Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Částka 179/2005
Platnost od 29.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

522

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,

e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,

f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,

h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,

i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,

r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky,

s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,

t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

(2) Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.

(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.

(4) Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, není-li v přílohách č. 2 až 20 k tomuto nařízení stanoveno jinak.

(5) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení utajovaných informací.

§ 2

(1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona.

(2) Je-li v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení stanoven rozsah stupňů utajení u souborných utajovaných informací, postupuje se podle § 1 odst. 2 a podle odstavce 1 též u dílčí informace, která pod ně spadá.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací - obecná část

Pořadové čísloInformace Stupeň utajení
1. Informace z oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování a plánování obrany státuV - T
2. Informace a dokumenty operační přípravy státního území a mobilizace ozbrojených sil České republikyV - T
3. Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších objektů, včetně projektové dokumentace a analýzy rizikV - T
4.Mezinárodní jednání, smlouvy a další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT
5. Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni platným jako utajované označilaV- PT
6.Informace, které jsou utajovány v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázánaV- PT
7. Politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahůV - T
8.Informace o přípravě, použití a výsledku použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků1)V - D
9. Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2), informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacíchV - D
10.Metody a postupy při použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředkůV - D
11. Informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace, informací o přípravě k jejich používání a finančním zabezpečení jejich pořizování a provozuV - D
12.Způsob a metody zjišťování, zda nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informacíV - PT
13. Informace o provádění kurýrní službyV - D
14. Výsledky použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředkůV - D

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1.Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu nebo významných ekonomických zájmů státuV
2. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) a zařízení pro řízení dopravního provozu, které jsou kritickou infrastrukturou podle krizového zákonaV
3.Průběh a parametry železniční a silniční sítě, která je kritickou infrastrukturou podle krizového zákona, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím souvisejícíV
4. Údaje k zajištění přeprav, které se týkají obrany a bezpečnosti státu, a interní předpisy s tím souvisejícíV - D
5. Dokumentace ke krycím dokladůmV - D
6.Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových karet řidiče, paměťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových karet dílny proti padělání a pozměňováníV
7.Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání a pozměňováníV
8.Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru řidičů, Registru silničních vozidel, Informačního systému stanic technické kontroly, Informačního systému Digitálního tachografu, Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného a Národního kontaktního místaV - D
Oblast civilního letectví
9.Hodnoty nastavení detekčních schopností zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekV - D
10. Výsledky akceptačních testů a zkoušek zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látekV - D
11.Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 9 a 10V - D
Oblast družicové navigace
12.Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení signálu globálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro šíření korekčních dat v blízkosti kritické infrastruktury13)V

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti dokumentů a bankovkových materiálůV - D
2. Přehledy o stavech účtů za vojenský materiálV - D
3. Výkazy o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiálV - D
4. Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemíV - D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál podle zemí a úvěrových dohodV - D
5. Činnost pověřeného celního orgánu při odhalování trestných činů a jejich pachatelů, postupy a výsledkyV - D
6.Opatření orgánů Celní správy České republiky po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží, které může ohrozit finanční zájmy Evropské unie, Evropského společenství pro atomovou energii nebo jejich členského státu, nebo zboží, které je předmětem zákazů nebo omezení, vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchoduV - D
7.Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech sloužících k provádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a informací o přípravě a výcviku celníků k jejich používání a o jejich pořizování a o finančním zabezpečení pořizování a provozuV - D
8.Údaje o pověřeném celním orgánu, vystupujícím v postavení policejního orgánu3)V - D
9. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a registračních značkách dopravních prostředků pověřených celních orgánů3)V - D
10. Opatření v oblasti odhalování daňových trestných činůV - D
11.Opatření v oblasti odhalování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů, v jejichž případě je dána působnost pověřeného celního orgánu podle trestního řáduV - T
12. Souhrnné údaje o vyzbrojení příslušníků Celní správy České republiky, počtu zbraní a střelivaV
13.Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešeníV - T
14. Informace o financování zpravodajských služebV - T
15.Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, dokladů, cenin a poštovních ceninV - D
16.Technické specifikace materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek, dokladů, cenin a poštovních cenin, které obsahují ochranné prvkyV - D
17.Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace systému komplexního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceninyV - D
18.Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů, cenin nebo poštovních ceninV - D
19. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobkůV - D
20. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz, cenin a poštovních cenin mimo objekt tiskárnyV - D
21. Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů, cenin a poštovních ceninV - D
22. Podmínky pro transport materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek a dokladůV
23.Činnost Finančního analytického úřaduV - D
24. Rozpracované případy závažné hospodářské a další trestné činnostiV - T
25. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při odhalování závažné hospodářské a další trestné činnostiV - T
26. Bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se způsobu zajištění bezpečnosti informací, údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektůV - T
27.Údaje o využití sítí elektronické komunikace a zařízení informačních a komunikačních technologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících analytickou činnost v oblasti působnosti Ministerstva financí, včetně údajů o jejich zabezpečeníV - T
28.Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, technické, provozní a evidenční dokumentaceV - T
29.Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti na internetu v souvislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu a neplněním daňové povinnostiV - D

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Projektová dokumentace skutečného provedení elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokůmV
2. Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, o zabezpečení proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokůmV

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Programové a technické vybavení, které se týká obrany a bezpečnosti státuV - D
2. Využití kmitočtových pásem vyhrazených Armádě České republiky a jmenovité kmitočtyV - T
3. Telefonní seznam systémů utajovaného spojeníV - D
4. Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektuV - T
5. Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavuV
6.Plánování kontrolní činnosti a souhrnné informace o výsledcích kontrolní činnosti Ministerstva obranyV - T
7.Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavuV - T
8. Kapacita, plány rozmístění objektů muničních skladů a skladů zbraníV - D
9. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u vojenských správních úřadůV - D
10. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývojeV - T
11. Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohroženíV - T
12. Plán rozvoje a činnosti Ministerstva obranyV - D
13. Informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektechV - T
14. Organizace a hodnocení bojové pohotovostiV - D
15.Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavuV - T
16.Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky V - PT
17. Doplňování ozbrojených sil České republikyV - T
18. Evidence zálohy a věcných prostředků pro zabezpečení ozbrojených sil České republikyV - D
19. Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadůV - D
20.Organizační struktura Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky zahrnující identifikační znaky tabulek počtů osob a tabulkové počty osobV - T
21.Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetkuV - D
22. Tabulky počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarůV
23.Soubor tabulek počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů podle identifikačních znaků tabulek počtůV
24.Skutečný charakter vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů a jejich dislokace, krytý legendovým názvemV - T
25. Přehled o otevřených názvech válečných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ve spojitosti s dislokacíV - T
26. Strategické koncepce a plány výstavby Ministerstva obranyV - D
27. Stav a prognóza vojenské strategické situaceV
28.Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, informačních a komunikačních technologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku a operačních schopnostíV
29. Plán zahraniční obranné spolupráce a průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojováníV
30. Obranné plánování a hodnocení připravenosti ozbrojených sil České republikyV - D
31. Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopnostíV - T
32.Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby ozbrojených sil České republikyV - D
33. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady určené pro potřeby obrany státuV - T
34.Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazeníV - T
35. Zdravotní stav vojsk při stavu ohrožení státu a válečném stavuV
36. Obranná standardizaceV
37.Dokumentace, která obsahuje poznatky zjednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republiceV - D
38.Systém a organizace ochrany určených objektů podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky a dokumentace popisující rizika, technická a bezpečnostní opatření k jejich eliminaciV - T
39. Dopravně správní evidenceV
40. Vojenský materiál4)V - PT
41.Umístění, účel, režim ochrany, projektová dokumentace a výstavba nebo plánované a skutečné využití staveb, zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany zvlášť určených podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republikyV - T
42.Centrální evidence osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím u Ministerstva obranyV
43.Činnost orgánů Vojenské policie při odhalování trestných činů a jejich pachatelů, jejich postupy a výsledkyV - T
44.Dokumentace k přípravě a nasazení ozbrojených sil České republiky v operacích mimo území České republikyV - T
45.Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací Ministerstva obranyV - T
46.Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové a radiotelefonní sítiV - T
47.Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadůV - T

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji a výrobě výbušnin a o subjektech působících v tomto oboruV
2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích V
3. Výzkum, vývoj a inovace výrobků zbrojního průmysluV
4.Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřinyV
5. Plány úplných komunikačních a počítačových sítí energetikyV
6.Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot a ropyV
7. Obchodně politické koncepční a strategické záměry České republikyV
8.Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteruV - D
9.Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiálV - D
b) vojenský materiálV - D
c) zboží dvojího užitíV
d) zbraně a střelivo nevojenského charakteruV
10. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany plynárenských zařízeníV
11.Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektůV
12. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídícího a informačního plynárenského systémuV
13. Údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení V - T

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestiiV - D
2. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řáduV - D
3. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředkůV - D
4. Příprava, použití a výsledky použití podpůrných operativně pátracích prostředků ve věznicích včetně řízení o souhlasu k jejich použitíV - D
5.Totožnost a podoba utajovaného svědka, způsob zajištění jeho ochrany5) a informace vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením6)V - D
6.Spisy nebo části spisů týkající se trestního řízení, pokud v jeho průběhu vznikly nebo vyšly najevo utajované informace, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávanýchV - PT
7. Informace o součinnosti s policejními orgány a zpravodajskými službami České republiky při odhalování závažné trestné činnosti včetně mezinárodní spolupráceV - T
8. Způsob zabezpečení dokumentů a razítek proti padělání a pozměňováníV - D
9.Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetruV - D
10.Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva, předkládané příslušným státním orgánůmV

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1.Bezpečnostní opatření směřující k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti České republikyV - PT
2.Bezpečnostní opatření směřující k ochraně bezpečnosti jednotlivceV - D
3.Výsledky činnosti bezpečnostních orgánů státu,získané operativními prostředky do 31. prosince 1992 a týkající se boje proti terorismu nebo vztahující se k cizí mociV - D
4.Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranicV - D
5.Technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění kriminalistických expertiz a rozborůV - D
6.Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti kriminalistické expertizní činnosti, včetně oponentních posudků funkčních vzorůV - D
7.Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sboryV - D
8.Ochrana objektů
a) systém a organizace ochrany objektů7)V - D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení8)V - D
c) systém a organizace ochrany konspirativních prostorV - D
d) dislokace, kapacita a systém bezpečnostní ochrany muničních skladů, skladů zbraní, výbušnin nebo jiných nebezpečných látekV
e) dislokace a systém bezpečnostní ochrany chráněných a záložních pracovišťV
9.Ochrana osob
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod9)V - D
b) informace vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením6)V - D
c) systém ochrany jiných osob10)V - D
d)souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro přepravu chráněných osob, jejich vybavení a ochranné prvkyV - D
e)technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osobV - D
10.Souhrnné informace k zajištění bezpečnosti přeprav osob a věcíV - D
11.Souhrnné informace k zajištění ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochranyV - D
12.Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služebV - D
13.Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České republiky vybraní v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra ve smyslu § 141 odst. 1 zákona (dále jen „určený útvar")V
14.Dislokace organizačních článků určeného útvaruV
15.Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností určeného útvaru, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence určeného útvaru, včetně příslušnosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo k Policii České republikyV - D
16.Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných dokladů rodných čísel, (dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních průkazů, razítek a jiných dokumentů proti padělání a pozměňováníV - D
17.Bezpečnostní operace k zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozuV
18.Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, architektuře a bezpečnostním nastavení informačních systémůV - T
19.Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti V
20.Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací V - T
21.Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadůV - T
22.Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv V - T
23.Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho příslušníkůV - D
24.Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaruV - D
25.Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaruV - D

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1.Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilkyV - T
2.Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republiceV - D
3.Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělených agrémentV
4.Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidenceV - PT
5.Informace o udělování víz V - T
6.Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republikyV - T
7.Informace obsahující hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s představiteli jiného státu nebo mezinárodní vládní organizace v zahraničíV - T
8.Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavateleV - D
9.Informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republikyV -PT
10.Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkůmV
11.Příprava a stanoviska České republiky projednání před mezinárodními a rozhodčími institucemiV - T
12.Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcíV - T
13.Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unieV

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové čísloInformace Stupeň utajení
1.Údaje o strategických zásobách zemědělských komodit a potravinV - D
2.Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vodV - D
3.Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV
4.Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci vodohospodářské infrastruktury, která se týká obrany a bezpečnosti státuV

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1.Příprava provádění zásadních měnových opatření a zásadních opatření v oblasti finančního trhuV - T
2.Charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek a mincíV - D
3.Souhrnný plán přesunů zásob peněz, včetně údajů a informací s ním souvisejícíchV - D
4.Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení elektrickou energií a projektová dokumentace těchto systémůV - D
5.Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální inspekci bezpečnostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů o zpravodajské službě jako klientoviV - T
6.Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávekV
7.Informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem V - T

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Rádiové kmitočty určené pro obranu a bezpečnost státu a jejich seznamyV - T

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Komplexní systém zabezpečení Českých korunovačních klenotůV - D
2. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hraduV - D
3. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky V - D
4.Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republikyV
5.Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestiiV - D

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně projednávány utajované informaceV - T
2. Analýzy, informační zprávy, výsledky šetření, výpovědi a vyhodnocení vzniklé v souvislosti s bezpečnostním řízenímV - PT
3. Seznam registrů a pomocných registrů utajovaných informací ATOMAL a zprávy o výsledcích kontrol těchto registrůV - T

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Souhrnná skladba položek hmotných rezerv a jejich minimální limity a orientační cílové stavyV
2. Souhrnné plány nákupu, prodejů a obměn materiálů hmotných rezervV
3.Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných rezerv určených pro uložení státních hmotných rezervV
4.Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních hmotných rezervV
5.Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související s hospodářskou mobilizacíV

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
Fyzická ochrana jaderných materiálů 1. kategorie a jaderných zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem11)
1. Projektová základní hrozbaD
2. Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické ochranyV - T
3. Předběžný plán zajištění fyzické ochranyV - T
4. Plán zajištění fyzické ochranyV - T
5. Technický systém fyzické ochrany; takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiV - T
6. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičeníV - D
7. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povoleníV - D
Fyzická ochrana jaderných materiálů II. a III. kategorie a jaderných zařízení s vymezeným střeženým nebo chráněným prostorem11)
8. Projektová základní hrozbaV
9. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické ochranyV - D
10. Předběžný plán zajištění fyzické ochranyV - D
11. Plán zajištění fyzické ochranyV - D
12. Zabezpečovací systém pro fyzickou ochranu; takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiV - D
13. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozboryV - D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. až III. kategorie11)
14. Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu I. až III. kategorieV - D
15. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášeníV - D
16. Plán zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízeníV - T
Kontrola nešířeni jaderných zbraní
17. Údaje pro kontrolu nešířeni jaderných zbraní, vyměňované s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Euratomem, označené jejich vnitřním stupněm utajení „Safeguards Confidential/Highly Confidential Safeguards Sensitive“ a „Eura restricted“V - T
18. Údaje pro vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálůV - T
19. Údaje o povolovacích řízeních pro dovoz nebo vývoz jaderné položky nebo průvoz jaderného materiálu nebo vybrané položky a jejich transferuV - T
Kontrola zákazu chemických zbraní
20. Údaje pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení „Highly Protected“V
Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
21. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech a o bezpečnostním výzkumu, obsahující informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů12)V - D

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1.Komplexní plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republikyV - PT
2.Komplexní dokumenty týkající se bezpečnostního systému České republikyV - T
3.Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republikyV - PT
4.Zprávy o stavu zajištění bezpečnosti České republikyV - PT
5.Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničíV - T
6.Dokumentace související s jednáním vlády České republiky a Bezpečnostní rady státuV - PT
7.Vládní koordinace činnosti zpravodajských služebV - PT
8.Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnostV - PT

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové číslo Informace Stupeň utajení
1. Formy, metody a zásady zpravodajské činnostiV - PT
2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných informacíV - T
3. Plány zpravodajské činnostiV - PT
4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnostiV - PT
5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně zájmů České republikyV - PT
6. Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, příslušné evidence, doklady a rozboryV - T
7. Organizační strukturaV - T
8. Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace, vzniklé do 31.12.1992 z činnosti zpravodajských služeb, popř. jiných bezpečnostních orgánů státu V - D
9. Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení zpravodajské službyV - PT
10. Plány přípravy a příprava příslušníků zpravodajské služby a osob tvořících zpravodajské strukturyV - T
11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochranyV - PT
12. Údaje o informačních zdrojíchV - PT
13. Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajských činnostíV - PT
14. Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb na informační a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů veřejné správyV - PT
15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské službyV - PT
16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí mociV - PT
17. Příslušnost osob ke zpravodajské služběV - PT
18.Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské službyV - PT
19. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývojV - T
20.Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské službyV - PT
21.Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho příslušnosti ke zpravodajské službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, činnosti nebo objektů zpravodajské služby V - PT
22.Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby a údaje o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské službyV - T
23.Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěchV - T
24.Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení zpravodajské službyV - T
25.Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů a zařízení zpravodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření sloužící k eliminaci jejich ohrožení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení rizikV - PT
26.Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb poskytovaných příslušníkům zpravodajských služebV - T
27.Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření zpravodajských služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní způsoby vykazování údajů podle zákona o zpravodajských službách České republiky a zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonůV - T
28.Údaje o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střelivaV - T
29.Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osobV - PT
30.Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské službyV - PT
31.Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost zpravodajské služby, formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich používanéV - PT
32.Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské struktury a z nich odvozené údajeV - T

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Informace o kritických zranitelnostech v zabezpečení informačních a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnostiV - T
2. Komplexní technická a bezpečnostní dokumentace a konfigurace informačních a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti v případě, že z nich lze získat informace o možných způsobech úspěšného narušení jejich bezpečnostiV - T
3. Dokumenty a informace vztahující se k technickým prostředkům k zajišťování kybernetické bezpečnostiV - T
4. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
5. Souhrnné údaje o výzkumných a vývojových úkolech v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
6. Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
7. Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko-technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, včetně technických zprávV - PT
8. Vstupní a výstupní informace při provádění kryptografické analýzy v oblasti ochrany utajovaných informacíV - PT
9. Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, její metody, postupy a dílčí výsledkyV - PT
10. Evidence pracovníků kryptografické ochrany, ze které je zřejmá jejich činnost v informačním nebo komunikačním systémuV - D
11. Evidence kryptografického materiálu určeného k ochraně utajovaných informací, ze které je zřejmý jeho obsah nebo účelV - D
12. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných informacíV - T
13. Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařováníV - PT
14. Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informacíV - PT
15. Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - T
16. Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
17. Průvodní list kryptografické zásilkyV
18. Záznam o poškození kryptografické zásilkyV - T
19. Informace týkající se kompromitace kryptografických materiálů nebo podezření na tuto kompromitaci, včetně výsledků šetření a přijatých opatřeníV - PT
20. Technické zprávy o hodnocení informačních nebo komunikačních systémů nakládajících s utajovanými informacemiV - PT
21. Bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti informačního nebo komunikačního systému nakládajícího s utajovanými informacemiV - PT
22. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací V - T

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Dislokace specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů, u kterého jsou zařazeni příslušníci a zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů vybraní ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů k plnění závažných úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti, používání operativně pátracích prostředků a zajišťování agendy krycích dokladůV - D
2. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence, včetně příslušnosti vybraných příslušníků a zaměstnanců k tomuto oddělení nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborůV - D
3. Systém ochrany činnosti, struktura pracoviště, systemizace pracovních míst a organizační řád specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
4. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
5. Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, její výzkum, vývoj, výroba a použitíV - D
6. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sboryV - D
7. Informace o součinnosti se zpravodajskými službami České republiky a s policejními orgány při odhalování trestné činnostiV - T
8. Výběr, příprava a výcvik příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
9. Metody a formy práce specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
10. Systém identifikace jednotlivých příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
11. Materiální, technické a finanční zabezpečení, evidence a doklady využívané specializovaným určeným oddělením se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D

Poznámky pod čarou

1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 2 trestního řádu.

4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu.

6) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.

8) § 221 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

9) § 49 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.

10) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 159 odst. 1 a § 161 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.

12) § 2 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru