Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 510/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.

Částka 177/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

510

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se slova „podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

2. V § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) údaj, zda žadatel v příslušném kalendářním roce nebo jeho části chová koně.“.

3. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

(2) Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru13a) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.

13a) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.“.

4. V § 13 odst. 3 se slova „a to včetně počtu velkých dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle odstavce 2“ nahrazují slovy „popřípadě u hospodářských zvířat neevidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat na chovatele zjištěný jiným způsobem“.

5. § 14 včetně nadpisu zní:

„§ 14 Poskytnutí sníženého vyrovnávacího příspěvku

(1) Fond poskytne vyrovnávací příspěvek snížený o 25 %, zjistí-li, že žadatel

a) porušil některou z podmínek uvedených v bodech 1, 3, 6 nebo 7 zásad,

b) porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8),

c) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 4 zásad,

d) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8), nebo

e) porušil podmínku uvedenou v § 13 odst. 2.

(2) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, sníží vyrovnávací příspěvek žadateli za porušení každé podmínky podle odstavce 1 písm. a) až e) o 25 %, popřípadě vyrovnávací příspěvek neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce, že žadatel porušil podmínku podle § 13 odst. 1 písm. c), sníží mu vyrovnávací příspěvek tak, aby tento odpovídal výměře zemědělské půdy, u níž žadatel příslušnou podmínku neporušil.“.

6. V § 15 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

7. V § 16 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 20 znějí:

(4) Jestliže žadatel porušil písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. c) z důvodu změny vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy v důsledku

a) restituce17),

b) provedení pozemkové úpravy18),

c) zásahu vyšší moci10), nebo

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu18a),

ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní.

(5) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 10 odst. 1 písm. c) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace19) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku20), ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

17) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.

18) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

18a) § 108 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19) § 68 obchodního zákoníku.

20) § 476 až 488i obchodního zákoníku.“.

8. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠17

Společná ustanovení k poskytování vyrovnávacího příspěvku

Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti uvedl

a) jinou výměru zemědělské půdy než skutečně zjištěnou výměru obhospodařované zemědělské půdy, nebo

b) nepravdivé údaje způsobilé ovlivnit poskytnutí vyrovnávacího příspěvku,

postupuje podle předpisů Evropských společenství21).

21) Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.“.

9. § 18a včetně nadpisu zní:

㤠18a

Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblastech typu E

Pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblasti typu E jsou rozhodné ptačí oblasti vyhlášené v souladu se zvláštním právním předpisem5) nařízeními vlády nebo evropsky významné lokality (§ 7) schválené Komisí Evropských společenství ke dni 1. května kalendářního roku, v němž se žádost podává.“.

10. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně nadpisu zní:

㤠18c

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije zaokrouhlování na 2 desetinná místa, s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 2.“.

11. V příloze č. 2 se za text

 CZ0522    Jičín    573094    Lázně Bělohrad              601837    Dolní Javoří    S  

vkládá text, který zní:

 CZ0522    Jičín    573094    Lázně Bělohrad              601861    Uhlíře    S  
“.

12. V příloze č. 3 se na konci bodu 2 doplňuje text

„Za důvody hodné zvláštního zřetele se považuje zejména

a) skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období 7 po sobě jdoucích dnů beze srážek; žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 dnů po uvedeném termínu; výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek zjištěných na nejbližší srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě správce povodí podle zvláštního právního předpisu22a),

b) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů,

c) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy8).“.

Poznámka pod čarou č. 22a zní:

22a) § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při rozhodování o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku za kalendářní rok 2005 se použijí koeficienty přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky platné podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r.

Ministr zemědělství: Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru