Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka 27/2005
Platnost od 02.03.2005
Účinnost od 02.03.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2005,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb. a vyhlášky č. 365/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "tematických státních mapových děl," vkládají slova "předmět a obsah správy základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) (dále jen "databáze"),".

2. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

"(1) Údaje o bodech poskytuje správce značky nebo katastrální pracoviště katastrálního úřadu

a) bezúplatně nahlédnutím do dokumentovaných operátů bodových polí za přítomnosti zaměstnance orgánu zeměměřictví a katastru, v prostorech a v době k tomu určených; při tomto nahlížení umožní orgán zeměměřictví a katastru pořídit si opis údajů o bodech způsobem, který nepoškodí poskytnutý podklad, nebo

b) za úplatu podle zvláštního právního předpisu14a) v písemné, číselné nebo v grafické formě nebo na nosičích dat, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak14b); údaje o jednotlivých bodech se poskytují na počkání a hromadné výstupy údajů o bodech do jednoho týdne.

14a) Příloha č. 1 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2004 Sb.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

14b) § 20 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.".

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Údaje o bodech základních bodových polí a zhušťovacích bodech uveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") na svých webových stránkách. Tyto údaje lze prostřednictvím internetu získat bezúplatně.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

4. V § 6 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje. Odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

5. V názvu oddílu druhého se za slovy "MAPOVÝCH DĚL" vkládá slovo "DATABÁZE".

6. V § 8 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

7. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen "Úřad")" nahrazují slovem "Úřadem".

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Obsah správy státních mapových děl

(1) Obsahem správy je

a) tvorba, obnova, vydávání a poskytování státních mapových děl,

b) vedení dokumentačních fondů a datových souborů digitální formy základních státních mapových děl.

(2) Tvorba a obnova základních státních mapových děl vychází z aktuálního stavu databáze jako výchozího datového geografického standardu a ze standardizovaného geografického názvosloví podle § 11 odst. 6.

(3) Státní mapová díla se poskytují v analogové formě (tiskové výstupy) nebo jako rastrové a vektorové soubory v obsahové úrovni odpovídající měřítku příslušného státního mapového díla.

(4) Z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl poskytuje Zeměměřický úřad pravoúhlé rovinné souřadnice rohů vnitřních rámů mapových listů v geodetickém referenčním systému.".

9. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

"27) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

10. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) v rastrové nebo vektorové formě, je-li příslušné státní mapové dílo vytvořeno na podkladě databáze.".

11. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Každá rozmnoženina kartografického díla, vytvořeného s užitím státního mapového díla nebo jeho části, musí obsahovat upozornění na autorská práva ke státnímu mapovému dílu podle zvláštního zákona27) ve formě ochranné doložky "Mapový podklad ©" s uvedením vydavatele státního mapového díla a roku prvního vydání.".

12. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 10a

Předmět správy databáze

Předmětem správy databáze jsou data o geografických objektech vedená v elektronické podobě, jejichž prostorovou složku tvoří data vektorová a popisnou složku údaje o atributech geografických objektů. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi současně s kategorizací těchto objektů a strukturou databáze obsahuje příloha (bod 8).

§ 10b

Obsah správy databáze

Obsahem správy databáze je

a) tvorba databáze digitalizací a následným počítačovým zpracováním obsahu Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a doplňováním dalších všeobecně užitných objektů, které výchozí mapový podklad neobsahuje,

b) aktualizace prostorové složky databáze prováděná

1. periodicky pro plný obsah databáze v cyklu nejdéle 6 let na celém území České republiky, a to na podkladě ortofotomap a s následným topografickým došetřením změn v terénu,

2. průběžným záznamem podstatných změn geometricky významných objektů databáze,

c) aktualizace popisné složky databáze prováděná

1. periodicky současně s periodickou aktualizací prostorové složky a

2. průběžnou aktualizací atributů přebíráním dat od správních úřadů,

d) zdokonalování databáze za účelem zpřesnění údajů o poloze některých geografických objektů,

e) rozvoj komunikace systému veřejné správy sloužící pro vedení databáze,

f) dokumentace podkladů pro vedení databáze a uchovávání jejího obsahu v časové řadě.

§ 10c

Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze

(1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad jako

a) vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu (ve formě digitálního modelu reliéfu) území České republiky v běžně užívaných a rozšířených počítačových formátech,

b) textové soubory ve výměnném formátu, který obsahuje kromě prostorových souřadnic i popisné údaje, tj. kódy a názvy objektů a hodnoty atributů. Strukturu výměnného formátu uveřejňuje Zeměměřický úřad ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

(2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva uzavřená mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem, která stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti data rozšiřovat), nebo k jakým jiným účelům budou použita s možností rozšiřovat data samostatně, společně s tematickou nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě jiného díla.

(3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel ve smlouvě zaváže uvést na produktu ochrannou známku "Geografický podklad – ZABAGED® Zeměměřický úřad".".

13. V § 11 odst. 6 se za slova "mapových dílech" vkládají slova "a v elektronicky vedeném standardizovaném geografickém názvosloví v rozsahu geografických jmen, která obsahuje Základní mapa České republiky 1 : 10 000.".

14. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31a zní:

"§ 12a

Náležitosti dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního polohového systému

(1) Náležitostmi dokumentace bodů podrobného polohového bodového pole zaměřených technologií globálního polohového systému (dále jen "GPS") jsou

a) technická zpráva, jejíž nedílnou součástí je protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GPS včetně příloh,

b) geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole31a).

(2) Náležitostmi dokumentace podrobných bodů je záznam podrobného měření změn9), jehož nedílnou součástí je protokol určení podrobných bodů technologií GPS včetně příloh. Vzor protokolu určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GPS a vzor protokolu určení podrobných bodů technologií GPS je uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

(3) Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určených technologií GPS jsou uvedeny v příloze (bod 9).

31a) § 11 vyhlášky č. 190/1996 Sb.".

15. § 19 včetně nadpisu se zrušuje.

16. V bodu 6 přílohy se zrušuje text vysvětlivky označené hvězdičkou a odkaz "*" se nahrazuje číslicí "9)".

17. V příloze se doplňují body 8 a 9, které včetně nadpisů znějí:

"8. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi (struktura databáze)

1. SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
1.01 AL020 Intravilán středový bod plochy a/nebo hranice plochyINTRAV NAMOB 20 (NUL) Jméno(NUL) znamená, že hodnota atributu může být prázdná
1.02 AL015 Budova jednotlivá nebo blok budov obvodová linie nebo bod BUDO NAMBU 20 (NUL) jméno budovy  
     BFC 3 (NUL) budova blíže nespecifikovaná
  015 škola
006 nemocnice
042 klášter
019 zemědělský podnik
010 hvězdárna
030 hangár, sklad
095 elektrárna (malá vodní)
096 přečerpávací stanice
097 rozvodna, transformovna
009 kulturní objekt ostatní
098 ubytovací a pohostinské zařízení
050 kostel
039 kaple
001 průmyslový podnik
014 hájovna
058 meteorologická stanice
061 správní a soudní pudová
035 poštovní úřad
054 čerpací stanice pohonných hmot
200 vodojem zemní
301 škola+poštovní úřad+správní a soudní budova
302 škola+poštovní úřad
303 poštovní úřad+správní a soudní budova
304 škola+správní a soudní budova
1.03 AL018 Věžovitá nástavba na budově, bodNASTAV BFC 3(NUL) věž blíže nespecifikovaná   
  Věžovitá stavba ostatní        090 věžovitá nástavba na budově
 091 rozhledna
092vysílač
1.04 AA010 Ústí šachty, štoly bodSACHTA NAMSA 20 (NUL) jméno šachty, štoly 
     EXS 3 (NUL) šachta, štola w provozu
    027šachta, štola mimo provoz
TXT 10 (NUL) druh těženého materiálu
1.05 AA040 Těžní věž bod TEVEZ EXS 3 (NUL) těžní věž v provozu  
       027 těžní věž mimo provoz
TXT 10 (NUL) druh těženého materiálu
1.06 AA011 Povrchová těžba, lom, jáma středový bod plochy a/nebo hranice plochy POVRCH NAMPT 20 (NUL) jméno  
     TXT 10 (NUL) druh těženého materiálu
1.07 AC030 Usazovací nádrž, odkaliště středový bod plochy a/nebo hranice plochy USNA TXT 1 N usazovací nádrž  
       O odkaliště
1.08 AM040 Halda, odval středový bod plochy a/nebo hranice plochy HALO      
1.09 AL019 Kůlna, skleník, fóliovník obvodová linie KULNA TXT 1 K kůlna  
       S skleník, fóliovník
1.10 AF010 Tovární komín bod TOVKO         
1.11 AF020 Dopravníkový pás lomená čára DOPAS      
1.12 AF030 Chladící věž obvodová linie CHLVEZ      
1.13 AM070 Válcová nádrž, zásobník obvodová linie nebo bod VALNAD      
1.14 AM020 Silo obvodová linie nebo bod SILO      
1.15 AM080 Vodojem věžový bod VOVEZ      
1.16 AB000 Skládka středový bod plochy a/nebo pranice plochy SKLAD EXS 3 (NUL) skládka v provozu  
       027 skládka mimo provoz
TXT 1 O skládka odpadu
  M skládka materiálu
1.17 AJ050 Větrný mlýn bod VEMLYN        
1.18 AJ051 Větrný motor bod VEMOT      
1.19 AL200 Rozvalina, zřícenina obvodová linie ROZVA NAMZR 20 (NUL) jméno rozvaliny, zříceniny  
1.20 AL130 Mohyla, pomník, náhrobek obvodová linie lebo bod MOPON      
1.21 AL090 Kříž, sloup kulturního významu bod KRISLO      
1.22 AH010 hradba, val, pasta, opevnění lomená čára HRAVAL      
1.23 AL260 Zeď lomená čára ZED      
1.24 AL030 Hřbitov středový bod plochy a/nebo hranice plochy HRBI      
1.25 AK150 Lyžařský můstek lomená čára LYMUS      
1.26 AA000 Hranice dobývacího prostoru lomená čára DOBP NAMKO T wxyyyyz kód dobývacího prostoru 1
1.27 AL000 Areál účelové zástavby středový bod plochy a/nebo hranice plochy ZAST NAMAR 20(NUL) jméno areálu  
     TXT 2 PP průmyslový podnik
  ZP zemědělský podnik
AN archeologické naleziště
ZO zoo, safari
HR hřiště
ST stadión
DO dostihové závodiště
KO koupaliště
CA camping
TA tábořiště
SN skanzen
LK letní kino nebo divadlo
VS výstaviště
SR střelnice
zs železniční stanice
CH chatová kolonie
GA skupinové garáže
RZ rekreační zástavba
HZ areál zámku nebo hradu
KL klášter
KS kostel
KU ostatní kulturní objekt
NE nemocnice
LZ ostatní léčebné zařízení
SO škola
CV čistírna odpadních vod
UP úpravna vody
VD vodojem zemní
SK skupinové skleníky
SL sklad, hangár
HA hájovna
CS čerpací stanice pohon, hmot
PR přístav
AB autobusové nádraží
VY vysílač
MS meteorologická stanice
OB hvězdárna
NM náměstí
1.28 EX010 Doplňková linie lomená čára DOPLI      
1.29 EX011 Obvod vnitrobloku obvodová linie VNITRO      
1.30 EX001 Rám obvodová linie RAM    rám mapového listu  

2. KOMUNIKACE

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributuPočet znakůHodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
2.01 AP001 Silnice, dálnice lomená čára - osa silnice SILDA NAMS 6 Dx, Dxx označení dálnice  
              Rx(y), Rxx(y) označení rychlostní komunikace
x(y), xx(y) označení silnice 1. třídy 2
xxx(y) označení silnice 2. třídy  
xxxx(y), xxxxx(y) označení silnice 3. třídy
(NUL) neevidovaná silnice
EXS 3 (NUL) silnice, dálnice v provozu
    005 silnice, dálnice ve výstavbě
2.02 AP002 Ulice lomená čára - osa ulice ULI NAMUL 20 (NUL) jméno ulice  
          EXS 3 (NUL) ulice sjízdná
025ulice nesjízdná
2.03 AP010 Cesta lomená čára -osa cesty CES EXS 3 (NUL) cesta udržovaná  
              025 cesta neudržovaná
099 cesta vyjádřená dvoučaře
2.04 AP003 Pěšina lomená čára -osa pěšiny PES       
2.05 AP020 Křižovatka mimoúrovňová bod KRIMI NAMUB 10 viz objekt 2.07 kód uzlového bodu 
          NAME 4 xxxx označení výjezdu z dálnice (EXIT) 3
NAMS 1 6 viz objekt 2.01 označení silnice 1  
NAMS 2 6 viz objekt 2.01 označení silnice 2
NAMS 3 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 3
NAMS 4 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 4
NAMS 5 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 5
2.06 AQ062 Křižovatka úrovňová bod KRIUR NAMUB 10viz objekt 2.07 kód uzlového bodu  
          NAMS 1 6 viz objekt 2.01 označení silnice 1
NAMS 2 6 viz objekt 2.01 označení silnice 2
NAMS 3 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 3
NAMS 4 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 4
NAMS 5 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice 5
2.07 AP004 Uzlový bod silniční sítě bod UBOD NAMUB 10xxxxAy až xxxxAyyy kód uzlového bodu 4
              xxxxBy až xxxxByyy    
NAMS 6 viz objekt 2.01 označení silnice
2.08 AQ040 Most lomená čára nebo bod MOST NAMS 6viz objekt 2.01
(NUL)
označení silnice, dálnice, která probíhá po mostě  
          NAMO 4 x až xxx(y)
(NUL)
číslo stavebního objektu na silnici, dálnici 5
NAMZ 6 viz objekt 2.17
(NUL)
označení traťového a definičního úseku železnice  
2.09 AQ043 Lávka lomená čára nebo bod LAV          
2.10 AQ041 Podjezd lomená čára nebo bod POD NAMS 6 viz objekt 2.01 označení silnice, dálnice  
          NAMO1 4viz objekty 2.08 číslo stavebního objektu na silnici, dálnici
2.11 AQ042 Železniční přejezd bod ZEPR NAMS 6 (NUL), viz objekt 2.01 označení silnice 
          NAMO 4 (NUL), viz objekt 2.08 číslo stavebního objektu
NAMZ 6 (NUL), viz objekt 2.17 označení traťového a definičního úseku železnice
EXS 3 048 zabezpečený železniční přejezd
    049 nezabezpečený železniční přejezd
2.12 AQ065 Propustek lomená čára nebo bod PROP          
2.13 AQ080 Přívoz lomená čára PRIV NAMS 6 (NUL), viz objekt 2.01 označení silnice  
          NAMO 4 (NUL), viz objekt 2.08 číslo stavebního objektu
NAMV 20 (NUL) jméno vodního toku nebo vodní nádrže
2.14 AQ130 Tunel lomená čára TUN NAMS 6 (NUL), viz objekt 2.01 označení silnice, dálnice  
          NAMO 4 (NUL), viz objekt 2.08 číslo stavebního objektu na silnici, dálnici
NAMZ 6 (NUL), viz objekt 2.17 označení traťového a definičního úseku železnice
2.15 AQ135 Parkoviště, odpočívka středový bod plochy a/nebo pranice plochy PARKO          
2.16 FA002 Hraniční přechod bod HRPR NAMHP 20 (NUL) jméno hraničního přechodu  
          TXT 1 S silniční hraniční přechod
    Z železniční hraniční přechod
    P pěší hraniční přechod
    V vodní hraniční přechod
NAMS 6 (NUL), viz objekt 2.01 označení silnice, dálnice
NAMZ 6  (NUL), viz objekt 2.17 označení traťového a definičního úseku železnice
NAMVT 20 (NUL) jméno vodního toku
2.17 AN010 Železniční trať lomená čára - osa trati ZEUZ NAMZ 6 (NUL), xxxxyy označení traťového a definičního úseku železnice 6
          RRC 3 (NUL) rozchod kolejí normální  
    004 rozchod kolejí úzkorozchodný
RRA 3 001 elektrizovaná trať
    (NUL) neelektrizovaná trať
EXS 3 (NUL) provozovaná trať
    005 trať ve stavbě
    059 neprovozovaná trať
USR 3 005 státní železnice
    006 soukromá železnice
    (NUL) neurčeno
LTN 2 XX počet kolejí 7
2.18 AN050 Železniční vlečka lomená čára - osa vlečky VLE NAMZ 6 (NUL), xxxxyy označení traťového a definičního úseku vlečky 6
          RRC 3 (NUL) rozchod kolejí normální  
    004 rozchod kolejí úzkorozchodný
RRA 3 001 elektrizovaná vlečka
    (NUL) neelektrizovaná vlečka
LTN 2 XX počet kolejí 7
2.19 AN060 Kolejiště středový bod plochy a/nebo hranice plochy KOL          
2.20 AQ126 Železniční zastávka bod ZEZA NAMZA 20 (NUL) jméno zastávky  
2.21   Zrušeno              
2.22 AQ010 Lanová dráha, lyžařský vlek lomená čára - osa dráhy LANO TXT 1 V visutá lanová dráha  
              L lyžařský vlek
P pozemní lanová dráha
2.23 AQ020 Stožár lanové prahy bod STOLAD          
2.24 AN011 Tramvajová dráha lomená čára -psa dráhy PODRA          
2.25 GB005 Letiště středový bod plochy a/nebo hranice plochy LET NAML 20 (NUL) jméno letiště  
          NAMLK 4   kód letiště
TXT 1 Ccivilní letiště
    V vojenské letiště
Ssmíšené letiště
2.26 GB055 Obvod letištní dráhy obvodová linie OBLEDR          
2.27 GB054 Osa letištní dráhy lomená čára - osa dráhy LEDR NAMLK 4   kód letiště  
          NAMLD 4   kód letištní dráhy
VAL1 4   délka dráhy [m]
VAL2 3   šířka dráhy [m]
2.28 AN012 Metro lomená čára - osa trati METRO LOC 1 Ppodzemní úsek metra  
              N nadzemní úsek metra

3. ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
3.01 AD010 Elektrárna středový bod plochy a/nebo hranice plochy ELEK NAMEL

PPC


 
20

3


 
(NUL)

007
001
002
005
jméno elektrárny

tepelná elektrárna
vodní elektrárna
jaderná elektrárna
větrná elektrárna
 
3.02 AD030 Rozvodna, transformovna středový bod plochy a/nebo hranice plochy ROZT NAMRT

VAL1
VAL2
VAL3
VAL4
20

3
3
3
3
(NUL)


(NUL)
(NUL) (NUL)
označení rozvodny, transformovny
napětí [kV]
napětí [kV]
napětí [kV]
napětí [kV]
 
3.03 AT030 Elektrické vedení lomená čára ELVED NAMEN VAL 20
3
(NUL)
 
označení vedení
nejvyšší napětí [kV]
 
3.04 AT040 Stožár elektrického vedení bod STOVED          
3.05 AQ113 Dálkový produktovod, dálkové potrubí lomená čára PROPO NAMPRO

TXT
20

10
(NUL)

(NUL)
označení produktovodu, potrubí
druh přepravovaného materiálu
 
3.06 AQ116 Přečerpávací stanice produktovodu středový bod plochy a/nebo hranice plochy PRESTA NAMPS 20 (NUL) označení přečerpávací stanice  

4. VODSTVO

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
4.01 BH170 Zdroj podzemních vod bod PODVO NAMVPR

TXT  
9

2  
(NUL), xxxxxyyyy PS
ZK
VR
označení pramene nebo vrtu

pramen
lázeňské zřídlo, kašna
studna - vrt
8 
4.02 BH140 Vodní tok lomená čára - osa toku VOTOK NAMVT
 
20 (NUL) méno vodního toku  
NAMVTK12(NUL), xxxxxxxyyyyyoznačení úseku vodního toku9
NAMRO10viz objekt 4.03kód povodí 4. řádu, kde se tok nachází 
HYC3006
(NUL)
občasný
stálý
 
LOC3004
(NUL)
podzemní
povrchový
 
4.03 BH142 Rozvodnice lomená čára ROZVO NAMRO1

NAMR02
10

10
xxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
kód 1. přilehlého povodí 4. řádu

kód 2. přilehlého povodí 4. řádu
1

0
4.04 BB005 Přístaviště bod PRIST NAMPRI
NAMVT
20
20
(NUL)
(NUL)
jméno přístaviště
jméno vodního toku nebo vodní nádrže
 
4.05 BH070 Brod lomená čára BROD NAMS 6 (NUL),
viz objekt 2.01
označení silnice  
NAMO4(NUL),
viz objekt 2.08
číslo stavebního objektu na silnici
NAMVT20(NUL)jméno vodního toku
4.06 BH180 Vodopád lomená čára nebo bod VODOP NAMVO NAMVT 20
20
(NUL)
(NUL)
jméno vodopádu
jméno vodního toku
 
4.07 BI020 Přehradní hráz, jez lomená čára - osa hráze nebo jezu PHJEZ NAMPH
NAMVT
TXT
 
20
20
1
 
(NUL)
(NUL)
P
J
jméno hráze, jezu
jméno vodního toku přehradní hráz
jez
 
4.08 BI030 Plavební komora lomená čára - osa komory ZDYMA NAMPLK NAMVT 20
20
(NUL)
(NUL)
označení plavební komory
jméno vodního toku
 
4.09 BH010 Akvadukt, shybka lomená čára nebo bod AKVA NAMAK
TXT
 
20
1
 
(NUL)
A
S
jméno akvaduktu
akvadukt
shybka
 
4.10 BH080 Vodní plocha středový bod plochy a/nebo hranice plochy VOPL NAMVP 20 (NUL) jméno vodní plochy  
4.11 BH000 Břehová čára obvodová linie vod. toku nebo vodní plochy BREH          
4.12 BH095 Bažina, močál obvodová linie bažiny nebo močálu BAMO          

5. ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Pořadové
číslo typu objektu
Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znakůHodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
5.01 FA000 Hranice správní jednotky a katastrálního území lomená čára ADMI NAMEN1 10 xxxxzzzzzz kód 1. přilehlé územní jednotky dle CZ-NUTS 11
       NAMEN2 10 (NUL)
xxxxzzzzzz
kód 2. přilehlé územní jednotky dle CZ-NUTS  
NAMSU1 6 yyyyyy kód 1. přilehlého katastrálního území dle Informačního systému katastru nemovitostí
NAMSU2 6 (NUL)
yyyyyy
kód 2. přilehlého katastrálního území dle Informačního systému katastru nemovitostí
5.02 EA000 Hranice chráněného území obvodová linie CHRUZ NAMCH1 20 jméno 1. chráněného území 12
     NAMCH2 20 (NUL) jméno 2. chráněného území  
NAMUV 20 (NUL) jméno nejbližšího vnějšího chráněného území
KODCH1 10 nnnnxxxx kód 1. chráněného území
KODCH2 10 (NUL) kód 2. chráněného území
KODUV 10 (NUL) kód nejbližšího Vnějšího chráněného (území

6. VEGETACE A POVRCH

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
6.01 EX100 Hranice užívání půdy lomená čára - hranice ploch HUVR10          
6.02 EA010 Orná půda a ostatní dále nespecifikováné plochy středový bod plochy a/nebo hranice plochy OROS          
6.03 EA055 Chmelnice středový bod plochy a/nebo hranice plochy CHMEL          
6.04 EA040 Ovocný sad, zahrada středový bod plochy a/nebo hranice plochy OVOS          
6.05 EA050 Vinice středový bod plochy a/nebo hranice plochy VIN          
6.06 EB010 Trvalý travní porost středový bod plochy a/nebo hranice plochy LOPAS          
6.07 EC015 Lesní půda se stromy středový bod plochy a/nebo hranice plochy LES          
6.08 EB020 Lesní půda s křovinatým porostem středový bod plochy a/nebo hranice plochy LEKRO          
6.09 EB021 Lesní půda s kosodřevinou středový bod plochy a/nebo hranice plochy LEKOS          
6.10 EA060 Okrasná zahrada, park středový bod plochy a/nebo pranice plochy OZPA          
6.11 EC030 Osamělý strom, osamělý lesík bod OSLE TXT 1 S
L
osamělý strom osamělý lesík  
6.12 EC035 Liniová Vegetace lomená čára LINVE TXT 1 S
Z
stromořadí
živý plot
 
6.13 EC040 Lesní průsek lomená čára -osa 1. pr. LEPRUS          
6.14 EB030 Rašeliniště obvodová linie nebo bod RASEL          

7. TERÉNNÍ RELIÉF

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
7.01 DB000 Hranice geomorfologické jednotky lomená čára GEOMF NAMGF1 10 xxYxYxx
yxx
kód 1. přilehlé geomorfologické jednotky 1
3
          NAMGF2 10 xxYxYxx
yxx
kód 2. přilehlé
geomorfologické jednotky
 
7.02 CA010 Vrstevnice základní lomená čára VRSTEV VAL
TXT
6
1
(NUL)
P
výška vrstevnice [m]
vrstevnice pomocná
 
7.03 CA011 Vrstevnice zdůrazněná lomená čára VRSTEV VAL
TXT
6
1
(NUL)
P
výška vrstevnice [m]
vrstevnice pomocná
 
7.04 CA012 Vrstevnice doplňková lomená čára VRSTEV VAL
TXT
6
1

(NUL)
výška vrstevnice [m]  
7.05 CA030 Kótovaný bod bod KOTA VAL 6  výška bodu [m] na 1 desetinné místo  
7.06 DB160 Skalní útvary obvodová linie útvaru SKALY          
7.07 DB060 Rokle, výmol lomená čára ROVY          
7.08 DB210 Sesuv půdy, suť obvodová linie SESUV          
7.09 DB030 Vstup do jeskyně bod JESK NAMJ 20 (NUL) jméno jeskyně  
7.10 DB161 osamělý balvan, skála, skalní suk bod OSBAL          
7.11 DB162 Skupina balvanů lomená čára nebo SKUBAL          
7.12 DB090 Stupeň, sráz lomená čára STUPE          
7.13 DB080 Pata terénního pitvaní lomená čára PATA          

8. GEODETICKÉ BODY

Pořadové číslo typu objektu Kód objektu Typ objektu v katalogu objektů Geometrické určení objektu Název tabulky atributů Jméno atributu Počet znaků Hodnota atributu Význam atributu Vysvětlivky
8.01 ZB060 Bod polohového bodového pole text POLOH NAMPOL 12   označení bodu polohového bodového pole  
            VALZ 7 souřadnice Z [m] na 2 desetinná místa
EXS 2 21 bod geocentrického systému (určený GPS)
    20 ostatní bod polohového bodového pole
TXT 2 22 trigonometrický bod
    23
24
zhušťovací bod
přidružený bod
8.02 ZB020 Bod zákl. výškového bodového pole text NIVE NAMNIV 14   označení bodu základního výškového bodového pole  
          VALZ 7   souřadnice Z [m] na 2 desetinná místa
EXS 2 31 zvláště významný bod základního výškového bodového pole (základní nivelační bod a bod základní geodynamické sítě ČR)
    30 ostatní bod základního výškového bodového pole
8.03 ZC000Bod zákl. tíhového bodového pole text TIH NAMTIH 7   označení bodu základního tíhového bodového pole  
          VALZ 7   souřadnice Z [m] na 2 desetinná místa
EXS 2 41 zvláště významný bod základního tíhového bodového pole
(absolutní tíhový bod, bod sítě nultého řádu a bod hlavní tíhové základny)
    40 ostatní bod základního tíhového bodového pole

1: kód dobývacího prostoru

w  ... údaj vyjadřující, že se jedná o dobývací prostor (vždy číslice 8)

x ... číslo knihy, tj. druh nerostu (nabývá hodnot 1 až 7)

yyyy ... zápis v knize, tj. číslo konkrétního dobývacího prostoru (čtyřmístné číslo)

z ... číslo zákresu (zpravidla 0, výjimečně 1 nebo 2)

2: označení silnice (dálnice)

x ... číslice

(y) ... malé písmeno; závorka není součástí kódu, ale vyjadřuje, že jde pouze o případný výskyt

3: EXIT

xxx ... označení kilometru dálnice, u něhož se EXIT nachází

x ... číslice

4: kód uzlového bodu

xxxx ... nomenklatura příslušného mapového listu silniční mapy SM 50 (bez pomlčky)

A, B ... uzlový bod typu A nebo B

y až yyy ... číslo označující pořadí uzlového bodu v rámci příslušné mapy SM 50

5: číslo stavebního objektu na silnici (dálnici)

x až xxx(y)

x ... číslice

(y) ... malé písmeno; závorka není součástí označení stavebního objektu, ale vyjadřuje případný výskyt

6: označení traťového a definičního úseku železnice nebo vlečky

xxxxyy ... označení traťového a definičního úseku

xxxx ... označení traťového úseku

yy  ... označení definičního úseku

x ... číslice

y ... alfanumerické označení

7: počet kolejí železniční trati nebo vlečky

xx ... počet kolejí

8: označení pramene nebo vrtu

xxxxxyyyy ... označení pramene nebo vrtu

xxxxx ... číslo jímacího území

9: označení úseku vodního toku

Xxxxxxyyyyy ... identifikátor úseku vodního toku

xxxxxxx ... číslo hlavního toku (v povodí 4. řádu existuje jeden hlavní tok)

yyyyy  ... číslo úseku toku v povodí hlavního toku

10: kód povodí 4. řádu

xxxxxxxxx ... kód povodí 4. řádu (číslo hydrologického pořadí)

11: kód správního území dle mezinárodní klasifikace CZ - NUTS = xxxxzzzzzz

x  ... území ČR ... NUTS 1

xx  ... oblast ... NUTS2

xxx ... kraj ... NUTS 3

xxxx ... okres ... NUTS 4

12: kód chráněného území = nnnnxxxx (nnnn zkratka typu + xxxx číslo

nnnn = NPss .... národní park

CHKO ... chráněná krajinná oblast

NPRs ... národní přírodní rezervace

PRss ... přírodní rezervace

NPPs ... národní přírodní památka

PPss ... přírodní památka

s ... znak mezera

13: kód geomorfologické jednotky

xxYxYxxyxx ... kód geomorfologické jednotky

xx  ... subprovincie (soustava)

xxxY ... oblast (podsoustava)

xxYx ... celek

xxYxY  ... podcelek

xxYxYxx  ... okrsek

xxYxYxxy  ... podokrsek

xxYxYxxyxx ... část

x ... číslice

Y ... velké písmeno

y ... malé písmeno

9. Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologií GPS

9.1 K zaměření bodů se použijí aparatury GPS, které zaručují požadovanou přesnost výsledků. Aparatury dvoufrekvenční nebo jednofrekvenční musí svými parametry vyhovovat zvolené metodě a zpracování měření. Délka určovaného vektoru musí být kratší než maximální délka, o které se v dokumentaci zpracovatelského softwaru uvádí, že je ji možno tímto softwarem vyřešit. Doba měření vektoru musí být dostatečně dlouhá vzhledem k použité metodě měření, délce vektoru a použitým aparaturám. Při výpočtu vektorů musí být určeny ambiguity jako celá čísla (musí být použito fixed řešení ambiguit). Pro určení souřadnic nesmí být použity vektory, kde se nepodařilo určit ambiguity jako celá čísla.

9.2 Při určování bodů podrobného polohového bodového pole technologií GPS musí být splněny tyto podmínky

a) každý určovaný bod podrobného polohového pole musí být zaměřen dvakrát (dvakrát GPS nebo GPS a klasickou metodou). Výsledkem určení polohy bodu je prostý nebo vážený aritmetický průměr souřadnic v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen „S-JTSK“). Vážený aritmetický průměr souřadnic může být použit, pokud jsou váhy určeny objektivně (např. v závislosti na počtu epoch měření, délce určovacích vektorů nebo velikosti odhadů středních chyb z vyrovnání). Je-li bod určen pouze technologií GPS, lze vektory vyrovnat i v prostorovém evropském terestrickém referenčním systému (dále jen „ETRS“) a výsledné souřadnice transformovat do S-JTSK. Minimální časový interval mezi dvojím zaměřením bodu pomocí GPS je 3 hodiny (druhé zaměření musí být provedeno v jiné konstelaci družic, obecný vzorec pro interval je + 24.k ; 21 + 24.k> v hodinách, kde k: je 0, 1, 2, 3, ...dní),

b) parametr DOP (Dilution of Precision) musí být během observace menší než 7. Pokud byl větší než 4, musí být poloha bodu ověřena klasickou metodou. Pokud byl větší než 7, nelze výsledky technologie GPS použít pro určení polohy bodu. Za parametr DOP se použije některý z parametrů: HDOP (Horizontal Dilution of Precision), PDOP (Position Dilution of Precision) nebo GDOP (Geometric Dilution of Precision),

c) pomocné body, tj. body, ze kterých se určují body podrobné, musí být dvakrát nezávisle určeny (dvakrát GPS s minimálním časovým intervalem 1 hodina - vzorec je + 24.k; 23 + 24.k - nebo GPS a klasickou metodou) nebo určeny jednou GPS a ověřeny kontrolním měřením, které dokládá, že v poloze bodu dané výslednými souřadnicemi S-JTSK není hrubá chyba. Hrubou chybou v měření GPS jsou chyby zjištěné ve výsledných souřadnicích určovaných bodů v řádu desítek centimetrů případně i několika metrů, přestože byly dodrženy všechny zásady měření a výpočtů GPS. K ověření polohy bodu lze použít i dvojici délek nebo úhlů na sousední body, z nichž minimálně jeden byl určen v předchozích měřeních,

d) transformace do S-JTSK

da) transformační program musí být schválen Úřadem,

db) při připojení na body se souřadnicemi v S-JTSK získanými měřením, nikoli přibližnou transformací (dále jen „připojovací body“) pro určení transformačního klíče v lokalitě zaměření

dba)  připojovací body, které nemají souřadnice ETRS, musí být všechny zaměřeny GPS; z připojovacích bodů s platnými souřadnicemi ETRS musí být zaměřen nejméně jeden bod,

dbb) připojovací body musí být nejméně tři. Průměrná vzdálenost sousedních připojovacích bodů nesmí být větší než 5 km,

dbc) pokud připojovací body splňují podmínku podle bodu dbb), jsou rozloženy rovnoměrně a všechny určované body leží uvnitř obvodového polygonu tvořeného vnějšími připojovacími body, pokládá se konfigurace připojovacích bodů za vyhovující,

dbd) nejsou-li splněny podmínky uvedené v bodu dbc), je nutné splnit následující podmínky

1. vzdálenost sousedních připojovacích bodů nesmí přesahovat 8 km,

2. připojovací body musí vytvářet nejméně jeden trojúhelník, kde žádný vnitřní úhel není menší než 20°,

3. určované body, které leží vně obrazce tvořeného takovými trojúhelníky, nesmí být vzdáleny od nejbližší strany trojúhelníka víc než o 1/10 délky strany,

dc) použití dříve vypočteného transformačního klíče

dca) musí být splněna kritéria podle bodů dbb) až dbd),

dcb) připojení měření do systému ETRS musí být provedeno alespoň na jeden připojovací bod, který byl použit při definici klíče,

e) rozdíly dvojího určení polohy určovaných bodů (střední chyby dvojice měření) výsledných souřadnic v S-JTSK musí vyhovovat kritériím přesnosti bodů podrobného polohového bodového pole. V případě, že bod je určen pouze technologií GPS, může být provedeno porovnání rozdílů horizontálních složek souřadnic z dvojího nezávislého určení v souřadnicovém systému ETRS.

9.3 Při určování podrobných bodů musí být splněny tyto podmínky

a) parametr DOP musí být během observace menší než 7. Pokud byl větší než 7, nelze výsledky technologie GPS použít pro určení polohy bodu,

b) poloha bodu musí být ověřena kontrolními, resp. oměrnými mírami nebo druhým zaměřením buď technologií GPS nebo klasickou metodou,

c) transformace do S-JTSK

ca) může být použit pouze globální transformační klíč vyhovující svou přesností požadavkům na podrobné body (klíč musí být schválen Úřadem),

cb) při použití lokálního klíče platí podmínky stejné jako u bodů podrobného polohového bodového pole (bod 9.2 písm.d),

d) rozdíly délek vypočtených z výsledných souřadnic v S-JTSK a délek přímo měřených (tzv. kontrolní, resp. oměrné míry) nebo rozdíly výsledných souřadnic v S-JTSK a souřadnic z ověření druhým zaměřením musí vyhovovat kritériím přesnosti pro podrobné body. “.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Přesunout nahoru