Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

Částka 17/2005
Platnost od 09.02.2005
Účinnost od 09.02.2005
Zrušeno k 01.01.2006 (492/2005 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2005,

kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


§ 1

Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

Jednotkou výkonu je:

a) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,

b) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním nebo polodenním provozem, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte1),

c) 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem,

d) 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně,

e) 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,

f) 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,

g) 1 žák v základní škole speciální,

h) 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

i) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání,

j) 1 žák kursu pro získání základního vzdělání organizovaného základní nebo střední školou,

k) 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,

l) 1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání,

m) 1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské poradenské zařízení poskytuje tyto služby zákonnému zástupci dítěte nebo žáka,

n) 1 dítě v jednotlivých formách ambulantních služeb, celodenních služeb nebo internátních služeb ve středisku výchovné péče2),

o) 1 žák, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,

p) 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře,

q) 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce,

r) 1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální,

s) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování

1. je poskytován oběd,

2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,

3. je poskytován alespoň oběd a večeře,

4. jsou poskytovány stravovací služby kromě oběda,

t) 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává

1. ve střední škole nebo konzervatoři,

2. ve vyšší odborné škole,

u) 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává

1. v základní škole speciální, ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální, nebo ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním postižením,

2. ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdravotním postižením,

v) 1 lůžko z celkové lůžkové kapacity zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech se školou a v dětských domovech, případně zletilé nezaopatřené osoby po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.

§ 2

Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů

(1) Pro stanovení krajských normativů je rozhodný ukazatel:

a) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka (Np),

b) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No),

c) průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp),

d) průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po),

e) průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV).

(2) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1pedagogického pracovníka se s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 písm. b) stanoví z:

a) průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání ve školách v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž),

b) průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího z příslušného rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu (dále jen "vzdělávací program") nebo oboru vzdělání včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H),

c) průměrného počtu hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků stanoveného zvláštním právním předpisem (VP).

(3) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka se stanoví:

a) pokud se jedná o dítě v mateřské škole, žáka v základní škole, žáka ve školní družině nebo ubytovaného v domově mládeže, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí ukazatelů uvedených v odstavci 2 na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení členěný podle počtů dětí, žáků nebo ubytovaných,

b) pokud se jedná o jednotku výkonu ve školském zařízení a nelze určit některý z ukazatelů uvedených v odstavci 2, z průměrných hodnot dosažených v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku,

c) v ostatních případech vztahem

(4) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka se stanoví:

a) pokud se jedná o dítě v mateřské škole, žáka v základní škole, ubytovaného v domově mládeže nebo stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole nebo v základní škole, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení členěný podle počtů dětí, žáků, ubytovaných nebo stravovaných,

b) v ostatních případech z průměrných hodnot dosažených v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku.

(5) Ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka a ukazatel průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka je tvořen průměrnou měsíční výší složek platu3) dosaženou v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku upravenou na výši, která se v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů. Součty osobních příplatků a odměn v takto upravených ukazatelích průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka se mezi jednotlivými druhy škol a typy školských zařízení nesmí lišit o více než 50 % z nejvyššího součtu osobních příplatků a odměn. Do ukazatelů průměrné měsíční výše platu se nezahrnují platby za práci přesčas a za konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti nad stanovený rozsah4).

(6) V případě základních škol tvořených pouze třídami prvního stupně, mateřských škol, základních škol speciálních a zařízení školního stravování a školních družin, která těmto školám zabezpečují služby, jejichž celkový počet zaměstnanců činí 10 a méně, se ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka stanoví podle odstavce 5 v podobě funkční závislosti na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení tak, že se zohlední zvyšování průměrné výše příplatku za vedení v závislosti na snižování počtu zaměstnanců právnické osoby.

(7) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu se stanoví z průměrných hodnot dosažených nebo rozpočtovaných v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku upravených na výši, která se v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů.

Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu

§ 3

(1) Na každou jednotku výkonu podle § 1, pokud je u škol a školských zařízení v rámci kraje v daném kalendářním roce realizována, se stanoví 1krajský normativ. Krajský normativ je tvořen základní částkou, popřípadě také příplatkem.

(2) V případě vyššího odborného vzdělávání se stanoví jednotlivé krajské normativy zvlášť pro jednotlivé vzdělávací programy.

(3) Pokud je součástí vzdělávání praktické vyučování, stanoví se zvlášť krajský normativ pro teoretické a praktické vyučování.

(4) V případě šestiletého a osmiletého gymnázia se krajský normativ stanoví zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia.

(5) Příplatek se stanoví na:

a) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta se zdravotním postižením ve škole samostatně zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením, pokud nejde o základní školu speciální, popřípadě ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením v běžné škole,

b) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta individuálně integrovaného v běžné škole,

c) 1 žáka se zdravotním postižením v oboru vzdělání praktická škola,

d) 1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení; v tomto případě se neuplatní příplatek podle písmene a),

e) 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální,

f) 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením,

g) 1 dítě, 1 žáka základní školy, 1 žáka střední školy ve škole nebo třídě s vyučovacím jazykem národnostní menšiny,

a to v případě, že je mu v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v příslušném kalendářním roce poskytováno vzdělávání nebo školské služby.

(6) Příplatek podle odstavce 5 písm. a) se stanoví pro:

a) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo s autismem ve výši 2násobku příslušné základní částky,

b) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši 1,5násobku příslušné základní částky,

c) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého, s vadami řeči, s vývojovými poruchami učení nebo s vývojovými poruchami chování ve výši příslušné základní částky.

(7) Příplatek podle odstavce 5 písm. b) se stanoví pro:

a) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo s autismem ve výši 1,5násobku příslušné základní částky,

b) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši příslušné základní částky,

c) 1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého ve výši 0,5násobku příslušné základní částky.

(8) Příplatek podle odstavce 5 písm. c) až e) se stanoví ve výši příslušné základní částky.

(9) Příplatek podle odstavce 5 písm. f) se stanoví ve výši 0,5násobku příslušné základní částky.

(10) Příplatek podle odstavce 5 písm. g) se stanoví ve výši 0,5násobku příslušné základní částky nebo ve výši 0,2násobku příslušné základní částky, pokud se jedná o dítě v mateřské škole.

§ 4

(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 stanoví vztahem

a) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:

12 x 1,37 x (1/Np x Pp + 1/No x Po) + ONIV,

b) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:

12 x 1,37 x 1/Np x Pp + ONIV,

c) u školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:

12 x 1,37 x 1/No x Po + ONIV.

(2) Pokud rozdíl mezi základními částkami pro jednotlivé obory vzdělání nebo pro jednotlivé typy školských zařízení stanovenými podle odstavce 1 nepřesáhne 3 % z ročního objemu neinvestičních výdajů celkem, ani 3 % z ročního objemu mzdových prostředků připadajících na jednotku výkonu, může krajský úřad upravit příslušné základní částky na stejnou výši, která je jejich průměrem.

(3) V případě 1 dítěte v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem se základní částka stanoví jako 0,5násobek základní částky pro 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem.

(4) V případě 1 žáka nebo 1 studenta, který se vzdělává v jiné než denní formě vzdělávání, se základní částka stanoví ze základní částky pro denní formu vzdělávání v příslušném oboru vzdělání nebo vzdělávacím programu jako její

a) 0,4násobek, jde-li o večerní nebo kombinovanou formu vzdělávání,

b) 0,15násobek, jde-li o dálkovou formu vzdělávání,

c) 0,05násobek, jde-li o distanční formu vzdělávání.

(5) V případě 1 stravovaného ve školní jídelně – vývařovně se základní částka stanoví ze základní částky pro 1 stravovaného ve školní jídelně jako její

a) 0,75násobek, nebo

b) 0,67násobek, jedná-li se o stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole.

(6) V případě 1 stravovaného ve školní jídelně – výdejně se základní částka stanoví ze základní částky pro 1 stravovaného ve školní jídelně jako její

a) 0,25násobek, nebo

b) 0,33násobek, jedná-li se o stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole.

(7) K základní částce stanovené podle odstavců 1 až 3 lze stanovit opravné koeficienty, kterými se základní částka vynásobí v případě škol a školských zařízení, kde je průměrný platový stupeň pedagogických pracovníků nejméně o 1,5 stupně vyšší nebo nižší než krajský průměr promítnutý v ukazateli průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka. Takto stanovené koeficienty nesmí být nižší než 0,9 ani vyšší než 1,1.

(8) V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného5).

(9) V případě střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka nebo studenta, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu; tento koeficient se nevztahuje na případy, kdy jsou důvodem pro povolení individuálního vzdělávacího plánu speciální vzdělávací potřeby nebo mimořádné nadání žáka nebo studenta.

(10) Základní částku pro jednotku výkonu podle § 1 písm. s) lze vynásobit opravným koeficientem stanoveným jako podíl průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího školního roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce.

Ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů

§ 5

(1) Při stanovení krajských normativů nesmí být překročeny nejvyšší hodnoty ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického a 1 nepedagogického pracovníka uvedené v příloze k této vyhlášce.

(2) Při stanovení krajských normativů nesmí být sníženy nejnižší hodnoty ukazatelů průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu uvedené v příloze k této vyhlášce.

Zásady pro zvýšení krajských normativů

§ 6

(1) Krajský úřad může provést zvýšení krajského normativu nad rámec vyplývající z hodnot ukazatelů podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a e) stanovených v příloze k této vyhlášce, pokud je toto zvýšení zabezpečeno v celkovém objemu finančních prostředků přidělených kraji prostřednictvím republikových normativů.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě škol, kterým je zřizovatelem povolena výjimka6) z nejnižšího počtu žáků stanoveného zvláštním právním předpisem.

Zásady pro zveřejnění krajských normativů

§ 7

(1) Krajský úřad zveřejní všechny stanovené krajské normativy a všechny ukazatele rozhodné pro jejich stanovení způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Při zveřejnění krajského normativu se k základní částce zvlášť uvede výše mzdových prostředků připadající na jednotku výkonu.


Společná ustanovení

§ 8

(1) Školami a školskými zařízeními v rámci kraje se pro účely této vyhlášky rozumí školy a školská zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované obcemi nebo svazky obcí na území příslušného kraje nebo příslušným krajem.

(2) Pro účely této vyhlášky se nepedagogickými pracovníky rozumí zaměstnanci právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, kteří nejsou pedagogickými pracovníky7).

(3) Pro účely této vyhlášky se za běžnou školu považuje škola, která není samostatně zřízena pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením.

(4) Na financování zařízení školního stravování se neuplatní jednotka výkonu podle § 1 písm. s) v případě dětí umístěných v diagnostickém ústavu, výchovném ústavu, dětském domově se školou nebo dětském domově, jehož činnost vykonává právnická osoba, která zároveň vykonává činnost tohoto zařízení školního stravování.

(5) V případě diagnostického ústavu, výchovného ústavu, dětského domova se školou nebo dětského domova podle odstavce 4 se při stanovení základní částky pro jednotku výkonu 1 lůžko stanoví ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka, ukazatel průměrné výše platu nepedagogického pracovníka a ukazatel průměrné výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu z příslušných průměrných hodnot dosažených v průběhu příslušného kalendářního roku ve školských zařízeních uvedených v odstavci 4, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba.

Účinnost

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 5 a 6 a přílohy k této vyhlášce, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb.

2) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb.

3) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

5) § 41školského zákona.

6) § 23 odst. 3 školského zákona.

7) § 2 odst. 1zákona č. 563/2004 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 65/2005 Sb.

Nejvyšší hodnoty ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického a 1 nepedagogického pracovníka a nejnižší hodnoty ukazatelů průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu

Jednotka výkonu (JV) podle § 1počet JV daného druhu, popřípadě více druhů ve škole nebo školském zařízení (x) pro účely stanoveni funkčních závislostiNPNoONIV
11 dítě podle písm. a)do 12 včetně10,0032,35120
21 dítě podle písm. b)do 12 včetně100,00yyy0
31 dítě podle písm. a)od 13 do 18 včetně2,7735x0,5-0,0005x2+0,1103x+31,00120
41 dítě podle písm. b)od 13 do 18 včetně10*(2,7735x0,5)yyy0
51 dítě podle písm. a)od 19 do 24 včetně4,374x0,35-0,0005x2+0,1103x+31,00120
61 dítě podle písm. b)od 19 do 24 včetně10*-(4,374x0,35)yyy0
71 dítě podle písm. a)od 25 do 106 včetněLn(x)+10,1111-0>0005x2+0,1103x+31,00120
81 dítě podle písm. b)od 25 včetně10*(Ln(x)+10,1111)yyy0
91 dítě podle písm. a)od 107 včetněLn(x)+10,111137,08120
101 žák podle písm. d)do 9 včetně7,5723,44600
111 žák podle písm. d)od 10 do 109 včetně4,85*Ln(x) - 3,2-0,00285x2 4- 0.62285x + 17,497600
121 žák podle písm. d)od 1104,65*Ln(x) - 3,251,5268600
131 žák podle písm. e)nejvýše 84 žáků na prvním stupni16,026yyy400
141 žák podle písm. e)více než 84, nejvýše však 147 žáků na prvním stupni-0.00000792x3 + 0,00129298x2 + 0,13301636x + 0,242177yyy400
151 žák podle písm. e)více než 147, nejvýše však 400 žáků na prvním stupni0,0075x + 21,47yyy400
161 žák podle písm. e)více než 400 žáků na prvním stupni0.0006x + 24,27yyy400
171 žák podle písm. f)nejvýše 67 žáků na druhém stupni9,4657yyy400
181 žák podle písm. f)více než 67, nejvýše však 100 žáků na druhém stupni-0,00000886x3 + 0,00108142x2 t 0.105701x + 0,0634yyy400
191 žák podle písm. f)více než 101, nejvýše však 320 žáků na druhém stupni0,015x + 11,086yyy400
201 žák podle písm. f)více než 321 žáků na druhém stupni0,003x+14,928yyy400
211 žák podle písm. e) a f)nejvýše 152 žáků školy celkemyyy49,48yyy
221 žák podle písm. e) a f)více než 152, nejvýše však 753 žáků školy celkemyyy-0,0000491x2 + 0.0818939x + 38,1yyy
231 žák podle písm. e) a f)více než 753 žáků školy celkemyyy72,00yyy
241 žák podle § 1 písm. i)18,25yyy87
251 žák podle § 1 písm. q)5,150,001200
261 dítě podle písm. h)10,0032,35120
271 dítě podle písm. r)6,0050,00600
281 žák ve školní družině1,1233Ln(x) + 26,078vvv0
291 dítě podle písm. c)19,8017,50100
301 ubytovaný podle písm. u) bod 17,6011,30100
311 ubytovaný podle písm. u) bod 210,0010,50100
321 ubytovaný podle písm. t) bod 1do 309 včetně6,558Ln(x) -10,235,00100
331 ubytovaný podle písm. t) bod 1od 310Ln(x) + 21,6840,00100
341 ubytovaný podle písm. t) bod 2do 309 včetně2,5*(6,558Ln(x)-10,2)35,0050
351 ubytovaný podle písm. t) bod 2od 3102,5*(Ln(x) + 21,68)40,0050
361 stravovaný podle písm. s) bod 3 a 4yyy40,0030
371 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MSnejvýše 12 těchto JVyyy22,5740
381 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MŠvíce než 12, nejvýše však 159 těchto JVyyy-0,0009x2 + 0,2863x+1940
391 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v MSvice než 160 těchto JVyyy41,7740
401 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠnejvýše 29 těchto JVyyy37,2230
411 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠvíce než 29 těchto JVyyy10,899Ln(x) 4- x/20030
421 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň nevzdělává v MS ani v ZŠyyy80,0030
431 žák podle písm. k) v hudebním oboru - individuální výuka20,00160,000
441 žák podle písm. k) v hudebním oboru - kolektivní výuka95,00470,000
451 žák podle písm. k) v literárně dramatickém oboru46,00470,000
461 žák podle písm. k) v tanečním oboru55,00470,000
471 žák podle písm. k) ve výtvarném oboru72,00470,000
481 žák v oboru vzdělání praktická škola jednoletá12,0085,00150
491 žák v oboru vzdělání praktická škola dvou a tříletá11,6085,00150
501 žák nebo 1 student v konzervatoři a taneční konzervatoři v denní formě studia4,0020,00200
511 žák v uměleckých oborech SOS v denní formě studia8,5030,00200
521 žák v zdravotnických oborech SOŠ v denní formě studia12,0045,00200
531 žák v ostatních oborech SOS a gymnáziích s výjimkou nižšího stupně víceletých gym. v denní formě studia14,3060,00200
541 student v uměleckých oborech VOŠ v denní formě studia11,1530,00200
551 student v zdravotnických oborech VOS v denní formě studia12,0045,00200
561 student v ostatních oborech VOS v denní formě studia17,1360,00200
571 žák v nižším stupni víceletého gymnázia16,0060,00400
58
591 žák v:
60teoretickém vyučování ve studijních oborech (kód oborů XX-XX-L/XXX) s výjimkou oborů s kódy 21-XX-L/XXX, 23-69-L/XXX, 26-XX L/XXX, 28-42-L/XXX, 33-XX-L/XXX, 37 XX L/XXX, 63-XX-L/XXX. 64-XX-UXXX a 66-XX-UXXX23,00097,000150
61teoretickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 23-69-L/XXX a 28-42-L/XXX26,50097,000150
62teoretickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 21-XX-L/XXX a 33-XX-L/XXX24,00097,000150
63teoretickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 26-XX-L/XXX, 37-XX-L/XXX, 63-XX-L/XXX, 64-XX-L/XXX a 66-XX-L/XXX22,00097,000150
64teoretickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky (kód oborů XX-XX-H/XXX) s výjimkou oborů s kódy 21-XX-H/XXX, 28-63-H/XXX, 33-52-H/XXX, 65-XX-H/XXX, a 66-XX-H/XXX42,00097,000150
65teoretickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky, kód oborů 21-XX-H/XXX, 28-63-H/XXX, 33-52 H/XXX a 66-XX-H/XXX50,00097,000150
66teoretickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky, kód oborů 65-XX-H/XXX25,00097,000150
67teoretickém vyučování v učebních oborech kód oborů XX-XX-E/XXX s výjimkou oborů s kódy 28-56-E/XXX a 33-53-E/XXX,50,00097,000150
66teoretickém vyučování v učebních oborech s kódy 28-56-E/XXX a 33-53-E/XXX,42,00097,000150
69teoretickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky:
70kód oborů 32-XX-H/XXX42,00097,000150
71kód oborů 29-XX-H//XXX, 34-51-H/XXX, 34-56-H/XXX a 41-XX-H/XXX s výjimkou oborů 41-55-H/XXX30,00097,000150
72kód oborů 23-XX-H/XXX, 28-XX-H/XXX, 36-XX-H/XXX, 41-55-H/XXX, 65-XX-H/XXX. 69-XX-H/XXX a 82-XX-H/XXX26,50097,000150
73kód oborů 21-XX-H/XXX, 33-XX-H/XXX, 37-XX-H/XXX, 63-XX-H/XXX a 66-XX-H/XXX25,00097,000150
74kód oborů 26-XX-H/XXX a 31-XX-H/XXX24,00097,000150
75kód oborů 34-52-H/XXX. 34-53-H/XXX a 34-57-H/XXX23,00097,000150
76praktickém vyučování ve studijních oborech kód oboru 28-46-L/XXX, 63 až 69-XX-L/XXX41,00073,0000
77praktickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 26-XX-L/XXX a 37-XX-L/XXX35,00073,0000
78praktickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 31-XX-L/XXX, 33-XX-L/XXX, 36-XX-L/XXX, 41-41-L/XXX a 23-XX-L/XXX s výjimkou oborů 23-45-L/005 a 009 a 23-69-L/XXX30,00073,0000
79praktickém vyučování ve studijních oborech kód oboru 28-42-L/XXX,26,00073,0000
80praktickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 21-XX-L/XXX, 23-45-L/005 a 009, 32 XX L/XXX a 41-43-L/XXX24,00073,0000
81praktickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 23-69-L/XXX a 82-XX-L/XXX20,00073,0000
82praktickém vyučování ve studijních oborech kód oborů 34-XX-L/XXX18,00073,0000
83praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky (kód oborů XX-XX-H/XXX) s výjimkou oborů s kódy 21-XX-H/XXX. 28-63-H/XXX, 33-52-H/XXX, 65-XX-H/XXX a 66-XX-H/XXX20,00073,0000
84praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky kód oborů 65-XX-H/XXX30,00073,0000
85praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky kód oborů 21-XX-H/XXX18,00073,0000
86praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 2 roky kód oborů 28-63-H/XXX, 33-52-H/XXX a 66-XX-H/XXX15,00073,0000
87praktickém vyučování v učebních oborech s kódy 28-56-E/XXX, 29-XX-E/XXX, 41-XX-E/XXX a 65-XX-E/XXX20,00073,0000
88praktickém vyučování v učebních oborech s kódy 21-XX-E/XXX, 23-XX-E/XXX, 26-XX-E/XXX, 31-XX E/XXX, 32-41-E/XXX a 36-XX-E/XXX18,00073,0000
89praktickém vyučování v učebních oborech s kódy 28-52-E/XXX. 28-55-E/XXX, 28-57-E/XXX, 28-63-E/XXX, 32-58-E/XXX, 33-XX-E/XXX, 34-XX-E/XXX, 66-XX-E/XXX a 69-XX E/XXX15,00073,0000
90praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 21-XX-H/XXX, 37-XX-H/XXX a 63-XX-H/XXX30,00073,0000
91praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 23-XX-H/XXX s výjimkou oborů 23-53-H/XXX, 23-63-H/XXX, 23-68-H/XXX a 23-69-H/XXX. kód oborů 26-57-H/XXX, 28-XX-H/XXX s výjimkou oboru s kódy 28-58-H/XXX, kód oborů 31-XX-H/XXX, 33-55-H/XXX, 33-57-H/XXX, 33-59-H/XXX, 36-51-H/XXX, 36-55-H/XXX, 36-66 až 67-H/XXX a 69-XX-H/XXX26,00073,0000
92praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 26-XX-H/XXX výjimkou oboru s kódem 26-57-H/XXX, kód oborů 29-54/H/XXX, 29 57 až58-H/XXX, 34-56-H/XXX, 41-51 až 54-H/XXX, 65-XX-H/XXX a 66-XX-H/XXX s výjimkou oborů s kódem 66-53-H/XXX24,00073,0000
93praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 23-53-H/XXX, 23-63-H/XXX, 23-68 až 69-H/XXX, 32-52 až 53-H/XXX, 32-55-H/XXX, 41-55-H/XXX a 66-53-H/XXX20,00073,0000
94praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 28-58-H/XXX, 29-52 až 53-H/XXX, 29-55 až 56-H/XXX, 33-54-H/XXX, 33-56-H/XXX. 34-51 až 53-H/XXX. 34-57-H/XXX, 36-52 až 54-H/XXX, 36-56 až 64-H/XXX, 3668 až 69-H/XXX, 41-56 až 57-H/XXX a 82-XX-H/XXX18,00073,0000
95praktickém vyučování v učebních oborech, jejichž denní forma studia trvá 3 roky kód oborů 32-54-H/XXX a 32-56-H/XXX15,00073,0000
961 žák podle písm. o)1000,001500,000
971 žák podle písm. p)500,00yyy0
981 dítě, 1 žák, 1 student podle písm. m), jde-li o činnost, služby a péči poskytované pedagogicko-psychologickou poradnou2 40013 7004
991 dítě, 1 žák, 1 student podle písm. m), jde-li o činnost,služby a péči poskytované speciálně-pedagogickým centrem5 90033 3502
1001 dítě podle písm. n)yyyyyyyyy
1011 lůžko z celkové kapacity v dětském domově3,504,20700
1021 lůžko z celkové kapacity v diagnostickém ústavu2,502,70700
1031 lůžko z celkové kapacity ve výchovném ústavu2,502,70700
1041 lůžko z celkové kapacity v dětském domově se školou2,502,70700

Vysvětlivky:

yyy = pro tuto velikostní kategorii popřípadě jednotku výkonu není příslušný ukazatel stanoven

Přesunout nahoru