinu 8 % a podílu, v jehož čitateli je kapitál regulovaného konsolidačního celku podle § 53b odst. 3 a ve jmenovateli je součet kapitálového požadavku A regulovaného konsolidačního celku podle § 53c odst. 2 a kapitálového požadavku B regulovaného konsolidačního celku podle § 53c odst. 3. Pokud byla použita metoda agregace plus podle § 53c odst. 5 a 6, ve jmenovateli se uvádí součet kapitálového požadavku A regulovaného konsolidačního celku a součtu kapitálových požadavků B osob, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku, které byly stanoveny na individuálním základě.

(2) Kapitálová přiměřenost ovládající osoby na konsolidovaném základě nevyužitého tier 3 se rovná součinu 8 % a podílu, v jehož čitateli je nevyužitý tier 3 regulovaného konsolidačního celku podle § 7 odst. 13 a ve jmenovateli je součet kapitálového požadavku A regulovaného konsolidačního celku a kapitálového požadavku B regulovaného konsolidačního celku. Pokud byla použita metoda agregace plus podle § 53c odst. 5 a 6, ve jmenovateli se uvádí součet kapitálového požadavku A regulovaného konsolidačního celku a součtu kapitálových požadavků B osob, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku, které byly stanoveny na individuálním základě.

(3) Kapitálová přiměřenost ovládající osoby na konsolidovaném základě podle odstavce 1 musí dosahovat alespoň 8 %.

§ 53e

Limity čisté angažovanosti investičního portfolia na konsolidovaném základě

(1) Čistá angažovanost investičního portfolia (§ 13 odst. 9)regulovaného konsolidačního celku vůči jedné osobě nebo jedné ekonomicky spjaté skupině osob (§ 14)s výjimkou osob uvedených v odstavci 2 nesmí přesáhnout 25 % kapitálu regulovaného konsolidačního celku podle § 53b odst. 3 sníženého o využitý tier 3 regulovaného konsolidačního celku podle § 7 odst. 12.

(2) Čistá angažovanost investičního portfolia regulovaného konsolidačního celku nesmí přesáhnout 20 % kapitálu regulovaného konsolidačního celku podle § 53b odst. 3 sníženého o využitý tier 3 regulovaného konsolidačního celku vůči

a) osobě, která je osobou propojenou s obchodníkem7),

b) ekonomicky spjaté skupině osob, v níž alespoň jedna osoba je osobou propojenou s obchodníkem,

c) ekonomicky spjaté skupině osob s tím, že alespoň na jedné osobě má kvalifikovanou účast osoba propojená s obchodníkem,

d) právnickým osobám, ve kterých má obchodník kvalifikovanou účast, nebo

e) ekonomicky spjaté skupině osob, v níž alespoň jedna osoba je právnickou osobou, ve které má obchodník kvalifikovanou účast.

(3) Úhrn čistých angažovaností investičního portfolia regulovaného konsolidačního celku vůči osobám nebo ekonomicky spjatým skupinám osob podle odstavců 1 a 2, vůči nimž čistá angažovanost dosahuje 10 a více procent kapitálu regulovaného konsolidačního celku sníženého o využitý tier 3, nesmí přesáhnout 800 % kapitálu regulovaného konsolidačního celku podle § 53b odst. 3 sníženého o využitý tier 3. Pokud je osoba zařazena ve více ekonomicky spjatých skupinách osob, zahrne pro účely tohoto limitu ovládající osoba čistou angažovanost investičního portfolia vůči této osobě pouze do jedné ekonomicky spjaté skupiny. Pro účely sledování limitu 800 % ovládající osoba zahrnuje i čistou angažovanost investičního portfolia vůči skupině, jejíž objem klesl pod 10 % kapitálu regulovaného konsolidačního celku podle § 53b odst. 3, sníženého o využitý tier 3.

(4) Limitům čisté angažovanosti investičního portfolia regulovaného konsolidačního celku nepodléhá angažovanost vůči subjektům uvedeným v § 15 odst. 4.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZSAH, ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA I

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY DODRŽUJÍCÍ KAPITÁLOVOU PŘIMĚŘENOST NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

§ 53f

(1) Obchodník, který dodržuje kapitálovou přiměřenost na individuálním základě, bez zbytečného odkladu ohlásí Komisi pokles kapitálové přiměřenosti podle § 53 pod 8 % a překročení limitů čisté angažovanosti investičního portfolia obchodníka podle § 15.

(2) Informace podle odstavce 1 obchodník Komisi zašle spolu se standardizovaným datovým formulářem určeným k hlášení kapitálové přiměřenosti a angažovanosti obchodníka s údaji ke dni poklesu kapitálové přiměřenosti, případně překročení limitů čisté angažovanosti investičního portfolia, a s účetními doklady a daty potřebnými pro výpočet kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti investičního portfolia k danému dni.

HLAVA II

OSOBY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

§ 53g

Rozsah informací

(1) Ovládající osoba a smíšená holdingová společnost [§ 151 odst. 1 písm. e)zákona] předloží Komisi grafické znázornění struktury konsolidačního celku a seznam jí ovládaných osob a přidružených společností s tím, že u každé z nich uvede

a) obchodní firmu nebo název a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) výši upsaného a výši splaceného základního kapitálu,

c) výši přímého a nepřímého podílu ovládající osoby nebo smíšené holdingové společnosti na základním kapitálu a hlasovacích právech, případně jiný způsob, kterým vykonává rozhodující nebo významný vliv v ovládaných osobách nebo přidružených společnostech,

d) údaje o osobách [§ 2 písm. b)zákona], které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu obchodních společností, a předmět podnikání těchto společností,

e) předmět podnikání nebo činnosti zapsaný v obchodním rejstříku a vymezení činností skutečně prováděných,

f) název a adresu orgánu, který v zahraničí vykonává dohled nad poskytováním služeb na finančním trhu ovládané osoby nebo přidružené společnosti,

g) přehled služeb poskytovaných ovládající osobě a smíšené holdingové společnosti,

h) seznam dalších osob, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě, s uvedením výše jejich přímého nebo nepřímého podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, případně jiného způsobu, jakým tyto osoby vykonávají v ovládané osobě významný vliv, a

i) informaci, zda a který auditor provádí audit.

(2) Ovládající osoba a smíšená holdingová společnost předloží Komisi informace o sobě v rozsahu podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), f) a i).

(3) Ovládající osoba předloží Komisi dále

a) grafické znázornění struktury regulovaného konsolidačního celku s uvedením používané metody konsolidace podle § 53a, popřípadě uvede, zda bude využívána metoda agregace plus podle § 53c odst. 5 a 6, a to u každé jednotlivé ovládané osoby, přidružené společnosti a společně řízené osoby,

b) údaje o osobách [§ 2 písm. b)zákona], které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu ovládané osoby, přidružené společnosti a společně řízené osoby nebo jiné obchodní společnosti, a předmět podnikání těchto společností,

c) seznam dalších osob, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě, přidružené společnosti a společně řízené osobě s uvedením výše jejich přímého nebo nepřímého podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, případně jiného způsobu, jakým tyto osoby vykonávají v ovládané osobě, přidružené společnosti a společně řízené osobě, významný vliv,

d) seznam ovládaných osob, přidružených společností a společně řízených osob nezahrnutých do regulovaného konsolidačního celku spolu s průkazným odůvodněním,

e) seznam osob s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě s uvedením výše jejich přímého a nepřímého podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, případně jiného způsobu, jakým je vykonáván rozhodující nebo významný vliv v ovládající osobě,

f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou dalším osobám, které jsou součástí konsolidačního celku, a přehled služeb vzájemně poskytovaných mezi osobami, které jsou součástí konsolidačního celku, a

g) další informace, jsou-li zapotřebí k objasnění struktury a vazeb konsolidačního celku a regulovaného konsolidačního celku.

(4) Ovládající osoba doloží zprávou auditora, že informace předkládané podle odstavců 1 až 3 jsou úplné a správné, a to vždy o stavu k 31. prosinci.

§ 53h

Informování o kapitálové přiměřenosti

(1) Obchodník, který je součástí regulovaného konsolidačního celku, informuje Komisi o dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti ovládajícími osobami regulovaného konsolidačního celku v elektronické podobě ve formě datové zprávy8)vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky, a to o stavu k 30. červnu a k 31. prosinci kalendářního roku, vždy nejpozději do 1 měsíce po uplynutí těchto termínů. Standardizovaný datový formulář uveřejňuje Komise způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Systém sestavování informace podle odstavce 1 musí být ověřen interním auditorem nebo auditorem. Při ověřování informací od osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku lze využít interního auditora těchto osob nebo auditora. Ovládající osoba doloží zprávou auditora, že informace podle odstavce 1 jsou úplné a správné, a to vždy o stavu k 31. prosinci.

§ 53i

Způsob a lhůty pro předávání informací

(1) Ovládající osoba a smíšená holdingová společnost předkládají informace v elektronické podobě ve formě datové zprávy8)vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky, podle stavu k 31. prosinci vždy nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.

(2) Osoba, která se stane ovládající osobou nebo smíšenou holdingovou společností, předloží první informace podle § 53g, včetně informace podle § 53b odst. 2, které prokazují důvody pro nezahrnutí osoby do konsolidačního celku, v podobě podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne, kdy se stala ovládající osobou nebo smíšenou holdingovou společností, a to s údaji ke dni, kdy se stala ovládající osobou nebo smíšenou holdingovou společností. Ovládající osoba a smíšená holdingová společnost informují Komisi neprodleně o všech změnách údajů, které jsou předmětem informační povinnosti. Pokud se změna týká struktury konsolidačního celku nebo regulovaného konsolidačního celku, přikládají nové grafické znázornění struktury tohoto celku.

(3) Informace podle § 53h a podle odstavců 1 a 2 ovládající osoba a smíšená holdingová společnost zasílají Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu9). Informace musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem10) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb11).

ČÁST PÁTÁ

VNITŘNÍ KONTROLNÍ MECHANISMY

HLAVA I

OBCHODNÍCI DODRŽUJÍCÍ KAPITÁLOVOU PŘIMĚŘENOST NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

§ 53j

(1) Obchodník uchovává data potřebná pro výpočet kapitálové přiměřenosti a sledování všech limitů stanovených touto vyhláškou nejméně po dobu 5 let; tím nejsou dotčena pravidla stanovená zvláštními právními předpisy o archivnictví, která obsahují lhůtu delší.

(2) Obchodník používá pro účely výpočtů podle této vyhlášky pozice, které zohledňují veškeré operace sjednané do 24. hodiny daného dne.

(3) S nástroji, které nejsou uvedeny v § 18, 27 a 37 a se složenými nástroji nakládá obchodník podle postupů, které vycházejí z postupů pro účtování. Komise může požádat o předložení těchto postupů a jejich úpravu, pokud to vyžaduje zejména charakter podstupovaných rizik.

§ 53k

(1) Obchodník vytvoří systém řízení rizik, který odpovídá rozsahu a složitosti činností tak, aby poskytl nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik obchodníka. Systém musí rovněž soustavně na denní bázi poskytovat informace o pozicích zaujímaných obchodníkem, o jeho angažovanosti vůči jednotlivým osobám či ekonomicky spjatým skupinám.

(2) Obchodník upraví v souladu s touto vyhláškou vnitřním předpisem zásady řízení rizik. Tento předpis musí obsahovat alespoň

a) typy činností, které budou při řízení rizik obchodníkem prováděny,

b) postupy pro identifikaci, měření, sledování a omezování rizik,

c) postupy stanovení reálných hodnot nástrojů podle § 5,

d) soustavu limitů používanou při řízení rizik, včetně postupů při překročení limitů,

e) způsob organizování toku informací zejména o výsledných pozicích z realizovaných operací a o vyhodnocení vnitřních limitů,

f) vymezení pravomocí a povinností odpovědných zaměstnanců při řízení rizik a

g) povinnosti útvaru interního auditu při prověřování systému řízení rizik.

(3) Vnitřní předpis podle odstavce 2 musí být schválen statutárním orgánem obchodníka. Obchodník zabezpečí, aby na jeho dodržování dohlížela dozorčí rada obchodníka.

(4) Statutární orgán obchodníka musí být pravidelně a spolehlivě informován o dodržování postupů a zásad definovaných ve vnitřním předpisu podle odstavce 3, včetně dodržování limitů kapitálové přiměřenosti a dalších vnitřních limitů stanovených obchodníkem.

HLAVA II

OSOBY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

§ 53l

(1) Ovládající osoba zajistí, aby u všech osob, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku, existovaly dostatečné vnitřní kontrolní mechanismy zajišťující úplnost a správnost veškerých údajů a informací předávaných Komisi. Postupy uplatňované v systému pro předávání těchto údajů a informací v rámci regulovaného konsolidačního celku musí být dostatečně transparentní.

(2) Ovládající osoba vytvoří systém řízení rizik, který odpovídá rozsahu a složitosti činností tak, aby poskytl nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik regulovaného konsolidačního celku. Systém musí zejména soustavně poskytovat informace o pozicích zaujímaných osobami, které jsou součástí regulovaného konsolidačního celku, a o angažovanosti vůči jednotlivým osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, včetně angažovanosti z titulu úpisu cenných papírů.

(3) Ovládající osoba vytvoří v rámci řízení rizik takový systém vlastních limitů, který zajistí soustavné dodržování limitů stanovených touto vyhláškou. Ovládající osoba musí dodržování limitů na vyžádání Komise věrohodně doložit.

(4) Ovládající osoba uchovává data potřebná pro sledování dodržování limitů stanovených touto vyhláškou nejméně po dobu pěti let; tím nejsou dotčena pravidla stanovená zvláštními právními předpisy o archivnictví, která stanoví lhůtu delší.

(5) Ovládající osoba zajistí existenci a funkčnost dostatečných kontrolních mechanismů při sestavování informace podle § 53h odst. 1.

7) § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

8) § 2 písm. c)zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

9) § 2 odst. 16 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 167/2004 Sb.

10) § 2 písm. b)zákona o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

11) § 11 zákona o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.".

37. Označení dosavadní části dvanácté se včetně nadpisu nahrazuje těmito slovy:

"ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ".

38. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2004 Sb.

Standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti a angažovanosti ovládající osoby za regulovaný konsolidovaný celek
Standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti a angažovanosti ovládající osoby za regulovaný konsolidovaný celek


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ovládající osoba a smíšená holdingová společnost poprvé předloží Komisi informace v rozsahu § 53g odst. 1 a 2 podle stavu k 30. červnu 2006 do 31. července 2006.

2. Ovládající osoba, která sestavuje regulovaný konsolidační celek, poprvé předloží Komisi informace v rozsahu § 53g odst. 3 podle stavu k 30. červnu 2006 současně s informacemi podle odstavce 1 a informacemi podle § 53b odst. 2, které prokazují důvody pro nezahrnutí osoby do konsolidačního celku.

3. Informace podle § 53i odst. 1 obchodník poprvé zašle Komisi podle stavu k 30. červnu 2006 do 31. července 2006 způsobem podle § 53i odst. 2.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:
Ing. Hollmann, MBA v. r.

Přesunout nahoru