Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 509/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Částka 176/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 03.01.2011 (337/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

509

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12, § 9 odst. 10, § 12 odst. 5 a § 13 odst. 8 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.".

2. V § 1 písm. c) se za slovy "č. 2" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "č. 11" se vkládají slova "a č. 14".

3. V § 2 písm. c) se za slova "rozpouštědla o" vkládá slovo "projektované".

4. V § 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "u zdrojů nespadajících pod bod 1".

5. V § 2 se na konci písmene e) slova "a d)" zrušují.

6. V § 2 se na konci písmene jj) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena kk) až tt), která znějí:

"kk) čerpací stanicí – zařízení, kde se benzin vydává ze stacionárních skladovacích nádrží nebo přemístitelných nádrží do palivových nádrží motorových vozidel,

ll) meziskladem par – meziskladování par benzinu v nádrži s pevnou střechou v terminálu pro účely pozdější přepravy k rekuperaci par u jiného terminálu; přeprava par z jednoho skladovacího zařízení k jinému v terminálu se nepovažuje za meziskladování par,

mm) obsahem těkavých organických látek (dále jen "těkavá látka") v produktech – hmotnostní koncentrace těchto látek vyjádřená v gramech na litr (g/l), v produktu připraveném k použití; za část obsahu se nepovažuje hmotnost těkavých látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty,

nn) nátěrovou hmotou – přípravek včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo přípravků obsahujících organická rozpouštědla nutná k jeho správnému použití, který se používá k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,

oo) filmem – kompaktní vrstva vzniklá nanesením jednoho nebo několika nátěrů na určitý podklad,

pp) vodou ředitelnými nátěrovými hmotami – nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s vodou, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat vodou,

rr) rozpouštědlovými nátěrovými hmotami – nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s organickými rozpouštědly, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat těmito rozpouštědly,

ss) přípravkem – směsi nebo roztoky, které se skládají ze dvou nebo více látek,

tt) látkami – chemické prvky nebo jejich sloučeniny ve stavu, v jakém se vyskytují v přírodě nebo jsou vyrobeny v průmyslu, v pevném, kapalném nebo plynném skupenství.".

7. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) U zdrojů vztahujících se k této vyhlášce jsou kategorie zdrojů podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

8. V § 4 odst. 2 ve větě třetí se slova "a d)" zrušují.

9. V § 4 odst. 6 písmeno g) zní:

"g) měrná výrobní emise určená jako podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové plochy produktů,".

10. § 5 zní:

"§ 5

Postup stanovení obecných emisních limitů

(1) Pokud se pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek nestanoví u zdroje specifický emisní limit a nejedná-li se o látky podle § 3 písm. a) nebo b), vymezují se znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů podle § 9 odst. 4 zákona a podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Od prokazování plnění stanovených obecných emisních limitů lze upustit u těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, kde výsledky opakovaného autorizovaného měření emisí4) prokazují, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku.".

11. § 6 zní:

"§ 6

Požadavky na stávající zdroje

(1) Zdroj, u kterého dojde k podstatné změně zařízení, technologie nebo používaných surovin nebo u kterého v důsledku uskutečněných podstatných změn dojde poprvé ke splnění požadavku podle § 8 odst. 4, se považuje za nový.

(2) Pokud stávající zdroj splňuje nebo je schopen splňovat emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce, oznámí jeho provozovatel inspekci změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

12. V § 8 odst. 7 se slovo "technologie" nahrazuje slovem "techniky".

13. V § 8 odst. 11 se slova "§ 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4".

14. V § 10 na konci nadpisu se doplňují slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech".

15. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo "plynu," vkládá slovo "limitních", slovo "a" se nahrazuje slovem "nebo" a za slova "celkových emisí" se vkládají slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,".

16. V § 10 odst. 3 se slovo "se" nahrazuje slovy "příslušný orgán ochrany ovzduší".

17. V § 11 odst. 2 se slova "s celkovou jednorázovou roční spotřebou" nahrazují slovy "jednorázovou spotřebou".

18. V § 11 odst. 3 větě první se slovo "inspekcí" nahrazuje slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší" a ve větě druhé se za slovo "velkých" vkládají slova "a zvláště velkých".

19. V § 12 odst. 3 se slova "jejím provedení" nahrazují slovy "jeho obdržení" a slovo "neprodleně" se zrušuje.

20. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Osoby, které uvádějí na trh produkty uvedené v částech I. a II. přílohy č. 14 k této vyhlášce, zajistí nejpozději k 31. prosinci 2006, aby byly tyto produkty opatřeny štítky s uvedením příslušné prahové hodnoty těkavých látek v g/l podle části II. této přílohy a maximálního obsahu těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití v g/l.".

21. V § 19 odst. 2 se slova "a obecný emisní limit pro pachové látky4)" zrušují.

22. V § 20 odst. 10 se číslovka "13" nahrazuje číslovkou "10".

23. V příloze č. 1 se na konci úvodního textu doplňují věty "Za zdroj se považuje zařízení nebo soubor zařízení technologických procesů a činnosti emitující těkavé organické látky uvedené v této příloze. Pro účely stanovení kategorie zdroje se spotřeby těkavých látek podle § 3 písm. c) u stejných činností podle této přílohy sčítají. Pro zdroje emitující těkavé látky podle § 3 písm. a) a b) platí ustanovení § 4 odst. 2.".

24. V příloze č. 1 bodě 1 písmeno a) zní:

"a) ofset,".

25. V příloze č. 1 se na konci názvu bodu 4 doplňují slova "a nanášení práškových plastů" a v názvu bodu 12 se slovo "přípravků" nahrazuje slovem "produktů".

26. V příloze č. 1 se doplňují body 15, 16 a 17, které znějí:

"15. Skladování a distribuce benzinu Činnosti při skladování a distribuci benzinu jsou popsány a upraveny v ustanoveních § 14 až 19 a v přílohách č. 8, 9, 10, 12 a 13 k této vyhlášce a v bodu 6 přílohy č. 11 k této vyhlášce.

16. Používání těkavých látek v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel Podmínky jsou uvedeny v § 1, § 2, § 10, § 13 a v příloze č. 14 k této vyhlášce.

17. Aplikace produktů s obsahem těkavých látek při provozování činností na volných prostranstvích na vnitřních a venkovních plochách Podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

27. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č.2 k vyhlášce č.355/2002 Sb.

PODMÍNKY PROVOZU, PRAHOVÉ SPOTŘEBY ROZPOUŠTĚDEL A EMISNÍ LIMITY VYBRANÝCH ZDROJŮ ZNEČISŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

A. Pro účely této přílohy se rozumí

a) adhesivním materiálem - jakýkoli přípravek včetně organických rozpouštědel a včetně složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který je použit ke spojování oddělených částí vyráběných výrobků nebo k vyplňování dutin a nerovností jejich povrchu,

b) tiskařskou barvou - jakýkoli přípravek obsahující organická rozpouštědla, včetně složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá v procesu reprodukce textu či obrazu,

c) lakováním - aplikace a další úpravy nátěrových hmot na různé materiály různým způsobem, zejména elektroforetickými a chemickými postupy, stříkáním, máčením, navalováním, poléváním, ale i dalšími způsoby; lakování se provádí v lakovnách, ve výjimečných případech lze lakování provádět mimo lakovny, zejména nadměrně velké výrobky, mostní konstrukce, stožáry, ocelové konstrukce, vozovky, fasády budov a vnitřní plochy.

B. Všeobecné podmínky

Všechny emisní limity uvedené v této příloze jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky ve vlhkém odpadním plynu jsou vyjádřeny při normálních stavových podmínkách. Celkový obsah organických rozpouštědel a obsah celkového organického uhlíku jsou u komerčních přípravků uvedeny na štítku a v průvodní dokumentaci. Značení těchto produktů je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce. Všechny níže uvedené vybrané zdroje znečišťování ovzduší -činnosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštědel ve vybraných zařízeních jsou kategorizovány dle závažnosti procesů a projektované roční spotřeby organických rozpouštědel na zvláště velké, velké, střední a malé zdroje.

Činnosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštědel při činnostech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce ve vybraných zařízeních

Pro činnosti přílohy č. 1 platí tabulky s emisními limity a dalšími podmínkami provozu, které jsou uvedeny na konci textu k příslušné činnosti.

1. Polygrafická činnost

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

1.1 Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

1.2  Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tun do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

1.3 Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

1.4 Tiskárna splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)emisní limit TZLC)zvláštní ustanovení
t/rokmg/m%mg/m3
ofset0,6 až 5503010poznámka 1
5 až 15503010poznámka 1
15 až 25203010poznámka 1
>25203010poznámka 1
publikační hlubotisk0,6 až 5501010poznámka 2
5 až 15
15 až 25
>25
publikační hlubotisk0,6 až 5501510poznámka 3
5 až 15
5 až 25
>25
knihtisk> 0,6501510poznámka 2
> 0,6502010poznámka 3
jiné tiskařské postupy - rotační sítotisk na textil a na lepenku0,6 až 5502510 
5 až 15502510
15 až 30502510
>30502010
jiné tiskařské postupy - rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jednotky0,6 až 5502510 
5 až 15502510
15 až 25502510
>25502010
ostatní činnosti> 0,65020nestanoven

Poznámka:

Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.
Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.
Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Zbytky rozpouštědel ve výrobcích nejsou považovány za součást fugitivních emisí.

2. Platí pro nová zařízení.

3. Platí pro stávající zařízení.

2. Odmašťování, čištění a snímání povlaků

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) odmašťováním - technologický proces, v němž dochází k odmaštění, případně čištění výrobních polotovarů a produktů pro následné technologické operace. Odmaštění je aplikováno jako mezioperační krok, případně jako odmaštění pro následné technologické procesy, zejména povrchové úpravy,

b) čištěním - technologický proces, v němž dochází k čištění produktu pro další technologie, případně ke snímání povlaků, zejména odlakovávání; jedná se hlavně o čištění před demontáží, repasemi apod., od nečistot vzniklých provozováním dílů, případně jejich užíváním. Nezahrnuje procesy čištění pracovních prostorů ani čištění zařízení, pokud není uvedeno jinak,

c) odmašťovnou - technická zařízení a technologie pro odmašťování kovů a nekovových materiálů odmašťovacími prostředky s obsahem organických rozpouštědel. Zařízení je tvořeno uzavřeným prostorem s odsáváním odpadního plynu, případně je odmaštění prováděno v prostoru pro nástřik nátěrových hmot - stříkacích lakovacích kabinách. Pro takto konstruované odmašťovny je nutno dodržovat předepsané emisní limity,

d) odmašťováním mimo prostory odmašťoven nebo lakoven - odmašťovací procesy, které se uskutečňují mimo prostory odmašťoven nebo lakoven, jsou provozovány tak, aby emise těkavých organických látek byly minimalizovány. Odmašťování smí být provozováno ve vymezených prostorách s využitím odmašťovacích stolů nebo podobných zařízení. Použitá rozpouštědla jsou shromažďována, uchovávána a předávána k regeneraci či řízené likvidaci, případně jinak využita v jiném technologickém procesu. Odmašťování rozměrných dílů na volném prostranství lze provádět pouze na základě povolení obecního úřadu, který stanoví podmínky aplikace. Odmašťování a čištění dále zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Hodnoty prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity těchto činností jsou určeny typem použitých rozpouštědel.

2.1 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků organickými rozpouštědly obsahujícími látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle § 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštědly podle § 3 písm. b)

2.1.1 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků organickými rozpouštědly s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštědly podle § 3 písm. b) nesmí být prováděno mimo uzavřený prostor s odsáváním odpadního plynu. Tato zařízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpouštědel za dodržení podmínek uvedených v následující tabulce.

2.1.2 Odmašťovna s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel podle § 3 písm. a) nebo podle § 3 písm. b) této vyhlášky do 1 tuny je střední zdroj. Pokud je celková roční spotřeba uvedených rozpouštědel menší než 100 kg, není emisní limit touto vyhláškou stanoven; krajský úřad může v odůvodněných případech emisní limit stanovit (§ 17 odst. 2 písm. f) zákona).

2.1.3  Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) nebo b) této vyhlášky nad 1 tunu je velký zdroj.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit VOCA)emisní limit fugitivních emisíB)
t/rokmg/m3%
odmašťování a čištění povrchů0,1 až 120(2)C)15
organickými rozpouštědly podle § 3 písm. a) nebo b)1 až 520 (2)C)15
> 520 (2)C)10

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

C. Číslo v závorce uvádí emisní limit pro těkavé organické látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle § 3 písm. a).

2.2 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků ostatními organickými rozpouštědly podle § 3 písm. c)

2.2.1  Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj.

2.2.2 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 2 tun je střední zdroj.

2.2.3 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 2 tuny je velký zdroj.

2.2.4 Odmašťovna splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

2.2.5 Odmašťování mimo prostory odmašťoven nebo lakoven s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 tuny je malý zdroj.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)
t/rokmg/m3%
odmašťování a čištění povrchů organickými rozpouštědly0,6 až 27520
2 až 107520
> 105015

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

3. Chemické čištění oděvů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

3.1 Všechna zařízení pro chemické čištění oděvů jsou velké zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity těchto činností jsou uvedeny v následující tabulce. Tato zařízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpouštědel. Emisní limity uvedené v § 8 odst. 2 se pro tato zařízení nepoužívají. Zařízení splňující definici § 2 písm. c) jsou zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)měrná výrobní emise celkových emisíB)
t/rokmg/m3g/kg
chemické čištění oděvů> 0nestanoven20

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Emisní limity uvedené v § 8 odst. 2 se pro tato zařízení nepoužívají.

B. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného produktu.

4. Aplikace nátěrových hmot

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) lakovnou - soubor stacionárních zařízení a technologií určených pro lakování,

b) lakovacím, vytěkacím, sušicím a vypalovacím prostorem - část lakovny, kde se provádí nanášení, vytěkání a sušení případně tepelné zpracování nátěrových hmot. Tento prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

c) lakovacím prostorem - technicky vymezený prostor, v němž se provádí nanášení nátěrových hmot. Tento prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

d) vytěkacím prostorem, kabinou, boxem, tunelem - prostor kde dochází k vytěkání rozpouštědel z nátěrové hmoty před konečnou fází sušení naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

e) sušicím a vypalovacím prostorem - prostor, kde dochází k sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravě naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

f) kombinovaným prostorem, kabinou, boxem, tunelem - prostor, kde se postupně provádí nanášení nátěrových hmot, vytěkání a sušení naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením pro odvádění odpadních plynů,

g) celkovou spotřebou organických rozpouštědel - celková množství organických rozpouštědel obsažených ve spotřebovaných nátěrových hmotách, organických rozpouštědel použitých k ředění nátěrových hmot a organických rozpouštědel použitých při čištění zařízení lakoven.

4.1 Obecné požadavky na provoz zařízení pro aplikaci nátěrových hmot

K omezení emisí těkavých organických látek jsou použity nejlepší dostupné techniky a technické prostředky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona.

Pro účely stanovení emisních limitů lakoven se za zařízení považuje technologický celek pro aplikaci jednoho technologického systému nátěrových hmot. V případě, že se na pracovišti současně provádí odmašťování výrobků, na které se následně aplikují nátěrové hmoty, platí emisní limity pro odmašťování.

4.2 Průmyslová aplikace nátěrových hmot, neplatí pro výrobu a opravy automobilů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

4.2.1 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.2 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.3 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.4 Lakování s hromadnou či kontinuální výrobou a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.5 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

4.2.6 Lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu lze provádět pouze na základě povolení orgánu obce. Pro tyto případy jsou na základě rozboru dané situace stanoveny podmínky provozu a emisní limity formou limitní hodnoty podílu množství fugitivních emisí a vstupního množství spotřebovaných nátěrových hmot. Takto stanovené podmínky provozu a emisní limity se vztahují pro jednorázové činnosti provedené na celém natíraném dílu. Toto ustanovení platí pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,1 tuny. Pro případy této činnosti, kdy je celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost menší než 0,1 tuny, uvedené podmínky neplatí. Na plochách mimo prostor lakovny jsou nátěrové hmoty nanášeny štětcem nebo válečkováním. Při použití jiných metod, jako je například metoda stříkáním, je třeba omezit únik tuhých znečišťujících látek.

4.2.6.1 Lakování na vnitřních nebo venkovních plochách, zejména na konstrukcích, budovách, stožárech, lze provádět pouze na základě povolení příslušného orgánu obce. Pro tyto případy jsou na základě rozboru dané situace stanoveny podmínky provozu a emisní limity formou limitní hodnoty podílu množství fugitivních emisí a vstupního množství spotřebovaných nátěrových hmot. Takto stanovené podmínky provozu a emisní limity se vztahují na jednorázové činnosti provedené na celém natíraném dílu. Toto ustanovení platí pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,6 tuny. Pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je menší než 0,6 tuny, uvedené podmínky neplatí. Nátěrové hmoty jsou nanášeny válečkováním či štětcem. Při použití metody stříkáním je třeba omezit emise tuhých látek hermetizací či obdobnými prostředky k jejich omezení.

4.2.7  Lakovny s občasným provozem s maximální roční dobou provozu 500 hodin a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 0,6 tuny jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší.

4.2.8 Nanášení práškových plastů

4.2.8.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů menší než 1 tuna je malý zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.8.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů v rozsahu od 1 tuny výše je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlalimitní měrná výrobní emise TOCA)emisní limit TOCB)emisní limit fugitivních emisíC)emisní limit TZLD)zvláštní ustanovení
t/rokg/m2mg/m3%mg/m3
nanášení nátěrových hmot0,6 - 59050203poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení nátěrových hmot> 56050203poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení nátěrových hmot - hromadné či kontinuální> 54550203poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení práškových plastůnestanovenanestanoven50nestanoven3poznámka 4

Poznámka:

A. Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem.

B. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

C. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

D. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 ve společných výduších pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalování.

2. Pro nanášení nátěrových hmot na textil při využití zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel platí pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení emisní limit TOC 150 mg/m3.

3. Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může krajský úřad podle § 17 odst. 2 písm.f) zákona na základě odborného posudku změnit hodnotu emisního limitu.

4. Platí pro zdroj s roční projektovanou spotřebou práškových plastů větší než 1 tuna; platí pro odpadní plyn odvětraný z prostoru nanášení, vytěkání, sušení a vypalování.

4.2.9 Nátěry dřevěných povrchů

4.2.9.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.9.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.9.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.9.4  Zařízení splňující definici § 2 písm. c) jsou zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlalimitní měrná výrobní emise TOCA)emisní limit TOCB)emisní limit fugitivních emisíC)emisní limit TZLD)zvláštní ustanovení
 t/rokg/m2mg/m3%mg/m3
nanášení nátěrových hmot na dřevo0,6 až 5nestanoven100253 
5 až 15nestanoven50/75203poznámky 1, 2
15 až 25 >25nestanoven50/75203poznámka 2

Poznámka:

A. Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem.

B. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

C. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

D. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může krajský úřad podle § 17 odst. 2 písm.f) zákona na základě odborného posudku změnit hodnotu emisního limitu.

2. První z uvedených hodnot platí pro proces sušení a vypalování, druhá z hodnot platí pro proces nanášení nátěrových hmot.

4.2.10 Nátěry kůže

4.2.10.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.10.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.10.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.10.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlalimitní měrná výrobní emiseA)emisní limit TZLC)zvláštní ustanovení
t/rokg/m2mg/m3
nátěry kůže0,6 až 5853
5 až 10753
10 až 25753
>25753
> 0,61503poznámka B

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové plochy produktu.

B. Tyto hodnoty platí pro nátěry bytových doplňků a malých kožených předmětů jako jsou tašky, peněženky, opasky a jiné.

C. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

4.3 Průmyslová aplikace nátěrových hmot - výroba nových automobilů

4.3.1 Velikost povrchu opatřeného nátěrem je v případech výrobků uvedených v této části definována jako

a) plocha povrchu vypočtená jako součet celkové velikosti povrchu opatřené elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty a velikostí povrchů všech částí připojených k výrobku v dalších fázích výroby, které jsou natírány stejným nátěrovým systémem

b) nebo jako celková velikost povrchu výrobku opatřeného nátěrovými hmotami v daném zařízení.

Velikost povrchu opatřené elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty se vypočítává ze vztahu:

2 × hmotnost karosérie
————————————————————————
průměrná tloušťka plechu × hustota materiálu plechu

Poznámka: tento postup lze rovněž použít pro jiné výrobky z plechů. K výpočtu celkové velikosti povrchu výrobku opatřovaného v daném zařízení vrstvou nátěrové hmoty lze rovněž využít softwarové systémy nebo jiné ekvivalentní metody. Jednotkou pro výpočet velikosti povrchu je m2.

4.3.2  Limitní měrné výrobní emise celkových emisí těkavých organických látek uvedené v tabulce se vztahují na všechny fáze procesu provozovaného ve stejném zařízení elektroforetickým nanášením nebo jakýmkoli jiným typem procesu aplikace nátěrových hmot, včetně konečné konzervace voskem a leštění vrchního nátěru, včetně použití rozpouštědel k čištění provozního zařízení, a to během doby produkce i mimo tuto dobu. Limitní měrné výrobní emise celkových emisí se vyjadřují v gramech emitovaných těkavých organických látek na 1 m2 povrchu automobilu.

4.3.3  Údaje uvedené v následující tabulce platí pro lakovny s projektovanou spotřebou rozpouštědel větší než 15 t/rok. Tato zařízení jsou velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.3.4 Pro lakovny automobilů s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun platí požadavky stanovené pro činnost uvedenou v bodu 5 této přílohy - Průmyslová aplikace nátěrových hmot - opravy automobilů a přestříkávání vozidel.

4.3.5 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostroční produkcelimitní měrná výrobní emise VOCA)emisní limit TZLB)zvláštní ustanovení
ksg/m2mg/m3
nátěry nových osobních automobilů> 5000453poznámka 3
≤ 5000 karosérií nebo
> 3500 podvozků
903poznámka 3
nátěry nových kabin nákladních automobilů a dodávek≤ 5000653poznámky 1, 3
603poznámky 2, 3
> 5000553poznámky 1, 3
603poznámky 2, 3
nátěry nových nákladních automobilů≤ 2500903poznámky 1, 3
1203poznámky 2, 3
> 2500703poznámky 1, 3
903poznámky 2, 3
nátěry nových autobusů, trolejbusů a kolejových vozidel≤ 2000903poznámky 1, 3
1203poznámky 2, 3
> 2000703poznámky 1,3
903poznámky 2, 3

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové plochy produktu.

B. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Platí pro nová zařízení.

2. Platí pro stávající zařízení.

3. Nelze-li této hodnoty dosáhnout, potom nesmí hmotnostní koncentrace těkavých organických látek včetně rozpouštědel ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená jako celkový uhlík (TOC) překročit 50 mg/m3.

5. Průmyslová aplikace nátěrových hmot - opravy automobilů a přestříkávání vozidel

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce. Zařízení s projektovanou spotřebou rozpouštědla větší než 0,5 tuny a menší než 2 tuny jsou střední zdroje znečišťování, zařízení s projektovanou spotřebou od 2 tun včetně jsou velké zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity těchto činností jsou uvedeny v následující tabulce. Ostatní zařízení jsou malými zdroji.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědla t/rokemisní limit TOCA)Emisní limit fugitivních emisíB)emisní limit TZLC)
mg/m3%mg/m3
opravy a přestříkávání automobilů> 0,550253

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

C. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro standardní stavové podmínky.

6. Navalování, nátěry pásů, svitku a drátů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

6.1  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

6.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

6.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

6.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity pro nátěry pásů a svitků jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)emisní limit TZLC)zvláštní ustanovení
t/rokmg/m3%mg/m3
nátěry pásů a svitků> 0,65053poznámka 1
> 0,650103poznámka 2
> 0,615053poznámky 1, 3
> 0,6150103poznámky 2, 3

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

C. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Platí pro nová zařízení.

2. Platí pro stávající zařízení.

3. Platí pro zdroje emisí, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity pro nátěry drátů jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaměrná výrobní emise celkových emisíA)emisní limit TZLB)zvláštní ustanovení
t/rokg/kgmg/m3
nátěry drátů0,6 až 5103poznámka 1
0,6 až 553poznámka 2
> 5103poznámka 1
> 553poznámka 2

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové hmotnosti produktu.

B. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Platí pro nátěry drátu o průměru menším než 0,1 mm.

2. Platí v ostatních případech.

7. Adhesivní nátěry

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce.

7.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

7.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

7.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

7.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)zvláštní ustanovení
t/rokmg/m3%
adhesivní nátěry0,6 až 55025
0,6 až 515025poznámka 1
5 až 155020
5 až 1515020poznámka 1
> 155020
> 1515020poznámka 1

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

1. Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

8. Impregnace dřeva

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce.

8.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

8.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

8.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

8.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)měrná výrobní emise celkových emisíC)zvláštní ustanovení
t/rokmg/m3%kg/m3
impregnace dřeva0,6 až 51004511poznámka 1
5 až 251004511poznámka 1
> 251004511poznámka 1

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

C. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkového objemu produktu.

1. Uvedený emisní limit TOC neplatí pro zařízení, která využívají k impregnaci dřeva kreozotu.

9. Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

9.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

9.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.

9.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

9.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici v § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaměrná výrobní emise celkových emisíA)
t/rokg/m2
laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů> 530

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové velikosti povrchu výrobku.

10. Výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

10.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun je malý zdroj znečišťování ovzduší.

10.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 100 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

10.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 100 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

10.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)emisní limit celkových emisíC)zvláštní ustanovení
t/rokmg/m3%%
výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev5 až 10015055poznámka 1
100 až 100015055
> 100015055

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

C. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

1. Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást nátěrových hmot.

11. Výroba obuvi a dalších oděvních doplňků

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce.

11.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

11.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.

11.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

11.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaměrná výrobní emise celkových emisíA)
t/rokg/pár
výroba obuvi a dalších oděvních doplňků> 525

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a počtu expedovaných párů.

12. Výroba farmaceutických produktů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce.

12.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

12.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 50 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.

12.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 50 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

12.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlaemisní limit TOCA)emisní limit fugitivních emisíB)emisní limit celkových emisíC)zvláštní ustanovení
výroba farmaceutických produktůt/rokmg/m3%%
> 502055poznámka 1
> 50201515poznámka 2
> 5015055poznámky 1, 3
> 501501515poznámky 2, 3

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást výrobku.

C. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a hmotnosti vstupních rozpouštědel

1. Emisní limity pro nová zařízení.

2. Emisní limity pro stávající zařízení.

3. Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

13. Zpracování kaučuku, výroba pryže

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

13.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun je malý zdroj znečišťování ovzduší.

13.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 tun až 15 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.

13.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

13.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědla t/rokemisní limit TOCA) mg/m3emisní limit fugitivních emisíB) %emisní limit celkových emisíC) %zvláštní ustanovení
konverze - přepracování pryže> 15202525
> 151502525poznámka 1

Poznámka:

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást výrobku.

C. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

1. Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

14. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce.

K omezení emisí těkavých organických látek jsou splněny následující požadavky na konstrukci, vybavení a provoz technologického procesu:

a) vzduch znečištěný parami extrakčních činidel z procesu extrakce je před vypuštěním do atmosféry veden do regenerační jednotky. Pokud nelze regenerací odpadních plynů dosáhnout splnění emisního limitu, je nutné použít jako druhý stupeň termického rozkladu nebo katalytického spalování,

b) v zásobnících na suroviny, meziprodukty a výsledné produkty je udržován stálý podtlak proti okolnímu ovzduší, a

c) pro zajištění cirkulace extrakčních činidel jsou používána tlaková čerpadla, armatury a potrubí, u nichž nedochází ke vzniku fugitivních emisí.

14.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

14.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 tuny až 10 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.

14.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 10 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limit je stanoven v následující tabulce.

14.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnostprahová spotřeba rozpouštědlalimitní měrná výrobní emise celkových emisíA)
získávání rostlinných olejů, živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů z materiálůt/rokkg/t
živočišný tuk> 101,5
ricin> 103
řepková semena> 101
slunečnicová semena> 101
sojové boby - normální drť> 100,8
sojové boby - bílé vločky> 101,2
ostatní semena a jiný rostlinný materiál> 103
procesy frakcionace vyjma odstraňování klovatiny či pryskyřic z olejů> 101,5
odstraňování klovatiny či pryskyřic z olejů> 104

Poznámka:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové hmotnosti zpracovávané suroviny.“.

28. V příloze č. 3 v části "Návod ke zpracování redukčního plánu" se v bodě b) slova "celkové množství" nahrazují slovy "celková hmotnost" a ve druhém sloupci čtvrtého řádku tabulky se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "4".

29. V příloze č. 4 bodě 3 se v části tabulky "výstupy organických rozpouštědel (O)" text v řádku O8 nahrazuje textem "hmotnost organických rozpouštědel, která byla regenerována z produktů k opětovnému využití, a která nebyla použita jako vstupy do procesů, pokud již nebyla započtena do položky O7".

30. V příloze č. 6 v úvodní větě se slova "§ 3 odst. 11 a" zrušují.

31. V příloze č. 7 v úvodní větě se slova "a 11" zrušují.

32. V příloze č. 11 se text pod nadpisem "(pokud pro tyto zdroje neplatí emisní limity a ustanovení této vyhlášky)" zrušuje a věta první úvodního odstavce zní: "Tato příloha určuje požadavky na konstrukci, vybavení a způsob provozování stávajících zdrojů emisí těkavých organických látek.".

33. V příloze č. 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud provozovatel stávajícího zdroje splňuje emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a dalších ustanoveních této vyhlášky, oznámí změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

34. V příloze č. 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Aplikace nátěrových hmot zahrnuje všechny činnosti uvedené v bodě 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

35. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.2 se slova "je střední zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

36. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.3 se slova "je velký zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

37. V příloze č. 11 bodě 1 "Lakovny" ve větě první se slova "kapalných nebo práškových hmot" nahrazují slovy "nátěrových hmot a práškových plastů" a ve větě druhé se za slova "adhesivní nátěry" vkládají slova "například impregnace,".

38. V příloze č. 11 bodech 1.3 a) a 1.3 b) se slova "celkových emisí" nahrazují slovy "celkového organického uhlíku v celkových emisích".

39. V příloze č. 11 bodě 3 ve větě druhé se slova "odst. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

40. V příloze č. 11 bodě 4 se druhý odstavec písmene a) označuje písmenem "b)".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) .

41. V příloze č. 11 bodě 4 se v odstavcích a) a b) slova "v § 3 odst. c)" nahrazují slovy "v § 3 písm. b)".

42. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č.14 k vyhlášce č.355/2002 Sb.

Používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel

1. Tato příloha se nevztahuje na produkty prodávané k výlučnému použití pro činnosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které se provádějí v zařízeních, kterým bylo uděleno povolení k provozu a kde je možné dosáhnout přinejmenším srovnatelného snížení emisí těkavých látek jinými opatřeními k omezení emisí.

2. Účelem této přílohy je omezit celkový obsah těkavých látek v některých barvách a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel za účelem prevence nebo snížení znečišťování ovzduší způsobovaného příspěvkem těkavých látek ke tvorbě troposférického ozonu.

3. K naplnění účelu uvedeného v bodu 2. harmonizuje tato příloha technické specifikace pro některé barvy a laky a produkty pro opravy nátěru vozidel.

4. Tato příloha se vztahuje na produkty uvedené v části I. této přílohy.

5. Touto přílohou nejsou dotčena nebo ovlivněna opatření přijatá dalšími právními předpisy k ochraně zdraví spotřebitelů a pracovníků a jejich pracovního prostředí, včetně požadavků na označování těkavých organických látek.

6. Produkty uvedené v části I. této přílohy mohou být uváděny na trh ode dne stanoveného v její části II. pouze tehdy, jestliže obsah těkavých látek v těchto produktech nepřekračuje prahové hodnoty v této II. části stanovené a jsou splněna ustanovení § 13 odst. 2.

7. Ke kontrole, zda byly dodrženy prahové hodnoty obsahu těkavých látek podle části II. této přílohy, se použijí analytické metody podle její části I.

8. U produktů uvedených v části I. této přílohy, k nimž je nutno přidat rozpouštědla nebo jiné složky obsahující rozpouštědla, aby byly připraveny k použití, se prahové hodnoty podle části II. této přílohy vztahují na obsah těkavých látek v produktu ve stavu, jak je připraven k použití.

9. Pro účely restaurace a údržby budov a historických vozidel, kterým byla příslušnými orgány přiznána zvláštní historická a kulturní hodnota, mohou být udělena příslušnými orgány ochrany ovzduší individuální povolení k tomu, aby byly v přísně omezeném množství prodávány a nakupovány produkty, u nichž nejsou dodrženy prahové hodnoty obsahu těkavých látek stanovené v části II. této přílohy.

10. Produkty s obsahem těkavých látek uvedené v části I. této přílohy, které byly prokazatelně vyrobeny před daty uvedenými v etapě I a II, části II. této přílohy, u nichž obsah těkavých látek překračuje zde stanovené prahové hodnoty, mohou být uváděny na trh po dobu dalších 12 měsíců od těchto dat.

ČÁST I.

Vysvětlivky a základní pojmy

1. Pro účely této přílohy se barvami a laky rozumějí produkty uvedené níže v podkategoriích, s výjimkou aerosolů. Jsou to nátěrové hmoty používané pro budovy, jejich vybavení a příslušenství a s nimi spojené konstrukce, a sloužící k dekorativním, funkčním a ochranným účelům.

1.1 Podkategorie:

a) matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku ≤ 25@60°,

b) lesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku > 25@60°,

c) nátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladu jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnější zdivo, cihlové stěny nebo sádrové stěny,

d) vnitřní/venkovní barvy na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na dveřní a okenní konstrukce a obklady a vytvářející neprůhledný film. Určeny jsou pro dřevěné, kovové nebo plastové podklady. Tato podkategorie zahrnuje též podkladové nátěrové hmoty a nátěrové hmoty pro mezivrstvy,

e) vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vybavení budov a vytvářející transparentní nebo polotransparentní film pro účely dekorace nebo ochrany dřeva, kovu a plastů. Tato podkategorie zahrnuje též lazurovací hmoty na dřevo, kterými se rozumějí nátěrové hmoty vytvářející silnovrstvý film a sloužící k dekoraci nebo k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy podle normy EN 927-1 kategorie polostabilní,

f) nefilmotvorná mořidla jsou mořidla, která v souladu s normou EN 927-1:1996 tvoří vrstvu průměrné tloušťky menší než 5 um, měřeno metodou 5A podle normy ISO 2808:1997,

g) základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty s těsnicím a/nebo izolačním účinkem určené k použití na dřevu nebo stěnách a stropech,

h) penetrační nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené ke stabilizaci volných částic podkladu nebo k dosažení hydrofobních vlastností a/nebo k ochraně dřeva proti zmodrání,

i) jednosložkové speciální nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty se speciální funkcí na bázi filmotvorných látek. Jsou určeny pro aplikace se zvláštními požadavky, jako jsou základní a vrchní nátěry na plasty, základní nátěry na železné podklady, základní nátěry na lehké kovy jako je zinek a hliník, antikorozní nátěry, nátěrové hmoty na podlahy, včetně dřevěných a betonových podlah, ochrana proti graffiti, protipožární nátěry a nátěry odpovídající hygienickým normám v potravinářském průmyslu a ve zdravotnických zařízeních,

j) vícesložkové speciální nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty ke stejnému použití jako jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí, avšak s druhou složkou (např. terciálními aminy) přidávanou před použitím,

k) vícebarevné nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty, které přímo při prvním nanesení vytvářejí dvoubarevné nebo vícebarevné efekty,

l) nátěrové hmoty s dekorativními efekty jsou nátěrové hmoty určené k vytváření zvláštních estetických efektů na speciálně upravených, předem natřených podkladech nebo podkladových nátěrech, s následným opracováním různými nástroji během fáze zasychání.

2. Pro účely této přílohy se produkty pro opravy nátěru vozidel rozumějí produkty uvedené níže v podkategoriích. Používají se k nátěru silničních vozidel podle směrnice 70/156/EHS nebo jejich částí, prováděného vně výrobních zařízení v rámci opravy, konzervace nebo dekorace vozidel.

2.1 Podkategorie:

a) produkty pro přípravné a čisticí operace jsou produkty určené k mechanickému nebo chemickému odstraňování starých nátěrů a rzi nebo k přípravě na nanášení nových nátěrů:

1. přípravné prostředky zahrnují čisticí prostředky na nástroje, zejména produkty určené k čištění stříkacích pistolí a dalších zařízení, odstraňovače nátěrů, odmašťovadla včetně antistatických činidel pro plasty a odstraňovače silikonu;

2. čisticí prostředek je produkt určený k odstranění povrchových nečistot během příprav na nanášení nátěrových hmot a před jejich nanesením,

b) karosářské plniče a tmely jsou viskózní látky určené k vyplnění hlubokých nerovností povrchu před nanesením vyrovnávacího nátěru,

c) základní nátěrové hmoty jsou veškeré nátěrové hmoty určené k nanášení na holý povrch kovu nebo na existující nátěry jako ochrana proti korozi před nanesením vyrovnávací nátěrové hmoty:

1. vyrovnávací nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení bezprostředně před nanesením vrchního nátěru ke zvýšení odolnosti proti korozi a přilnavosti vrchního nátěru a k dosažení rovnoměrné jakosti povrchu vyplněním drobných povrchových nerovností,

2. základní nátěrové hmoty na kov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako základní nátěr, jako jsou promotory přilnavosti, plniče, vyrovnávací nátěrové hmoty, podkladové nátěrové hmoty, základní nátěrové hmoty na plasty, nátěrové hmoty pro nanášení způsobem mokrý do mokrého, plniče neurčené k broušení a stříkací plniče,

3. reaktivní základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty obsahující nejméně 0,5 % hmotnostních kyseliny fosforečné, určené k přímému nanášení na holý povrch kovu k zajištění odolnosti proti korozi a přilnavosti, nátěrové hmoty používané jako svařitelné základní nátěrové hmoty a mořicí roztoky pro galvanizované a pozinkované povrchy,

d) vrchní nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k nanášení v jedné nebo několika vrstvách k dosažení lesku a trvanlivosti; zahrnují veškeré produkty užívané k těmto účelům, jako jsou podkladové nátěrové hmoty a laky,

1. podkladové nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k dosažení požadovaných barevných odstínů a optických efektů, avšak nikoli lesku nebo odolnosti povrchu nátěrového systému,

2. laky“ jsou transparentní nátěrové hmoty určené k vytváření konečného lesku a odolnosti nátěrového systému,

e) speciální vrchní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako vrchní nátěry se zvláštními vlastnostmi v jediné vrstvě, jako je metalíza a perleťové efekty, dále to jsou vysoce odolné barevné nebo transparentní nátěry, například nátěry odolné proti poškrábání a fluorované transparentní nátěry, reflexní podkladové nátěry, vrchní nátěry se strukturními efekty, například tepané efekty, protiskluzové nátěry, plniče na spodky karoserie, ochranné nátěry proti nárazům, nátěry interiérů a aerosoly.

2. Metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek v určených produktech

ParametrJednotkyZkouška
MetodaDatum zveřejnění
obsah VOCg/lISO 11890-22002
obsah VOC za přítomnosti reaktivních ředidelg/lASTMD 23692003

ČÁST II.

A. MAXIMÁLNÍ PRAHOVÉ HODNOTY OBSAHU TĚKAVÝCH LÁTEK PRO BARVY A LAKY

 Podkategorie produktůdruhEtapa I
g/l*
od 1. 1. 2007
Etapa II
g/l*
od 1. 1. 2010
amatné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru, stupeň lesku ≤ 25@60°VŘNH 7530
RNH40030
blesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru, stupeň lesku > 25@60°VŘNH 150 100
RNH400100
cnátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladuVŘNH 7540
RNH450430
dvnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budovVŘNH 150 130
RNH400300
evnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně silnovrstvých lazurovacích hmot na dřevoVŘNH 150 130
RNH500400
fvnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidlaVŘNH 150 130
RNH700700
gzákladní nátěrové hmotyVŘNH 5030
RNH450350
hpenetrační nátěrové hmotyVŘNH5030
RNH750750
ijednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcíVŘNH 140140
RNH600500
jvícesložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické účely, např. na podlahyVŘNH140140
RNH550500
kvícebarevné nátěrové hmotyVŘNH 150100
RNH400100
lnátěrové hmoty s dekorativními efektyVŘNH 300200
RNH500200
*g/l připravený k použití

Poznámka:

Zkratka VŘNH znamená vodou ředitelné nátěrové hmoty

Zkratka RNH znamená rozpouštědlové nátěrové hmoty

B. MAXIMÁLNÍ PRAHOVÉ HODNOTY OBSAHU TĚKAVÝCH LÁTEK PRO PRODUKTY K OPRAVĚ NÁTĚRU VOZIDEL

C.

 Podkategorie produktůProduktyg/l*
od 1. 1. 2007
aprodukty pro přípravné a čisticí operacepřípravné prostředky850
čisticí prostředky200
bkarosářské plniče a tmelyvšechny druhy250
czákladní nátěrové hmotyvyrovnávací nátěrové hmoty a základní nátěrové hmoty (na kov)540
reaktivní základní nátěrové hmoty780
dvrchní nátěrové hmotyvšechny druhy420
especiální vrchní nátěrové hmotyvšechny druhy840
* g/l připravený k použití. Případný obsah vody v produktu připraveném k použití se odečte, s výjimkou produktů v podkategorii a.

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru