Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 521/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Částka 178/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

521

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 8 a 9 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo "ostatní" zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmena d) doplňují slova "; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110".

3. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Požadavky na výrobky, které jsou určeny pro děti ve věku do 3 let a které jsou ve svém konečném stavu určeny pro styk s potravinami a pokrmy nebo jsou ve styku s potravinami a pokrmy a jsou pro tento účel určeny, jsou stanoveny ve zvláštním právním předpisu4).".

4. V § 2 odst. 6 větě první se slovo "Výrobky" nahrazuje slovy "Barvené výrobky".

5. V § 2 odst. 6 větě druhé se slovo "plastu" nahrazuje slovy "barveného plastu" a slovo "povrchovou" se nahrazuje slovy "barvenou povrchovou".

6. V § 3 odst. 5 větě první se slova "pro děti z elastomerů, uvedené v § 7 odst. 1, smí být" nahrazují slovy "pro děti uvedené v § 7 odst. 1 smí být".

7. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Výrobek z barvené textilie, u něhož byla z důvodu nevyhovujícího výsledku provedena opakovaná zkouška ověřující změnu stálobarevnosti a výsledek opakované zkoušky je v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 10, musí obsahovat na obalu, visačce, nálepce nebo etiketě výrobku viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné upozornění "Před prvním použitím vyprat".".

8. V § 4 odst. 2 se slova "mimo maloobchodního prodeje" nahrazují slovy "mimo prodej výrobku spotřebiteli".

9. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobky pro děti musí být při uvedení na trh označeny obchodní firmou nebo názvem výrobce nebo dovozce a adresou jejich sídla, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmou nebo jménem, příjmením a adresou místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající podle zvláštních právních předpisů.".

10. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Výrobky s nemetalickou povrchovou úpravou

Nemetalická povrchová úprava výrobků nesmí překročit hygienické limity uvedené v příloze č. 7.".

11. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Při výrobě výrobků, které jsou určeny pro péči o děti a které mohou děti vkládat do úst, nesmí být použity jako látky ani jako složky přípravků estery kyseliny ftalové, uvedené v příloze č. 6 bodu I. v koncentracích vyšších než 0,1 procent (hmotnostních) v měkčeném polymerním materiálu.".

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Při výrobě výrobků určených pro péči o děti nesmí být použity jako látky ani jako složky přípravků estery kyseliny ftalové uvedené v příloze č. 6 bodu II. v koncentracích vyšších než 0,1 procent (hmotnostních) v měkčeném polymerním materiálu.".

13. V § 6 odst. 4 se slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladící kroužky," zrušují.

14. V § 6 odst. 5 se za slova "do úst," vkládají slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladicí kroužky,".

15. V § 7 odst. 1 se slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladící kroužky," zrušují.

16. V § 7 odst. 2 se za slova "do úst," vkládají slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladicí kroužky,".

17. V § 11 písm. a) se slovo "přísady" nahrazuje slovem "látky".

18. V § 11 písm. e) a f) se slovo "přísad" nahrazuje slovem "látek".

19. V § 12 odst. 1 se slovo "pryže" nahrazuje slovem "elastomerů".

20. V nadpisu § 13 se slova "a jejich značení" zrušují.

21. V § 13 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "K barvení materiálů hraček a k jejich dekoraci se nesmí použít azobarviva, jejichž rozkladem vznikají rizikové aromatické aminy uvedené v příloze č. 2.".

22. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Hračky uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až c), které jsou vyrobeny z měkčeného plastu, nesmí obsahovat více než 0,1 procent (hmotnostních) jednoho nebo více esterů kyseliny ftalové, uvedené v příloze č. 6.".

23. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

24. § 15 zní:

"§ 15

K výrobě hraček, jakož i výrobků pro děti smějí být použity přírodní materiály, jako je například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin, které je bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami.".

25. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 84/2001 Sb.

Seznam esterů kyseliny ftalové

Seznam esterů kyseliny ftalové:

I.
di-isononyl flalát (DINP)CAS-No. 28553-12-0,Einecs-No. 249-079-5,
di-n-octyl ftalát (DNOP)CAS-No. 117-84-0Einecs-No. 204-214-7,
di-iso-decyl ftalát (DIDP)CAS-No. 26761-40-0Einecs-No. 247-977-1,
II.
butyl benzyl ftalát (BBP)CAS-No. 85-68-7Einecs-No. 201-622-7,
dibutyl ftalát (DBP)CAS-No. 84-74-2Einecs-No. 201-557-4
di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)CAS-No. 117-81-7Einecs-No. 204-211-0,

CAS - Chemical Abstract Service“.

26. V příloze č. 7 odst. 1 se slova
„primární aromatické aminy 0,002 mg anilinhydrochloridu/dm2"
nahrazují slovy
„primární aromatické aminy 0,005 mg anilinhydrochloridu/dm2".

27. V příloze č. 8 bodě 4 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

28. V příloze č. 8 bodě 7 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – NaH2PO4.2 H2O".

29. V příloze č. 9 bodě 3 se slova "nejvýše 0,05" nahrazují slovy "nejvýše 0,5".

30. V příloze č. 9 bodě 4 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

31. V příloze č. 9 bodě 8 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – NaH2PO4.2 H2O".

32. V příloze č. 10 bodě 1 se za slovo "volného" vkládají slova "a hydrolyzovatelného".

33. V příloze č. 10 bodě 2 se slova "1 hodiny" nahrazují slovy "2 hodin".

34. V příloze č. 10 bodě 3 se slova
„stálobarevnost v otěru za mokra 3"
nahrazují slovy
„stálobarevnost v otěru za mokra 2 – 3"
a na konec tohoto bodu se doplňují věty "Připouští se provést opakované ověření změny stálobarevnosti po vyprání materiálu za podmínky: teplota praní podle symbolu pro ošetřování uvedeného na etiketě výrobku. Zkouška se provádí podle ČSN EN ISO 20105 (postup C01-C09, v odůvodněných případech C06). V případě získání vyhovujících výsledků u opakované zkoušky ověřující změnu stálobarevnosti musí být výrobek označen způsobem uvedeným v § 4 odst. 1.".

35. V příloze č. 10 bodě 5 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

36. V příloze č. 10 bodě 8 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – NaH2PO4.2 H2O".

37. V příloze č. 11 bodě 1 se za slovo "volného" vkládají slova "a hydrolyzovatelného".

38. V příloze č. 11 bodě 7 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

39. V příloze č. 11 bodě 10 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného – NaH2PO4.2 H2O".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na výrobky, které jsou určeny pro děti ve věku do 3 let a které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru