Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Částka 21/2005
Platnost od 21.02.2005
Účinnost od 01.03.2005
Zrušeno k 20.02.2008 (48/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

79

VYHLÁŠKA

ze dne 9. února 2005,

kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních:


Čl. I

Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 1a zní:

"(1) Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále jen "zemědělské pozemky") a lesních pozemků1a) podle § 57 odst. 6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.

1) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

1a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.".

2. V § 3 odst. 7 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 3 a č. 4 zní:

a) v zemědělské prvovýrobě pro druh zemědělské kultury3):

1.orná půda podle průměrné ceny4) 
do 5,00 Kč/m2 včetně105 litrů na hektar 
5,01 až 7,00 Kč/m2120 litrů na hektar
7,01 a více Kč/m2130 litrů na hektar
2.chmelnice220 litrů na hektar
3.vinice150 litrů na hektar
4.ovocné sady150 litrů na hektar
5.travní porosty50 litrů na hektar,

3) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

4) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámky pod čarou č. 5 a č. 6 se zrušují.

3. V § 3 odstavec 8 zní:

"(8) Pokud se na chmelnici, vinici nebo v ovocném sadu pěstuje jiná plodina než ta, pro kterou je tento druh zemědělského pozemku určen, použije se normativ podle skutečně pěstované plodiny.".

4. Příloha č. 2 zní:

"Příloha

„Příloha č.2 kvyhlášce č.433/2003 Sb.

Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ...
Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ...

5. Příloha č. 4 v části "Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů" zní:

„Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů

Zemědělská výroba katastrální územíCena
pozemků
v Kč/m2 nebo
druh pozemku
Výměra obhospodařovaných
pozemků
v hektarech (na dvě
desetinná místa)
Normativ na hektar v litrechLimit v litrech
     
       
     
Celkový roční nárok  x 

x - nevyplňuje se“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru