Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Částka 3/2005
Platnost od 10.01.2005
Účinnost od 01.02.2005
Zrušeno k 04.07.2012 (238/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28 a písm. b) a c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


Čl. I

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,

b) přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis,

c) smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích,

d) seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu,

e) seznam výrobků, které lze značit společným označením.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií.
Směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19. června 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií (Text s významem pro EHP).
Směrnice Komise 2004/34/ES ze dne 23. března 2004, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií (Text s významem pro EHP).".

2. Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a a poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 6 odst. 4 větě třetí se slova "název firmy" nahrazují slovy "označení podnikatele".

4. V příloze č. 1 se za pořadové číslo 33 vkládá nové pořadové číslo 33a, které zní:

"33a polylaktid vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % (hmot.) esterových jednotek kyseliny mléčné získaných z přirozeně se vyskytujících cukrů, které má teplotu tání nejméně 135 °C.".

5. V příloze č. 2 se za pořadové číslo 33 vkládá nové pořadové číslo 33a, které zní:

"33a Polylaktid 1,50".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


Ministr:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru