Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/2006 Sb.Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

Částka 36/2006
Platnost od 31.03.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2006

o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) referenčním číslem číslo přiřazené nebezpečné látce, nebo zdrojům rizika za účelem zjištění parametru R,

b) parametrem R minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice (§ 2 odst. 3).

Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování

§ 2

(1) Zóna havarijního plánování1) se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen "vnější hranice") s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán.

(2) Vnější hranice se stanovuje z výchozí hranice jako výsledná hranice zóny havarijního plánování stanovená v § 4.

(3) Výchozí hranicí se rozumí hranice pro stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Výchozí hranice se určí

a) jako kružnice soustředná s nejmenší kružnicí opsanou kolem půdorysného průmětu objektu nebo zařízení2), jejíž vzor je uveden na obrázcích č. 1 a 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce, přičemž podkladem pro její určení je parametr R stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) s použitím nejvyššího parametru R, zahrnuje-li zdroj rizika různé nebezpečné látky3),

c) zvětšením parametru R o poloměr nejmenší kružnice opsané kolem půdorysného průmětu zdroje rizika, pokud je tento poloměr větší nebo roven 1/5 parametru R; vzor je uveden na obrázku č. 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

d) jako hranice sjednocení více půdorysných ploch určených podle písmen a) až c), nachází-li se na území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel4) zpracovává vnitřní havarijní plán, více zdrojů rizik jednoho nebo více provozovatelů; vzor je uveden na obrázku č. 4 v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Je-li výchozí hranice shodná nebo menší než plocha území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, zóna havarijního plánování se nestanovuje.

(3) Nelze-li vzhledem k vlastnostem, množství a působení nebezpečné látky, které neodpovídají údajům uvedeným v tabulkové části přílohy č. 1 k této vyhlášce, určit výchozí hranici postupem podle odstavce 2, lze stanovit tuto výchozí hranici jiným stejně spolehlivým způsobem.

§ 4

(1) Vnější hranice se upravuje na výslednou hranici podle místních urbanistických, terénních, demografických nebo klimatických poměrů, případně dalších faktorů hodných zřetele, s tím, že se přihlíží k možnosti vzniku domino efektu5).

(2) Zóna havarijního plánování se vyznačuje do mapového podkladu v měřítku přiměřeném účelu využití mapového podkladu.

Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu

§ 5

(1) Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Podkladem pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou zejména

a) vymezená zóna havarijního plánování,

b) podklady vypracované provozovatelem objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B, zejména bezpečnostní zpráva6) a písemné podklady provozovatele7),

c) dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány veřejné správy a

d) vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů veřejné správy a dotčených obcí k jeho návrhu.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. k) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

2) § 2 písm. a) a b) zákona č. 59/2006 Sb.

3) § 2 písm. d) zákona č. 59/2006 Sb.

4) § 2 písm. c) zákona č. 59/2006 Sb.

5) § 2 písm. i) zákona č. 59/2006 Sb.

6) § 10 zákona č. 59/2006 Sb.

7) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2006 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2006 Sb.

Způsob stanovení parametru R a vzory způsobů stanovení výchozí hranice pomocí parametru R

I. Způsob stanovení parametru R

a) Soupis činností a přehled o druzích nebezpečných chemických látek, jejich množství a umístění

Shromáždí se informace o všech zařízeních s výskytem nebezpečných látek8), o trasách a způsobech dopravy nebezpečných látek. O činnostech představujících zvýšení rizika pro obyvatelstvo (příklady v tabulce č. 2) se zjistí další informace potřebné pro jejich klasifikaci podle fyzikálních, chemických, technických a technologických vlastností a podmínek; po jejich klasifikaci se zpracuje seznam nebezpečných látek a nebezpečných činností (dále jen “seznam“). Při tom se vychází z dokumentace provozovatele - podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu, bezpečnostní zprávy (zejména analýzy rizika) a vnitřního havarijního plánu.

b) Posouzení množství látek

U jednotlivých zařízení se provede odhad maximálního množství nebezpečné látky nebo nebezpečných látek, které se může v reálných podmínkách zúčastnit závažné havárie. Vychází se z projektovaných rozměrů jednotlivých částí technologických uzlů a největší nosnosti nebo objemu obslužných nákladních automobilů, cisteren, železničních vozů apod. Pokud má zařízení dostatečnou fyzickou nebo účinnou separaci mezi skladovacími nádržemi nebezpečných látek, je při odhadu unikajícího množství uvažováno jen maximální množství v největší nádrži. Za fyzickou separaci se považuje vzdálenost mezi nádržemi zamezující domino efektům způsobených požárem, výbuchem nebo zhroucením kterékoliv části z posuzovaných zařízení. Za účinnou separaci se považuje existence separovaných jímek u jednotlivých nádrží s dostatečnou vzdáleností mezi okrajem jímky a další nádrží nebo používání automatických bezpečnostních armatur u potrubím spojených nádrží nebo mechanická překážka mezi nádržemi. Za dostatečnou fyzickou nebo účinnou separaci není považováno použití otevřeného propojení mezi nádržemi nebo použití ručně ovládaných armatur. Odhadnutá maximální množství se přiřadí do seznamu k jednotlivým příslušným nebezpečným látkám.

c) Přiřazení referenčních čísel nebezpečným látkám, zdrojům rizika

V seznamu podle písmene b) se všem nebezpečným látkám s přihlédnutím k jejich typu a známým fyzikálním podmínkám přiřadí referenční číslo podle tabulky č. 1 a ověří se, zda souhlasí s referenčním číslem stejné látky posuzované současně s druhem činnosti a charakterem technologie podle tabulky č. 2 a případně i s referenčním číslem získaným s přihlédnutím k typu a popisu látky v souvislosti s druhem činnosti podle tabulky č. 4. V případě, že z tabulek č. 1, 2 a 4 nelze jednoznačně přiřadit posuzovanému zdroji rizika nebo činnosti nebo nebezpečné látce jediné referenční číslo, zapíší se do seznamu dvě nebo více možných referenčních čísel a další postup se provádí podle všech těchto čísel.

d) Třída toxicity a její náhradní stanovení

Třídou toxicity se rozumí vlastnost nebezpečné látky definovaná výpočtem kalkulačního čísla (a) uvedeného v tabulce 1a a kalkulačního čísla (b) uvedeného v tabulce 1b přílohy č. 1 k této vyhlášce. Posuzuje-li se toxicita nebezpečné látky, která není uvedena v tabulce č. 1, lze její třídu toxicity pro potřeby tohoto postupu určit podle následujících pomocných pravidel a s využitím tabulek č. la až lc:

1. Pokud je tlak nasycených par menší než 0,1 MPa při 20 °C, je látka považována za kapalinu.

2. Pokud je tlak nasycených par větší než 0,1 MPa při 20 °C, je látka považována za plyn.

3. Ze součtu kalkulačního čísla (a) odvozeného od LC50 podle tabulky č. 1 a kalkulačního čísla (b) odvozeného z fyzikálních vlastností podle tabulky č. 1b se získá pomocí tabulky č. 1c hledaná třída toxicity.

e) Redukce seznamu

Ze seznamu lze vyloučit nebezpečné činnosti, které nepředstavují přímou hrozbu poškození obyvatel z důvodu vzdálenosti obydlených oblastí. Při redukci seznamu se postupuje v souladu s kritérii uvedenými v tabulce č.3

f) Opakování nebo zastavení způsobu stanovení

Je-li po redukci seznamu zřejmé, že v posuzované oblasti je zdroj rizika s jediným izolovaným zařízením bez návaznosti na další nebezpečné činnosti, zvětší se plocha posuzovaného území dvojnásobně a vytvoří se nový seznam; není-li to účelné, protože v takto zvětšeném posuzovaném území se nenachází žádný další zdroj rizika, zastaví se další postup. Dále se postupuje podle § 3.

g) Přiřazení parametrů R položkám seznamu

K jednotlivým referenčním číslům obsaženým v seznamu se za použití tabulek č. 4 a č. 4a nebo tabulky č. 4b a známého množství látek v tunách odhadnutých podle písm. b) přiřadí odpovídající parametry R. Pokud tabulka č. 4a obsahuje místo číselné hodnoty parametru velké písmeno X, míní se taková kombinace látky a jejího množství, která se v praxi obvykle nevyskytuje nebo nemůže prakticky existovat. Dojde-li přesto k dosažení takové hodnoty, použije se parametr R odpovídající dvojnásobku nejbližší vyčíslené hodnoty parametru R téže látky nebo odborný odhad. Obsahuj e-li tabulka symbol (-), jsou účinky daného množství látky zanedbatelné.

h) Stanovení parametru R

Pokud položce v seznamu byla přiřazena jediná hodnota R, považuje se za stanovenou hodnotu parametru R podle § 3 odst. 1 písm. a). V případě, že jedné látce nebo nebezpečné činnosti bylo podle písmena c) tohoto postupu přiřazeno více referenčních čísel a tím bylo získáno pro jednu položku seznamu více hodnot R, stanoví se pro účely § 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky nej větší z těchto hodnot jako parametr R.

II. Vzory způsobů stanovení výchozí hranice

Legenda:

půdorysný průmět zdroje nebezpečí půdorysný průmět zdroje nebezpečí
zóna havarijního plánování zóna havarijního plánování
hranice plochy, pro kterou provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán,hranice plochy pro kterou provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán
výchozí hranicevýchozí hranice
nejmenší kružnice opsaná kolem půdorysného průmětu zdroje nebezpečí se středem S a poloměrem rnejmenší kružnice opsaná kolem půdorysného průmětu zdroje nebezpečí se středem S a poloměrem r

R parametr stanovený podle přílohy 1

Obrázek č. 1

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. a)

r < 1/5 R, H = knižnice se středem v S a poloměrem R

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. a)

Obrázek č. 2

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. a)

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. a)

Popis: r < 1/5 R (parametr R je sice výrazně větší, než rozměry zařízení, ale rozměry území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán, nejsou zanedbatelné)

Obrázek č. 3

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. c)

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. c)

Popis: r ≥ 1/5 R (vypočítaný parametr R je ve zřejmém nepoměru k rozměrům zařízení).

Obrázek č. 4

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. d)

Vzor stanovení výchozí hranice podle § 3 odst. 1 písm. d)

Tabulka č. 1 SEZNAM VYBRANÝCH LÁTEK

Referenční čísloTyp látkyLátky (příklady)
1-3Hořlavá látka kapalná
Tlak nasycených par < 0,03 MPa
při 20 °C (teplota vzplanutí > 20 °C)
Allylalkohol (2-propen-l-ol)
Anilin
Benzaldehyd
Benzylchlorid (alfa-chlortoluen)
Butanol (1-butanol, 2-butanol)
Butyldiglykol
Dichlorbenzen
Dichlorpropen
Motorová nafta
Diethylkarbonát (uhličitan ethylnatý)
Dimethylformamid
Ethanolamin (2-aminoethanol)
Ethylformiát (mravenčan ethylnatý)
Ethylglykolacetát
Ethylsilikát
Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol)
Ethylenglykol (1,2-ethandiol)
Topný olej
Furfural
Furfurylalkohol (2-ftirylmethanol)
Isoamylalkohol (3-methyl-1-butanol)
Isobutanol (2-ethyl-1-propanol)
Isopropanol (2-propanol)
Methylbutylketon
Methylglykol
Methylglykolacetát
Naftalen
Nitrobenzen
Ropa
Fenol
Styren (vinylbenzen)
Trioxan (1,3,5-trioxan)
Xylen (o-, m-, p-)
1-3Hořlavá látka kapalná
Tlak nasycených par < 0,03 MPa
při 20 °C (teplota vzplanutí ≤ 20 °C)
Acetaly (1,1-diethoxyethan; 1,1-dimethoxyethan; 1,1 dibutooxy ethan)
Aceton (2-propanon)
Acetonitril (methylkyanid)
Benzen
Butandion
Butanol (1-butanol, 2-butanol)
Butanon
Butylchlorid
Butylformiát (mravenčan butylnatý)
Cyklohexen
Dichlorethan
Dichlorpropan
Diethylamin
Diethylketon (3-pentanon)
Dimethylkarbonát (uhličitan methylnatý)
Dimethylcyklohexan
Dioxan
Ethanol
Ethylacetát (octan ethylnatý)
Ethylakrylát
Ethylbenzen
Ethylformiát (mravenčan ethylnatý)
Heptan
Hexan
Isobutylacetát
Isopropylalkohol (2-propanol)
Isopropylether
Methanol (methylalkohol)
Methylacetát (octan methylnatý)
Methylcyklohexan
Methylisobutylketon
Methylmetakrylát (metakrylan methylnatý)
Methylpropionát (propionan methylnatý)
Methylvinylketon (3-buten-2-on)
Oktan
Piperidin
Propylacetát
Propylalkohol (1-propanol)
Pyridin
Toluen
Triethylamin
Vinylacetát
4-6Hořlavá látka kapalná
tlak nasycených par ≥ 0,03 MPa
při 20 °C
Sirouhlík
Kolodium, roztok
Cyklopentan
Diethylether
Ethylbromid (Bromethan)
Isopropen
Methylformiát (mravenčan methylnatý)
Solventní nafta (lakový benzín)
Kondenzát ze zemního plynu
Pentan
Benzín
Acetaldehyd (ethanal)
Propylenoxid (1,2-propylenoxid)
7-9Zkapalněná hořlavá látka
plynná (tlakem)
1,3-butadien
Butan
Buten (1-buten, 2-buten)
Cyklobutan
Cyklopropan
Difluorethan
Dimethylether
Ethan
Ethylchlorid (chlorethan)
Ethylenoxid (oxiran)
Ethylfluorid (fluorethan)
Isobutan (2-methylpropan)
Isobuten (2-methylpropen)
zkapalněné uhlovodíkové plyny
Methylether
Methylfluorid (fluormethan)
Propadien
Propan
Propen (propylen)
Vinylchlorid (chlorethylen)
Vinylmethylether
Vinylfluorid (fluorethylen)
10,11Zkapalněná hořlavá látka
plynná - chlazením
Ethen (ethylen)
Methan
Methylacetylen
Zemní plyn a seznam zkapalněných hořlavých látek plynných, s referenčními čísly 7-9
12Stlačené hořlavé látky -plynnéEthen (ethylen)
Vodík
Methan
Methylacetylen (propin)
Zemní plyn
13Hořlavé látky plynné
v tlakových lahvích
Acetylen (ethin)
Butan
Vodík
zkapalněné uhlovodíkové plyny
Propan
14,15Látky a výrobky výbušnéDusičnan amonný (hnojivo typu AI)
Munice (Střelivo)
Nitroglycerin
Organické peroxidy (typ B)
Trinitrotoluen
16,17Toxické látky kapalné,
Třída toxicity - nízká
Acetylchlorid
Allylamin
Allylbromid (3-brom-1-propen)
Allylchlorid (3-chlor-1-propen)
Chlorpikrin (trichlornitromethan)
Dichlordiethylether
Dimethylhydrazin
Dimethylsulfát
Dimethylsulfid
Epichlorhydrin(1-chlor-2, 3-epoxypropan)
Ethanthiol
Ethylisokyanát
Ethyltrichlorsilan
Pentakarbonyl železa
Isopropylamin (2-propanamin)
Methakrolein
Methylhydrazin
Perchlormethylthiol
Perchlormethylmerkaptan
Fenylkarbylaminchlorid
Oxychlorid fosforečný
Chlorid fosforitý
Sulfurylchlorid
Tetraethylolovo
Tetramethylolovo
Trichlorsilan
Vinylidenchlorid (1,1 -dichlorethylen)
18-21Toxické látky kapalné,
Třída toxicity - střední
Akrolein
Akrylonitril
Brom
Sirouhlík
Chloracetaldehyd
Chlormethylether
Bromkyan
Dimethyldichlorsilan
Ethylchloroformiát (chloromravenčan ethylnatý)
Ethylenimin (aziran)
Formaldehyd (roztoky)
Kyselina fluorovodíková (roztoky)
Isobutylamin
Methylchlorformiát (chloromravenčan methylnatý)
Methyldichlorsilan
Methyljodid (jodmethan)
Methyltrichlorsilan
Kyselina dusičná (dýmavá)
Oleum (dýmavá kyselina sírová)
Propylenimin
Propylenoxid
Chlorid cíničitý
22,25Vysoce toxické látky
kapalné
Kyanovodík
Oxid dusičitý
Oxid sírový
Tetrabutylamin
Oxid osmičelý
26,29Vysoké toxické látky kapalné
Třída toxicity - velmi vysoká
Methylisokyanát
Karbonyl niklu (tetrakarbonyl niklu)
Pentaboran
Pentafluorid síry
30,35Toxické látky plynné,
Třída toxicity - nízká
Ethylamin
Vinylchlorid (chlorethylen)
31,36,40Toxické látky plynné,
Třída toxicity - střední
Amoniak (čpavek)
Fluorid boritý
Oxid uhelnatý
Fluorid chlority
Dimethylamin
Fluorovodík
Methylbromid (brommethan)
Fluorodusík (fluorid dusitý)
Perchlorylfluorid (fluorid kysel, chloristé)
Silan
Fluorid křemičitý
Oxid siřičitý
Trimethylamin
Vinylbromid (bromethylen)
32,37,41,42Vysoce toxické látky plynnéChlorid boritý
Karbonylsulfid
Chlor
Dioxid chloru (oxid chloričitý)
Dichloracetylen
Oxid dusičitý (dimer)
Formaldehyd
German (germanovodík)
Hexafluoraceton
Bromovodík
Chlorovodík
Sulfan (sirovodík)
Methylchlorid (Chlormethan)
Oxid dusnatý
Sulfurylfluorid
Stannan
33,38Vysoce toxické látky plynné,
Třída toxicity - vysoká
Borethan
Fosgen (karbonylchlorid)
Karbonylfluorid
Dikyan
Fluor
Keten
Selan
Nitrosylchlorid
Difluorid kyslíku
Fosfan (fosfin, fosforovodík)
Stiban (antimonovodík)
Tetrafluorid síry (fluorid siřičitý)
Hexafluorid telluru (fluorid tellurový)
34,39Toxické látky plynné,
Třída toxicity - extrémní
Arsan (arsin, arsenovodík)
Selan (selenovodík)
Ozon
Hexafluorid selenu (fluorid selenový)

Tabulka 1a

LC50, krysa, 4 hod. v ppmKalkulační číslo (a)
0,01 - 0,18
0,1 - 17
1 - 106
10 - 1005
100 - 10004
1000 - 10 0003
10 000 - 100 0002

Poznámka: LC50 - statisticky vypočítaná koncentrace látky, která pravděpodobně /působí /.a určitou dobu po expozici smrt 50% jedinců exponovaných po definovanou dobu (vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka).

Tabulka 1b

Fyzikální vlastnostiKalkulační číslo (b)
Kapaliny
(tlak při 20 °C)
< 0,005 MPa1
0,005 - 0,03 MPa2
0,03-0,1 MPa3
tlakem zkapalněný plyn,
bod varu> 265K3
bod varu< 265 K4
chladem zkapalněný plyn,
bod varu> 245 K3
bod varu< 245 K4

Tabulka 1c

Kalkulační číslo a + kalkulační číslo bTřída toxicity
6Nízká
7Střední
8Vysoká
9Velmi vysoká
10Extrémní

Tabulka č. 2 - KONTROLNÍ SEZNAM (Druh činnosti a charakter technologie)

ČinnostNejdůležitější nebezpečné
látky
Referenční čísla
pro tabulky č. 4 a č. 4a
Skladování palivČerpací staniceBenzín a motorová nafta6
Benzín a zkapalněné uhlovodíkové plyny7
MeziskladyBenzín6
Zkapalněné uhlovodíkové plyny7,9
Hlavní skladyRopa a topné oleje1,3
Benzín4,6
Zkapalněné uhlovodíkové plyny7,9,10,11
Zemní plyn10.1 1
Skladování plynu v tlakových lahvíchRůzné plyny13
Zpracování a
skladování paliv
RafinerieZkapalněné uhlovodíkové plyny, propan, benzin,6,7,9
Alkylační procesyFluorovodík31
Krakování (hluboké zpracování) ropyButen (butylen)7,9
Ethen (ethylen)12
Ethylenoxid (oxiran)30
Propen (propylen)7,9
Vinylchlorid7,9
Benzin, C4 frakce6,7,9,10,11
Benzen, aromatické uhlovodíky3
Doprava paliv v zóně
havarijního plánování
Potrubí - produktovodyZkapalněné uhlovodíkové plyny, propan8
Zemní plyn12
Benzín5
Ropa2
Voda (vnitrozemské vodní cesty)Zkapalněné uhlovodíkové plyny (stlačený)9
Zkapalněné uhlovodíkové plyny (zkapalněný chlazením)11
Benzín6
Ropa3
Po železnici/silniciZkapalněné uhlovodíkové plyny7
Benzín6
Ropa4
Rozsáhlá chladicí zařízeníJatka, mlékárny, pivovary, tukové závody,
výrobny zmrzliny, čokoládový průmysl,
sklady masa, ryb, ovoce, květin, kluziště (zimní stadiony)
Čpavek31
Potraviny a pochutinyCukrovarnický průmyslOxid siřičitý31
Průmysl mouky - mlýnyMethylbromid32
Extrakce olejů/tukůHexan1,3
Drožďárny Lihovary, destilace alkoholuHořlavé kapaliny4,6
Průmysl kakaaHexan1.3
Specifické výrobkyKožedělný průmyslKyseliny akroleinové18,21
Dřevařský průmyslFormaldehyd32
Papírenský průmyslEthylenoxid30
Epichlorhydrin16,17
Gumárenský průmyslStyren4,6
Akrylonitril18,21
Pomocné textilní provozyEthylenoxid30
Formaldehyd32
Alkylfenoly
Metalurgický, elektronický
průmysl
Vysoké peceOxid uhelnatý31
Amoniak31
Povrchové úpravyArsan34
Specifické chemikálieHnojivaAmoniak31,36
Spaliny43
Kyselina sírováOxidy síry45
Syntetické pryskyřiceEthylenoxid30
Chlor32
Akrylonitril18,21
Fosgcn55
Formaldehyd32
Plasty/syntetikaVinylchlorid7,9
Akrylonitril18,21
Chlor32
Spaliny46
Barvy/barvivaFosfin55
Rozpouštědla4,6
Spaliny46
Chloro-fluoro uhlovodíky (CFC)Chlorovodík40,42
Chlor32
Fluorovodík31
ChlorChlor32,37
VinylchloridChlor32
Vinylchlorid7,9
Chlorovodík40,42
AmoniakAmoniak31,36
ChlorovodíkChlorovodík40,42
Chlor32
VláknaSirouhlík18
Sulfan (Sirovodík)32
Léky/léčivaChlor32
Rozpouštědla4.6
PolymeraceButen7,9
Ethen12
Propan7,9
Vinylacetát1.3
Syntetická vláknaMethanol1.3
ChlornanyChlor32
Vodík12
PesticidyVýroba surovinFosgen55
Isokyanáty26,29
Chlor32
Hořlavé produkty-spaliny43
Stáčení a skladováníHořlavé produkty-spaliny43
Maloobchod a skladováníHořlavé produkty - spaliny43
Methylbromid32
VýbušninyVýroba a skladováníRůzné14
Skladování municeRůzné14,15
Veřejná a užitná místaVodárny (úpravny vody)Chlor32
Skladování pesticidůHořlavé produkty - spaliny43
Přístavní zařízení
v zóně havarijního plánování
KontejneryRůznéa
Nádrže (skladovací zařízení)Různéa
Doprava v zóně havarijního plánováníPotrubí - produktovodyChlor41
Amoniak40
Ethylenoxid40
Chlorovodík41,42
Silnice a železnice
(včetně vleček a seřadišť)
Hořlavé plyny b: 23,236,2397
Hořlavé kapaliny b: 33,336,338,339,333,x338,x323,
x423,446.539
6
Vysoce toxické plyny b: 26.265,26632
Středně toxické plyny b: 236,268,28631
Toxické kapaliny b: 336,66,66319
Po voděVýbušniny13: 1.1,1.514
Hořlavé plyny b: 23,236,2399c,11d
Hořlavé kapaliny b: 33,336,338,339,333,x338,x323,
x423,446,539
6
Vysoce toxické plyny b: 26,265,26632c,37d
Středně toxické plyny b: 236,268,28631c,36d
Toxické kapaliny b,e: 336,66,66320

a viz tabulka č. 1

b číslo Kemler kódu pro transport

c stlačeno

d chlazeno

e nerozpustný, hustota <= 1 kg dm-3

Tabulka č. 3 - KRITÉRIUM VZDÁLENOSTI OD OBYDLENÝCH OBLASTÍ

Průmyslová činnostVzdálenost
od obydlených oblastí
[m]
Stabilní
zařízení včetně
různých druhů
skladů ropných
paliv
Hořlavé látky a/nebo výbušniny<1000
zvláštní zřetel na:
benzínové stanice (čerpací stanice)<50
čerpací stanice LPG<100
potrubí s hořlavými kapalinami<50
skladování v tlakových lahvích (25 - 100 kg)<100
Toxické látky<10 000
zvláštní zřetel na:
chladicí zařízení<100
skladování pesticidů<50

Poznámka: Ze seznamu jsou vynechány položky, u nichž je vzdálenost od obytných oblastí větší než hodnota vzdálenosti v metrech ve třetím sloupci tabulky.

Tabulka č. 4 - PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAH HAVÁRIE OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ S NEBEZPEČNOU LÁTKOU

Refer.
číslo
Typ látkyPopis látkyČinnost
1Hořlavá
kapalina
Tlak nasycených par < 0,03 MPa při 20 °CSkladování v zásobníku s jímkou
2aPotrubí
3Ostatní
4Tlak nasycených par ≥ 0,03 MPa při 20 °CSkladování v zásobníku s jímkou
5aPotrubí
6Ostatní
7Hořlavý plynZkapalněný tlakemŽeleznice, silnice, nadzemní zásobníky
8aPotrubí
9Ostatní
10Zkapalněný chlazenímSkladování v zásobníku s jímkou
11Ostatní
12aStlačenýPotrubí
13Sklad tlakových láhví (25 - 100 kg)
14VýbušnéV celku (jedna exploze)
15V obalech (munice)
16Toxická
kapalina
Nízká toxicitaSkladování v zásobníku s jímkou
17Ostatní
18Střední toxicitaSkladování v zásobníku s jímkou
19Silnice/železnice
20Voda
21Ostatní
22Vysoká toxicitaSkladování v zásobníku s jímkou
23Silnice/železnice
24Voda
25Ostatní
26Velmi vysoká toxicitaSkladování v zásobníku s jímkou
27Silnice/železnice
28Voda
29Ostatní
Toxický plynZkapalněný tlakem:V případě činností na vodě užij
30-34 místo 35-39
30Nízká toxicita
31Střední toxicita
32Vysoká toxicita
33Velmi vysoká toxicita
34Extrémní toxicita
Zkapalněný chlazením:
35Nízká toxicita
36Střední toxicita
37Vysoká toxicita
38Velmi vysoká toxicita
39Extrémní toxicita
V potrubí:
40aStřední toxicita
41aVysoká toxicita
42aPod tlakem >2,5 MPa vysoká toxicita
43Z pesticidů
44Toxické spaliny při hořeníZ hnojiv
45Z kyseliny sírové
46Z plastů (s chlorem)

a Kategorie pro potrubí jsou v tabulce 4b).

Tabulka č. 4a - HODNOTY PARAMETRU R [m]

Referenční čísloMnožství (v tunách)
0,2 - 11 - 55 - 1010 - 5050 - 200200 - 10001000 - 50005000 - 10000>10000
1-----50100100200
2a---------
5---50100200400XX
4-----100200200400
5a---------
6---1002004001000XX
7-501002004001000XXX
8a---------
91002002004001000XXX
10-----100200200400
11---1002004001000XX
12a---------
13--200200200200XXX
1450100100200200400XXX
15100100200200200400XXX
16-----5050100200
17---5050100200200200
18---50100400100020002000
19-50200400XXXXX
20-100400100020006000XXX
21-100200400100020002000XX
22--501002001000200060006000
231002004001000XXXXX
242004001000200060006000XXX
251002004001000200020006000XX
265010020010002000600060002000020000
2720040010002000XXXXX
284001000200060002000020000XXX
292004001000200060002000020000X
30501001002002004004004001000
31100200200400100020002000600020000
3220040010001000200060006000XX
33400100020006000600020000XXX
341000200060002000020000XXXX
35---5050100100200400
36-50100200400400100020006000
371002004001000100020002000600020000
3840010002000200060006000XXX
391000200060002000020000XXXX
40a---------
41a---------
42a---------
43---10040010001000XX
44-5050200100020002000XX
45--50100200400400XX
46---50200400400XX

Poznámka: Hodnoty parametru R jsou uváděny v metrech; symbol: X znamená kombinace těch látek a těch množství, které prakticky neexistují; symbol: (-) míní se zanedbatelné dopady.

a Kategorie pro potrubí jsou v tabulce č. 4b.

Tabulka č. 4b) - PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAH SMRTELNÝCH DOPADŮ HAVÁRIE DOPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PROTÉKAJÍCÍCH PODZEMNÍMI POTRUBÍMI

Ref.
Číslo
Typ látkyÚdaje k látcePrůměra (m)Parametr R(m)
2Hořlavá
Kapalina
Tlak nasycených par (20 °C) < 0,03 MPa>0,250
50
100
5Tlak nasycených par (20 °C) >= 0,03 MPa0,2-0,4
>0,4
50
100
8Hořlavý
Plyn
Zkapalněný (tlakem)< 0,1
0,1-0,2
>0,2
200
400
1000
12Stlačený0,2-1
>1
50
100
40Toxický plynNízká toxicita< 0,1
0,1-0,2
1000
2000
41Vysoká toxicita< 0,1
0,1-0,2
2000
6000
42Tlak >2,5 MPa, vysoká toxicita< 0,02
0,02-0,04
0,04-0,1
400
1000
2000

a Průměr největšího potrubí

8) § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2006 Sb.

Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu

Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy9), grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně.

Pro potřeby řešení závažné havárie zdroje rizika může být území zóny havarijního plánování členěno na dva nebo více sektorů a jejich úseky. V závislosti na směru nebo způsobu šíření dopadů unikající nebezpečné látky a výsledcích monitorování se v těchto sektorech (jejich úsecích) uplatní ochranná opatření stanovená vnějším havarijním plánem. Příslušná opatření se zpracují podle specifických vlastností nebezpečné látky a podle scénářů jejího působení mimo zdroj rizika při havárii pro jednotlivé sektory. V bezprostředním okolí zdroje rizika nebo v blízkosti místa průniku látky do vodního toku a podobně budou zpravidla uplatňována příslušná a předem stanovená opatření bez ohledu na rozsah šíření nebezpečných látek při havárii a bez ohledu na výsledky monitorování situace (dále jen “neodkladná opatření“). Přesný průběh hranic sektorů se přizpůsobí místním urbanistickým, terénním, demografickým a klimatickým poměrům, případně dalším faktorům hodných zřetele.

Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro příslušné části zóny havarijního plánování, jejich výběr a způsob zpracování se volí přiměřeně k velikosti zóny a charakteru ohrožení.

Vnější havarijní plán se člení na:

A. Informační část

Informační část obsahuje

a) identifikaci provozovatele, popis objektů nebo zařízení, určení zdroje rizika,

b) charakteristiku území zóny havarijního plánování, zejména geografickou, demografickou, klimatickou, hydrogeologickou a popis infrastruktury,

c) vymezení zóny havarijního plánování,

d) sídelní celky v zóně havarijního plánování včetně přehledu počtu obyvatel,

e) popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně uvedení kompetencí jejích složek,

f) podklady předané krajskému úřadu provozovatelem zpracované stanoveným způsobem,

g) výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracované analýzy rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů (například domino efekt),

h) základní informace o působení nebezpečné látky na lidský organismus a prvotní jednoduchou diagnostickou metodu zjištění zasažení,

i) seznam všech vnitřních havarijních plánů provozovatelů zdrojů rizik.

Ke zpracování částí uvedených pod písmeny b) až d) se využije havarijní plán kraje10).

B. Operativní část

Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna po vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku havárie provozovatelem. Rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané situaci a její očekávané časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečených úkolů jednotlivých správních úřadů při realizaci neodkladných opatření. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru havárie.

Operativní část obsahuje

a) úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických a právnických osob při havárii,

b) způsob koordinace řešení závažné havárie,

c) kritéria pro možné vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán k řešení mimořádné události zjevně nepostačuje,

d) způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací,

e) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů havárie mimo zónu havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů.

C. Plány konkrétních činností

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací v zóně havarijního plánování se zpracuje zejména plán:

a) vyrozumění,

b) varování obyvatelstva,

c) ukrytí obyvatelstva,

d) záchranných a likvidačních prací,

e) evakuace osob,

f) individuální ochrany obyvatelstva,

g) dekontaminace,

h) monitorování,

i) regulace pohybu osob a vozidel

j) traumatologický,

k) veterinárních opatření,

l) zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody kontaminovaných nebezpečnou látkou,

m) preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie,

n) opatření při hromadném úmrtí osob,

o) opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí,

p) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,

q) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,

r) nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii.

Vyrozumění

Pro potřeby vyrozumění se zpracuje plán vyrozumění, který obsahuje:

a) jména a názvy dotčených složek, adresy a způsoby kontaktního spojení na

1. operační střediska působící na území kraje,

2. příslušné pověřené zaměstnance krajského úřadu, dotčeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a dotčeného obecního úřadu, v jejichž správních obvodech se nachází objekt provozovatele,

3. příslušné zaměstnance ostatních složek integrovaného záchranného systému,

4. další krajské nebo obecní úřady s působností v zóně havarijního plánování a dotčená operační střediska na jejich území, případně další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními,

5. další dotčené územní správní úřady,

6. dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností,

7. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zóně havarijního plánování

b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného provozovatelem nebo popis způsobu vyrozumění, který provozovatel zabezpečuje.

V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky integrovaného záchranného systému a pověřených zaměstnanců krajských a jiných územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po vyrozumění (např. vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu).

Varování obyvatelstva

Pro potřeby varování obyvatelstva se zpracuje plán varování obyvatelstva, který vychází z podkladů o varování zabezpečovaného provozovatelem a dále obsahuje:

a) zvolený způsob varování obyvatelstva, včetně poskytnutí tísňové informace,

b) zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy,

c) náhradní způsob varování obyvatelstva.

Ukrytí obyvatelstva

Pro potřeby ukrytí se zpracují zásady pro ukrytí, které obsahují:

a) způsoby využití ochranných vlastností staveb v zóně havarijního plánování,

b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí.

Záchranné a likvidační práce

Pro potřebu povolání předurčených sil a prostředků se využívá poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje11).

Pro potřeby nasazení předurčených sil a prostředků se zpracuje plán jejich nasazení, který obsahuje zejména:

a) konkrétní možné nasazení,

b) plněné úkoly,

c) způsob řízení zásahu,

d) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek integrovaného záchranného systému.

Evakuace osob

Pro potřeby evakuace osob v případě závažné havárie se zpracuje evakuační plán. Evakuační plán obsahuje zejména:

a) seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci,

b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání,

c) počty osob k evakuaci a místa odkud a kam budou evakuovány,

d) počty osob vyžadujících zvláštní péči,

e) systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace,

f) popis doporučeného evakuačního zavazadla,

g) systém evidence evakuovaných osob,

h) evakuační trasy a jejich zabezpečení,

i) přehled nouzového ubytování evakuovaných a způsoby jejich zásobování.

Individuální ochrana obyvatelstva

Pro potřeby ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla se zpracují zásady, které obsahují možnosti a způsob použití prostředků improvizované ochrany.

Dekontaminace

Pro potřeby dekontaminace se zpracuje plán dekontaminace, který obsahuje:

a) seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,

b) možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního plánování,

c) způsoby likvidace dekontaminačních prostředků včetně zacházení s oplachovou vodou,

d) síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení,

e) způsob zajištění náhradního oblečení pro dekontaminované osoby.

Monitorování

Pro potřeby monitorování se zpracuje plán monitorování, který obsahuje:

a) rozsah a způsob zapojení subjektů zajišťujících monitorování,

b) způsob předávání zjištěných údajů,

c) sledované veličiny pro monitorování, stanovení limitů pro realizaci a odvolání opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva a ochraně složek životního prostředí.

Regulace pohybu osob a vozidel

Pro potřeby regulace pohybu osob a vozidel se zpracuje plán, který obsahuje:

a) stanovení hranic uzavřeného prostoru,

b) určení vstupních a výstupních míst,

c) možné způsoby regulace pohybu osob,

d) síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů,

e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.

Traumatologický plán

Pro potřeby zabezpečení odborné neodkladné zdravotní péče a odborného lékařského vyšetření se zpracuje traumatologický plán, který je členěný na plány dotčených zdravotnických zařízení a územně příslušného kraje, kterým se stanovuje způsob organizace zabezpečení zdravotní péče při mimořádné události. Traumatologický plán je sestaven z dílčích plánů v působnosti zpracovatelů a obsahuje:

a) postupy a organizace dotčených zdravotnických zařízení a správních úřadů při zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým osobám postiženým mimořádnou událostí nebo osobám, které provádějí záchranné a likvidační práce (včetně případných profylaktik) a byly v souvislosti s mimořádnou události zdravotně postiženy;

b) způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a nebo ukrývanému obyvatelstvu;

c) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimořádné události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek integrovaného záchranného systému a dotčených zdravotnických zařízení.

Veterinární opatření

Pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při havárii se zpracuje v souladu se zvláštním právním předpisem12) plán veterinárních opatření.

Plán veterinárních opatření obsahuje:

a) stavy a umístění hospodářských zvířat,

b) opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,

c) hospodářská zvířata určená k evakuaci před intoxikací, jeho počty, trasy přesunu, způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění a způsoby veterinárního třídění,

d) opatření vůči intoxikovaným hospodářským zvířatům při havárii, včetně likvidace uhynulých zvířat.

Zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou

Pro zamezení distribuce a požívání se zpracuje plán zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou, který obsahuje:

a) způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody,

b) způsob vydání pokynu k zamezení distribuce a požívání,

c) varianty možných opatření,

d) způsob likvidace potravin a krmiv kontaminovaných nebezpečnou látkou,

e) způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv,

f) stanovení zodpovědnosti za zamezení distribuce, kontroly a likvidace potravin, vody a krmiv.

Preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie

Pro zabránění nebo omezení dopadů havárie se zpracuje plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektů havárie, který obsahuje:

a) seznam a dislokace objektů nebo zařízení, které mohou být při havárii ohroženy domino efektem,

b) organizační, technická nebo jiná opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost vzniku domino efektu havárie, včetně uvedení právnických osob a fyzických osob zodpovědných za realizaci těchto opatření.

Opatření při hromadném úmrtí osob v oblasti zasažené havárií

Pro potřeby realizace opatření vůči zemřelým osobám v zasažené oblasti se zpracuje, v souladu se zvláštním právním předpisem13), plán zacházení se zemřelými osobami v zasažené oblasti. Tento plán obsahuje:

a) způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace,

b) způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých osob,

c) stanovení způsobu pohřbení.

Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí

Pro minimalizaci dopadů havárie na vodu, půdu, rozsáhlé ekosystémy a další složky tvořící životní prostředí v zóně havarijního plánování a pro minimalizaci šíření poškození životního prostředí mimo zónu havarijního plánování (vodní toky, podzemní prameny, ovzduší, migrace kontaminovaných živočichů apod.) se zpracuje plán opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního prostředí, který obsahuje:

a) přehled dopadů působení nebezpečné látky na jednotlivé složky životního prostředí,

b) přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření k zamezení dopadů nebezpečné látky na životní prostředí (instalace norných stěn, čerpání podzemní vody, vytváření vodních clon, skrývka a kompostování kontaminované zeminy, likvidace uhynulých a kontaminovaných živočichů apod.),

c) přehled správních úřadů14) a právnických osob a podnikajících fyzických osob odpovědných ze zákona za provedení těchto opatření.

Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

Pro potřebu udržení veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracuje plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje:

a) způsoby zabezpečení,

b) opatření zaměřená na omezení rabování a projevů hyenismu v evakuováných nebo vylidněných oblastech,

c) činnost příslušných orgánů.

Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

Pro zabezpečení informovanosti a komunikace s veřejností se zpracuje plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, který obsahuje:

a) přehled spojení na hromadné informační prostředky,

b) texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací,

c) frekvence vysílání rozhlasových stanic,

d) způsob ověření průniku tísňových informací,

e) náhradní způsoby pro informování veřejnosti,

f) formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva,

g) organizační a materiální zabezpečení

h) rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

Nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii

Pro účely nakládání s odpady se zpracuje, v souladu se zvláštním právním předpisem15), plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. Tento plán obsahuje:

a) způsob nakládání s odpady a seznam právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k nakládání s odpady,

b) přehled skládek odpadů a ostatních zařízení, která jsou určena k nakládání s odpady,

c) rozdělení odpovědnosti za provedení odstranění odpadů,

d) stanovení dozoru při odstranění odpadů.

9) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

10) Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

11) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

12) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Například § 27 zákona č. 59/2006 Sb.

15) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru