Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 60/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/2005
Platnost od 08.02.2005
Účinnost od 08.02.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

ZÁKON

ze dne 5. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty

Čl. I

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen "Kimberleyský systém certifikace") v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (dále jen "nařízení").".

2. Nadpis nad § 2 se zrušuje.

3. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

"§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kontejnerem1) schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,

b) nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou,

c) Sekretariátem orgán pověřený účastníky1a) koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,

d) nezvratným důkazem

1. certifikát nebo jeho autorizovaná kopie, vystavená příslušným orgánem, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Evropských společenství (dále jen "Společenství")1b) (dále jen "certifikát"),

2. faktura nebo jiný doklad, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, a ze kterého vyplývá, že vyvážené surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu Společenství, se nacházejí na území Společenství podle zásad Kimberleyského systému certifikace1b),

3. doklad potvrzující certifikaci zásob, popřípadě potvrzení podle čl. 6 nařízení1b), nebo

4. písemné prohlášení podle čl. 13 nařízení.

1) Čl. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty.

1a) Čl. 12 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

1b) Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.".

4. § 3 se včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje.

5. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a zní:

"§ 4

(1) Příslušným orgánem Společenství2) je Generální ředitelství cel.

(2) Generální ředitelství cel při plnění úkolů podle tohoto zákona a nařízení spolupracuje s Evropskou komisí, příslušnými zahraničními orgány, státními orgány jiných států zodpovědnými za plnění úkolů v rámci systému certifikace surových diamantů, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi, které plní úkoly ve vztahu k systému certifikace surových diamantů, a poskytuje jim informace, k nimž se Česká republika zavázala.

(3) Zaměstnanci Generálního ředitelství cel, kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný zaměstnanec"), při plnění svých úkolů spolupracují s celníky Celního úřadu Praha D1 (dále jen "určený celní úřad"), kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný celník").

(4) Zjistí-li Generální ředitelství cel nebo určený celní úřad skutečnosti, odůvodňující podezření z financování organizovaného zločinu nebo terorismu, sdělí je neprodleně Policii České republiky (dále jen "Policie") nebo zpravodajským službám České republiky (dále jen "zpravodajské služby")2a).

(5) Policie a zpravodajské služby poskytují Generálnímu ředitelství cel a určenému celnímu úřadu při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a nařízení potřebné informace; to neplatí, jestliže by poskytnutí informací ohrozilo důležitý zájem sledovaný Policií nebo příslušnou zpravodajskou službou.

2) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

2a) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 5 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 3a zní:

"§ 5

Generální ředitelství cel

a) kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu; potvrzení pravosti certifikátu je veřejnou listinou,

b) při vývozu vystavuje certifikát Společenství, který je veřejnou listinou,

c) porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly, včetně stanovení fyzikálně-chemických vlastností surových diamantů nezbytných pro jejich ztotožnění,

d) zjišťuje, zda číselná hodnota aktivity surových diamantů nepřesahuje hodnotu povolenou zvláštním právním předpisem3),

e) pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,

f) vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 28 a 29), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách, kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona nebo nařízení, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla Generálnímu ředitelství cel úředně sdělena příslušným orgánem; pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu příslušných osob3a),

g) vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty.

3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3a) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.".

7. V § 6 odstavec1 zní:

"(1) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním. Příslušný zaměstnanec i příslušný celník jsou zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost podle tohoto zákona i po skončení výkonu své činnosti.".

8. V § 6 odst. 2 se slovo "zaměstnance" zrušuje.

9. V § 6 odst. 4 písm. c) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "Ministerstva financí".

10. V § 6 se odstavec5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

11. V § 6 odst. 7 se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 5a.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

"5a) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

12. V § 6 se doplňuje odstavec8, který zní:

"(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí rovněž vůči orgánům Společenství, které plní úkoly související s prováděním Kimberleyského systému certifikace.".

13. Hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6, 6a, 7, 8, 8a a 9 zní:

"HLAVA III

PROPUŠTĚNÍ SUROVÝCH DIAMANTŮ DO CELNÍHO REŽIMU

§ 7

Celní prohlášení6) na propuštění surových diamantů do celního režimu6a) podává deklarant7) písemně nebo prostřednictvím zařízení pro zpracování dat u určeného celního úřadu, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak. Současně s celním prohlášením je deklarant povinen předložit zásilku určenému celnímu úřadu. Deklarant zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na určený celní úřad.

Dovoz

§ 8

(1) Celní řízení8) provádí určený celní úřad, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení jinak.

(2) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení.

(3) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.

§ 9

(1) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství8a), lze letecky nebo poštovní přepravou dopravit na území České republiky pouze na vybraná mezinárodní letiště Společenství, kterými jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov nebo na Celní úřad Praha 1.

(2) Osoba, která surové diamanty dopravila poštovní přepravou nebo letecky na vybrané mezinárodní letiště, je povinna je neprodleně předložit na Celní úřad Praha 1 nebo celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se vybrané mezinárodní letiště nachází (dále jen "vybraný celní úřad").

(3) Vybraný celní úřad při vstupu surových diamantů na území České republiky zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru a propustí zásilku do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je určený celní úřad.

(4) Není-li zásilka doprovázena certifikátem nebo je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše o tom úřední záznam. Vybraný celní úřad přiloží svou celní závěru a dopraví zásilku pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta na určený celní úřad.

(5) Vybraný celní úřad neprodleně oznámí vstup a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

(6) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství, dopravené na území České republiky jiným druhem dopravy než uvedeným v odstavci 1, musí být předloženy určenému celnímu úřadu.

§ 10

(1) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec společně při předložení zásilky zkontrolují stav kontejneru a jeho závěry a následně otevřou kontejner a každý balíček v něm obsažený.

(2) Deklarant má právo být přítomen při kontrole stavu kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11

(1) Řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, zahájí Generální ředitelství cel otevřením kontejneru.

(2) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(3) Příslušný zaměstnanec zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.

§ 12

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9), vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

Vývoz

§ 13

(1) Určený celní úřad ověřuje správnost a úplnost přijatých celních prohlášení na vývoz.

(2) Po zahájení celního řízení zkontrolují příslušný celník a příslušný zaměstnanec předložený kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a zda deklarant uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství.

(3) Deklarant má právo být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 14

(1) K řízení o vystavení certifikátu Společenství je příslušné Generální ředitelství cel.

(2) Řízení podle odstavce 1 je zahájeno jakmile Generální ředitelství cel převezme kontejner, surové diamanty, nezvratný důkaz a údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství.

(3) Po dobu řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(4) Příslušný zaměstnanec zkontroluje, zda deklarant poskytl nezvratný důkaz podle § 2 písm. d) a správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu Společenství, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona a nařízení, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.

§ 15

(1) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník vloží společně s autorizovanou kopií certifikátu Společenství do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Deklarant obdrží certifikát Společenství.

(2) Deklarant má právo být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.

§ 16

(1) Pouze určený celní úřad je oprávněn při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9) propustit surové diamanty do režimu vývozu.

(2) Osoba, které byly surové diamanty propuštěny do vývozu, je povinna zajistit na vlastní náklady a nebezpečí jejich dopravení na výstupní celní úřad Společenství, který je schválený určeným celním úřadem. Určený celní úřad stanoví lhůtu pro předložení zásilky výstupnímu celnímu úřadu, trasu a způsob dopravy zásilky. Zásilka je po dobu přepravy pod celním dohledem.

(3) Mají-li surové diamanty propuštěné ve vývozu opustit území Společenství z místa ležícího na území České republiky, musí z něj vystoupit pouze na vybraném celním úřadu.

(4) Vybraný celní úřad zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, vybraný celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam, opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel se zásilkou nakládají přiměřeně podle ustanovení § 13 až 16 a odstavců 1 až 3.

(5) Vybraný celní úřad neprodleně oznámí výstup zásilky a veškeré údaje o zásilce určenému celnímu úřadu a Generálnímu ředitelství cel.

6) Čl. 4 odst. 17 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

6a) Čl. 4 odst. 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

7) Čl. 4 odst. 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

8) Článek 37 a následující nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

8a) Čl. 4 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

9) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.".

14. § 17, § 18 včetně nadpisu a § 19 se zrušují.

15. § 20 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"§ 20

(1) Surové diamanty lze propustit do celního režimu vnějšího tranzitu10) pouze na vybraných celních úřadech.

(2) Vstoupí-li surové diamanty na území České republiky na jiném než vybraném celním úřadu, musí být dopraveny v režimu tranzitu určenému celnímu úřadu. V odůvodněných případech, zejména existuje-li nebezpečí, že by surové diamanty mohly uniknout celnímu dohledu nebo jinak ohrozit základní cíle Kimberleyského systému certifikace, zajistí celní úřad dopravu zásilky k určenému celnímu úřadu pod přímým celním dohledem na náklady deklaranta.

(3) Celní úřad zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a zkontroluje, zda je zásilka doprovázena certifikátem podle nařízení. Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, nebo zásilka není doprovázena certifikátem podle nařízení, celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokumentů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta dopraví určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

10) Článek 91 a následující nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.".

16. § 21 až 25 se včetně nadpisů zrušují.

17. V § 26 odstavec1 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

"(1) Pouze určený celní úřad a vybrané celní úřady jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, nařízením a zvláštním právním předpisem9) oprávněny propustit surové diamanty do celního režimu společného tranzitu10a). Tranzitními celními úřady na území České republiky pro přepravy zásilek surových diamantů v režimu společného tranzitu jsou pouze vybrané celní úřady.

10a) Rozhodnutí Rady (EHS) č. 415/1987 ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 26 odstavec2 zní:

"(2) Celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do režimu společného tranzitu10a) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9), zásilku propustí do režimu společného tranzitu. Výstupním celním úřadem je vybraný celní úřad.".

19. V § 26 odst. 4 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

20. V § 26 odst. 5 se slova "z tuzemska" nahrazují slovy "ze Společenství".

21. V § 26 odst. 5 se slovo "zákona1)" nahrazuje slovy "právního předpisu9)".

22. V § 26 odst. 6 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".

23. V § 26 odst. 7 se slova "z tuzemska" nahrazují slovy "z území České republiky" a slovo "ministerstvu" se nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

24. V § 26 odst. 8 se slova "Tuzemský tranzitní celní úřad" nahrazují slovy "Tranzitní celní úřad" a slova "do tuzemska" se nahrazují slovy "na území České republiky".

25. V § 26 odst. 8 se slovo "zákonem1)" nahrazuje slovy "právním předpisem9)".

26. V § 26 odstavec9 zní:

"(9) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku neotevře, provede dokumentaci stavu zásilky včetně dokladů, které ji doprovázejí, a sepíše o tom úřední záznam. Tranzitní celní úřad opatří zásilku svou celní závěrou a pod přímým celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a Generální ředitelství cel dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.".

27. V § 26 odst. 10 se slova "Tuzemský tranzitní celní úřad" nahrazují slovy "Tranzitní celní úřad" a slova "do tuzemska" se nahrazují slovy "na území České republiky" a slovo "ministerstvu" se nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

28. V § 27 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 10b zní:

"c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Společenství10b).

10b) Článek 3 nařízení Rady (EHS) 2913/1992.".

29. V § 27 odst. 3 písm. a) se slova "nebo její název" zrušují.

30. V § 27 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo mimo území Společenství10b),".

31. V § 27 odst. 3 písmeno e) zní:

"e) místo podnikání, sídlo, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena, a".

32. V § 27 odst. 4 písm. b) se slovo "sídlo" nahrazuje slovy "identifikační číslo a".

33. V § 27 odst. 4 písm. c) se slova "identifikační číslo a" nahrazují slovy "sídlo, řídící ústředí, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena".

34. V § 27 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

35. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slova "živnostenského listu" vkládají slova "nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Společenství k podnikání v činnostech uvedených v odstavci 1, ne starší jednoho měsíce,".

36. V § 28 odst. 2 písm. b) se za slova "z evidence Rejstříku trestů," vkládají slova "nebo obdobný doklad,".

37. V § 28 odst. 3 se slovo "nebo" za slovy "daňových předpisů" nahrazuje čárkou a za slova "tohoto zákona" se vkládají slova "nebo nařízení". Slova "ministerstvu úředně sdělena" se nahrazují slovy "Generálnímu ředitelství cel úředně sdělena jiným".

38. V § 28 odst. 4 se slovo "nebo" za slovy "daňových předpisů" nahrazuje čárkou a za slova "tohoto zákona" se vkládají slova "nebo nařízení".

39. V § 28 odst. 5 se slovo "nebo" za slovy "daňových předpisů" nahrazuje čárkou a za slova "tohoto zákona" se vkládají slova "nebo nařízení".

40. V § 29 odst. 1 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "Generálního ředitelství cel".

41. V § 29 odst. 3 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".

42. V § 29 odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".

43. V § 29 odst. 5 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

44. V § 29 odst. 6 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".

45. V § 29 odst. 7 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálním ředitelství cel".

46. V § 31 odst. 4 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "Generálního ředitelství cel".

47. V § 32 odst. 1 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

48. V § 32 odst. 2 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Generálním ředitelstvím cel".

49. V § 32 odst. 3 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo financí".

50. V § 33 odst. 1 se slova "systému certifikace surových diamantů" nahrazují slovy "Kimberleyského systému certifikace".

51. V § 33 odst. 2 se slova "služebním průkazem ministerstva" nahrazují slovy "průkazem občanského zaměstnance celní správy".

52. V § 33 odst. 4 písm. f) se slova "obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti" nahrazují slovy "obchodní doklady, účetní doklady a jiné účetní záznamy, nebo jiné písemnosti".

53. V § 33 odst. 8 písm. f) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "Generálního ředitelství cel".

54. V § 33 odst. 10 písmeno g) zní:

"g) otisk úředního razítka,".

55. Nadpis hlavy VII zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY A ZABRÁNÍ VĚCI".

56. V § 34 odst. 1 se slova "nebo fyzická osoba při podnikatelské činnosti se dopustí protiprávního jednání" nahrazují slovy "se dopustí správního deliktu".

57. V § 34 odst. 1 písm. a) se na konci textu doplňují slova "nebo nařízením".

58. V § 34 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

59. V § 34 odst. 1 písm. h) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

60. V § 34 odst. 2 se slova "Za protiprávní jednání podle odstavce 1 se právnické osobě nebo fyzické osobě při podnikatelské činnosti uloží pokuta" nahrazují slovy "Za správní delikty právnické osoby se uloží pokuta do".

61. V § 34 odst. 2 písm. a) se slovo "do" zrušuje.

62. V § 34 odst. 2 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)".

63. V § 34 odst. 2 písm. b) se slovo "do" zrušuje.

64. V § 34 odst. 2 písm. b) se slova "d) až f)" nahrazují slovy "c) až e)".

65. V § 34 odst. 2 písm. c) se slovo "do" zrušuje.

66. V § 34 odst. 2 písm. c) se slova "g) až i)" nahrazují slovy "f) až h)".

67. V § 34 se doplňují odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm Generální ředitelství cel dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.".

68. V § 35 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) doveze nebo vyveze surové diamanty v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením,".

Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

69. V § 35 odst. 1 písm. h) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu ředitelství cel".

70. V § 35 odst. 2 se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až e)" a slova "e) až g)" se nahrazují slovy "f) až h)".

71. V § 35 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 14a znějí:

"(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

14a) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.".

72. V § 37 se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 1 až 5.

73. V § 37 odst. 1 se slova "protiprávní jednání" nahrazují slovy "správní delikty" a slovo "ministerstvo" se nahrazuje slovy "Generální ředitelství cel".

74. V § 37 odst. 2 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

75. V § 40 se slova "České republiky" nahrazují slovy "Společenství".

76. § 41 včetně nadpisu zní:

"§ 41

Náhrada nákladů

Celní úřad uloží deklarantovi povinnost zaplatit náklady podle § 9 odst. 4, § 17 odst. 4, § 20 odst. 2 a 3 a § 26 odst. 6 a 9 rozhodnutím, proti němuž nemá odvolání odkladný účinek. Deklarant je povinen zaplatit náklady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.".

77. § 42 až 45 se včetně nadpisu nad § 42 zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Certifikáty vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za certifikáty vydané podle tohoto zákona.

Čl. III

Zmocňovací ustanovení

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.


ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Přesunout nahoru