Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 21/2005
Platnost od 21.02.2005
Účinnost od 21.02.2005
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

ze dne 9. února 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 11 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb. a vyhlášky č. 184/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"(1) Tato vyhláška1a) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1b) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, přepravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů.

1a) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1b) Směrnice Komise 2003/104/ES ze dne 12. listopadu 2003 o povolení isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu.
Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/51/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Komise 98/67/ES ze dne 7. září 1998, kterou se mění směrnice 80/511/EHS, 82/475/EHS, 91/357/EHS a směrnice Rady 96/25/ES a zrušuje směrnice 92/87/EHS.
Směrnice Komise 2004/116/ES.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. V § 4 odstavec 7 zní:

"(7) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu včetně antibiotických, antikokcidika a chemoterapeutika, musí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována v podílu nejméně 5 % krmiva. Doplňková krmiva nesmějí mít vyšší obsahy doplňkových látek, než jsou obsahy, které odpovídají po jejich naředění podle krmného návodu maximálním obsahům, které jsou pro tyto doplňkové látky stanoveny pro kompletní krmivo.".

3. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A bodu 3,

b) u deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty nejistoty, které vyplývají ze Všeobecných požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří1c).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty nejistoty, znaky se nehodnotí.

1c) ČSN-EN-ISO/IEC-17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.".

4. § 17 zní:

"§ 17

(1) U kompletních doplňkových a dietních krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A bodu 3,

b) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, deklarovaných podle přílohy č. 26 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 27 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, a u limitních jakostních znaků, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 16 nebo podle přílohy č. 17,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance více, než stanoví hodnoty nejistoty1c) v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty.

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, ani hodnoty nejistoty, znaky se nehodnotí.".

5. V § 29 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "U krmiv pro domácí zvířata se v případě použití látek s antioxidačním účinkem, barviv použitých ke zbarvení krmiv nebo živočišných produktů a konzervačních látek uvedou do označení slova "s antioxidantem", "s barvivem" anebo "přibarveno s" nebo "s konzervantem" a uvede se druh použité doplňkové látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2.".

6. V příloze č. 11 části A Obecná ustanovení I. Výklad se v bodě 3 slova "a B 1, které jsou použitelné jen k výrobě kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata" zrušují.

7. V příloze č. 12 Určitá proteinová krmiva části 4. Hydroxyanalogy aminokyselin body 1.2.1. a 4.1. znějí:

Označení skupiny surovinPopis surovinyPopis fyziologicky účinné látky nebo identifikace mikroorganismuŽivinový substrát (případná specifikace)SloženíDruh a kategorie hospod. zvířatJiná ustanovení
123451)6
4. Hydroxyanalogy aminokyselin
„1.2.1. Kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původuVšechny kvasnice- získávané z mikroorganizmů a substrátů uvedených ve sloupcích 3 a 4- jejichž buňky byly devitalizoványSaccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis Kluyvero fragilisMelasa, lihovarnické výpalky, produkty z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolysáty rostlinných vlákenvšechny druhy zvířat
Candida guilliermondiiMelasa, lihovarnické výpalky, produkty z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolysáty rostlinných vlákenobsah sušiny nejméně 16%prasata na výkrm
4.1 Analogy methioninu4.1.1 Hydroxyanalog methioninuCH3S-(CH2)2-CH(OH)-COOH-celkové kyseliny: min. 85 % monomer kyseliny: min. 65 %všechna zvířataÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:- označení: „Hydroxyanalog methioninu“ pro výrobek 4.1.1, nebo „Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu“ pro výrobek 4.1.2- obsah monomeru kyseliny a celkových kyselin pro výrobek 4.1.1 nebo obsah monomeru kyseliny pro výrobek 4.1.2- obsah vlhkosti- druh zvířat- reg.č.(evid.č.)2)Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:- označení: „Hydroxyanalog methioninu“ pro výrobek 4.1.1, nebo „Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu“ pro výrobek 4.1.2- obsah monomeru kyseliny i celkových kyselin pro výrobek 4.1.1 nebo obsah monomeru kyseliny pro výrobek 4.1.2- obsah výrobku v krmné směsi
4.1.2 Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu[CH3S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2Ca-monomer kyseliny: min. 83 % vápník: min. 12 %
4.1.3. isopropyl ester hydroxylovaných analogů methioninuCH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3)2-- monomer estery: minimálně 90%- vlhkost: maximálně 1%dojniceÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:- isopropyl ester kyseliny 2-hydroxy-4-methylthiobutanovéÚdaje na etiketě nebo obalu kompletního krmiva:- analog methioninu: isopropyl ester kyseliny 2-hydroxy-4-methylthiobutanové- procento analogu methioninu v krmivu.“.

8. V příloze č. 14 část A včetně nadpisu zní:

"ČÁST A

Obecná ustanovení

1. Osoba odpovědná za uvedení doplňkové látky do oběhu je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za shodu doplňkové látky s látkou, která byla povolena pro uvedení do oběhu.

2. Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie.

3. Tolerance

Při posuzování zkoušených hodnot doplňkových látek v substancích nebo v premixech nebo v kompletních a doplňkových krmivech nebo v krmivech pro zvláštní účely výživy platí:

I. Tolerance zahrnující technologické chyby:

a) u obsahu do 0,5 jednotek (mg, g, 1 000 μg, 1 000 m. j., 105 CFU) tolerance 40 %,

b) u obsahu 0,5 až 1 jednotka tolerance 0,2 jednotky,

c) u obsahu 1,0 až 50 jednotek tolerance 20 %,

d) u obsahu 50,0 až 100 jednotek tolerance 10 jednotek,

e) u obsahu 100,0 až 500 jednotek tolerance 10 %,

f) u obsahu 500,0 až 1 000 jednotek tolerance 50 jednotek,

g) u obsahu nad 1 000 jednotek tolerance 5 %.

II. Tolerance zahrnující náhodné chyby vznikající při zkoušení vzorků, které jsou vyjádřeny hodnotou nejistoty podle příslušných právních předpisů1c).".

9. V příloze č. 14 části C 1 skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika se do položky E 766 na konec sloupce 5 až 9 doplňují slova:

123456789
    „odchov kuřat a kuřice-5050V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována“ a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty“.“.

10. V příloze č. 14 části C 3 skupině P. Enzymy se u čísla E 1600 ve sloupci 3 slova „kapalnou formu“ nahrazují slovy „5000 FTU1/ml pro kapalnou formu“.

11. V příloze č. 14 části C 4 skupině P. Enzymy číslo E 33 zní:

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec
období povolení
jednotky aktivity/kg kompletního krmiva
12345678
„E33 Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8.) přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC2105) s minimem aktivity 2000 U35/g pro práškovou a 5000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-500 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 500 -2500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 55 % pšenice nebo 60 % žita
2000 U/g pro práškovou a 5000 U/ml pro kapalnou formunosnice-2000 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 2000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4000 U/g pro práškovou a 10000 U/ml pro kapalnou formuselata4 měsíce5000 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 5000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 45 % pšenice
4000 U/g pro práškovou a 8000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm prasat-4000 U-1. jako u E 130.6.2004“.
2. doporučená dávka 4000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice

12. V příloze č. 14 části C 4 skupině P. Enzymy se za číslo E 33 vkládají čísla E 34 a E 35, která znějí:

„E34Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus oryzae (ATCC 66.222) s minimem aktivity 275 U26/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U36/g endo-1,4-beta-xylanázy a 3100 U37/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 165 Uendo-1,4-beta-xylanáza 240 Ualfa-amyláza 1860 U-     -   -  1. jako u E 126.7.2004
2. doporučená dávka 165 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 240 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1860 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 45 % ječmene a 10 % pšenice nebo 10 % kukuřice
E35Endo-1,3(4)-beta-glukanáza (EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8)přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 80 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U35/g endo-1,4-beta-xylanázynosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 80 U-1. jako u E 126.7.2004“.
2. doporučená dávka 80 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy a 180 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
endo-1,4-beta-xylanáza 180 U-3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % ječmene

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru