Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Částka 21/2005
Platnost od 21.02.2005
Účinnost od 21.02.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2005

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1) škol a školských zařízení (dále jen "škola") zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti

§ 2

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.

(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.

(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.

(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně.

(8) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.

(9) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

§ 3

(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3) vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.

(3) Učiteli – výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

a) v základní a střední škole s počtem žáků

1. do 150 o 1 hodinu týdně,

2. do 250 o 2 hodiny týdně,

3. do 550 o 3 hodiny týdně,

4. do 800 o 4 hodiny týdně,

5. nad 800 o 5 hodin týdně,

b) v základní škole speciální s počtem tříd

1. do 7 o 1 hodinu týdně,

2. do 12 o 2 hodiny týdně,

3. nad 12 o 3 hodiny týdně.

(4) Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole

a) do 50 o 1 hodinu týdně,

b) do 150 o 2 hodiny týdně,

c) do 300 o 3 hodiny týdně,

d) do 500 o 4 hodiny týdně,

e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.

(6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se započítávají

a) řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

b) řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím přiděleného počtu tříd podle odstavce 1.


§ 5

Společná ustanovení

(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.

(2) Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 3 a 4, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 195/2019 Sb. Čl. II

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Škola / Pedagogičtí pracovníciPočet tříd, oddělení,
studijních skupin, kurzů,
výchovných skupin, nebo dětí,
žáků nebo studentů ve škole
Týdenní rozsah hodin
přímé pedagogické
činnosti
1. Mateřská škola
1.1. učitel31
1.2. ředitel1 až 2
3 až 4
5 až 6
7 až 10
11 a více
20
15
12
9
6
1.3. zástupce ředitele1 až 3
4 až 6
7 a více
25
20
17
1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem1
2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
14
12
9
6
1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem1 až 2
3 a více
22
16
1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem
nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním
pedagogickým centrem
5
2. Základní škola
2.1. učitel22
2.2. učitel
a) 1. ročníku základní školy a prvního stupně základní školy
samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) přípravné třídy základní školy
c) přípravného stupně základní školy speciální
20 až 22
2.3. ředitel základní školy s prvním stupněm1 až 6
7 až 10
11 a více
12
10
8
2.4. ředitel základní školy
a) s druhým stupněm
b) s prvním a druhým stupněm
do 9
10 až 18
19 až 23
24 a více
8
7
6
5
2.5. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého
stupně
1 až 6
7 až 10
11 a více
12
10
8
2.6. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm
1 až 6
7 až 10
11 a více
12
9
7
2.7. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním a druhým stupněm
do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
7
6
5
4
2.8. zástupce řediteledo 14
15 až 22
23 a více
11
9
7
Internát
2.9. vychovatel27 až 28
2.10. vedoucí vychovatel15 až 17
2.11. řediteldo 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
2.12. zástupce ředitele5 až 14
15 až 22
23 a více
11
9
8
3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola
3.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů21
3.2. řediteldo 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
3.3. zástupce řediteledo 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více
14
10
8
6
4
3.4. vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického
vyučování
16
3.5. učitel praktického vyučování21 až 25
3.6. učitel předmětu řízení motorových vozidel v praktickém
vyučování
30 až 35
3.7. vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele
pro praktické vyučování
nejvýše v průměru 7 hodin
týdně za období školního
vyučování
3.8. vedoucí učitel praktického vyučovánído 120 žáků
121 až 240
241 a více
14
12
10
3.9. učitel odborného výcviku25 až 35
3.10. vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí učitel
praktického vyučování ve škole samostatně zřízené pro žáky
nebo studenty
se zdravotním postižením
do 42 žáků
43 až 84
85 až 126
127 a více
14
12
10
8
3.11. učitel odborného výcviku ve škole samostatně zřízené
pro žáky se zdravotním postižením
21 až 33
3.12. trenér sportovní přípravy21 až 26
4. Základní umělecká škola
4.1.učitel - individuální výuka
- skupinová a kolektivní výuka
23
21
4.2. řediteldo 9
10 až 24
25 a více
9
6
3
4.3. zástupce řediteledo 14
15 až 29
30 a více
12
9
6
5. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
5.1. učitel21
5.2. řediteldo 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
5.3. zástupce řediteledo 14
15 až 29
30 a více
12
9
6
6. Školní družina a školní klub
6.1. vychovatel28 až 30
6.2. vedoucí vychovatel2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
6.3.řediteldo 4
5 až 6
7 a více
20
17
15
6.4. zástupce ředitele2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
7. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči
7.1. vychovatel25 až 27
7.2. vedoucí vychovatel15 až 17
7.3. řediteldo 9 dětí
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
7.4. zástupce ředitele5 až 14 dětí
15 až 22
23 a více
11
9
8
8. Domov mládeže
8.1. vychovatel30 až 32
8.2. řediteldo 12
13 a více
10
9
8.3. zástupce ředitele nebo vedoucí vychovateldo 5
6 až 12
13 a více
20
18
16
9. Školské poradenské zařízení
ředitelnejméně 3
10. Škola v přírodě
ředitel9
11. Středisko volného času
11.1. pedagog volného časunejméně 2
výchovné skupiny
celoroční vedení pravidelných
aktivit v průměrné délce trvání
nejméně 6 hodin týdně
11.2. ředitelnejméně 1
výchovná skupina
celoroční vedení alespoň jedné
vzdělávací aktivity v průměrné
délce trvání nejméně 2 hodin týdně
12. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
12.1. učitelnejméně 21
12.2. ředitelnejméně 3
13. Plavecká škola
13.1. učitel22 až 30
13.2. ředitelnejméně 3
14. Ostatní pedagogičtí pracovníci
14.1. Psycholog20 až 24
14.2. Speciální pedagog20 až 24
14.3. Trenér21 až 26
14.4. Asistent pedagoga36
14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření32 až 36

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2) § 5 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3) § 13 zákona č. 561/2004 Sb.

Přesunout nahoru