Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 526/2005 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

Částka 179/2005
Platnost od 29.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2012 (405/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

526

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2005

o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele

(vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 64 a § 135 písm. b) a g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):


§ 1

Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

(1) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Vzor dotazníku podnikatele je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 2

Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele

(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží

a) úplný výpis z obchodního rejstříku,

b) doklady o rozhodnutích orgánů podnikatele obsahující změny, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,

c) výpis z evidence emise nebo čestné prohlášení podnikatele obsahující seznam osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vyšší než 10 %, pokud je akcionářem,

d) výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,

e) smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,

f) roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,

g) ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1), pokud je podnikatel ovládající nebo ovládanou osobou, za posledních 5 let,

h) písemné zprávy auditora o ověření účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),

i) potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů podle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,

j) potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,

k) přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,

l) potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,

m) výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,

n) čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,

o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,

p) seznam osob v orgánech podnikatele a v prokuře podnikatele s uvedením jejich rodných čísel a souhlasu4) k jejich využití pro účely bezpečnostního řízení.

(2) Podnikající fyzická osoba k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží

a) živnostenské listy, koncesní listiny, nebo je-li osobou podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění5) nebo osobou provozující zemědělskou výrobu6), výpis z obdobné evidence,

b) je-li osobou zapsanou do obchodního rejstříku, úplný výpis z obchodního rejstříku,

c) výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,

d) smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,

e) roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,

f) písemné zprávy auditora o ověření ročních účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),

g) potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů dle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,

h) potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,

i) přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,

j) potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,

k) výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,

l) čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,

m) potvrzení živnostenského úřadu, že v živnostenském rejstříku není uveden záznam o

1. pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

2. datu zániku živnostenského oprávnění,

3. usnesení o zrušení konkursu, mimo jeho zrušení pro nedostatek majetku,

4. překážkách provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu7),

5. přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,

n) potvrzení podle odstavce 1 písm. o).

(3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a i) až p) a v odstavci 2 písm. b), c) a g) až n) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení.

(4) Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu8), doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země původu.

§ 3

Způsob podání žádosti podnikatele

(1) Vyplněné vzory uvedené v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se podávají v elektronické i listinné podobě, v elektronické podobě se podávají na technickém nosiči dat.

(2) Elektronická šablona vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese Národního bezpečnostního úřadu.

(3) Listinná podoba vyplněných vzorů podle odstavce 1 musí odpovídat jejich elektronické podobě, s výjimkou podpisu.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ředitel:

Mgr. Mareš v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 66a obchodního zákoníku.

2) § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

4) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.

6) § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.

7) § 8 živnostenského zákona.

8) Obchodní zákoník.1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2005 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podnikatele

Žádost o vydání osvědčení podnikatele

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2005 Sb.

OSVĚDČENÍ podnikatele

OSVĚDČENÍ podnikatele

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526/2005 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc

Žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2005 Sb.

Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele

Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2005 Sb.

Dotazník podnikatele

Dotazník podnikatele

Přesunout nahoru