Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 548/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Částka 187/2005
Platnost od 30.12.2005
Účinnost od 31.12.2005
Zrušeno k 01.07.2006 (337/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

548

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2005

o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 11d odst. 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

§ 2

Základní pojmy

V tomto nařízení se rozumí

a) cukrovarem zařízení určené k výrobě cukru,které se nachází na území České republiky,

b) cukrovou řepou produkt zemědělské výroby3) určený k výrobě cukru v cukrovaru a vypěstovaný na území České republiky.

§ 3

Produkční kvóty

Výrobce cukru,který je držitelem individuální produkční kvóty cukru A (dále jen "kvóta A") a individuální produkční kvóty cukru B (dále jen "kvóta B") podle dosavadního právního předpisu4) (dále jen "držitel kvóty"),je pro hospodářský rok 2005/2006 držitelem kvóty A a kvóty B snížené podle předpisu Evropských společenství5) o množství cukru,které představuje podíl tohoto držitele kvóty na celkovém snížení zaručeného množství v rámci kvót A a B připadajícího na Českou republiku5).

§ 4

Změna kvóty A a kvóty B

Dojde-li podle předpisu Evropských společenství ke změně kvóty A a kvóty B stanovené pro Českou republiku,Státní zemědělský intervenční fond6) (dále jen "Fond") do 15 dnů po nabytí účinnosti předpisu Evropských společenství písemně oznámí držiteli kvóty výši kvóty A a kvóty B pro příslušný hospodářský rok,v členění podle jednotlivých cukrovarů držitele kvóty.

§ 5

Oznámení o převodu části vyrobeného cukru do následujícího hospodářského roku

Oznámení o převodu části vyrobeného cukru do následujícího hospodářského roku,provedeném za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství7),podává držitel kvóty Fondu na formuláři vydaném Fondem.

§ 6

Žádost o započtení cukru vyrobeného v rámci smluvního vztahu

Žádost o započtení cukru8) vyrobeného v rámci smluvního vztahu mezi objednatelem vyrábějícím cukr a zpracovatelem vyrábějícím cukr podávají objednatel a zpracovatel společně Fondu spolu s úředně ověřenou kopií příslušné smlouvy,a to do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Žádost se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond posoudí,zda byly splněny podmínky stanovené předpisem Evropských společenství8) a rozhodne podle předpisu Evropských společenství8),zda výrobu cukru uskutečněnou zpracovatelem považuje za výrobu cukru objednatele.

§ 7

Převod kvóty v důsledku změny vlastnických nebo uživatelských vztahů

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu každou skutečnost uvedenou v předpise Evropských společenství9), na jejímž základě došlo ke změně jeho vlastnických nebo uživatelských vztahů,a to na formuláři vydaném Fondem. Lhůta pro písemné oznámení příslušných skutečností držitelem kvóty Fondu činí 15 dnů ode dne,kdy tato skutečnost nastala.

(2) Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení o změně vlastnických nebo uživatelských vztahů písemně potvrdí držiteli kvóty,že mu skutečnosti uvedené v odstavci 1 byly oznámeny.

(3) Fond převede kvótu A nebo kvótu B,nebo část kvóty A,nebo část kvóty B způsobem stanoveným v předpise Evropských společenství10). Fond současně nabyvateli kvóty A nebo kvóty B,nebo části kvóty A, nebo části kvóty B,popřípadě poskytovateli kvóty A nebo kvóty B,nebo části kvóty A,nebo části kvóty B, jestliže poskytovatel zůstal držitelem kvóty,oznámí upravenou výši jejich kvóty A a kvóty B.

§ 8

Uzavření cukrovaru

(1) Držitel kvóty písemně oznámí Fondu ukončení činnosti spočívající ve výrobě cukru11) v jím provozovaném cukrovaru (dále jen "uzavřený cukrovar"), a to do 15 dnů ode dne ukončení výroby cukru.

(2) Část kvóty A nebo kvóty B připadající na uzavřený cukrovar se ponechá držiteli kvóty,pokud ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu,že dodávky cukrové řepy od prodejců,kteří dodávali cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru,smluvně převedl na jiný cukrovar,jehož je jediným a výlučným provozovatelem.

(3) Jestliže se část kvóty A nebo kvóty B neponechá držiteli způsobem uvedeným v odstavci 2,Fond kvótu A nebo kvótu B,nebo část kvóty A,nebo část kvóty B držitele uvedeného v odstavci 1 přidělí výrobci cukru,který převzal závazky vůči prodejcům cukrové řepy dodávajícím cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru,v rozsahu,v jakém tyto závazky odpovídají kvótě A nebo kvótě B,nebo části kvóty A,nebo části kvóty B. Fond tomuto výrobci cukru současně oznámí upravenou výši jemu přidělené kvóty A a kvóty B. Výrobce cukru doloží převzetí závazků uvedených v tomto odstavci v písemném oznámení podaném Fondu,v němž současně příslušným dokladem nebo znaleckým posudkem doloží,že je schopen s ohledem na výrobní kapacitu svých cukrovarů vyrobit množství cukru,které odpovídá kvótě nebo části kvóty uzavřeného cukrovaru.

§ 9

Minimální cena cukrové řepy

Minimální cena cukrové řepy A a minimální cena cukrové řepy B stanovené předpisy Evropských společenství12) se považují za úředně stanovené ceny13).

§ 10

Výrobní náhrada

(1) Fond poskytuje výrobní náhradu podle předpisu Evropských společenství14) zpracovateli základních produktů a meziproduktů (dále jen "zpracovatel"),který je registrován Fondem. Žádost o vydání rozhodnutí o registraci podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond na žádost zaregistruje rovněž výrobce meziproduktu; žádost o vydání rozhodnutí o registraci podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond po provedení registrace vydá výrobci meziproduktu na jeho žádost potvrzení,že meziprodukt byl vyroben na území České republiky přímo a výhradně ze základního produktu; žádost o vydání potvrzení podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(3) Žádost o osvědčení o výrobní náhradě podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(4) Zpracovatel podává Fondu předběžné hlášení o předpokládaných dodávkách základních produktů a meziproduktů nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky. Zpracovatel může podat předběžné hlášení nejdříve současně s žádostí o osvědčení o výrobní náhradě.

(5) Zpracovatel podává Fondu hlášení o uskutečněných dodávkách základních produktů a meziproduktů do 2 týdnů po poslední dodávce oznámené v předběžném hlášení.

(6) Zpracovatel podává Fondu hlášení o ukončení zpracování základních produktů a meziproduktů, a to nejpozději do 12 měsíců po ukončení platnosti osvědčení o výrobní náhradě.

(7) Hlášení podle odstavců 4 až 6 podává zpracovatel Fondu na formulářích vydaných Fondem.

§ 11

Předběžné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. ledna příslušného hospodářského roku15) předběžné informace o své dosavadní roční výrobě cukru16) za probíhající hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 15. února příslušného hospodářského roku ověří informace17) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto informace potvrdí nebo je upraví na základě vlastního zjištění tak,aby odpovídaly dosavadní roční výrobě cukru A a cukru B dotyčného držitele kvóty za příslušný hospodářský rok.

§ 12

Konečné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. července příslušného kalendářního roku konečné informace o své roční výrobě cukru16) za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 31. srpna příslušného kalendářního roku ověří informace17) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto informace potvrdí nebo je na základě vlastního zjištění upraví tak,aby odpovídaly konečné roční výrobě cukru A a cukru B dotyčného držitele kvóty za příslušný hospodářský rok.

§ 13

Poskytování dalších informací

(1) Držitel kvóty poskytuje Fondu vedle informací uvedených v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 informace o

a) množství cukrové řepy A,množství cukrové řepy B a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru C,na které uzavřel smlouvy o dodávkách cukrové řepy v příslušném hospodářském roce; informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku,v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,

b) dohodnutém pevném obsahu cukru v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,

c) odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku,v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,

d) sklizňových plochách a zpracovaném množství cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,

e) odhadu údajů podle písmene d) pro následující hospodářský rok; informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku,

f) zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,

g) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data.

(2) Výrobce cukru,který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o

a) množství jím vyrobeného cukru C,které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího měsíce příslušného hospodářského roku,

b) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,

c) změně svých provozních poměrů do 10 dnů ode dne,kdy taková změna vstoupila v platnost.

(3) Fond je oprávněn si vyžádat pro kontrolní účely od držitele kvóty originální znění platné smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii,kterou tento držitel kvóty v příslušném hospodářském roce uzavřel s prodejcem cukrové řepy.

(4) Jestliže dojde k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství18),poskytne každá smluvní strana této dohody její úředně ověřenou kopii Fondu a Ministerstvu zemědělství.

(5) Jestliže Fond na základě dohledu prováděného podle předpisu Evropských společenství19) zjistí, že předložená smlouva podle odstavců 3 a 4 uzavřená mezi pěstiteli cukrové řepy a výrobcem cukru není v souladu s ustanoveními předpisu Evropských společenství20),neprodleně vyzve obě smluvní strany k nápravě zjištěných nedostatků.

(6) Informace podle odstavců 1 a 2 a podle předpisů Evropských společenství21) se poskytují Fondu na formulářích vydaných Fondem.

(7) Fond poskytuje informace získané podle odstavců 1 a 2 a informace získané podle § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 Ministerstvu zemědělství.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 364/2004 Sb.,o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru,se zrušuje.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2005.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Mládek,CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona,jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru,v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení základních kvót v odvětví cukru,v platném znění.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (EHS) č. 2670/1981 ze dne 14. září 1981,kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty,v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982 ze dne 13. ledna 1982,kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku,v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 779/1996 ze dne 29. dubna 1996,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1785/1981,pokud jde o sdělení v odvětví cukru,v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001 ze dne 27. června 2001,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001,pokud jde o smlouvy o dodávkách cukrové řepy a o cenové přirážky a srážky použitelné pro cukrovou řepu.
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001,pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami,v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001,pokud jde o poskytování výrobní náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002,kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru,v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005,kterým se pro hospodářský rok 2005/2006 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinérií v rámci preferenčních dovozů.

3) § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství,ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

4) § 3 nařízení vlády č. 364/2004 Sb.,o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

5) Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1609/2005.

6) Zákon č. 256/2000 Sb.,o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),ve znění zákona č. 128/2003 Sb.,zákona č. 41/2004 Sb.,zákona č. 85/2004 Sb.,zákona č. 237/2004 Sb.,zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

7) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982,v platném znění.

8) Čl. 5 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.

9) Bod V přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

10) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

11) Bod II odst. 3 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

12) Čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001.

13) § 5 zákona č. 526/1990 Sb.,o cenách.

14) Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001.

15) Čl. 1 odst. 2 písm. m) nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

16) Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.

17) § 12a zákona č. 256/2000 Sb.,ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

18) Bod I odst. 3 přílohy III nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

19) Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974.

20) Příloha III nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.

21) Čl. 4b odst. 1 a čl. 4c odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.

Přesunout nahoru