Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 527/2005 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

Částka 179/2005
Platnost od 29.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2012 (363/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

527

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2005

o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 5 a § 135 písm. a) až f) a písm. h) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):


§ 1

Vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Vzory v oblasti personální bezpečnosti

(1) Vzor oznámení o splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Vzor poučení je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

(4) Vzor dotazníku fyzické osoby je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky. Vzor dotazníku fyzické osoby stanoví i rozsah údajů dotazníku fyzické osoby vyplňovaných v případě žádosti podle § 94 odst. 4 zákona.

(5) Vzor osvědčení fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(6) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

(7) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby je uveden v příloze č. 9této vyhlášky.

(8) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky.

§ 3

Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky.

(2) Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 12 této vyhlášky. Vzor dotazníku stanoví i rozsah údajů dotazníku vyplňovaných v případě žádosti podle § 99 odst. 4 zákona.

(3) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky.

§ 4

Seznam písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Fyzická osoba k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle § 94 odst. 2 písm. b) nebo § 99 odst. 2 písm. c) zákona přiloží

a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady,

b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c) potvrzení o studiu v zahraničí včetně doby trvání studia,

d) rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení v trestních věcech,

e) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, a to 5 let zpětně v případě první žádosti o vydání osvědčení nebo za období, které uplynulo od posledního předložení těchto dokladů v bezpečnostním řízení,

f) doklady o právech třetích osob zatěžujících vlastnictví žadatele,

g) doklady dokumentující rozdíl mezi zápisem ve veřejném seznamu soudu nebo jiného státního orgánu a skutečností a

h) rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí.

§ 5

Způsob podání žádostí

(1) Vyplněné vzory uvedené v přílohách č. 1, 2, 6 a 12 této vyhlášky se podávají v elektronické i listinné podobě, v elektronické podobě se podávají na technickém nosiči dat.

(2) Elektronická šablona vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 6 a 8 až 12 této vyhlášky se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese Národního bezpečnostního úřadu.

(3) Listinná podoba vyplněných vzorů podle odstavce 1 musí odpovídat jejich elektronické podobě, s výjimkou podpisu.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ředitel:
Mgr. Mareš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům

Prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Prohlášení k osobnostní způsobilosti

Prohlášení k osobnostní způsobilosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Poučení

Poučení

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Dotazník fyzické osoby

Dotazník fyzické osoby

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Osvědčení fyzické osoby

Osvědčení fyzické osoby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby

Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Poučení

Poučení

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Dotazník

Dotazník

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Přesunout nahoru