Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/2005 Sb.Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Částka 24/2005
Platnost od 23.02.2005
Účinnost od 01.03.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky1) (dále jen "organizace").

Závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení

§ 2

V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:

a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),

b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),

c) ostatní provozní náklady na závodní stravování (věcné, osobní a další režijní náklady) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").

§ 3

(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (dále jen "příspěvek z fondu").

(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.

(3) Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak, a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo praktickou přípravou3), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen "snížená úhrada"),

b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.

Žákům středních škol a studentům podle věty první může být hlavní jídlo poskytnuto za sníženou úhradu pouze v případě, že je pro ně určeno používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud pro ně není používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb určeno, může jim být hlavní jídlo poskytnuto za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smouvě3a).

(5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).

(6) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.

(8) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5.

(9) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o závodním stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby

§ 4

V organizaci zajišťující závodní stravování na základě smlouvy s organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na závodní stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

§ 5

(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, z nákladů na svou hlavní činnost. Nejvyšší úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu4). Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 3. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.

(2) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a). Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 poskytnout za úhradu podle věty první další hlavní jídlo v daném kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).

(3) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizace z nákladů na svou hlavní činnost.

§ 6

Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou

(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stravování organizace organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou formou služby, za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z nákladů na hlavní činnost organizace, postupuje se obdobně podle § 3.

(2) V případě smluvního zajištění závodního stravování formou pronájmu vlastního stravovacího zařízení organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě se u organizace za náklady na závodní stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel. Náklady na závodní stravování u organizace však nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin podle zvláštního právního předpisu4). Organizace je hradí z nákladů na svou hlavní činnost. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.


§ 6a

Společná ustanovení

(1) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování podle § 2 a 3 nebo podle § 6, nemůže organizace současně zabezpečovat závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.

(2) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování, je možné zabezpečit závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 3

a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,

b) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo

c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.

(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.

(4) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnickými nebo fyzickými osobami.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2) § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

3) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3a) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

3b) § 88 a 89 zákoníku práce.

4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Přesunout nahoru