Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 542/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

Částka 184/2005
Platnost od 30.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2007 (524/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

542

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a k) energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, se mění takto:

1. V § 1 větě poslední se slova "způsob vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek" nahrazují slovy "pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu".

2. V § 2 písm. r) se slovo "plynárenskou" nahrazuje slovy "přepravní nebo distribuční".

3. V § 2 písm. t) se slova "hodnota průtoku, kterou" nahrazují slovy "množství plynu, které".

4. V § 2 písmeno v) zní:

"v) vyrovnávacím bodem – místo, ve kterém dochází k následnému vyrovnání bilanční odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce,".

5. V § 2 se doplňují písmena w) až y), která znějí:

"w) normalizovaným typovým diagramem – posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě,

x) přepočteným typovým diagramem – normalizovaný typový diagram přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,

y) třídou typového diagramu dodávky – souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky.".

6. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v platném čase na území České republiky.".

7. V § 4 odst. 6 písmena c) a d) znějí:

"c) měsíční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce,

d) měsíční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí subjekt bilancování s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy.".

8. V § 5 odst. 1 se slova "počátku plynárenského roku s výjimkou termínů otevírání trhu s plynem podle § 55 zákona a" nahrazují slovy "prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce s výjimkou".

9. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 2 až 12.

10. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o rezervaci přepravní kapacity na 1 rok nebo na více let předkládá uživatel provozovateli přepravní soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace ročních a víceletých přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu.".

11. V § 5 odst. 6 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4".

12. V § 5 odst. 6 se slova "odstavce 6" nahrazují slovy "odstavce 5".

13. V § 5 odst. 8 se slova "odstavce 3 až 8" nahrazují slovy "odstavce 2 až 7".

14. V § 5 odst. 8 se slova "odstavce 6" nahrazují slovy "odstavce 5".

15. V § 5 odst. 10 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

16. V § 5 odst. 10 se slova "odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "odstavci 1".

17. V § 5 odstavec 11 zní:

"(11) Převod rezervovaných přepravních kapacit je stanoven Řádem provozovatele přepravní soustavy. Převod lze uskutečňovat pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

18. V § 6 odst. 1 se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 10".

19. V § 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(1) Ceny za přepravu plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu2).

2) Příloha č. 10 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 7 odst. 3 se slova "vstupním bodě do přepravní soustavy nebo" zrušují.

21. V § 8 písmeno c) zní:

"c) číselně indikativní velikost technické, celkové sjednané a volné přepravní kapacity pro všechny páry vstupních bodů do přepravní soustavy a výstupních bodů z přepravní soustavy; celková sjednaná a volná přepravní kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří přepravujících, kteří mají uzavřenou smlouvu o přepravě plynu vztáhnutou k danému páru vstupního a výstupního bodu.".

22. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"(3) V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel3), se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí přímo sjednané maximální denní množství.

3) § 3 vyhlášky č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.".

23. V § 13 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"(1) Ceny za distribuci plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu4).

4) Příloha č. 12 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud oprávněný zákazník, v jehož odběrném místě je instalováno měření typu A nebo B, překročí distribuční kapacitu v odběrném místě o více než Úřadem povolenou toleranci, bude provozovatel distribuční soustavy pro dané odběrné místo účtovat platbu za překročení distribuční kapacity.".

25. V § 14 odstavec 2 zní:

"(2) Pro potřeby přepravy plynu do podzemního zásobníku plynu při dovozu plynu do České republiky prostřednictvím přepravní soustavy se virtuální vstupní bod příslušného podzemního zásobníku plynu nachází v místě vstupu dováženého plynu do přepravní soustavy.".

26. V § 14 odst. 4 se slovo "každém" nahrazuje slovem "příslušném".

27. V § 14 odst. 8 písmeno b) zní:

"b) smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc s účinností k prvnímu dni plynárenského dne konkrétního měsíce.".

28. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

29. V § 15 odst. 4 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

30. V § 15 odst. 6 se slova "rozdělený do jednotlivých měsíců skladovacího roku a provozní objem" zrušují.

31. V § 15 odst. 8 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

32. V § 16 písmeno c) zní:

"c) číselně velikost technické, celkové sjednané a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu; celková sjednaná a volná skladovací kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v příslušném virtuálním zásobníku plynu.".

33. V § 17 odst. 1 se za slovo "sjednané" vkládá slovo "přepravní".

34. V § 17 odst. 2 se slova " , a to ve formě hodinového diagramu" zrušují.

35. V § 17 odst. 3 se číslo "13:00" nahrazuje číslem "14:00".

36. V § 17 odstavce 4 až 6 znějí:

"(4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 15:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(5) Subjekt bilancování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci, a to nejpozději do 16:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna.

(6) Nejpozději do 18:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení souladu opravných nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, konečné nominace na následující plynárenský den.".

37. V § 18 odst. 1 se číslo "19:00" nahrazuje číslem "20:00".

38. V § 18 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval.

(3) Dodatečnou renominaci lze podat do 24:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna.

(4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření dodatečně renominovaných hodnot podle odstavce 3 a nejpozději do 02:00 hodin dne, kdy začíná plynárenský den, ve kterém má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval.".

39. V § 18 odstavec 6 zní:

"(6) Podání renominace po 9:00 hodině v daný plynárenský den je v případě přijetí uvedené nominace zpoplatněno cenou za renominaci stanovenou Úřadem.".

40. V § 19 odst. 4 se slovo "přepravní" nahrazuje slovem "plynárenské".

41. V § 19 odstavec 5 zní:

"(5) Na vstupech do virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota množství plynu přidělená provozovatelem přepravní soustavy na hraničním vstupním bodě nominaci vztahující se k přepravě plynu do virtuálního zásobníku plynu je považována za množství plynu do virtuálního zásobníku dodané. Na výstupech z virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota nominovaná je považována za skutečně dodaná množství. Rozdíly jsou řešeny mezi provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli podzemních zásobníků plynu na základě samostatných provozních smluv.".

42. V § 19 se odstavec 9 zrušuje.

43. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny:

a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,

b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami,

c) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování,

d) předběžně alokované hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.".

44. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Každý pracovní den do 10:00 hodin předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny:

a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,

b) předběžné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.

(3) Každý měsíc do 12:00 hodin pátého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce:

a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,

b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami,

c) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování,

d) skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.

(4) Každý měsíc do 12:00 hodin čtvrtého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin sedmého kalendářního dne, předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce:

a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst jednotlivých výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,

b) skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

45. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru zemního plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro jednotlivé subjekty bilancování.

(2) Na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav jsou pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok vytvářeny normalizované typové diagramy, které jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu.

(3) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Ke každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení tříd typových diagramů dodávky k jednotlivým odběrným místům je založeno na charakteru odběrného místa. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Správce bilanční zóny vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních tří let.

(4) Denní odběr pro odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C za plynárenský den se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby a denní hodnoty příslušného typu typového diagramu dodávky přepočtené na skutečnou teplotu pro daný plynárenský den. Plánovanou roční spotřebu plynu konečných zákazníků s měřením typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav postupem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pro každý plynárenský den je správcem bilanční zóny stanoven zbytkový diagram odběru za danou bilanční zónu, který se určí jako rozdíl celkové dodávky plynu do bilanční zóny a součtu skutečných hodnot odběrů plynu s měřeními typu A a B, vlastní spotřeby a hodnoty ztrát stanovené Úřadem. Pokud jsou pro předběžné bilancování v průběhu plynárenského měsíce skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, použijí se jako náhrada skutečných hodnot nominace odběrů typu B. Nominaci příslušných odběrů pro měření typu B na každý plynárenský den provádí příslušný uživatel, který má se správcem bilanční zóny uzavřenou smlouvu o distribuci plynu. Podání nominací se provádí elektronicky nejpozději do konce plynárenského dne, kdy má být odběr uskutečněn. Pokud příslušný uživatel neprovede nominaci v souladu s tímto odstavcem, bude takovému odběru přiřazena v příslušném dni hodnota vypočtená jako aritmetický průměr posledně známých skutečných odběrů čtyř kalendářních dnů stejných podle názvu a bezprostředně předcházejících tomuto dni. Podrobnosti pro podávání nominací jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy.

(6) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den se rozpočítává na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů bilancování.

(7) Správce bilanční zóny zveřejňuje

a) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku,

b) přepočtené typové diagramy platné pro daný plynárenský den,

c) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav, a to nejpozději první pracovní den po plynárenském dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje

a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku,

b) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději do 9:00 hodin prvního pracovního dne po plynárenském dni, jehož se týkají.

(9) Třídy typových diagramů dodávky se zveřejňují v Energetickém regulačním věstníku a jednotlivými správci bilančních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Změny normalizovaných typových diagramů jsou prováděny nejvýše jednou za kalendářní rok.".

46. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) U oprávněných zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel3) se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení sjednané distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.".

47. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

48. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 673/2004 Sb.

Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky

Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.

Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace

CHARAKTER ODBĚRNÉHO
MÍSTA
ČasovostCharakter odběru
C01C02S01S02S03S04
Využití odběrného místaSO NEPRAC. DENvařeníTUVvytápěnítechnologie
R01Byty, rodinné domy, rekreační objekty  +++ 
R02 Administrativní prostory (kancelářské prostory, kulturní zařízení)  +++ 
R03Ubytovací a stravovací zařízení (hotely, penziony, ubytovny, restaurace, jídelny, bufety, bary, herny, S04=velkokapacitní vaření, samostatné vývařovny)  ++++
R04Výrobní prostory (haly, dílny)  ++++
R05Školská a sportovní zařízení  ++++
R06Prodejní zařízení (kamenné obchody, obchodní centra, supermarkety)  ++++
R07Nemocniční a léčebná zařízení  ++++
R08Sezónní technologické odběry -zima     +
R09Sezónní technologické odběry -léto     +
R10Kotelny    ++
R11Ostatní drobné odběry ( < 900 m3/rok)  ++  
+ možné kombinace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 673/2004 Sb.

Stanovení plánované roční spotřeby zemního plynu

Pro stanovení plánované roční spotřeby se použijí uskutečněné odběry v uplynulých třech letech před použitím typových diagramů dodávek plynu. Ze součtu spotřeb z odečtů v takto vymezeném období se vypočte hodnota plánované roční spotřeby zemního plynu. Pro její stanovení se použije počáteční a konečný stav měřidla na odběrném místě a datum odečtů v uvedeném období. Pokud konečný zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období.

Pokud však je celková doba uskutečněných odběrů kratší nebo rovna 4 měsícům, nebo jde-li o nové odběrné místo a není k dispozici údaj o měřené spotřebě, použije se předpokládané množství podle uzavřené smlouvy o distribuci plynu.

Postup pro výpočet plánované roční spotřeby plynu pokud celková doba zdokumentovaného odběru konečného zákazníka přesahuje období delší než 4 měsíce:

1. Pro každého odběratele je proveden výpočet roční spotřeby. Roční spotřeba se vypočte vydělením součtu spotřeb stanovených z odečtů za vymezené období celkovým počtem dní tohoto období (počet dní od počátku období spotřeby příslušného prvnímu zařazenému odečtu do data posledního odečtu) a následným vynásobením 365. Je-li tato hodnota menší nebo rovna 900 m3, je považována přímo za odhad roční spotřeby odběrného místa.

2. Pro odběrná místa, pro která byla vypočtena roční spotřeba vyšší než 900 m3, se roční spotřeba vypočte jako podíl součtu spotřeb zjištěný ze zařazených odečtů (všech odečtů z vymezeného období ) a součtu koeficientů všech měsíců, které spadají do celkového období spotřeby odpovídajícího změřenému součtu spotřeb (pro první a poslední měsíc celkového období spotřeby se provede lineární přepočet koeficientů měsíce na počet dní, které období z těchto měsíců zahrnuje). Takto vypočítaný podíl se pro získání roční spotřeby vynásobí 100.

Koeficienty jsou stanoveny procentem roční spotřeby pro jednotlivé měsíce roku:

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
16,7214,2911,027,943,841,831,621,625,866,8310,5017,93

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 673/2004 Sb.

Rozpočítání zbytkového diagramu spotřeby

Zbytkové diagramy odběru pro jednotlivé bilanční zóny stanoví příslušný správce bilanční zóny (PDS). Zbytkový diagram odběru l-té bilanční zóny je určený z měřených denních odběrů typu A a B a z výpočetně uvažovaných denních hodnot spotřeby (pro ztráty a vl. spotřebu) v l-té bilanční zóně:

ZDl PD = Dl PD - ol A, PD - ol B, PD - VSl PD - Zl PD

kde

Dl PD je množství plynu dodaného do l-té bilanční zóny za plynárenský den PD,

Dl PD = PPS+ V + PDS + PHPS

kde

PPS je množství plynu dodaného na předávacích místech do bilanční zóny z přepravní soustavy za plynárenský den PD,

V je množství plynu dodané do bilanční zóny z výroben plynu za plynárenský den PD,

PDS je množství plynu dodané nebo předané z/do jiné distribuční soustavy za plynárenský den PD,

PHPS je množství plynu dodané nebo předané z/do přeshraniční distribuční soustavy za plynárenský den PD,

ol A,PD je součet měřených odběrů typu A v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD,

ol B,PD je součet měřených odběrů typu B v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD (pro předběžné bilancování v průběhu plynárenského měsíce, kdy jsou skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, se jako náhrada skutečných hodnot použijí nominace odběrů typu B),

VSl PD je vlastní spotřeba v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD

Zl PD jsou ztráty v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD.

Denní odběr

 t,PD
o 
 i,l

i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C za plynárenský den PD se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby Oi,l a poměrné hodnoty příslušného typu

 PD
TDD 
 pt

přepočtené na skutečné klimatické podmínky pro daný plynárenský den:

Takto vypočtená hodnota odběru i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C v l-té bilanční zóně příslušného k typu t diagramu TDDpt se koriguje na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu ZDlPD v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD úměrně „váze“ odběrů s měřením typu C tak, že jeho hodnota

 tK, PD
o 
 i,l

po této korekci je:

kde

je korekční koeficient platný pro daný plynárenský den a danou bilanční zónu,

 je součet všech odběrů s měřením typu C v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD vypočtených s využitím typových diagramů dodávek.

Takto stanovené korigované hodnoty denních odběrů za odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C se použijí pro stanovení nominačních a bilančních odchylek jednotlivých subjektů bilancování.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru